5
Yana katishkada Jesús alliyachishkamunda
Mt 8.28-34; Lc 8.26-39
Galilea yaku kuchada ch'imbamu rishami Jesusga yachagujkunandi Gadara llaktamu chayugaguna. Jesús barcamunda urikunmi pantiunmunda llujshisha yana katishkaga Paibujmu kuchuyaga. Yana katishkaga pantiunbimi kausuj gashkaga. Paidaga cadenan watashash, ña pish chariri pudijchuga. Tauga kutin chakigunadash makigunadash cadenan alli tsagnusha churukish p'itishtajllamiga. Pachun jursada charishkamunda pish na chariri pudijkunachuga. Yana katishkaga tutash p'unllash urkugunabi, pantiungunabi kaparisha, pailladi rumin juaktarisha purijllamiga.
Paiga karumunda Jesús rigujta rikusha, manchanai saltush risha, Paibuj ñaubuki kungurishami, “¡Jawa pachabi kausaj Jatun Mandaj Diosbuj Churi Jesús! ¿Ima ningu shamungui? ¡Diosmundami <Amalladi llakichibaichu> nisha mañani!” nishami jinchida kapariga.
“Milli aya, ¡kai k'arimunda llujshi!” nisha, Jesús rimushkamundami shina kapariguga.
Shina kaparikimi Jesusga, “¿Ima shutingui?” nisha tapuga.
Shina tapukimi paiga, “Taugapurashkamunda, ñuka shutiga Warangagunami gan,” niga. 10 Chimunda paiga, “Kai llaktamundaga amalladi llujshichisha kachabaichu,” nishami Jesusta manchanai ruguga. 11 Chi lumabi tauga k'uchiguna mikuguki, 12 ayagunaga, “Chi k'uchigunamu waiguchun sakibai,” nisha rugugaguna.
13 Shinaga <K'uchigunabi waiguichilla> nikimi ayagunaga chi k'arimunda llujshisha k'uchigunabi waiguga. Ishki warunga vali k'uchigunaga paiguna waiguki k'akada urimu risha yaku kuchabi urmusha wañugaguna.
14 K'uchi michijkuna rishaga pueblobish shuj ladugunabish ima tukushkada tukigunamu nigaguna. Shina nikimi gentegunaga ima tukushkada rikungu chimu rigaguna. 15 Jesusbuj kuchumu chayashaga waranga yanaguna katishkaga churana churushka tuki yuyin tiyajtash rikushami mancharigaguna. 16 Yana katishka alliyashkadash k'uchiguna ima tukushkadash rikujkunami chaishujkunamu parlakiga 17 <Kai llaktamunda ribailladi> nisha Jesustaga rugugaguna.
18 Jesús barcabi sikuki ayagunada llujshichishkaga <Ñukadash kangun richun sakibai> nisha rugaga.
19 Na Paiyun richun sakishami Jesusga, “Kambuj wasimu risha, Manduj Dios kanda llakisha tuki ima rurushkada kambujkunamu yachi chayachingu ri,” niga.
20 Shina nikimi chimunda risha, Chunga Puebloguna* 5.20 Decápolis nishkaga griego shimimunda shamun. Chunga Puebloguna nishami nin. nishka shuti llaktabi, Jesús paida ima laya alliyachishkada parlungu kallariga. Tukiguna kushiyashash mancharishka shina sakirigaguna.
Jairoj ushi shuj ungushka warmish alliyashkamunda
Mt 9.18-26; Lc 8.40-56
21 Yaku kucha chaishuj ladumu Jesús barcabi kutin rishami manyallabi gaki Paibuj muyundijta taugalladi tandanukugaguna. 22 Diosmunda yachana wasibi mandujkunapuramunda Jairo nishkaga kuchuyasha, Jesusta rikusha, Paibuj ñaubuki kungurisha kumurishaga, 23 “Ñukaj ushiwa wañugunga. Jakubai kambuj makida paibuj jawabi churungaj. Shina churaki paiga alliyasha kausaringallami,” nisha ruguga.
24 Chimunda Jesusga paiyun riga. Chibi gajkuna Paibuj kuchuda taugalladijkuna llapinukidi katisha riga. 25 Chi taugalladijkunamundami chunga ishki watada yaur shitusha purij ungushka warmish riguga. 26 Paiga tauga jambijkunaki jambirisha llakirishami puriga. Ima charishkada tukida tukuchishash ima na alliyagachu. Alliyana randiga ashtan anchayasha katiga. 27 Jesusmunda uyushami gente ukuda washamunda kuchuyasha, Jesusbuj churanada tupuga. 28 “Paibuj churanaida tupushash alliyachishka gashami,” yuyushami shina ruruga.
29 Shina tupunmi yaur sakiriki, paibuj cuerpoda llakichij unguimunda ña alliyashkada pailladi cuenta kuga. 30 Chi tukunmi Jesusga Paibuj poder llujshishkada yachashami gentegunada vueltusha rikuga, “¿Maijindi Ñukaj churanada tupuga?” nisha tapukimi,
31 Paibuj yachagujkunaga, “Kai tuki llapibidijka ¿imashti ‘¿Maijindi tupuga?’ nisha tapungui?” nigaguna.
32 Shinash maijin tupushkada rikungu nishami Jesusga muyundijta rikuga. 33 Chimundami Paibuj churanada tupuj warmiga ima tukushkada yachusha, manchin ch'ujchurishaidi kuchuyasha, Paibuj ñaubuki kungurisha kumurisha tuki ima tukushkada kabishkada parluga. 34 Shina ninmi Jesusga, “K'uyashka, kan Ñukada crishkallamundami alliyashkangui. Kushilla ri. Kambuj llakimunda alliyachishka gai,” niga.
35 Chairitij Jesús nigujllabidimi Diosmunda yachana wasida manduj Jairoj wasimunda k'ariguna shamusha paidaga, “Kambuj ushiga ña wañushkami. ¿Imajtikish Yachachijta ña pushangui?” niga.
36 Shina nijta uyishash na uyuj shinalla Jesusga Diosmunda yachana wasida mandujta, “Ama manchichu. Crillada cri,” niga. 37 Pidash Paigun richun na sakishami shinash Pedroda, Jacoboda, Jacoboj wauki Juanchudash pushusha riga. 38 Diosmunda yachana wasida mandujbujmu chayashaga bullada rurujkunada jinchida kaparisha wakajta llakilladi tiyajkunadash Jesús rikuga. 39 Ña ukumu waigushaga, “¿Imashti bulla rurusha, shina kaparisha wakagunguichi? Maraga nash wañushkachu, puñilladami puñugun,” niga.
40 Chimunda tukiguna Jesusta asigaguna. Shinushami tukigunada kanllamu llujshichish kachusha, maraj taita maman, Paigun rij yachagujkunallan mara sirishka ukumu waigushaga 41 maraj makida japisha, “Talitá cum,” niga. (Talitá cum nishaga, “Mara, kandami jatari, nini,” nishkami gan.)
42 Shina ninmi chunga ishki watayujka jatarisha puri kallariga. Shina kausarijta rikushash kushilla manchanai mancharigaguna. 43 <Kishna rurushkada p'aktalladi pimush yachi chayachigunguichimu> nisha mandushka k'ipami <Maramu karungu richi> nisha kachuga.

*5:20 5.20 Decápolis nishkaga griego shimimunda shamun. Chunga Puebloguna nishami nin.