2
Cute amji kam me hapac xà kên xyre cawpa xà
Coroxo 2.16-19; 1 Timot 3.1-9; 4.1-5; Juta 3-16
Pê mam Ixaher catêjê wỳr, me hũmre te amji jarkwa kôt me cumã mehcakôc catêjê kêanre atajê me cato. Ne me cupê Pahpãm jarkwa to mehcakôccatêjêa na me cumã me amji jarẽ. Ne cama ame cumã mehhêj, ne ajco mehkrãakam ame cumã ampo kên atajê to pit mã hahkre to me ipa. Ita jĩkjê na, quê ha me akam ita hanea, ne ihtỳj aracri me awỳr, cute me amã ampo to hahkrecatêjê kêanre atajê nõ cato, ne ame amã ihhêj, ne cute ampo to me hahkrexà kêanre atajê to pit mã, me amã hahkre to me ipa. Cute, ate Jeju to amji mã me ahimpej xà ata to me apê hamre prãmatajê te, me pajõ Pahhiti pê mehkên pê me hũtàr catê ata te me hahpan xà na caprô to hàmjõr ata jicu, ne ahname harcô mẽn. Cwỳrjapê ri me cutea me amji kên mã me amji mẽn. Na quê ha ahtũm nare quê ha ihtỳj jũ caxuw Pahpãm me to hamre hiahpuro.
Ne cute me cumã ampo kên to hahkre xà atajêa kôt, quê ha me hàhtôa ne mehkôat, cute amji kam me hapac xà kam menxyre kêanre atajê to meamji kam hapac to me ipa. Quê ha me cupê Pahpãm na mehkwỳ nare atajê ahna me hõmpu, ne me amji mã:
— Cute amji kam me hapac xà ata kêanre, mõrmõ me hõ Pahpãm ita kêanre, na mã ihkôat cute amji kam me hapac xà ita kêanre — hane. Ne cute me amã ampo to hahkre catêjê itajê te, me apê me gõ pore catia ne incwỳr prãmte ri, ame amã mehhêj xia jarẽn to me ipa. Ne xà quêha ajkĩ ihtỳj cute mehkên ton xà itajê pê me amji pytà? Hãpà! He Pahpãm te ajpẽn pê me to haprãr catê ata me kôpĩr to ipa, ne rỳ pêamã cute mehkên mã me mẽnxàa kam ramã jỹ. Ne cumã cute me hajỹrjê to hamre xà na ramã me hahkre pej.
Cu ha Pahpãm tekjê na me amji jarẽ ne mãnea mã pahkên ton nare
Ne mam côjkwa kam, Pahpãm mã memprar catêjê kwỳ te harkwa jirô pê mehpỳm, ne mehkêanre ton atajê ri nee Pahpãm te, ihtỳj ame ipana me hamãr nare na, ramã me amã hahkre pej. Ne pêmehcunea pro, ne mehcajpre, ne kre jatôhhy narekam awcapàtkôti ata kam me to hũcapêr pa. Ne quê ha curi mehcuhhê ita na, quê ha ahnaa Pahpãm te mehcukij, ne mehkên mã me irẽn xà ata jõ amcro kamahtwỳ. Quê ha mehkên itajêa kôt, ajpẽn pê me to haprã, ne mehkên itajê mã ame curẽ.
Ne pê hanea ne mam, rỳ pêa mã me panquêtjê nõpê Nowe xwỳ jõ amcro kam, Pahpãm nee mehkên catêjê cunea te me amji pytàr na me hamãr nare. Ne cute côhti ata to mehcunea jipej tu. Ne cute Nowe xwỳ me, hĩxi me, mehkraincrê me, mehprõ crê atajêpit pytàr. Pê te catyt kam cute ame ipa to ame cumã hahkre to ipa cakrô, pê nee mempar nare na, ca me to amji japackrea ne. Ne Pahpãm te cuhy to Krĩhcumrãrti me, Krĩhpôc jõ krĩ kam mehkên catêjê atajê cunea to caxàr, ne me to hamre na, ca me to amji japackre. Ne cute me to hamre xà ita pê, cute mehkên catêjê cunea mã amji cawpa xà ata na, ca me to amji japackrea ne.
