8
Jesusta ayudaj warmigunamunda
1-2 Chi k'ipami Jesusga Diosbuj mandanamunda Alli Shimida parlasha jatun pueblogunabish uchilla pueblogunabish chunga ishki agllashkagunandij yana katishkamundash unguimundash alliyachishka warmigunanbish riguga. Chi warmigunapurabiga kanchis yanagunada llujshichishka Magdalamunda Mariash katisha puriga. Herodesbuj wasibi mandaj Chuzaj warmi Juanash, Susanash, ashtan shuj warmigunash imalla charishkagunan Jesusta ayudasha puriga.
Tarbujmunda yuyachisha parlashkamunda
Mt 13.1-9; Mc 4.1-9
Pueblogunamunda llujshisha Jesusta rikungu taugalladi tandanukukimi Paiga yuyachisha parlungu kallariga,
“Shuj tarbujmi tarbungu llujshiga. Ña tarbuguki parti muyuga ñanbi urmuki sarugaguna. Pishkugunash mikugaguna. Parti muyuga rumi ukubi urmuga. Iñushash húmedo ishkamunda chakigallami. Shuj muyugunaga kasha ukubi urmasha iñaga. Kashaguna makukiga chingagallami. Parti muyuga alli achpabi urmuga. Iñushaga alli granudami kuga. Shuj muyullamunda patsuj (100) granudami kuga.”
Chida parlashka k'ipaga Jesusga jinchida kashna niga, “¡Maijinsh rinrinda uyungu charijka uyichi!”
Imashadi yuyachinanlla parlashkamunda
Mt 13.10-17; Mc 4.10-12
Jesusbuj yachagujkuna kashna tapuga, “¿Imada nishadi kai yuyachinaga nin?” 10 Chimunda Jesús kashna niga, “Kangunamunga pi na rijsishka Diosbuj mandanadaga Pailladimi rijsichin. Shujkunamunga rikushash na rikushka shina, uyushash na intindishka shina tukuchunmi yuyachinagunallanga parlani.”
Tarbujmunda parlusha intindichishkamunda
Mt 13.18-23; Mc 4.13-20
11 “Kai yuyachisha parlushka muyuga Diosbuj Shimidami rikuchin. 12 Ñanbi urmuj muyu shinaga Diosbuj Shimida uyasha na crisha ama kishpirichun diablo shamushaga shungumunda uyashkada kungachinllami. 13 Rumi ukubi urmuj muyuga Diosbuj Shimida parlaki uyasha kushilla japijkunadami rikuchin. Asha angugunada charishkamunda asha p'unlla k'ipa llakiguna rikurikiga sakirijllagunami. 14 Kasha ukubi urmuj muyuga Diosbuj Shimida uyashka jawa, asha asha kungarijllagunadami rikuchin. Paigunaj llakigunan, ashtan charina yuyin, kikin munida rurashkamunda, llapishka shina tukusha granudash na kunchu. 15 Alli achpabi urmuj muyuga Diosbuj Shimida uyusha ashtan tuki shungun alli kazusha na sakijkunadami rikuchin. Shina kausashami alli granugunada p'ukuj laya gashkada rikuchin.”* 8.15 Verso 11munda 15gama tarbujmunda yuyachishkabiga muyu urmushka chusku pushtuga chusku laya genteguna tiyashkadami rikuchin.
Pakalla rurushka yacharinamunda
Mc 4.21-25
16 “Maijinsh luzta japichishaga manga ukubi na gashaga k'awitu ukubiga na churanchu, ashtangarin wasi uku p'unllalla gachunmi, luztaga jawamun churun. 17 Ima pakushka tiyashkash k'ipaga tukimi rikuringa. Washalla rurashkadash k'ipaga tukidami yachungaguna.
18 “Shinakiga alli alli uyichi. Maijinsh charijmunga ashtanmi kushka ganga; na charijmundaga mashna charishkada yuyashkaida kichushkami ganga.”
Jesusbuj waukiguna mamandij shamushkamunda
Mt 12.46-50; Mc 3.31-35
19 Jesusbuj mamash waukigunash Pai maibi gashkamu chayuga. Taugaguna gakimi na kuchuyi pudigaguna. 20 Shujka Jesusmu parlushaga, “Kambuj mama waukigunash kanda rikush nisha washabimi shayagun.”
21 Shina niki Jesusga, “Diosbuj Shimida uyasha p'aktachijkunami Ñukaj mama Ñukaj waukiguna shina gan,” niga.
Yaku kuchada Jesús chulunyachishkamunda
Mt 8.23-27; Mc 4.35-41
22 Shuj p'unlla Jesusga Paibuj yachagujkunan barcabi sikusha, “Yaku kucha ch'imbamu jakuchi,” niki rigaguna. 23 Yaku kuchada pasaki Jesús puñuriga. Ñash mejor waira shamusha yakuda kaimu chaimu kuyuchikiga barcabi yaku jundungu kallariki chingarinallami tukuga. 24 Shina tukuki mejorda mancharishami Jesusbujmu kuchuyasha, “Yachachij, yachachij, wañugunchijka,” nisha rijchachiga.
Jesús rijcharishaga wairada yakuda, “Ama shinichu,” nisha jinchida rimuga. Shina nikiga wairash yakush chulunllami sakiriga. 25 Chi k'ipa Jesusga yachagujkunada, “Kanguna crishkaga ¿ima tukuga?” niga.
Shina niki mejorda mancharisha kaishuj chaishuj, “Paiga ¿pidij ganla? Yakush wairash Pai rimakiga chulunlla sakirinllami,” nigaguna.
