Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr
HAPU NA PETRÔ JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Petrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne pê mam cupê teppro catê. Pê Jeju cupê ihkôt ipa catê na ahna ahwỳ. Ne Jeju te côjkwawỳr hàpir jirô pê mã ri, cupê Krĩpinkrên kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩ atajê to ihhimpej catêjê nõ. Ne ramã cute mehcuran xà na hàhtêp na cutehahkre pej. Ne pom cu hapu na me hõ kàhhôc cahyt ita, pjê cunea kam Jejuna mehkwỳ wỳr, cute ihkujahêc. Na ri hapu na hõ kàhhôc ita japrỳ te Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr, Hapu Na Petrô Jõ Kàhhôc (2 Petrô).
Ne kam me pamã jũ caxuw jũmjê te me cupê Jeju na mehkwỳ na amji jarẽn, ne nee cute Jeju te amji kam hapac xàintuwti impejti kôt me ipa nare atajê mã ihcawpa. Ne hanea ne Jeju te amji kam hapac xà tuwti ita kôt me papa kam me to pancrà na, me pamã apô.
1
Petrô te amji jarẽn xà
Hàpà me ikwỳ! Ipê Ximãw Petrô pê Jeju Crixtô mã ijàpên catê, ne ipêcumã harkwa na iprar catê nõa wa. Wa ite Jeju jarkwa na memprar catêjê kwỳ me, me amã ihhôc. Ne Jeju pê me pahpytàr catê me, Hũm catyt kam meipa. Cwỳrjapê ri cukwa kam cute me ato, ate amji mã me to ahimpej catêjê. Na ri ita caxuw me apê ipyràc. Ne imã, me ate ihcunea na, Pahpãm me, me pajõ Pahhiti pê Jeju jahkre pejpejti na, me ato prãm. Mãr quê amjia kôt me ato impej, ne me acaxwãm pê me amã ihcarĩcti gõ, mãr ca nee amji mã me ampo cupa nare, ne ihcunea name ate amji kam me gapac xà tuwti capẽnti to me apa xà ata to, me amã ipicamẽn to mõ.
Pahpãm me pamã ampo pej jàhtôa ne cugõ
Pirip 2.12-13; 1 Texarõn 1.2-4; 2 Petrô 3.18
Ne ramã me pamã Jeju jahkre pej pejtu, na ri cute Hũm carôat kôt mepamã me pahcarôt jõr, pahte ihkôat catyt kam ame papa xà caxuw. Ne hanea ne Jeju kam me ajpẽn hônco xà ita kôt cute impejti ita kam ajpẽn kam ame papa, ne me papê hũràac xà caxuw, cute me pahcapi. Ampeaj kam Pahpãm pej, ne hàhcaprĩ cati, na ri cute ahpỹanre na me pamã ampo pej cunea jõr na amji to hũjahkre. Ne hanea necute me pamã, cute amji kam hapac xà tuwti, impejti ita jõr na, amji to hũjahkre. Ne cute me pamã amji kam hapac xà tuwti to hũjahkre ata ri, cute ita kam me pamã hõr, mãr cu me papê hũràac, ne me cupê Pahpãm curê xwỳn catêjê atajê te amji kam hapac xà kên kro, ne ihcacure xen atajêpê me to amji pytà, ne cupê me pahcato, ne quêt pahtỳj catyt kam ame papa.
Cu pahtỳj mãnea mã me hahkre pej to prãm
Pahpãm te ramã ate Jeju to amji mã me ahimpej na me aton, na ca atỳj ramã amji mã me to ahimpej to me apa.
 
Na ca ha ita caxuw me caa, ate amji kam me gapac xà impejti kôt, catyt kam me apa.
Na me caa amji mã meahihcuxêc to me apa.
Ne hanea ne ma, ate mePahpãm jahkre pej xà ita to me caa, amji mã me apicamẽn to me mõ.
Ne hanea ne, ate me ampo kên ton xà atajê cunea intête me amji jiprõnto me apa.
Ne ca ha hanea ne ate me amji pupun xà kêanre to me amji pupun xà atajê kam me awcanãane, ne nee jũ caxuw me Jeju jicu nare.
Nehanea ne ihcunea na Pahpãm mã me amjigõ, mãr ca ihkôat catyt kam me apa.
Ne hanea ne, Jeju kam ajpẽn to me akjêjê atajê me, me ajpẽn to me akwỳ impeaj ne.
Ne ca ha hanea ne Pahpãm cuxà, amã mehcunea kĩnti ne.
Na ca ha atỳj ate me to hajỹr to apicamẽn to me apa, mãr quê ate amji mã Jeju to meahimpej xà atajê kôt hamre nare. Na ca ha quêt me pajõPahhiti pê Jeju Crixtô kôt catyt kam ame apa xà atajê kôt, ihtỳj me amã ampo. Ne me akwỳ kwỳ, nee cute amji kam me hapac xà itajê to me hajỹr to me ipa nare. Atajê mã ri, neePahpãm to amji japackre nare. Por cute mehkên atajêcunea to impej, ne totojnõ, ne me cumã cuteamji kam hapac xà intuwti jõr na, nee me to amji japackre nare. Ne me cupê mento tũm pyràac, na ri nee me cumã amji jahkre pej, mã me amji pupun nare.
