12
Milli trabajajkunada yuyachishkamunda
Mt 21.33-46; Lc 20.9-19
Yuyachinagunan yachachingu kallarishami Jesusga, “Shuj achpayujmi uva yuragunada tarbuga. Chimunda muyundijta rumigunan pirkusha churuga. Uvada ñutusha vinoda ruranadash* 12.1 Castellanobi “lagar” nishkadaga Jesusbuj p'unllagunabiga gentegunaga chakin sarusha vinoda rurangu jatunlla ut'kugunada pambabi rurujkunaga. jawamunda tuki laduda rikusha chapana wasidash ruraga. Chi k'ipa uva chagrayujka achpada shujkunamu partido kusha karumu riga. Uvada pallana p'unlla ña chayamukimi achpayujka shuj sirvijta paibuj partida japichun nisha partido charijkunajmu kachuga. Partido charijkunaga chi sirvijta japisha takusha imash illijtami kachuga. Chimundami achpayujka kutin shuj sirvijta kachuga. Paidash umada chugrichisha rimushash kachugaguna. Shinaidi kutin shuj sirvijtash kachukiga kaidash wañuchigagunami. Taugagunada kachukish shujkunadaga takugaguna, kutin shujkunadaga wañuchigagunami.
“Ña tukida kachushka k'ipaga paibuj k'uyashka churillami sakiriga. Shinusha ‘Ñukaj churidaga kazungagunami,’ yuyusha kachuga. Achpada partido charijkunaga kaishuj chaishuj ninukushaga, ‘Paimi tuki achpada taitamunda japinga. Kaida ñukuchi japingujka paida wañuchishunchi,’ nigaguna. Shinusha paida japisha wañuchishaga uvas chagramunda llujshichisha shitugaguna.
“Shina rurukiga achpayujka ¿imadadij rurunga?” nishami Jesusga tapuga. “Pai rishaga partido charijkunada tukuchisha chi achpadaga shujkunamumi kunga. 10 ¿Nachu kangunaga Diosbuj Shimibi escribishkada liyushkanguichi? Chibiga:
‘Wasichijkuna na munusha shitushka rumiga
ashtan kallarimu churana rumimi tukushka.
11 Kaidaga Manduj Diosmi shina rurushka.
Mancharishash kushiyanchi,’ ninmi” 12.11 Sal 118.22-23 niga.
12 Kai yuyachinan Jesús yachachikiga paigunada rimashkada yachushami Jesusta prezu japingu munushash tukigunada manchushkamundaga imash na rurashalla rigallagunami.
“¿Impuestoda paganachu gan?”
Mt 22.15-22; Lc 20.20-26
13 Jesusta pandachingu nisha tapuchun maijin fariseogunada maijin Herodeskun purijkunadash Jesusbujmu kachugaguna. 14 Ña rishaga, “Yachachij, ñukuchiga kan na llagmusha parluj gashkada yachunchimi. Na ñawillan rikuj gashkamunda na genteguna nishkada rurasha imadash juchachinguichu. Dios munushka shina Paibuj ñandami tukigunamu yachachij gangui. ¿Roma llaktada jatun mandujmu impuestoda paganaga allichu? ¿Paganachunchi? ¿Nachu pagananchi?” nisha tapugaguna.
15 Jawa shimillan nij tukujllagunashkada Jesús yachushkamundaga, “¿Imashti shina tapusha Ñukada pandachingu mununguichi? Shuj Romamunda kuchkida rikungaj apamichi,” niga.
16 Kuchkida kukiga Jesusga, “Kai ñawish kai shutish ¿pibujti gan?” nisha tapuga.
Shina tapukiga, “Kai llaktada jatun mandujbujmi gan,” nigaguna.
17 Shina nikimi Jesusga, “Mandujbujtaga mandujmu, Diosbujtaga Diosmu kuichi,” niga.
Paida uyushaga imadash na ni pudisha mancharisha sakirigaguna.
“¿Maijinbuj warmishi ganga?” tapushkamunda
Mt 22.23-33; Lc 20.27-40
18 Shinaki wañushkaguna kausarinadaga na crij saduceogunamunda shujkuna Jesusbujmu rishaga, 19 “Yachachij, Moisés escribishkabiga kashnami nin: Shuj k'ari warmin na mara charishalla wañukiga wañushkamu maragunada kungaj waukiga viudanmi kazarana gan. 20 Shuj kutinmi kanchis waukiguna kausuga. Ñauba wauki kazarashaga narij maragunada charishaidimi wañuga. 21 Shina wañukiga k'ipa waukimi chi viudan kazaraga. Paish narij maragunada charishaidimi wañuga. K'ipa waukish shinaidimi tukuga. 22 Tuki kanchis waukigunami chi warmin kazarasha narij maragunada charishaidi wañugaguna. Chi k'ipaga warmish wañugami. 23 Wañushkaguna kausarinabiga kanchis waukigunan kazarashkamundaga ¿maijinbuj warmishi ganga?” nisha tapugaguna.
