5
Cu ha me pahtỳj Jeju na mehkwỳ jamãr peaj ne
Ipê Petrô, ne ite hajỹar ne ipê Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê nõ. Nepê wa ito jĩa to Jeju te amji pupun xà kêanre na hõmpu, pê ikam mare mã ty. Na wa itỳj mehcunea mã ihtyc xà ita na harẽn to ipa. Ne quê ha jũcaxuw amcro nõ na, Pahpãm te mehcunea mã Jeju catia to cati na to ipipẽ xà ata kam, quê ha cume ajkaam me ito ajpẽ. Na wa ha ita caxuw me apê megõ krĩ kam me hapackre catêjê na ahwỳ, ne me gapackre.
He me apê carà cahàcre hôhti jamãr catêjê pyràac. Mã Pahpãm te me amã mehkwỳ pê me hõ tekjê atajê jõr, ne apê me hamãr catêjê name apyxwỳr, cwỳrjapê ca ha me hamãr prãam kam me hamã. Hõ, ate me to hajỹr xàita na ri, Pahpãm mã me ato prãm. Ca hanee me amã me hamãr prãm narekam, ame hamãr nare, ne quêt amã mehamãr prãam kam ma me hamã. Ne nee ate me ihpore nõ pyr prãmte, ame hamãr nare. Ne nee ca ate me to ahimpejxà ata kam gàprêa kam ame to ahimpej nare. Nequêt cute akôt me ipa to prãmti xà caxuw, ca ha catyt kam, ate amji kam me gapac xà impejti to me apa. Ne Jeju pê carà cahàcre jamãr catêjê cunea jõ pahhi pyràac, na ca ha atỳj cumã me apê. Ne quê ha jũ caxuw amji jaxà, ne ihtỳj ate megàpên xà ton atajê jahpan xà na, me amã amgõ. Ne cute me amã hàmjõr xà ata pê pahhi krãhkà impejti. Ne pahhi krãhkà impejti ata pê jũ caxuw hahĩ xà jamre xà nare ata, quê ha me amãcugõ. Quê ha mehcunea me apê Pahpãm mã me hàpên catêjê impej na megõmpu ne ate me gàpên xà jipêj na me gahkre pej.
Cu ha nee me pahkwỳ jirôa pê amji to me pahcati to prãm nare
Ruc 18.9-14; Tijac 4.7; 1 Petrô 1.6-9
Ne ita caxuw wa ha hanea ne me gĩ tỳj tuwtiitajê japackre. Ca ha atỳj amji caxuw mehwej te me hapackre catêjê atajê kampa. Ne ca ha me acunea pêPahpãm na mehkwỳ atajê, me amji to me acati prãm nare kam, atỳj me ajpẽn tehcajpar to me apa. Ne pê ramã Xarômãw xwỳ Pahpãm jarkwa kôt, hõ kàhhôc kam ita na, ihhôc to hane he:
 
“He Pahpãm ihtỳj, por cute amji to me cati prãmti atajê cuna mã ahtwỳ,
ne intête me hiprõ.
Nepor amji to me cati prãm nare atajê ri,
ihtỳj quêt cute mehtehcajpar xà” hane.
 
Na ca ha Pahpãm carôt pahtỳjti ata krac ri, amji to ame acati prãm nare to ame apa. Mãr quê ihtỳj jũ caxuw, hõ amcro kam hàhhuc xà atakam, ato acati ne ato acarôt tỳjti ne.
Pahpãm ihtỳj me pajamãr to ipa
Ne nee ca ate ampo to amji kam me gapac xà ata to ame amji mã me akrihkrit krỳn nare. Ampo na? He Pahpãm ri, ma ate me amji kam me gapac xà itajê mea mã, me gamãr to ipa.
Me pahcurê xwỳn pê Xatanaj ata pê roptycti pyràac
He me pahcurê xwỳn pê Xatanaj pê roptyctia, ne cute jũm krẽr prãmte, ihtỳj apu carõrõ to ipa ata pyràac. Ita jĩkjê na mã ihtỳj Xatanaj me papu na apuipa, cute Jeju to pahte amji mã me pahhimpej xà ata to me papê hamre prãmte. Cwỳrjapê ca ha me guphêa rũm, caxwãm catia mã, catyt kam me apa. Ne Jeju kam me pahkjêjê atajê te me acuxà pjê cunea kam, ame amji pupun xà kêanre toame amji pupun na, ca me to amji japackre. Ne nee ca Jeju to ate amji mã me ahimpej xà ita jicu nare. Ne nee caame Xatanaj te ame ato kên kryjre atajê cupa nare. Ne cama quêt cuna mã me ahtwỳ, ne cute me ato hajỹr tête me hiprõ.
Cu ha pahte me amji pupun xà kêanre ita nee me pahto iryyti nare
10 Pahpãm mã me pahkĩn, ne cumã me pahcaprĩ, mã cute Jeju Crixtô kam pahte me ajpẽn hônco tu xà caxuw, cute me pahna hàhwỳr. Mãr cu mepahcunea ajpẽn kam, impej catihti ata kam, ame papa rohnỳtti mã. Ne ate me amji pupun xà kêanre ita, quê ha nee me ato hãm ryyti nare. Ne quê haPahpãm me gũcanãr xà caxuw, me amã carôt gõ, ne me ato impej, ne ihtỳj me ate amji kam me gapac xà impejti kam me apa na, me atehcajpar to ipa. Mãr ca nee jũ caxuw Jeju to amji mã me ahimpej jicu nare. 11 Pahpãm mã mehcunea jirôa pê carôt pahtỳjti rohnỳtti mã. Ampeaj kam!
Cu ha Pahpãm mã me pahkĩnti ita na amji mã me to hajỹr rohnỳtti mã
12 Ỹhỹ me ikjêjê, wa ite me amã ihkàhhôc crire ita ton xà na, Xira te itehcajpar. Ne cupê me pahkjê, ne pahtỳj pahte amji mã me to hajỹrxà ata mã he. Wa ite me amã Pahpãm mã me pahkĩnti na harẽn xà ita to, me amã me acarôt to ihtỳj prãmte, wa ite me amã ahna ihhôc. Na ca haatỳj me Pahpãm mã me pahkĩnti ita na amji mã me to hajỹr rohnỳtti mã. 13 Ne pê Pahpãm amji mã Jeju na mehkwỳ capi, mãita ri Papirõn jõ krĩ kam ame ipa itajê te me amã amji jarẽn kujahêc. Ne hanea ne Macô, pê ikracahàhhàc ita te me amã amji jarẽn kujahêc. 14 Ne ca ha me amã ajpẽn kĩnti kam, ame ajpẽn japỳ. Ne imã me apê Jeju tekjê catêjê cunea te me acaxwãm pê me acarĩcti kam, me amã ampo cupa nare na, me ato prãm.