Cu ha ihcunea na, catyt kam Pahpãm kôt me papa na, amji to me ahcukij
10 Jeju kam ajpẽn to me pahkjêjê itajê, he amji mãa ri Pahpãm te me pamã hàkjêr, ne mepahcapi, cwỳrjapê ca ha catyt kam, ihcunea na, Pahpãm kôt me apa na, amji to me ahcukij. Ca haate ita to me hajỹr na, ca ha nee jũ caxuw Pahpãm jõ pry kaj na, jũ kam cupê me pry hyr nare. 11 Na quê ha ihtỳj me amã, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô pê mepahpytàr catê ata himpej xà krac ri, me amã me acjêj xà. Na ca ha me axà, ne cahê na me akrĩ rohnỳtti mã.
12 Ne ate ramã me Pahpãm te amji kam hapac xà impejti jahkre pej. Ne ca atỳj amji mã me huwahi to tỳaj na, imã me gahkre pej cakrô, wa ha itỳj hõtpê atehipêr me to amji japackre na me ato, ca me to amji japackre. 13 Imãa, wa cormã itĩr na ipa ita kam, wa ha itỳjate me to amji japackre name ato ita na imã impejti, na ca ha me to amji japackre. 14 He ramã me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te imã ityc xà jarẽn, na quê ha ahtũm nare, wa ha ty. 15 Cwỳrjapê ca ityc xà jirô pê, nee meto gapac kêt nare, ne me to amjijapackre kam me to acrà tu. Ne ita caxuw ite me amã to hahkre xà ihtỳaj to ihtỳj cakrô, wa itỳj ihcunea na me amã to hahkre to mõ.
Pê Petrô into jĩa to Jeju jàhcujro catia pupu
2 Timot 3.16-17
16 He pê wa me amã me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te amji carôt tỳjti to, cute amji jaxàrna, me amã harẽn xà ata, pê wa nee amjia kôt, ikrãa kam to amji japackre, ne me amã harẽn nare. Ne nee pê jũm amjia kôt imã Jeju jarẽn hêj xi xànõ to hũjarẽn nare. Ipê Petrô, ne pa pê wa me ikwỳ me, me icunea me ito jĩa to me hirôa pê Jeju catia to cati na me hõmpu to hane he. 17-18 Pê wa Jeju me, kẽn pejti na Pahpãm wrỳc xà ata na ame ipa, pê wa me Pahpãmcarôt jàhcujrohti te Jeju jĩ cunea kam hàhcujro na me hõmpu. Ne hanea neite carôt jàhcujrohti pĩn Hũm pê Pahpãm te me imã Jeju to hũjarẽn to:
— Hũmre ita pê imã ikra kĩnti ata, ne ampeaj kam hũrên ijakry — hajỹr na me kampa.
Mam Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê nee amehhêj xi nare
19 Ne côjkwa pĩnimpar xà ata kôt, wa cormã ite me, por pê mam me cupê Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê atajê te ampeaj kam me hũjarẽn na me to amji japackre, ne me hahkre pej. Ne cormã ite me hũjarẽn xà ita to amji mã me hajỹr to hipêr me ipicamẽn. Na ca ha cute me Pahpãm jarkwa to mehcakôccatêjê kam me gapac na, quê ha ihtỳj me Pahpãm me ato impejti ne. Ne pom awcapàtkô kam hàhcujro xà ahcujro, cu ihkôt me ampo pupu, ita jĩkjê namã, Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê te me hajỹar, ne ihtỳj me pahte Pahpãm pupun na me pahto, cu me hõmpu, ne me hahkre pej. Ne pom hãn necaxêti hapôj mã apẽto ipa, cu me ampo cunea pupu, ne me hahkre pej, ita jĩkjê na mã, hacpỹ ne Jeju te amji jaxàr xà ata te hajỹar. Ne quê ha Jeju cator xà atapê caxêtia pyràc, neihtỳj me pahte me Pahpãm pupun pejti na me pahto, cu ha me hõmpu, ne me hahkre pej pejtu ne.
20-21 Ne mam Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê atajê, pê nee amjia kôtmehhôc nare. Ne Pahpãm Carõ Pejti te me cumã harkwato hũjarẽn xà atajê na pê mehhôc pa. Ita kam, xà cu ha ajkĩ mehkàhhôc ata cahyt, ne amjia kôt me kampa, ne me hahkre pej pej pyrentu? Hãpà! He Pahpãm Carõ Pejti ata quê ha me pahte me harkwa ata kôt me hakop, ne me hahkre pej na me pahto, cu ha me hahkre pej, na cu ha me to amji japackrea ne.