16
Jesús kausarishkamunda
Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10
Samana p'unlla pasushka k'ipaga Magdala pueblomunda Mariash, Jacoboj mama Mariash Salomesh Jesusbuj cuerpobi k'akungaj nisha k'uilla ashnariguj yuragunada kutashkada randigaguna. Semana kallari p'unlla tutamundadi indi narij alli llujshijllabidi pambushka ut'kumu rigushaga, “Pambushka ut'kuda tapushka rumidaga ¿pishi t'angusha anchuchinga?” ninukugaguna.
Jawada rikushaga chi jatun rumi ña na chi pushtubi tiyajtami rikugaguna. Pambushka ut'kumu waigushaga shuj musu sundij yuruj churanada churushka alli ladubi tiyajta rikusha warmigunaga manchariga.
Shina manchariki paiga, “Ama mancharichichu. Kangunaga chakatasha wañuchishka Nazaret pueblomunda Jesustami mashkanguichi. Paiga kausarishkami. Ña na kaibichu. Churushka pushtubi rikichilla. Yachagujkunamush Pedromush, ‘Paiga Galilea llaktamu kangunada ñaubusha ringa. Pai nishka layaidi chibimi rikunguichi,’ ningu richi,” niga.
Shina nikimi warmigunaga manchin ch'ujchurisha ut'kumunda llujshigaguna. Manchimundaga pimush imadash na nigagunachu.
Magdalamunda Mariamu Jesús rikurishkamunda
Jn 20.11-18
Semana kallari domingo p'unlla puzu puzudi Jesús kausarishka k'ipa kanchis ayada llujshichishka Magdala pueblomunda Mariamumi primeroga rikuriga. 10 Paimi Jesuskun purijkunamu yachi chayachingu riga. Paigunaga Jesusmunda llakirisha wakagugaguna. 11 Paigunaga chi warmi <Jesús kausagunmi. Rikuganimi> nishkadash na crigagunachu.
Jesús ishki yachajkunamu rikurishkamunda
Lc 24.13-35
12 Kai k'ipaga ishki yachagujkuna pueblomunda llujshisha chagra pambamu rij ñanda riguki Jesusga shuj laya tukusha rikuriga. 13 Paiguna chaishujkunamu <Rikuganchimi> nigukish, paigunadash na crigagunachu.
Diosbuj Shimida parlachun Jesús mingushkamunda
Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23
14 Chi k'ipaga chunga shuj yachagujkuna mezabi tiyaki Jesusga rikuriga. Shina rikurishaga <Kausarishkami> nisha shujkuna nigukish paiguna jinchi shunguda charisha na crishkamunda rimaga. 15 Jesusga, “Kai pachabi tiyaj llaktagunamu risha tukigunamu kishpichina Alli Shimida parlungu richi. 16 Maijinsh crisha bautizarijka kishpichishkami ganga. Na crijka juchachisha llakichishkami ganga. 17 Crijkunaga pish na ruri pudishkagunada rurangu pudinada japinga: Ñukaj shutibi ayagunada llujshichingami. Na yachashka shimigunadash rimaringami. 18 Culebragunada makin japingami. Venenoda ubiushash imash na tukungagunachu. Shinaidi ungushkagunaj jawabi makida churuki paigunash alliyangami.”
Jesús jawa pachamu rishkamunda
Lc 24.50-53
19 Shina nishka k'ipaga Mandaj Jesusga jawa pachamu pushushka gasha Diosbuj alli ladubimi tiyariga. 20 Yachagujkuna tuki llaktagunabi Diosbuj Shimida parlungu rigaguna. Shinaidi Manduj Jesusga paigunada ayudasha paiguna pi na ruri pudishkagunada rurushkamunda Paibuj shimi shina gashkada rikuchiga.