Ne Ro xwỳ pê Aprãw xwỳ tàmxwỳ ata, pê ma apu hõ krĩ ata kam mehkrĩ atajê te amji kam mehapac xà kam menxyre kêanre atajê cunea caca, ne me hũ na cumã amji kĩn nare. Na pêPahpãm cuhy to cute krĩ to caxàr xà ata pê hũtà. Ne pê Ro pê hũmre impejti ata amcro cunea kam, cute mehkên ton xà atajê cunea pupu, ne kampa, na pêamcro cunea kam, caxwỳn pejti ata cunea kam, me hũ na ihpeacre. Ne Pahpãm te ampo to me panquêtjê to hamre xà ita, ihtỳj me pamã cute me pahto amji kam hapac xà to hahkre. Ne ihtỳj cumã, por catyt kam meipa atajê kên pê me hũtàr jahkre pej. Ne hanea ne cumã mehkêanre atajê te mehkên ton jahpan xà na, cute mehcukij, ne mehkên mã me irẽn xà jõ amcro atacaxuw cute me hamãr, ne me huwahi jahkre pej.
Mehhêj xi catêjê mã nee jũm cupa nare
10 Ne quê ha Pahpãm, cute amji kam me hapac xà kêanre kam menxyre atajê to, mehkwỳ jirôa pê apu ihkêanre ne. Ne quê ha hanea ne nee amji mã me pajõPahhiti cupa nare atajê to me hirôa pê apu ihkêanre ne. Ne me akwỳ kam, cute me amã ampo kêanre to hahkre catêjê atajê, ampeaj kam amjia kôt me ipa to prãm na, me hàhtàt nare kam me ipa. Ne nee amji mã me côjkwa kam Pahpãm mã memprar catêjê jõ pahhi kwỳ te to ihcupan atajê cupa nare, ne ihtỳj hãn ne me hũn kêanre to me ipa. 11 Ne côjkwa kam Pahpãm mã memprar catêjê kwỳa pê, nee ahti na ihtỳj ame hũn to me ipa atajê pyràc nare, ne quêt me hũmre atajêjirôa pê me carôt tỳj cakrô, mã nee Pahpãm mã memprar catêjê te to ihcupan atajê xũn, ne mehkôt harẽn kêanre to ame ipa nare. 12 Ne me amã ampo kêanre to hahkre catêjê atajê te amji kam me hapac xà atajê na mehahkre pej nare kam ame hũn to me ipa. Ne ihhêj rũm me cupê ampo pê cute amji kam hapac xà hamreare atajê pyràac. Mã jũmjê te ame hahêr, neamehcuran xà caxuw, hãn ne me ajhu. Na quê ha me hipej tu, quê ha me hamre tu.
Mehhêj xi catêjê ihtỳj me pahte amji kam me pajapac xà impejti to hamre
13 Ne cute me jũm te amji pupun xà kêanre na me ton, mã cute ahna amji pupun ata jahpan xà na, quê ha Pahpãm me to hũràac, ne cute me amjipupun xà kêanre na me to, quê ha ahna me amji pupu. Ne hãn ne amcro cunea kam, hirãa pê me kam mare mã, cute amji kam me hapac xà kêanre kam menxyre atajêkôt apu memprar to pyt. Ne ca ha hãn ne amji mã me amji kĩn to, ne me akrĩ, ne ame apà. Quê ha ihtỳj me acahê na mehkrĩ ne me apà, ne mecupê Pahpãm na mehkwỳa na me amã amji jarẽ, ne cama ame amã mehhêj. Me cupê me amã me apahàm catia ton catêjê, na ca ha atỳj me kam, meapahàm catia to cati.
14 Ne quê ha ahti na me jũm cahãj pupun xàa ri, ramã ihtỳj cahê na mehikwa, ne amehcaxun na me amji to prãm pyrentu. Ne nee ajte cute mehkên tonxà itajê kam amehtycrĩ xà nare. Ne ampeaj kam me cumã, pom kyre pê Pahpãm to amji mã mehhimpej atajê to, mehkên mã me hàr xà ata wỳrme to ipa to prãm. Ne mehcuneajirôa pê me cumã, amji mã cute me ampo cunea to mehtũm prãm to ramã cute me amji pyràc tu. Atajê, quê ha Pahpãm mehkên jahpan xà na ame to ihtỳj tu ne. 15 Cute Pahpãm jõ pry cupan, na ri ihhêj ne ipictor, ne ma Pahpãm pê ampỳa mã apu ipa. Ne cupê Parãw xwỳ pê Pejor xwỳ kra ata pyràac. Parãw ata pê me cumã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê cakrô, pê ajte cute amji mã ihpore nõ pyr prãmte, ramã ampo te ihcupan xà to me cumã hahkre to mõ. 16 Mã cawrô cahàcre te mehĩ cakôc xàa to cumã ihcakôc, ne ihtỳj cute ihkên ton ata tête cumãn, ne pea hõ pahhi kam waj te amji kamhapac xà ata tête ihhyr.
