16
Pê Pawrô me cumã amji jarẽn kujate
Me Hàpên Xà 18.1-3
Ỹhỹ, ita caxuw, wa ha me amã hàpà, ne me amã me pahkjê cahãj pê Pepkwỳj kujate, ne me amã ihkôt harẽ. He cupê Ampohy jõ krĩ kamJeju na mehkwỳ tehcajpar catêjê nõ. Na ca ha ahna me amji caxàr to hanea, pom quê ate Jeju na me amji caxàr he. Hõhõ, Jeju na mehkwỳ to pahte amji kam me pajapac tohajỹr xà pit. Ramã cute me hàhtôa tehcajpar, ne haneane itehcajpar, na ca ha atỳj ampo to mehtehcajpa.
Ne hanea ne Prixirakwỳj me Aquira pê mam ajco icahê na Jeju Crixtô mã me apê atajê mã ite me amji jarẽn kujahêc. Ne pê Jeju jàpên xà kam, cute me itehcajpar xà ata kam, cute amji to mehtyc xà jàhtôa jakren. Cwỳrjapê wa me cumã me hũrên ijakryti naamji jarẽ, ne nee wa ite ahte ijakryti na me cumã amji jarẽn nare. Ne hanea ne me cupê Jeju na mehkwỳ pê mehcahkrit atajê te mecumã hakryti na amji jarẽn.
Ne wa hanea ne Jeju Crixtô na mehkwỳ te me hũrkwa kam me cuprõn catêjê mã, ite amji jarẽn kujahêc. Ne wa hanea ne ite imã ikwỳ nõ kĩnti pêEpet te Axij jõ pjê kam, cupê mam Jeju to amji mã ihhimpej catê ata mã, ite amji jarẽn kujahêc.
Ne hanea ne Marij te ramã me amã hàpên crire nare ata mã, ite amji jarẽn kujahêc.
Ne hanea ne Antrôn me Juna pê me ipyràac, ne me cupê Juta catêjê pê mam icahê na me hacjên xà kam mehcuhhê atajê mã, ite meamji jarẽn kujahêc. Ne me cupê Jeju jarkwa na memprar catêjê na, ramã ite me hõmpun pejtu, ne pê mam ramã icumam Jeju to amji mã mehhimpej to me ipa.
Ne hanea ne, por me pajõ Pahhiti pê Jeju kam, cupê ijõ ikwỳ nõ pê Amprij ata mã, ite amji jarẽn kujahêc.
Ne hanea ne Rupan pê me icahê na Jeju Crixtô mã hàpên catê ata me, me imã ikwỳ nõ kĩnti pê Xaqui mã, ite amji jarẽn kujahêc.
10 Ne wa hanea ne Aperti te mehcunea kam mare mã Jeju Crixtô to amji mã ihhimpej, ne cumã hàpên catia ata me, Arixô me, mehkjêjê mã, ite amji jarẽn kujahêc.
11 Ne wa hanea ne Herotãw pê ipyràac, ne cupê Juta catêjê nõ me, Narqui me, mehkjêjê pê Jeju na mehkwỳ atajê mã, ite amji jarẽn kujahêc.
12 Ne wa hanea ne Tripenkwỳj me, Triponkwỳj pê me pajõ Pahhiti mã hàpên catêjê atajê me, Penxikwỳjpê imã me ijõ ikwỳ nõ cahãj kĩntite Pahpãm mã hàpên catia ata mã, ite amji jarẽn kujahêc.
13 Ne hanea ne wa Rupo pê me pajõ Pahhiti mã hàpên catê catia ata me, inxi te ihhêj rũm ito ihkraa, ne ito impejti ata mã, ite amji jarẽn kujahêc.
14 Ne hanea ne, wa Axin me, Precon me, Mecurij me, Patropa me, Herma me, me pahkjêjê cunea apu ihkôt me ipa atajê mã, ite amji jarẽn kujahêc.
15 Ne hanea ne wa Piror me, Jurijkwỳj me, Nerew me, ihtõj me, Orimpa me, Jeju na mehkwỳ cunea cahê na ame ipa atajê mã, ite amji jarẽn kujahêc.
16 Ne me amã ajpẽn kĩan kam me ajpẽn mã me hàpà. Ne ita ri me cupê Jeju Crixtô na mehkwỳ cunea te me amã amji jarẽn kujahêc.
