4
Tarbujmunda yuyachishkamunda
Mt 13.1-9; Lc 8.4-8
Yaku kucha manyabi kutin Jesús yachachingu kallarikimi taugalladijkuna tandanukuki, Jesusga yakubi tiyaj barcabi sikusha tiyariga. Gentegunaga chi manyallabimi sakiriga. Chimunda tauga yuyachinagunan yachachishaga kishna niga, “Kaida uyichi: Shuj tarbujmi tarbungu llujshiga. Tarbukimi shuj muyugunaga ñan manyabi urmuga. Pishkuguna shamusha mikugami. Shuj muyugunaga ashalla achpa tiyashkabi rumi ukubimi urmuga. P'itilla achpa tiyashkamunda ratu iñusha, indi llujshisha p'angada anguyachiki anguda na charishkamunda chakiriga. Kutin shuj muyugunaga kasha ukubi urmuga. Kasha yuraguna iñusha, sipij shina ruraki na granugachu. Shinalladi wakin muyugunaga alli achpabi urmusha, k'uillada iñusha, pachundimi granuga. Shinami shuj muyullamunda shujkunaga kinsa chungada (30), shujkunaga sujta chungada (60), shujkunaga patsujtami (100) granuga.”
Kaidash Jesusga niga, “¡Maijinsh rinrinda uyungu charijka, uyichi!”
Imashadi yuyachinanlla parlashkamunda
Mt 13.10-17; Lc 8.9-10
10 Jesús Pailla sakirikimi Paibuj kuchubi gajkunash chunga ishki yachagujkunash, “Shina yuyachishkaga ¿imada nishadi nin?” nisha tapukimi 11 Jesusga, “Kangunamumi Diosga Paibuj mandanamunda pi na rijsishkada yachi chayachishka. Chaishuj washabi gajkunamunga yuyachinagunallanmi parlani, 12 Diosbuj Shimi p'aktachunmi: ‘Rikuriagushash ama rikuchun; uyariagushash ama intindichun; paiguna na Diosmu vueltamuki paigunaj juchagunadash na perdonangachu.’ ” 4.12 Is 6.9-10
Tarbujmunda parlusha intindichishkamunda
Mt 13.18-23; Lc 8.11-15
13 “Kai yuyachishkada na intindishadijka ¿chaishujkunadagarin ima layadi intindinguichi? 14 Tarbujka Diosbuj Shimida parluj shinami gan. 15 Shuj uyajkunaga ñan kuchubi muyuda tarbushka achpa shinagunami gan. Diosbuj Shimida uyusha paigunabi tarbushka shina gakish Satanás shamusha chi alli yuyigunada kichunllami. 16 Shujkunaga muyuda rumi ukubi tarbushka achpa shinagunami gan. Paigunaga Diosbuj Shimida uyunmi kushilla japinguna. 17 Na mirga anguda charij yura shina gashkamundaga na jinchi shayari pudingunachu. Diosbuj Shimimunda ima llaki japiki na gashaga katik'ichuki urmuj shina Diosta kungarinllaguna. 18 Shujkunaga muyuda kasha ukubi tarbushka achpa shinami gan. Diosbuj Shimida uyashash 19 kai kausibujllada yuyasha mancharishami, ashtan charinagunan pandachishka kausashami, charinagunada munigunanlla gashami tauga na alli yuyigunash Diosbuj Shimi uyushkada sipij shina iñachun na sakin. 20 Ashtangarin Diosbuj Shimida uyisha kazujkunaga muyuda tarbushka pachun granuda kuj achpa shinagunami gan. Shinushami shujkunaga shuj muyullamunda, kinsa chungada (30), shujkunaga sujta chungada (60), kutin shujkunaga patsuj (100) granuda kuj alli achpa shinagunami gan.”