24 Shina niki Jesusga, “Kangunaga Diosbuj Shimibi escribishkada, Paibuj poderdash na rijsishkamundami pandarisha puringuichi. 25 Wañushkagunada kausachikiga na kazarangachu, na kazarachingachu, ashtan jawa pachabi tiyaj angelguna layami ganga. 26 Wañushkagunada kausachinamundaga Moisés escribishkabi, zarza yura rupashka pushtuda ¿nachu liyushkanguichi? Chibimi Diosga Moisesmunga, ‘Abrahambuj, Isaacbuj, shinaidi Jacob-buj Diosmi 12.26 Chi saduceoguna na kausarinada crishkamunda Jesusga Dios kausachij gashkada yachachiga. Moisés narij wacharijllabiga Abrahamga Isaacga, shinaidi Jacobga wañuga. Shinash <Paigunaj Diosmi gani> niki ñauba taitaguna kausasha Diosbuj gashkada nin. gani,’ 12.26 Ex 3.6 niga. 27 Shinakiga ¡Diosga na wañushkagunaj Dioschu! ¡Kausujkunajmi gan! Chimundami kangunaga pachun pandarishka puringuichi,” 12.27 Jesusga ñauba taitaguna wañushash kausachishkada saduceogunamu rikuchin. Dios kausachij tukida ruri pudijkish gashkada na alli yuyikimi paigunadaga rimuga. niga.
Mandushkagunaga maijin yalli allishkamunda
Mt 22.34-40
28 Imada tapukish Jesús kabishkada nisha rimanukujta uyushami Moisés mandashkada yachachijkunamunda shujka Jesusbujmu kuchuyashaga, “Mandushkagunamundaga ¿maijindi yalli alli gan?” nisha tapuga.
29 Shina niki Jesusga, “Tuki mandushkagunamundaga ashtan yalli alliga kaimi gan: ‘Uyichi, israelguna. Ñukuchida Manduj Diosga shujllami tiyan. 30 Kambuj Manduj Diostaga tuki shungun tuki alman tuki yuyin tuki jursanbish k'uyungui.’ 12.30 Dt 6.4-5 31 Kai mandushka k'ipa mandushkaga kaimi gan: ‘Shujkunadash kikinda layaidi k'uyungui.’ 12.31 Lv 19.18 Kai ishki mandushkagunami yalli alli gan,” niga.
32 Chimunda Moisés mandashkada yachachijka niga, “Allimi, Yachachij. Kanga kabishkadami nishkangui. Shuj Diosllami tiyan. Kutin shujka na tiyanchu. 33 Diosta tuki shungun, tuki yuyin, tuki jursan shujkunadash kikinda layaidi k'uyanaga allimi gan. Kai ishki mandushkagunaga Diosbuj altar kuchubi p'aktachinagunada animalgunadash Diosmu kusha wañuchinadash rupachinadash yalli allimi gan,” niga.
34 Moisés mandashkada yachachij alli nijta uyasha Jesusga, “Kanga Diosbuj mandanamundaga na karubi ganguichu,” niga.
Jesús tukida alli nikiga ashtan tapungujka mancharigaguna.
Cristoga ¿pibuj churidi gan?
Mt 22.41-46; Lc 20.41-44
35 Diosbuj wasibi Jesús yachachigushaga, “¿Imashadi, Moisés mandashkada yachachijkunaga <Cristoga jatun manduj Davidbuj wawagunaj wawami gan> ninguna? 36 Diosbuj Espíritu yuyida kukimi jatun manduj Davidlladi,
‘Manduj Diosga ñukada Mandujtaga
“Kanda p'iñujkunada ñuka kambuj chaki sarunabi churungama kanga ñukaj alli ladubi tiyari.” ’ 12.36 Sal 110.1
37 Davidlladi <Ñukada Manduj> nigukidijka ¿ima shinadi Dios agllusha kachushka Mesiasga jatun manduj Davidbuj churigunaj churinga?” niga.
Chibi gaj taugagunami Jesusta kushilla uyugaguna.
Moisés mandushkada yachachijkunamunda
Mt 23.1-36; Lc 11.37-54; 20.45-47
38 Jesús yachachigushaga, “Moisés mandashkada yachachijkunamunda yuyin puringuichi. Paigunaga k'uilla sundij churanada churungu shinaidi lasagunabi <Alli> nisha saludachun munujkunami gan. 39 Diosmunda yachana wasi ukubish ñaubukimi tiyarijkuna, mikungu rishash alli pushtudami mashkajkuna gan. 40 Viuda warmigunaj charishkagunadash kichujkunami gan, shinaidi alli rikuringaj nisha unida Diosta mañuj tukujllagunami gan. Paigunaga ashtan yalli llakichishkadami apungaguna,” niga.
Na charij viuda ofrendada kushkamunda
Lc 21.1-4
41 Jesusga Diosbuj wasibi gasha, kuchki churana cajón ch'imbapurabi tiyarisha piguna churujta rikuga. Tauga charijkunaga mirga kuchkidami churuga. 42 Ashtan shuj na charij viuda shamusha ashalla vali ishki cobre kuchkida churuga. 43 Chimunda Jesusga Paibuj yachagujkunada kayushaga, “Kabishkadadimi nini, kai viudaga kuchki churanabiga tuki chaishujkunada yallidami kushka. 44 Tukigunami puchushka kuchkillada chibiga churushka. Paiga na charishkamunda pai kausungu charishka chilladi kuchkidami churushka,” niga.

*12:1 12.1 Castellanobi “lagar” nishkadaga Jesusbuj p'unllagunabiga gentegunaga chakin sarusha vinoda rurangu jatunlla ut'kugunada pambabi rurujkunaga.

12:11 12.11 Sal 118.22-23

12:26 12.26 Chi saduceoguna na kausarinada crishkamunda Jesusga Dios kausachij gashkada yachachiga. Moisés narij wacharijllabiga Abrahamga Isaacga, shinaidi Jacobga wañuga. Shinash <Paigunaj Diosmi gani> niki ñauba taitaguna kausasha Diosbuj gashkada nin.

12:26 12.26 Ex 3.6

12:27 12.27 Jesusga ñauba taitaguna wañushash kausachishkada saduceogunamu rikuchin. Dios kausachij tukida ruri pudijkish gashkada na alli yuyikimi paigunadaga rimuga.

12:30 12.30 Dt 6.4-5

12:31 12.31 Lv 19.18

12:36 12.36 Sal 110.1