Mehkrã kêanre itajê ihtỳj Xatanaj jõ cuhy wỳr imprar xà
17 Ne ihhêj ne me hũmre itajê pê ampo pejti toncatêjê, ne hamreare, rỳ jũ caxuw ajte cute me ampo pejti ton nare. Na ri me cupê ihhêj rũm côhkre kam cô nare ata pyràac, ne hanea ne me cupê ihhêjrũm ahcakrã to ipa, mã kôc ma to pra, mã nee jũ ri hàhhuc nare ata pyràac. Cwỳrjapê ri ramã Pahpãm te ita jahpan xà na, cute ma kre jatôhhy narekam awcapàtkôti ata wỳr mehkujahêc na me to amji kam hapac hiahpuro. 18 Ne nee me cumãa, cute me amji kam hapac xà atajê na amji jahkre pejnare kam, ihtỳj mehcunea mã amji to me hàmnãn to ame ipa. Ne cute amji kam me hapac xà kam menxyre kêanre atajê to, por curmãmehkên ton catêjê atajê pê cormã me hapôj ne Pahpãm wỳr me ipipkjêr, ne cormã kyre pê Jeju toamji mã mehhimpej atajê mã ihhêj, ne intête me to hawry. 19 Ne hãn ne me amã hũjarẽn to me ipa to hane he:
— He nee jũm te ampo itajê na, me ato ihhimpej catê hamreare. Cwỳrjapê caha gapacta ne atỳj me ampo itajê cunea ton to me apa — hajỹr cakrô, quêha cute amji kam me hapac xà kêanre to ame ipa to, cute me amji pyràc xà atajêa pê quê ha ihhêj rũm me hõ pahhi, na quê ha taame to ihhimpej. Na quê ha nee meamji mã hamãr, ne mehkên ton jicu nare. Ỹhỹ, por cu ha ampo to amji mã me pahhimpej ata pê quê ha me pajõ pahhi, na quê ha taa me pahto ihhimpej.
Cu ha me pampej mã me acjêj, ne kam me papa rohnỳtti mã
20 Ne mehkwỳ te ame ampo kêanre ton to me ipa, ne ramã mehkên cati wỳr mempraar kam, cute me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô pê me pahkritxwỳ na meharẽn par. Ne hỹrmã me ipipkjêr, ne toa amji mã mehhimpej xà ata kôtri, pjê ita kam, cute amji kam me hapac xà kêanre atajê pê me cator. Jirô pê mã ri, cute ajte me Jeju te amji kam hapac xà impejti ita jicu, ne ahna me harcô mẽn, ne hacpỹa mã cute amji kam me hapac xàkêanre ata wỳr me ipipkjêr, ne toa amji mã mehhimpej to me ipa. Ne cute amji kam me hapac xà ita pê ri me hõ pahhi. Ne me cupê ihhêj rũm kryhti te apu ampo teppro ata pyràac, ne nee amji mã hamãr, ne me ampo kên tonjicu nare. Ne hamre, ita caxuw cute mamme amji pupun xà ata jirôa pê ihkêanre ita mã me hàr.
21 Quê ha jũm te ramã Jeju jahkre pej, ne ihkôat ramã ipa cakrô, cute hicu, ne hipêr ampo kên ton to ipa na amji mã to ihhimpej na, quê ha jũm teJeju jahkre pej nare kam, to kên xà ata jirôa pê Pahpãmapu to kêanre ne. Ne por wa ame ato icakôc itajê, quê rỳ mã nee me Jeju te amji kam hapac xà impejti ata na me hahkre pej nare. Ampo na? CuteJeju te amji kam hapac xà pyr ata jicu xàa kam, quê ha mam cute me amji pupun xà atajê jirôa pê, cute meamji pupun xà ata me cumã ihkêanre ne. 22 Ne cute me hajỹr catêjê pê, pê mã nãm, pom rop hãn ne hõjahir, ne ahna ahtũm nare, mã hacpỹa mã hõjahir ku, ita na mã cute me hajỹr. Nepê mã nãm crô te hajỹar, quê ha cô ata kam xwa, ne amji cuhhõ, ne ahnaahtũm nare, quê ha hacpỹa ne amji jaxà, ne carẽc ata kam xwa. Ita jĩkjê na mã mehkên catêjê te me hajỹar, ne mempej mã me acjêj, nekam ame ipa ry nare, ne hacpỹa mã mehkên mã me acjêj.