22
Tsepitanam tse anjel riquecatsimarqan wiñepa cawatsicoq cristalyäquicaq mayuta. Tse mayoqa yarqaquecamorqan Dios y Achcas tëcayashqan tronupitam. Tse marcapa presisaq caq callinpa chopinpam tse mayu pasarqan. Tse mayupa cuchuncunachomi wiñepa cawatsicoq monticuna carqan. Tse monticunapitam watacho chunca ishque (12) cuti frutanta cosechayaq. Raprannäqa jinantin nasion nunacunapa qeshyenintam cachacätseq. Tse marcacho jutsa rure manana captinmi, mana pipis castiguman yecuyanqanatsu. Teyta Diosmi Achcaswan tse marcachoqa nunancunawan imeyaqpis quecanqa. Y llapancunam Teyta Diosta adorayanqa. Tsechomi llapan nunacuna Diosta cara cara ricayanqa y llapan nunacunapa urcunchomi Diospa jutinpis apuntaranqa. Tsechoqa patsapis manana paqasyaptinmi, wanayanqanatsu intipa actsinta, ni ima actsita. Quiquin Teyta Diospa chipapëninllam actsenqa nunacunata. Tsechomi wiñepa wiñenin mandacuyanqa.
Tsepitanam tse anjel queno nimarqan: “Que willacushqäcunaqa rasonpa caqmi y marcäquipaqmi. Profetancunata cäyitseq Teyta Diosmi cachamashqa imapis prontu pasacunanpaq caqcunata sirweqnincunata musyatsinäpaq” nir.
Anjel Tseno nicamaptinnam, quiquin Jesucristuna queno nïcamarqan: “¡Cutimunäpaq ichicllanam pishin! ¡Tsemi que librucho imapis pasacunanpaq caqcunata musyar cäsucoqcuna cushicuyätsun!” nir.
Noqa Juanmi que llapan willariyanqaqta wiyarqä y ricarqä. Tsemi llapanta ricatsimaq y willamaq anjelpa nopanman qonquriquicorqä adoranäpaq. Peru anjelnam queno nimarqan: “Ama noqataqa adoramëtsu, Porqui noqapis qamno y creyicoq mayiquicunanollam y Diospa profetancunanollam Diospa sirweqninmi cä. Tsenollam que librucho escribishqacunata cäsucoqcunanolla jina cä. Tsemi Diosnintsicllata adoreqa” nishpa.
10 Jina quenopis nimarqam: “Que librucho imapis pasacunanpaq caqcuna escribirëcaqcunata ama amuräquïtsu; porqui llapanpis cumplicänanpaqnam quecan. 11 Mana alli ruraqcunataqa jaqiriquï mana allicunata rurar cacuyänanpaq; y llutancunata mana jaqi munaqcunaqa; tseno llutancunallacho cawacurëcayätsun. Peru allillata rure munaqcunaqa; allicunallata ruracur carëcayätsun, y Diosllapaq queta munaqcunaqa jina waran waran Diosllapaq cawaquita tïrayätsun” nir.
12 Anjel tseno nicamaptinnam, Jesucristuna jina yape queno nimarqan: “¡Rasonpam prontu cutimü! Shamurmi, llapan nunacunapaq premiun apamushaq rurayashqanmanno qonäpaq. 13 Noqaqa manaraq que patsata camarpis quecarqänam, y ime camayaqpis quecashaqmi. Tsemi noqaqa imepitapis y imeyaqpis cawaq cä” nir.
14 Cushicuyätsun raccha ropancunata taqshacoq cuenta portacoqcuna. Tsemi pecunaqa yecuriyanqa puncupa tse mushoq Jerusalen marcaman, y micuyanqa wiñepa cawatsicoq montipa frutantam. 15 Peru mana alli ruraqcunaqa, brujucunaqa, jucwan jucwan oqllanacoqcunaqa, asesinucunaqa, imajincunata adoraqcunaqa y nuna mayinta ulipar engañaqcunaqa manam tse marcaman yecuyanqatsu.
16 Jesucristum queno nin: “Noqam anjelnïta cachamorqö noqaman creyicamoqcunata imapis pasacunanpaq caqcunata musyatsinäpaq. Noqaqa Davidpa castanpita mireninmi cä. Y qoya waraq qoyllurnomi chipapäquicä” nir.
17 Santu Espiritum y Achcaspa nobian cuenta shuyaquicaqcunam niyan: “Cuticamïna, Teyta” nir. Y queta wiyaqcuna jina niyätsun “Cuticamïna Teyta” nir. Y pipis yacunaqcunaqa shayämutsun, mana pagashpam cawatsicoq yacuta debaldilla upuyanqa.* Is 55.1
18 Que librucho imapis pasacunanpaq caqcunata wiyacoqcunatam alli buenu notificayaq: Sitsun pipis que escribishqacunaman imallatapis yaparconqa, Diosmi que librucho willaquicaq castigucunapita mas castigun tse nunapaq yaparcaponqa. 19 Jina sitsun pipis que librucho imapis pasacunanpaq escribirëcaq willaquicunata imanllatapis jorqarenqa; Diosmi petapis jorqarenqa que librucho willaquicaq Jerusalen santu marcaman yecurir, wiñe cawe montipa frutanta micurinan quecaptin.
20 Quecunata willayänaqpaq cäyitsimaq Jesucristum queno nin: “Aumi, shamunäpaqnam quecä” nir. Noqantsicna nishun “¡Tseno callätsun! ¡Eucallämïna, Teyta Jesus!” nir.
21 Teytantsic Jesucristu llapequita alli queninwan yanapecuyäshï shumaq cawaquicho cacuyänequipaq.

*22:17 Is 55.1