Pakalla rurushka yacharinamunda
Lc 8.16-18
21 Shinalladi, “¿Luztaga cajón ukubi na gashaga k'awitu ukubi churungajchu apamun? Na shinachu. P'unllallada rurachunga jawamumi churana gan. 22 Shinaidi ima pakushkash na pakalla sakiringachu. Tukimi rikuringa. Imada washalla rurushkash k'ipaga yacharingami. 23 Maijinsh rinrinda uyungu charijka, uyichi,” niga.
24 “Ñuka nishkada alli uyichi. Kanguna, mashna kutin shujkunamu imada kukish Diosbish shinaidi ashtan yallinbishmi imadash kunga. 25 Shinusha maijinsh yalli charijmunga ashtanmi kunga. Na charijtaga ashalla charishkaidash kichungami,” niga.
Tarbushka muyu iñushkada yuyachishkamunda
26 Jesusga kaidashmi niga, “Diosbuj mandanaga shuj tarbuj paibuj achpabi muyuda jichaj shinami gan. 27 Puñukish rijchij gakish tutash p'unllash tarbushka muyuga achpayuj na yachujllabidimi iñusha iñush katin. 28 Achpaga pailladimi granuda kun. Kallaribiga yurallami rikurisha iñan. K'atsuguna tukushka k'ipaga granugunada kun. 29 Shinalladi p'ukushka granu gaki usiskun p'itisha tandachina p'unllagunami chayun.”
Mostaza muyuda yuyachishkamunda
Mt 13.31-32; Lc 13.18-19
30 Kaidash nish katishaga, “¿Imandi Diosbuj mandanaga ch'imbapurashkada na gashaga ima laya yuyachina gashkada ni pudishun? 31 Diosbuj mandanaga achpabi tarbushka mostaza muyu shinami gan. Kai achpabi tiyuj muyugunamundash tukida yalli uchilla gashash, 32 tarbushka k'ipa iñushaga tuki chagra yuragunada yalli jatunmi tukun. Ramagunash pachun t'undujyaki, llanduda mashkusha pishkugunash tazinda rurushami tiyarin,” niga.
Yuyachinagunan Jesús yachachishkamunda
Mt 13.34-35
33 Shinami Jesusga Diosbuj Shimida tauga yuyachinagunan mashna intindi pudishkagama yachachiga. 34 Shinami tukigunamu yuyachinagunallan yachachiga. Paibuj yachagujkunallan gashami yuyachinagunamunda illijta yachachiga.
Wairadash yakudash Jesús chulunyachishkamunda
Mt 8.23-27; Lc 8.22-25
35 Chi p'unllalladi ña tutayaguki, Paibuj yachagujkunada Jesusga, “Yaku kucha ch'imbamu jakuchi,” niga.
36 Shina nikimi taugalladijkunada sakisha, Pai tiyashka barcallabidi rigaguna. Shina riki shuj barcagunash riga. 37 Shina rigukimi manchanai wairash shamusha, yakuda jatarichisha, barcada kaimu chaimu apik'ichuki yaku junduki pambaringu kallariga. 38 Jesusga barca washamu k'uillada saunarishami puñurishkaga. Shinushami Paida rijchachisha, “Yachachij, barcabi yaku jundusha ukuyagukish ¿nachu ñukuchida llakingui?” nigaguna.
39 Shina nisha rijchachiki Jesusga jatarisha wairada jinchi rimun yakuda, “¡Upalli! ¡Chulunlla gaichi!” nisha mandunmi waira upallaga, shinaidi illujta chulunlla sakiriga. 40 Kishna rurushka k'ipami Paibuj yachagujkunada Jesusga, “¿Imashti shina mancharinguichi? ¿Narijchu Ñukada alli cringuichi?” niga.
41 Shinada rikusha, manchanai mancharishami kaishuj chaishuj tapunukusha, “¿Kaiga pishigun? Paidaga yakush wairash kazushkallandi,” ninukugaguna.

4:12 4.12 Is 6.9-10