15
Pilatoj ñaubuki
Jesús gashkamunda
Mt 27.1-2,11-14; Lc 23.1-5; Jn 18.28-38
Ña p'unllayaguki manduj curagunaga yuyijkunan, Moisés mandashkada yachachijkunan, israelgunada mandujkunaj tandanukushkagunanbish yuyarinukungu tandanukushaga Jesusta watusha pushusha Pilatomu kugaguna. Pilatoga, “¿Kanchu israelgunaj jatun manduj gangui?” nisha tapuga.
Shina niki Jesusga, “Kanlladimi ningui,” niga.
Manduj curaguna kaida chaida juchachiguki Pilatoga kutinlladi, “¿Nachu imash ningui? Manchanai juchachigujkunadaga rikiri,” niga.
Shinash Jesusga imadash na nigachu. Pilatoga imada na ni pudisha mancharij shina sakiriga.
“Jesusga wañunami gan”
Mt 27.15-31; Lc 23.13-25; Jn 18.38—19.16
Pascua pishta p'unllabimi shuj prezuda genteguna mañashkada Pilatoga kacharij gaga. Chi p'unllagunami Barrabasga takanukungu jatarisha paiyun wañuchijkunandij carcelbi tiyaga. Prezuda kacharij gakimi shujta kacharichun nisha taugalladijkuna Pilatojmu shamusha paida mañagaguna. Chimunda Pilatoga, “¿Israelgunaj jatun Mandujta kacharichun kangunaga mununguichichu?” niga. 10 Pilatoga manduj curagunaga Jesús imalla rurashkamunda p'iñusha* 15.10 Curagunaga taugaguna Jesusta katingu rishkamunda Paida p'iñaga. paimu kushkadaga yachugami.
11 Shinash manduj curagunaga <Barrabasta kacharichun mañunguichi> nisha taugalladijkunamu na alli yuyida kugaguna.
12 Chimunda Pilatoga, “¿Kanguna israelgunaj jatun Manduj nishkadaga imadadi rurusha?” nisha tapuga.
13 Paigunaga, “¡Cruzbi wañuchichun!” nisha kaparigaguna.
14 Pilatoga, “¿Imadadi na alli rurushka?” niga.
Shinash, “¡Cruzbi wañuchichun!” nisha ashtan jinchida kaparigaguna.
15 Chimunda Pilatoga alli rikurish nisha Barrabasta kachariga. Shinaidi Jesusta azilgun jinchida takachun 15.15 Chi dalishka azilga taugaidi puntagunada charijmi. Chi puntagunaga jirrudash na gashaga tulludashmi rurushkaguna gaga. mandusha kachushka k'ipaga chakatasha wañuchichun kachuga.
16 Soldadogunaga Pilatoj jatun wasi kanlla ukumu Jesusta pushush rishaga chaishuj soldadogunadashmi tandachigaguna. 17 Chibimi jatun mandujkuna jawalla churana yana puka churanada Jesusmu p'achallichisha coronada kashan rurusha umabi churachigaguna. 18 Chi k'ipaga, “¡Israelgunaj Jatun Manduj Jesús, Alli gachun!” nisha kaparingu kallarigaguna.
19 Shinaidi kaspin umabi takugusha t'iukushtagaguna. Jatun manduj layamumi Paibuj ñaubuki kungurisha kumurigaguna. 20 Jesusta shina asishka k'ipaga yana puka p'achallichishkada paskusha, Paibuj churanalladadi churachisha cruzbi chakatangu pushugaguna.
Jesusta chakatashkamunda
Mt 27.32-44; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27
21 Alejandroj Rufoj taita Simón, Cirene pueblomunda gashami chagramunda chida vueltaki, soldadogunaga Jesusbuj cruzta aparichun mandugaguna.
22 Gólgota shuti urkumumi Jesustaga pushush rigaguna. (Gólgota nishaga Uma Tullu nishkami gan.) 23 Chibimi Jesusmunga mirran chagrushka vinoda ubiachun nisha kuga, ashtangarin Jesusga mana ubiugachu. 24 Chi k'ipa Jesustaga chakatagaguna. Jesusbuj churanada <¿Maijinshi japishun?> nisha soldadogunaga paigunapura sorteoda rurusha japinukugaguna.
25 Jesusta chakatagukiga iskun uras tutamundamiga. 26 Imamunda wañuchishkada escribishkabiga “ISRAELGUNAJ JATUN MANDUJMI” nishkami tiyaga. 27 Chibiga ishki shuwagunadami Jesuskun chakatagaguna, shujtaga alli ladumu, chaishujtaga lluki ladumu. 28 Shinami Diosbuj Shimibi, “Milli rurujkunanmi tandachishka gaga,” 15.28 Is 53.12 nishkaga p'aktuga.