Quê ha cute me pahto ipicapôn prãm atajê to amji na me pajuphêa ne
1 Jowãw 3.10; 4.1-6; Epet 5.6-7
17 Me ikjêjê wa ha cormã me gapackre to incrire ne, ihkàhhôc ita jicu xà kam. Ỹhỹ, ca ha ma amji na, cute me Jeju to, ate amji mã me ahimpej tête me acahpêrkàr, ne ite me amã ampo tohahkre atajê tête me girên ne me ato ipicapôn prãmcatêjê to, amji na me guphêa ne. Neampỳa mã ame cupê me apa. 18 Ampo na? He cute me hajỹr catêjê, me pajõ Pahhiti pê Crixtô pê ampỳa mã ame ipa, ne nee me cumã hàpên nare, ne amji cajpuaw cute ampo na mehprãmti xà ton to me ipa. Ne me harkwa cakôc xà hêj xi xà picre to, cute me amji jahkre kêatre catêjê mã mehhêj to me ipa. 19 Ne me ca nare, ca quêt atỳj me gũcanãar kam Jeju to amji mã me ahimpej to me apa. Cwỳrjapê ri me apyrên me ijakry pit. Ne imã me ate, me ampopejti ton na ate amji jahkre pejti na, imã me ato prãm, ne me apê ampo kên ton jahkre kêatre na imã me ato prãm.
Pahpãm kôt me papa xà ita kôt, cu ha Xatanaj tohjê
20 Ne Pahpãm pê me pamã me pahcarĩcti jõr catê xakat, ne quê ha me amã me acarĩcti gõ, mãr ca nee ame pahcurê xwỳn pê Xatanajata cupa nare. Ampo na? He quê ha me pahcurê xwỳn ata curan pej to hàhtũm nare to hanea, pom ca me apar kàhtỳjti to me cagã krã gã he. Ne imã me pajõPahhiti pê Jeju Crixtô te ihcunea na me ato impej na to prãm.
Pê Pawrô cahê na mehkwỳ krĩ atajê me cumã amji jarẽn kujate
21 Ne Timot pê icahê na hàpên catê ita te hanea ne me amã amji jarẽnkujahêc. Ne hanea ne Rutikwỳj me, Jaxãw me, Xôpat pê me ipyràac, ne hanea necupê Jeju na mehkwỳ kam Juta catêjê kwỳa kwỳ atajê te me amã amji jarẽn kujahêc.
22 Ne ipê Tertur pê Pawrô kôt ihkàhhôc ton catê te hanea ne me amã amji jarẽn kujahêc, Jeju jarkwa na.
23 Ne wa Cajo jũrkwa kam ikrĩ, mã hũrkwa kam Jeju na mehkwỳ me cuprõ atajê te hajỹar, ne me amã amji jarẽn kujahêc. Ne Eraxô pê krĩ jõ pahhi mã ihpore jamãr catê me, Jeju kam me pahkjê pê Cwatro te me amã amji jarẽn kujahêc.
24 Ne imã me pajõPahhiti pê Jeju Crixtô te ihcunea na me ato impejti name ato prãm. Ỹhỹ, he ampeaj kam.
Cu ha hõtpê Pahpãm to me pajàmnãn to me papa
Epet 3.20-21; Juta 24-25
25-26 Imã me acunea mã, Pahpãm jàhcaprĩ mã me pahtehcajpar na, me ate me hahkre pej na, me ato prãm. Ampo na? Nee mã ampo na nare. He pê rỳ pêa mã Pahpãm Jeju Crixtô pê me pahkritxwỳ na, to amji kampa. Mã rỳ jũcaxuw jũm te, Pahpãm te Jeju Crixtô to me pahkritxwỳ na hahkre pej nare, ne me cupê ipimxur tu. Ne pêramã rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa na, cute mehhôc catêjê ita na mehhôc, ne cute me ahna ihhôc xà ata, pê nee hirã pê hũjarẽn nare, ne harẽn xàincwỳrpê harẽ. Ne ita caxuw Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata te nee to ipimxur nare, ne hirãa pê to ipipẽ xà caxuw, ahna harkwa hyr, mãr quêpjê kam, mehcunea me hahkre pej, ne amji mã me to ihhimpej, ne ihkôat me ipa. Ne Jeju pê me pahkritxwỳ ita to, pê wa Pahpãm jarkwa kôt, me amãicakôc. Ne Jeju to ate amji mã me ahimpej xà ita kam, quê ha Pahpãm ihtỳj me atehcajpa, mãr ca jũ caxuw me hicu nare.
27 Ne Jeju Crixtô cukwa kam, quêha pjê kam mehcunea me Pahpãm pyxit peaj, neihkrã krea to ihkrã kre na me hahkre pej, na cu ha mecumã:
— Quêt apyxit peaj ne ampeaj kam akrã kre rohnỳtti mã. Ỹhỹ, he ampeaj kam — hane. Hamre, ijõ kàhhôc ita pit.