CORINTI JÕ KRĨ WỲR
Mam Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne hanea ne cupê cupẽhkà te ikre cahyr catê, ne hàpên xà ata to pê ajco amji to ajpa. Ne pê Jeju na mehkwỳ jakrã Corinti jõ krĩ kam mehkrĩ atajê wỳr, pom cu me hõ kàhhôc pijakrut cahyt ita kujate. Na pê mam hõ kàhhôc ita japrỳ pê Corinti Jõ Krĩ Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Mehkrĩ Atajê Wỳr, Mam Pawrô Jõ Kàhhôc (1 Corinti).
Ne mam hõ kàhhôc ita kam cute ampo cunea to mehapackre, mãr quê nee mehkwỳ jirôa pê me cati to me amji kam hapac to me ipa nare. Mãr quê nee amji na, cute me amji kam hapac xà kên tũmti nõte mehkwỳ cunea pãc, ne amehtũm na hamãr nare. Ne hanea ne, pahte me cuprõn xà kam, me pamã pahte Pahpãm na amji to me pahhimpej xà to hahkre. Ne hanea ne Pahpãm te me pahcunea mã Carõ Pejti jõr na me pamã harẽ.
He nee ite Corinti wỳr Pawrô te hõkàhhôc pijakrut kujahêc atajê cunea to ipintuw nare, ne ihkwỳ jatujre atajê ri ite to ipintuw.
1
Pê Pawrô me cumã amji jarẽ
1 Corinti 1.1-13
Me Hàpên Xà 18.1-17
1-2 Hàpà me ikwỳ pê Pahpãm na mehkwỳ, ca Corinti jõ krĩ kam me akrĩ atajê. Ipê Pawrô. Pê Jeju Crixtô pê Pahpãm kra amji mã harkwana cumã iprar catê na ixãm. Na wa ite me amã ihhôc, ne ihkujahêc. Ne Jeju kam me pahkjê pê Xoten ita icahê na ihkrĩ. Ne Jeju Crixtô cukwa kam ri me apê Pahpãm na mehkwỳ, na ca ajtea mã me, ne ampeaj kamme apej. Pê Pahpãm ihkra kam ate meajpẽn hônco xà ata kôt, pê me ato amji kwỳ xà na, me ana ahwỳ. Ne ihkàhhôc ita hanea ne, pjê cunea kam me cumã Jeju Crixtô pê me pajõ Pahhiti kam me hapac to me ipa atajê cunea mã wa ite ihhôc. Ne Jeju pê me pajõ Pahhiti, ne hanea ne cupê me hõ Pahhiti, na wa ite ahna me amã ihhôc.
Ne wa ijõtpê Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati me, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô mã, me acajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ, ca ha Corinti jõ krĩ kam me akwỳ mehkrĩatajê caprĩ, ne me caxwỳn caxwãm pê me cumã me acarĩcti gõ, mãr quênee ame amji mã ampo cupa nare — hane.
Cu ha Jeju cukwa kam, ampo pej cunea cwa
1 Texarõn 5.23-24
Pahpãm te Jeju Crixtô cukwa kam hàhcajrẽan kam me ato impej xà ata pyrên, wa ijõtpê hũrên ijakryti na cumã amji jarẽn to ipa. Ne Jeju Crixtô kam ate me ajpẽn hônco xà ita kam ri, me akrã kre te amji jahkre pejti me, Pahpãm jarkwa kôt me gũjarẽn xà impejtito, ihcunea na me gakràj. Ne ate me Jeju te amji kam hapac xà intuw pejti jarẽn xà ita na me amji caxàr, ne ihkôat atỳj me apa. Cwỳrjapê, ca ate me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te amji jaxàr xà na me hikaj xà ita kam, Pahpãm Carõ Pejti te ihtỳj me amã ampo pejtijõr xà atajê, ne nee me apê hamre nare. Ne Jeju to ate amji mã me ahimpej xà ata kam ame apec cupate ri, ihtỳj me atehcajpar to ipa, mãr ca nee ahna ame apec nare. Mãr quê me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te amji jaxàr xà ata kam, nee ampo na amji mã me acuhtom nare.
Ỹhỹ, cu pahtỳj Pahpãm to amji mã me pahhimpej xà ata na, amji mã me to hane. Ne cute hanea ne ihkra pê Jeju Crixtô kam pahte me ajpẽn hônco tu xà caxuw, cute me pahna hàhwỳr, ne nee cute harkwa ata to ipintuw, ne to hapac kêt nare.
Pê Corinti jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ picapôn pa
Roman 15.5-6; Epet 4.1-6; Pirip 2.1-4
10-11 Ỹhỹ Jeju kam me ikjêjê, he Crowkwỳj na mehkwỳ nõ te ri imã me akwỳ kwỳa cwỳrjapê ate me garkwa to me ajpẽn mãn na me garẽn, wa iteme garẽn par. Na wa ha me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô japrỳa na me ana ahwỳ, ca nee hipêr ame ajpẽn mãn to me apa nare, ne nee hipêr ajpẽnto me apicapôn nare. Ne quêt catyt kam cama me ajpẽn par peaj ne, ne ajpẽn kam me ahônco, ne ate amji kam me gapac xà pyxit peaj kôt me apa. 12 Ampo na? He ca ihhêj ne me gakrã cunea kam me amji jarẽn to me hane he:
— Me ipê Pawrô kôt me ipa catêjê — hane. Ne me gakrã kwỳ me amji jarẽn to:
— Me ipê Apôr kôt me ipa catêjê — hane. Ne me gakrã kwỳ me amji jarẽn to:
— Me ipê Petrô kôt me ipa catêjê — hane. Ne me gakrã kwỳ me amji jarẽn to:
— Me ipê Crixtô kôt me ipa catêjê — hane.
13 Pỳhàpà! Xà ajkĩ Crixtô picapôn? Hãpà! He xà ajkĩ pa wa me acwỳrjapê pĩ kam ityc? Hãpà! Xà ajkĩ Jeju japrỳ kaj na jũm teijaprỳ na cô kam me anõ cumrãr? Hãpà! He xà me gõ pahhi cwỳrjapê ate amji to me apicapôn ita jũ na, nee me apahàm nare? Ampeaj kam ate amjito me apicapôn ita na, me gũ na ipahàm. Na wa ha me awỳ, ca hacpỹa mã me cuprõ, ne me ajpẽn hônco tu na me apa.