29-30 Jesusbuj kuchuda rigujkunaga umada kuyuchisha, “Kanwadijka <Diosbuj wasida urmachishash ña kinsa p'unllallabi shayachisha> nij, ¡Kanlladi kishpirisha chi cruzmunda uriki!” nisha litugaguna.
31 Shinaidi manduj curaguna, Moisés mandashkada yachachijkunash Jesusta asinukusha, “Shujkunadaga kishpichigami, ashtan pailladijka na kishpiri pudinchu. 32 Cristo, Israelda jatun Manduj cruzmunda uriyachun, ñukuchi rikusha cringaj,” nigaguna.
Jesuskun chakatashka tiyajkunashmi Paidaga litugaguna.
Jesús wañushkamunda
Mt 27.45-56; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30
33 Ña chaubi p'unlla tukuki, kinsa uras tardigama tuki kai llaktaga yana tuta shina tukuga. 34 Chunga pichka urastami 15.34 Chunga pichka uras nishkaga kinsa uras tardimigun. Griegomunda “la hora novena”da ninmi. Jesusga tuki jursan jinchida kaparisha, “Eloi, Eloi ¿lama sabactani?”§ 15.34 Jesusga kaida arameo shimibi parlan. niga. (Ñukuchij shimibiga “Ñuka Dios, Ñuka Dios, ¿imashadi Ñukallada sakigangui?” 15.34 Sal 22.1 nishkami gan.)
35 Chibi gajkunamunda shujkunaga shina nijta uyushaga, “Uyichi. Eliastami kayagun,” nigaguna.
36 Chibi gajkunamunda shujka saltusha risha esponjada jayuj vinobi lapujyachisha shuj jatun kaspibi churusha Jesusmu ubiachingu kuchuyashaga, “Sakichi. Rikushun Elías paida cruzmunda uriyachingu shamujchumashkadi,” niga.
37 Jesusga jinchida kaparisha wañugallami.
38 Diosbuj wasibi tiyaj velo nishka linsosh jawamunda urimu mañujta chaubibi llikiriga. 39 Soldadogunada mandujka Jesusbuj ñaubukimi shayasha, ña ima laya wañujtash rikushaga, “Paiga Diosbuj Churidimishka,” niga.
40 Shuj warmigunaga Jesusta karumunda rikuguga. Chi warmigunapurabiga Magdala pueblomunda Mariash, k'ipa Jacoboj Jozij mama Mariash, Salomesh chibimiga. 41 Kai warmigunami Jesusta katish purisha Galilea llaktabi gaki ayudaga. Shinaidi Jesuskun Jerusalén pueblomu rij tauga warmigunashmi chibi gaga.
Jesusta pambushkamunda
Mt 27.57-61; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42
42 Samana p'unlla ña chayamugukiga tukida alli parijana p'unllami gaga. Ña tutayaguki 43 israelguna mandujkuna tandanukushkapuramunda gaj Diosbuj mandanadash shuyaguj Arimatea pueblomunda Jozimi na manchushalla Pilatojmu risha Jesusta ut'kubi churungu nisha mañuga. 44 Jesús ña wañushkada uyusha Pilatoga mancharisha na crishami soldadogunada mandujta kayachun kachushaga <¿Ñachu wañuga?> niga. 45 Soldadogunada manduj tukida parlashka k'ipami Pilatoga cuerpoda Jozimu kuga. 46 Chimunda Joziga shuj lino linsoda randisha Jesusta cruzmunda uriyachisha linson pillushaga rumi k'akabi rurushka ut'kubi wañushkada churuga. Chi ut'kumu waigunadaga shuj ruminmi tapachisha churaga. 47 Magdalamunda María, Jozij mama Mariash maibi churujta rikugugagunami.

*15:10 15.10 Curagunaga taugaguna Jesusta katingu rishkamunda Paida p'iñaga.

15:15 15.15 Chi dalishka azilga taugaidi puntagunada charijmi. Chi puntagunaga jirrudash na gashaga tulludashmi rurushkaguna gaga.

15:28 15.28 Is 53.12

15:34 15.34 Chunga pichka uras nishkaga kinsa uras tardimigun. Griegomunda “la hora novena”da ninmi.

§15:34 15.34 Jesusga kaida arameo shimibi parlan.

15:34 15.34 Sal 22.1