7
Soldadogunada mandujbuj sirvijta Jesús alliyachishkamunda
Mt 8.5-13
Gentegunamu yachachishka k'ipami Jesusga Capernaúm pueblomun riga. Chibimi soldadogunada mandaj tiyaga. Paibuj k'uyashka sirvijmi ungusha wañunalla siriguga. Jesusmunda parlajta uyashami soldadogunada mandajka israelgunada pushuj yuyijkunada, “Ñukaj sirvijta alliyachichun Jesusta pushamungu ribaichi,” nisha kachuga. Paiguna Jesusbujmu kuchuyashaga, “Hijo taita, soldadogunada mandujta ayudanaga kabinmi. Paimi ñukuchij llaktada k'uyusha, Diosmunda yachana wasidash rurachiga. Chimunda ayudabai,” nigaguna.
Shina nikimi Jesús paigunan riga. Wasimu chayagukimi chi mandujka paiyun purijkunada kashna nisha nichun kachuga, “Mandaj, ñuka wasimundijka ama shamichu. Kan kaimundi shamuchunga ñukaga imash na ganichu. Shinushami ñukaidijka kandaga mashkungu rilladash na riganichu. <Alliyi> nillada nibairi. Shina niki ñukada sirvijka alliyangallami. Ñukash jatun mandajkuna mandashkallami kausasha soldadogunadami mandani. Ñuka, ‘Ri,’ nikish rinllami. ‘Shami,’ niki shamunllami. Ñukada sirvijkish, ‘Kaida ruri,’ niki rurunllami.”
Shina nijta Jesús uyasha kushiyaga. Paida katij taugagunada rikusha kashna niga, “Kangunada nini, israelgunapurabiga pai laya alli crijtaga na rikushkanichu.”
10 Manduj kachashkaguna wasimu chayushaga ungushkada alliyashkadami japigaguna.
Viudaj churida Jesús kausachishkamunda
11 Chi k'ipami Jesusga yachagujkunandij taugalladijkunanbish Naín pueblomu riga. 12 Chayagushaga wañushkada taugagunalladi pambungu rigujtami rikuga. Wañushkaga viudaj shujlla churimiga. 13 Mandaj Jesusga chi warmida rikusha llakishami, “Ama wakichu,” niga.
14 Kuchuyashaga wandushkada tupuki aparijkuna shayariga. Chimunda Jesusga wañushkada, “Musu, kandami jatarichun mandani,” niga.
15 Shina niki wañushkaga tiyarisha parlungu kallariga. Shina kausachisha Jesusga mamunmu kuga. 16 Tuki chida rikujkuna mancharisha, “Dios nishkada parlujmi ñukuchipurabi rikurishka. Diosmi paibujkunada ayudangaj shamushka,” nisha Diosta <Allimi gangui> nigaguna.
17 Tuki Judea llaktabi kausajkunash Judea muyundiki kausajkunashmi Jesús ima rurashkadaga yachi chayugaguna.
Juanchuda katijkuna Jesusta tapushkamunda
Mt 11.2-19
18 Jesús imalla rurashkagunada Bautizaj Juanchuda katijkuna parluki paibuj ishki katijkunada kayusha, 19 Manduj Jesusta, “¿Kanchu shamuna gagangui? Na gashaga ¿shujtachu shuyana ganchi?” nisha tapuchun kachuga. 20 Juanchu kachashkaguna Jesusbuj kuchumu rishaga kashna niga, “Bautizaj Juanchumi kaidaga tapuchun kachuga, ‘¿Kanchu shamuna gagangui? Na gashaga ¿shujtachu shuyana ganchi?’ nisha.”
21 Tapugujllabidimi Jesusga ungushkagunada, manchanai llakichishka gajkunada, yana katishkagunada na rikujkunadash rikujta rurasha alliyachiga. 22 Chimundami Jesusga, “Kanguna rikushkada, uyashkada Juanchumu parlangu richi: ñawi na rikujkunash rikujta, suchugunash purijta, aichada ismuchij unguiyujkunadash alliyachishkada, na uyajkunash uyajta, wañushkagunadash kausachishkada, na charijkunamush Alli Shimida parlashkada. 23 ¡Ñukaj kauzamunda na trankarishalla crishkada katijka kushillami gan!” niga.
24 Juanchu kachashkaguna riki Jesusga taugagunamu Juanchumunda parlungu kallariga, “Shitashka pushtubiga ¿imadadi rikungu llujshiganguichi? ¿Shuj iru yurada waira chaspishkada?* 7.24 Na chaspishka iru yurada rikushaga ashtan tukibi alli jinchi shayarij Juanchudami rikugaguna. 25 Na gashaga ¿k'uidi churana churashkadachu rikungu riganguichi? K'uidi churashkagunaga paiguna munashka shina kausajkunash jatun mandujkunaj wasibi tiyajmi. 26 Shinashaga ¿imadadi rikungu llujshiganguichi? ¿Dios nishkada parlujta? Ari, Dios nishkada parlujtash ashtan yallidami rikuganguichi, ninimi. 27 Juanchumunda Diosbuj Shimibiga
