11
Jesús Jerusalenmu chayushkamunda
Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19
Jerusalén pueblomu rigusha Olivos urku kuchubi gaj Betfagé Betania pueblogunabi chayushaga Jesusga Paibuj yachagujkunamunda ishkida kachashaga, “Ch'imba uchilla pueblomu ribaichi. Chimu chayushaga pish na sikushka malta burru watushka shayajta japishaga kacharisha pushamichi,” niga. “Maijinsh ‘¿Imaj kacharigunguichi?’ nisha tapukiga <Manduj Jesusmi ministigun. Na uniyashalla sakichun kachungallami> ninguichi,” niga.
Yachagujkuna rishaga burruga pungu ñaubuj ñanbi watushka shayajta rikushami kacharingu rigaguna. Shina kacharigukimi maijin chibi gajkunaga, “Kangunaga ¿imadadi ruranguichi? ¿Imajti chi burrudaga kacharinguichi?” nisha tapugaguna.
Shina nikimi ishkindijkunaga Jesús nichun nishka layaidi nikiga sakigallagunami. Jesusmu malta burruda pushamusha paigunaj jawa churanagunada burrubi mandukiga Paiga sikuga. Taugaguna paigunaj churanagunada ñanbi mandusha churugaguna. Shujkunash pambamunda ramagunada p'itimushami paigunash ñanbi mandusha churugaguna. Jesusta ñaubujkunash katijkunash,
“¡Hosana!”* 11.9 Hosana nishaga ninmi “Allimi gangui.” Sarunga <Kishpichibai> nisha niga. “¡Manduj Diosbuj shutibi Shamuj, alli nishka gachun! 10 ¡Ñukuchij ñauba jatun manduj David mandushka layaidi mandungu shamugujtash alli k'uilla nishka gachun! ¡Jawa pachabish alli nishka gachun!” nisha kaparigaguna.
11 Jesús Jerusalenmu chayushaga israelgunaj Diosbuj wasimu waiguga. Chibi tukida muyundijta rikushka k'ipaga ña tardiyagushkamunda paibuj chunga ishki yachagujkunandij Betania pueblomumi riga.
Na aparij jigus yurada Jesús rimushkamunda
Mt 21.18-19
12 Kayundij p'unlla Betania pueblomunda llujshigushami Jesusga yarijachiga. 13 Shinusha Paiga p'anga jundushka jigus yurada karumunda rikuga. Jigus tiyashka na tiyashka rikungu rishaga narij granuna p'unlla gashkamundaga p'angagunalladami rikuga. 14 Chimundami Jesusga chi jigus yurada, “¡Kununmunda ichimunga pish ama kambuj granuda mikuchun!” niga. Shina nigujtaga Paibuj yachagujkunash uyugami.
Diosbuj wasibi k'atujkunada llujshichishkamunda
Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22
15 Jesusga Jerusalén pueblomu chayushka k'ipaga Diosbuj wasimu waigusha tuki k'atugujkunadash randigujkunadash llujshichisha kachungu kallariga. Shinaidi kuchkida cambiagujkunaj mezadash palomagunada k'atuna tiyarinagunadash ladumu piguga. 16 Shinaidi Diosbuj wasi ukuda imadash apushka pasachunga na sakigachu. 17 Chimunda Jesusga chibi gajkunamush yachachingu kallarisha, “Dios escribichishkabiga ‘Ñukaj wasiga tuki llaktagunabi kausujkuna tandanukusha Ñukada mañana wasi nishkami ganga’ 11.17 Is 56.7 ninmi. Shinash kangunaga ‘shuwaguna tiyana ut'ku shinadami’ 11.17 Jer 7.11 rurushkanguichi,” niga.
18 Kaida uyushaga manduj curagunaga Moisés mandashkada yachachijkunash Jesusta manchusha Pai yachachishkada tukiguna ashtan kushilla uyashkamunda ima layash wañuchinada yuyaringu kallarigaguna.
19 Ña tutayagukimi Jesusga Paibuj yachagujkunandij chi pueblomunda llujshisha riga.
Jigus yura chakirishkamunda
Mt 21.19-22
20 Kayundij tutamunda jigus yura kuchuda pasagusha angumunda pacha chakirishka gashkadami rikugaguna. 21 Pedroga Jesús rimushkada yuyarisha, “Yachachij, riki. Kan rimushka jigus yura chakirishkami,” niga.
22 Shina nijta uyushami Jesusga, “Diosta crichi. 23 Kabishkadadimi nini, maijinsh kai urkuda, ‘Anchi. Kaimunda jatun yaku kuchabi urmi,’ nisha shungubi kaida chaida na yuyashalla ashtan paibuj nishkada p'aktunada crikiga paimunga shina rurashka gangami. 24 Chimundami nini, kanguna Diosta imadash mañashaga ña japigushkada crisha mañashkada japinguichimi. 25 Shinaidi kanguna Diosta mañagushaga pi ima rurashkadash perdonichi. Shinami jawa pachabi tiyaj Taitabish kangunaj juchagunada perdonanga. 26 Kanguna na perdonakiga jawa pachabi tiyaj Taitabish kangunaj juchada na perdonangachu,” niga.
“¿Pidij kandaga kashna rurachin?”
Mt 21.23-27; Lc 20.1-8
27 Kutinga Jerusalenmumi chayagaguna. Diosbuj wasibi Jesús purigukimi manduj curaguna, Moisés mandashkada yachachijkuna, yuyijkunash Paimu kuchuyashaga, 28 “¿Pi mandakidi kashna rurangui? ¿Pidij kandaga kashna rurachun mandagun?” nisha tapugaguna.
29-30 Shina tapukimi Jesusga, “Ñukash kangunada shuj kutinlla tapusha ninimi. ¿Pidij Juanchudaga bautizachun kachuga? ¿Dioschu? na gashaga ¿gentegunachuga? Kanguna nikiga Ñukash pi mandaki shina rurashkada kangunamu nishami,” niga.
31 Chimunda paiguna kaishuj chaishuj ninukuga, “ ‘Diosmi kachuga,’ nikiga ‘¿Imashti Juanchuda na criganguichi?’ ningami. 32 ¿Ima layadi, ‘Gentegunallami kachuga,’ nishun?” ninukugaguna. (Juanchuga Dios nishkada parlujlladi gashkadami tukiguna yachushkamunda manchugaguna.) 33 Chimundami Jesusmuga, “Na yachunchichu,” nigaguna.
Shina niki Jesusbish, “Ñukash kangunamu pi mandaki shina ruragushkadaga na nishachu,” niga.

*11:9 11.9 Hosana nishaga ninmi “Allimi gangui.” Sarunga <Kishpichibai> nisha niga.

11:17 11.17 Is 56.7

11:17 11.17 Jer 7.11