8
Pê Xawrô Jeju na mehkwỳ to kên
Me Hàpên Xà 22.4; 26.9-11
Mã amcro ata na, Krĩpinkrên kam, cute me Jeju namehkwỳ to mehkên kam mehtẽm ne ame to kêanre. Necute amehkwỳ incràn, Krĩpinkrên pê. Mãmehkwỳ curia Juta jõ pjê kam ame ipa, ne mamehkwỳ Krĩrĩtpej jõ pjê mã ame incjêj, mã Jeju mãmemprar catêjê pit jàhhuc. Mã me hũmre te Pahpãm to me amji kam hapac catêjêatajê te me Tewãw to me hapac xàhte me amrã, ne cute me harêt.
Mã Xawrô te Jeju na mehkwỳ to hamre prãmte, hãn ne ihtỳj hõtpê ame ahna hàhcukjêr to ipa, ne ikrea mã incjêj to ipa, ne mehũmre pro, ne pyjê pro, ne me hacjên xà mã me hacjê.
Pê Krĩrĩtpej kam me hũjarẽn pejti
Jowãw 12.24; Me Hàpên Xà 1.8
Mã ame ipicràn atajê pê Jeju na mehkwỳ, ne mehcunea mã, pjê cunea kôt ame Jeju jarẽn to me ipa. Mã ma Pirip Krĩrĩtpej wỳr iwrỳc, ne curia mehkrĩatajê mã apu Jeju jarẽn to mõ. Mã me hàhtôa ne cute me Pirip jũjarẽn xàimpar to impejti, ne harkwa to cute hàpên xàton ata na me hõmpun. Mã Pirip te me kam ampo carõ kên atajê jàhtôa nementête hapôj, mã ma me caràr to pra. Mã cute me xwỳme, me cukrã xà pec catêjê jàhtôa ne hanea ne caprãr. Mã mehcunea jakry pit, Krĩrĩtpej kam.
Pê curia hũmre japrỳ te Ximãw ata ihkrĩ, ne ampeaj kam hũxy xi, neamcro jàhtôa kam ajco me to hy. Ne ihtỳj ajco amji tocati prãm. Na pê Krĩrĩtpej catêjê cunea Ximãw cati naamehcãmjĩ, ne ampeaj kam amji mã me to hane. 10 Ne ampeaj kam ajco me kampa. Mehkà me, ahkrare me, mehcunea ajco me kampa. Ne ajco me ajpẽn mã:
— Ỹhỹ, ihhêj ne hũmre ita kam Pahpãm carôt, ne ampeaj kam cati, ne ihhêj ne Pahpãam pĩn ri cator — hane.
11 Ampo na? Rỳ pêa mã ri Ximãw ata mehkwỳ to hy na ri, ihtỳj me kampa. 12 Mã hanea ne cute me Pirip jũjarẽn xà impar, Jeju pê me pahkritxwỳ na harẽn xà impejti ata na. Mã Pirip te cute Pahpãm himpej xà mã mencjêj na me amji jarẽn prãmte, harkwa na me hũmre me, pyjê me, cô kammehcumrãr, mã cute me Jeju te amji kam hapac xà pynãr. 13 Mã hanea ne, Ximãw te Pirip jũjarẽn xà impar, neihtỳj Jeju na mehkwỳ mã hàr prãm. Mã Pirip te cô kam ihcumrãr, mã cute hũnãr ne hũ na pire mã apu ihkôt ipa, ne hãn ne Pirip te harkwa to hàpên xà impejti ton to ipa atajê to amji mã ipikrar catia to ipa.
14 Mã Jeju jarkwa na cumã memprar catêjê, Krĩpinkrên kam ameipa atajê, te me Krĩrĩtpej catêjê te hanea ne Pahpãmjarkwa par pejti na, cute me harẽn par. Mã ihtỳjJeju na mehkwỳ mã me acjêj. Mã ma cute me Petrô meJowãw kujahêc, Krĩrĩtpej wỳr. 15 Mã curi me cator, ne Pahpãm na me ahwỳ, quê Krĩrĩtpej catêjê te Jeju to amji mã mehhimpej atajê mã Carõ Pejti gõ. 16 Ampo na? Nee Pahpãm Carõ Pejti ata cormã mehwỳr iwrỳc, ne cute me cumã amji jõr nare. Mã ihtỳj Pirip te Jeju jarkwa na cô kam mehcumrãr. 17 Cwỳrjapê ri Petrô me Jowãw te me ahna hũ xir, neme ahna Pahpãm wỳr, mã Pahpãm te me cumã Carõ Pejti jõr.
18 Mã Ximãw jũxy xi ata te Petrô me Jowãw te jũmjê atajê na hũ xir, mã mehkôt Pahpãm te jũmjê atajê mã Carõ Pejti jõr na me hõmpun. Ne ma me hỹrmã tẽ, ne ihpore to ame kampa, ne me cumã:
19 — Petrô me Jowãw, wa hanea ne me acarôt ita na prãm. Wa ha me amã ihporea gõ, ca ha me imã Pahpãm carôt gõ, mãr wa me acuxà jũm naijũ xi, quê amji mã Pahpãm Carõ Pejti py — hane.
20 Mã Petrô te cumã harkwa to:
— Akên xà wỳr, ca gõ pore ita to tẽ! Mõrmõca amji mã: “Wa ha itỳj ihporeto Pahpãm carôt japrô” hane. 21 He nee ate me ijàpên xà jĩkjê to amji pytàr xàhamreare. Ne Pahpãm mã ate amji kam gapac xà hêj xi xà ita nee impej nare. 22 Nãmhã, ne ate amji kam gapac xà kên ita jicu, ne Pahpãm na ca ahwỳ, quê atête akên ita camẽ, ne akên ita to tojnõ ne amã to impej. 23 He ramã ate akên ita to amji krãhtu, na ca ajte me ijũ na apu ita kĩn, ramã ite me gahkre pej — hane.