‘Kanda ñaubusha risha, Kishpichij purina ñanda parijachunmi,
Ñukamunda parlujta kachani’ 7.27 Mal 3.1 ninmi.
28 Kaidash nini, tuki wacharishkagunamunda maijinsh na Bautizaj Juanchuda yallichu. Shina gakish Diosbuj mandanabi imash na gajka Juanchuda yallimi.”
29 Tuki chibi gajkuna ashtangarin impuestoda Romamu cobrajkunash, Juanchu parlushkada uyushka k'ipaga Diosga kabishkadami ruraj gashkada cuenta kusha bautizashkaguna gaga. 30 Ashtangarin fariseogunaga Moisés mandushkada yachachijkunash Dios paigunamu allida rurush nishkada na munushami Juanchumu na bautizarigaguna.
31 Jesusga paigunada kashna niga, “Kunun p'unllagunabi kausajkunaga ¿imamundi rijchin? 32 Kangunaga lasabi tiyarij maraguna shinami ganguichi. Kaishuj chaishuj kaparinukunguichi ‘Lautabi tukukish na dansanguichichu. Llakilladi cantogunada cantakish na wakanguichichu.’ 33 Bautizaj Juanchu shamushaga tandada na mikujchuga vinoda na ubiujchuga. Shina gakimi paidaga, ‘Yana katishkami,’ ninguichi. 34 Aichayuj tukushka Churi shamushaga mikun, ubian. Chida rikusha ‘Paiga manchanaidi mikuj ubiaj Romamu impuestoda cobrujkunan juchayujkunanbish tandanukuj’ ninguichi. 35 Dios yachaj gashkadaga Paida kazujkunami allida rurusha rikuchigunguna,” nigami.
Simón fariseobuj wasibi Jesús gashkamunda
36 Chimunda Simón fariseoga Jesusta, “Ñukaj wasibi mikungu jaku,” niga. Shina niki rishaga mizamu tiyariga. 37 Fariseobuj wasibi Jesús mikungu rishkada yachashaga chi pueblobi kausuj juchayuj warmiga alabastro rumida rurashka uchilla puñubi k'uilla ashnariguj perfumeda apusha chayaga. 38 Pai kuchuyasha juchayuj gashkada sintirishkamunda manchanaidi wakusha Jesusbuj chakibi ikida shutuchisha paibuj juakchan chakichisha chakida muchusha k'uilla ashnariguj perfumedash talliga. 39 Jesusta kayuj fariseoga chida rikusha kashna yuyaga, “Dios nishkada parlujtij gashaga chi tupajka ima shina warmi gashkada yachanmumi. Paiga juchayujmi gan.” 40 Shina yuyagujta Jesús yachasha kashna niga, “Simón, kanda shuj shimida nisha nini.”
Shina niki, “Yachachij, imadash nilla,” niga.
41 Chimunda Jesús kashna niga, “Ishkigunami kuchkida alquilachijmu dibiga: shujka pichka patsuj (500) denarioda, chaishujka pichka chungada (50). 42 Na pagui pudiki alquilachijka ishkindijlladadi sakiga. Kununga Simón, ishkindijmundaga ¿maijindi yalli k'uyanga?”
43 Paiga niga, “Milgada dibijmi yalli k'uyashkada yuyani.”
Chimunda Jesusga, “Allidami ningui,” niga.
44 Jesusga warmida rikusha Simonda niga, “Kambuj wasimu waiguki yakulladash Ñukaj chakida maillachunga na kuganguichu. 7.44 Chakida maillachun yakuda kushka aceitedash juakchabi churashkaga wasiyujkunami shina ruruj gaga. ¿Kai warmida rikunguichu? Paiga Ñukaj chakida ikin lapujyachisha juakchan chakichishkami. 45 Kanga Ñukada ñawi ichibi na muchashkanguichu, ashtan kai warmiga Ñuka shamushkamundadimi chakida muchagushkalla. 46 Kanga Ñukaj umabi aceitelladash na churaganguichu. Paiga k'uilla ashnariguj perfumedami Ñukaj chakibi tallishka. 47 Chimundami nini, paibuj tuki juchaguna perdonashkamundami paiga Ñukada ashtan k'uyashka. Ashaida perdonashkagunaga ashaidami k'uyanguna.”
48 Chi k'ipa warmida niga, “Kambuj juchaguna perdonashkami gan.”
49 Shina niki chibi gajkunaga kashna tapunukungu kallariga, “Kai juchagunadash perdonajka ¿pidijkun?”
50 Chimunda Jesusga chi warmida kashna niga, “Kan Ñukada crishkallamundami kishpichishka gangui. Kushilla ri.”

*7:24 7.24 Na chaspishka iru yurada rikushaga ashtan tukibi alli jinchi shayarij Juanchudami rikugaguna.

7:27 7.27 Mal 3.1

7:44 7.44 Chakida maillachun yakuda kushka aceitedash juakchabi churashkaga wasiyujkunami shina ruruj gaga.