Yana katishkamunda
Mt 8.28-34; Mc 5.1-20
26 Chi k'ipami Jesusga yachagujkunandij Gadara llaktamu chayuga. Chi llaktaga kucha ladu Galilea llaktan ch'imbapuramiga. 27 Ña chayusha barcamunda Jesús uriyagukiga shujka tauga watagunada yana katishka gasha churanadash na churashka wasibish na tiyaj, pantiunllabi kausaj chi pueblomunda kuchuyaga. 28-29 Paidaga yanaga tauga kutinmi waigushami llakichij gashkaga mandaj gashkaga. Chimunda genteguna japisha chakidash makidash cadenan alli watasha churakish chi k'ariga p'itishtaga. Yana pushaki shitushka pushtumu rigujllamiga. Shinashkamundami paiga Jesusbujmu kuchuyasha kungurishaga kashna niga, “¡Jawa pachabi kausaj Jatun Mandaj Diosbuj Churi Jesús! ¿Ima ningu shamungui? Ñukada ama llakichichu.” Jesús yanada, “¡Paida saki!” nigushkamundami shina kaparisha rugaga. 30 Chimunda Jesusga, “¿Ima shutingui?” niki,
“Ñukaga Warangaguna shutimi gani,” niga. Tauga yanaguna japishkamundami shina shutiga. 31 Paigunami, “Ama ñukuchida yana ut'ku pachamu kachabaichu,” nisha mañagaguna.
32 Chai lumabi tauga k'uchiguna mikuguki yanagunaga kashna nisha rugugaguna, “Chi k'uchigunabi waiguchun sakibai.” Shina mañuki Jesusga waiguchun sakiga. 33 Yanaguna llujshishaga k'uchigunabi waigugaguna. Chimunda k'uchigunaga k'akamunda yaku kuchabi uriyasha yakubi wañugaguna.
34 K'uchiguna shina tukujta rikusha michijkunaga llaktagunabi pueblogunabish parlungu rigaguna. 35 Ima tukushkada rikungu nisha genteguna rigaguna. Jesús tiyashkamu chayushaga yanagunada anchuchishkaga Jesusbuj ñaubuki yuyi japishka, churanada churushka tiyajta rikusha, mancharigaguna. 36 Kaida rikujkunaga yana katishka ima laya alliyashkada parlugaguna. 37 Chimunda Gadara llaktabi kausujkunaga manchanai mancharishkamundaga Jesusta, “Kaimunda ribai,” nigaguna. Shina nikimi Paiga barcabi sikusha riga. 38 Jesús rigujta rikusha yanagunada llujshichishkaga, “Ñukadash pushusha ribai,” niki Jesusga, “Kaillabidi sakirilla,” niga. 39 “Kanda Dios imada rurashkada wasimu risha parli.”
Shina nikimi paiga Jesús ima rurashkada tuki pueblobi tiyajkunamu parluga.
Jairoj ushi, shuj ungushka warmish alliyashkamunda
Mt 9.18-26; Mc 5.21-43
40 Yaku kucha ch'imba ladumunda Jesús vueltamuki taugagunaga chapagusha kushilladimi japigaguna. 41 Shinaga Diosmunda yachana wasibi pushuj Jairo kuchuyashaga Jesusbuj ñaubuki kungurisha, “Jakubai ñukaj wasimu,” niga. 42 Jairoga chunga ishki watayuj shina shujlla ushidami chariga. Chi ushiga ña wañunallami siriguga.
Jesús riguki taugalladijkuna Paida llapinukidimi katiga. 43 Chunga ishki watada yaur shitasha ungushka warmish chi gente ukubi riguga. Jambirishash manchanaidi kuchkida tukuchiga. Shinash pish na alliyachi pudishkachuga. 44 Chi warmiga washamunda shamusha Jesusbuj churana manyada tupun yaurga sakirigallami.
45 Chimunda Jesusga, “¿Pi Ñukada tupuga?” nisha tapuki,
tukiguna nigariga. Shinasha Pedroga kashna niga, “Yachachij, taugalladijkunami tuki ladumunda llapidi shamugun.”
46 Shinash Jesús kashna niga, “¿Maijinchari tupugami? Chimunda Ñukaj poder llujshishkada sintigani.”
47 Alliyashka warmiga na mitikungu pudishami ch'ujchurisha Jesusbuj ñaubuki kunguriga. Tukigunaj ñaubuki imamunda tupushkada, ima layash ña alliyashkadash parluga. 48 Jesusga, “Ñuka k'uyashka, kanga Ñukada crishkallamundami alliyashkangui. Kushilla rilla,” niga.
49 Jesús parlagujllabidi Diosmunda yachana wasibi pushuj Jairomu shuj parlungu shamuga, “Yachachij Jesusta ama p'iñachichu. Kambuj ushiga ña wañushkami.”
50 Jesús chida uyushaga, “Ama mancharichu. Kan Ñukada crillada cri, kambuj ushiga kausaringami,” niga.
51 Wasimu chayushaga shujkunada na waiguchun sakigachu. Jesusga Pedroda Jacoboda Juanchuda maraj yayun mamundash pushusha waiguga. 52 Tuki chibi gajkuna kaparisha wakagukimi, Jesusga kashna niga, “Ama wakichichu. Maraga na wañushkachu, puñilladami puñugun.”
53 Shina niki wañushkadij gashkada yachashkamunda gentegunaga asigaguna. 54 Chimunda Jesusga makimunda japisha jinchida niga, “Mara, ¡Jatari!”
55 Shina nin maraga ñash kausarigallami. Jesusga maramu karachun manduga. 56 Paibuj taita mamaga kausarijta rikusha mancharigaguna. Jesusga, “Kaidaga p'akta pimush parlunguichimu,” nisha mandaga.

*8:15 8.15 Verso 11munda 15gama tarbujmunda yuyachishkabiga muyu urmushka chusku pushtuga chusku laya genteguna tiyashkadami rikuchin.