24 Mã Ximãw te me cumã:
— He nãmri! Ca ma imã Pahpãm wỳ, quê neeate me imã ampo kên jarẽn xà itajê nõto, ito kên nare — hajỹr.
25 Mã Petrô me Jowãw te me cumã Pahpãm jarkwajarẽn par, ne ma Krĩpinkrên wỳr cute me amji jaxàr. Ne pry kôt, Krĩrĩtpej jõ pjê kam ihtỳj me Pahpãm jarẽn pejti atajê jarẽn cràn to me mõ.
Pirip me Cupẽtycre
Ixaj 53.7-8
26 Mã côjkwa pĩn Pahpãm mã imprar catêPirip wỳr iwrỳc ne cumã:
— To xa, ne ma Krĩpinkrên me Krĩhtỳj jõ prykôt tẽ, por curi põti kam me hamreare, ata wỳr — hane.
27-28 Mã Pirip xãm ne ma ihtẽm pyrentu. Ne pea curicator. Mã cupẽtycre nõ ita te Krĩpinkrên kam Pahpãmto amji kam hapac jirô pê, ma hacpỹa mã hõ pjêjaprỳ te Cupẽtycre jõ pjê ata wỳr amji jaxàr. Ne pê hũmre ata pê pahhikwỳj catia japrỳ teCantikwỳj ata tehcajpar catê, ne ajco cumã hõ pore jamã. Ne cawrô jõ kujti kam jỹ, ne apu ihkàhhôc atacahyt. Ne ihkàhhôc ata pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê japrỳ te Ixaj xwỳ, ata jõ kàhhôc, pê jỹ ne apu cahyt. 29 Mã Pirip te hõmpun, mã Pahpãm Carõ Pejti cumã:
— Tẽ ne cawrô jõ kujti wỳr acato — hane.
30-33 Mã Pirip ma hỹrmã ipicahur ne ahna cator. Ne cute cupẽtycre ata Ixaj xwỳ pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê jõ kàhhôc to jỹ ne apu cahyt na kam hapac. Pê Pahpãm jũm capi ne to awjahkre ata na ri ihkàhhôc ata cahyt, ne cahyt to:
 
“Ỹhỹ, jũm ata pê pryre capônỹre pyràac, ne cupêcarà cahàcre hôhti pyràac.
Mã ma ihcuran xà wỳr me tomõ, mã capônỹre mõ.
Me to mõ ne ame cupê ihhô atajakep, mã aracri xa,
jĩkjê na ri jũm ita pê carà cahàcre hôhti pyràac, ne nee ihcakôcnare, ne aracri xa.
Mã cute me jũm ata to incrire, ne me kam mare mã cute me cuprãr tu, mã cute ihpahàm catia ne ipyr, ne apu ihpahàm.
Ne neecute me jũm ata to impej nare, ne cute ame to kêanre.
Ne nee cormã ihkra nare kam, cute mehcuran, mã pjê kam cute amji to ipijapar xà ata jamre” hane.
 
Mã Pirip cumã:
— Hàpà, xà ca atỳj, pom ca apu ihkàhhôc cahytita kampa? — hane. Mã cumã:
— Quê, hamreare, wa itỳj cahyt ne nee impar nare. Ipê jũm te imã ihkôt harẽn xà nare ita kam, jũ mã wa ha ne hahkre pej? Ca ha pijamã imã to hahkre? Gapacta ne api ne icahê na jỹ, ne imã to hahkre — hane. Mã Pirip jàpir ne cahê na hỹr, mã cumã:
34 — Imã to hahkre, xà amji naa mã pê ihhôc? Nare xà ajteare mã jũm na pê ihhôc? — hane. 35 Mã Pirip te cumã Jeju jarẽn kam ihtẽm, necumã:
— Ỹhỹ, pom jũm ita nee mã jũm nare, Jeju jarẽnmã he, ne curmã wa ite me hõmpun — hane.
36 Ne ma ajwar me mõ, mã ihtỳj Pirip cumã to hahkre to mõ, ne pea cô jarare na me iwrỳc. Mã cupẽtycre ita Pirip mã:
— Cô he, hõmpu. Ne imã Jeju na mehkwỳ mã ixàr prãm. Ca pijamã caxuw icumrã? — hane.
37 Mã Pirip cumã:
— Ca ha ampeaj kam Jeju to amji mã ahimpej, ne mehkwỳ mã axàrprãm, wa ha itỳj caxuw acumrã — hane. Mã cumã:
— Ỹhỹ, wa ha itỳj amji mã to ihimpej, ne ampeaj kam ri cupê Crixtô pê Pahpãm kraa to ihkra, na wa itỳj ahna mehkwỳ mã ixàr prãm — hane.
38 Mã kujti to hàhhuc, ne ajwar cô mã me iwrỳc, mãpea Pirip te cô kam cupẽtycre ata cumrãr.
39 Ne cô pê me hàpir, mã Pahpãm Carõ Pejti te maPirip japrôr ne to tẽ. Mã cupẽtycre te nee hipêr hõmpun nare, ne ampeaj kam Jeju pyrên hakry, mã ma hõ pjê wỳr tẽ. 40 Mã ihprõt pê Pirip Axoti jõ krĩ kam cator. Ne maXexa jõ krĩ wỳr tẽ, ne pry kôt krĩ ihcuhhê atajê cunea mã Jeju jarẽn to mõ.