20
Pê Pawrô Maxeton jõ pjê me Crec jõ pjê kam apu mõ
Ne mehkên jàhkrihkrit jamre jirô pê, Pawrô te Jeju na mehkwỳna hàhwỳr, mã cute me cuprõn. Mã cute me cumã hũcanãr xàto ihtỳj, neme cumã ihtẽm xà na amji jarẽn. Ne maMaxeton jõ pjê wỳr mõ. Ne curi cator ne apu ipa, ne cute Jeju na mehkwỳjàhtôa mã hũcanãr xà to ihtỳj, ne cute me hapackre to irya to iry. Jirô pê ma Crec jõ pjê mã cator, ne curi cute amji to putwrỳ to incrê. Ne ramã cute Xiri jõ pjê wỳr mõr xà caxuwapu amji mã hàhcuprõn, ne cute amji name cupê Juta catêjê te me toamji kam hapac xà kêanre, ne ihtỳjamehcuran prãm na me hahkre pej. Mã cute amji kam hapac, mã nee hipêr Xiri jõ pjê na cumã ihtẽm prãm nare. Ne ita caxuw ri cumã Maxeton jõpjê pua na ihtẽm to prãm. Mã hõtpê jũmjê ihkôt me mõ atajê japrỳXôpat, pê Piro kra, pê Amcoti jõ krĩ kam ihpỳm me, Aritarcô me Xecun, pê Texarõn jõ krĩ kam mehpỳm me, Cajo pê Terpe jõ krĩ kam ihpỳm me, Timot me Tiquicô me Tropimo, pê Axij jõ pjê kam amehpỳpỳm. Atajê cunea pê hõtpê Pawrô kôt ajco ame ipa. Ne ma mam me pra, ne Trôwat jõ krĩ kam me cator, ne curia ame hikaj to ame ipa. Ne me Hakren xà jõ amji kĩn jirô pê mã, wa haneane ma me tẽ, Pirip jõ krĩ pĩn mehkôt. Ne curia ite amji to me amcro to xĩc jirô pê mã, wa ite me amjicajpar, Trôwat jõ krĩ kam, ne me icunea te curi amji to me amcro toxet.
Pê Trôwat jõ krĩ kam Pawrô apu mõ
Jowãw 5.21; Me Hàpên Xà 9.36-43
Ne xap na, mehkôt xà jõ amcro kam, Jeju na mehkwỳte caxwa ri me cuprõn, me hàpàn xà caxuw cute ame ajpẽnkĩn to prãm to. Mã Pawrô iràràtia na ihtẽmprãm, cwỳrjapê ri cute caxwa kat hãm me cumã hũjarẽn kam ihtẽm. Mã ramã ahna awcapàtkô picapôn mã cormã me cumã awjarẽ. Kỳj pê ikre caxwỳn nõ kam, cute me cuprõn xàata kam, pê ampeaj kam ihpôc xà jàhtô ne mehcujro. Mã hũmre japrỳ te Ewti ita kỳj pê, harkwa na põmã me irĩt xà ata na jỹ ne kampa, ita kamhõt xwa mã hõt, ne ihpỳm, ikre kre crê atapĩn. Mã hỹrmã me iwrỳc ne cute me harĩ, mã ramã ihtyc tu. 10 Mã Pawrô wrỳc, ne cute hũmre ita pỳn, ne me cumã:
— Ame amji mã apikrar nare. Cormã ihtĩar ne quê ha ihtỳj ipa — hajỹr.
11 Jirô pê mã ri Pawrô jàpir, mã mehcuneajàpàn ne ame harte. Mã hacpỹ ma mã Pawrô te me cumã hũjarẽnkam ihtẽm, ne me cumã hũjarẽan to apẽ, ne ma tẽ. 12 Mã hũmre ata hacpỹa mã ihtĩr mã ma me to mõ, hũrkwa wỳr. Neampeaj kam hũrên me cumã amji kĩn, ne me hakry.
Mehakepxà jõ krĩ wỳr mehtẽm xà
13 Ne pàr kreti kam Axô jõ krĩ wỳr ite me imõr kam me icrà, ne por côxwa cahê na krĩ xa ata kam me icator. Ne curia wame Pawrô jikaj, quê ha pjê kam ajpên mõ, ne cormã Axô jõ krĩ mãcato. 14 Ne wa ite Axô jõ krĩ kam me ajpẽn cajpar, ne mapàr kre mã me ixàr ne me mõ, ne Mehakepxà jõ krĩ mã me icator. 15 Ne me Mehakepxà jõ krĩ to me tojnõ, ne ma me tẽ, ne apẽ nõa nawa cormã cô jipôc ri amcrà japrỳ te Quito ata jõ pjê cahê na me mõ. Ne amcro pyxit jirô pê mã, wa ramã Awjarôti jõ pjê mã me icator, nehipêr me ina amcro pyxit, wa ma ramã Krĩtêpti mã me icator. 16 Mã Pawrô ma apu Epet jõ krĩ kam hàhhuc caca, nema hanea ne apu Axij jõ pjê kam amji to amcro jàhtô caca. Ampo na? Krĩpinkrên mã catorprãmte hàpôr pit. Mãr quê xwỳ mã Me Hõ Kẽhkẽn jõ amji kĩn jõamcro xwỳjrea na cato.
Pê Pawrô te me cumã harkwa kujate
Jowãw 21.15-17; 1 Timot 4.6-8; 1 Petrô 5.1-4
17 Ne ma Krĩtêpti kam me icator, mã Pawrô teEpet jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê mã ihhôc, neihkujahêc, mãr quê ajpên Krĩtêpti wỳr me mõ, nePawrô mã mehcakôc to prãmte cute me hỹrmã ihhôc neihkujahêc. 18 Mã me cator, mã Pawrô te me cumã amji jarẽn ne mecumã:
— Ỹhỹ, pê wa mam ramã Axij jõ pjê kam me awỳr icator xàata kam, pê ca ramã amji jipôc ri me ipupu, ne ramã ate me ite amji kam ijapac xà pupun pejtu. 19 Wa itỳj me pajõ Pahhiti pê Jeju mã apu ijàpên to ipa, amcroatajê kam, ne cormã cumã ijàpên to ipa. Ne nee hanea ne ajco amji to icati prãm nare, ne pê maajco ame Jeju caca na pê wa me hũ naapu amrã. Pê meikwỳ pê Juta catêjê ame ito kêanre, pê wa amjicajpẽr xà xàhti ata to ajco amji cajpẽ cakrô, pê wa itỳj mecumã awcanã, ne nee pêwa me pajõ Pahhiti pê Jeju jàpên xà mã hikran nare. 20 Ne ajco me akôt ipa, ne me amã Jeju jarkwa tohahkre to ipa. Ne nee pê wa ame akam ipec xà nare. Pê wa itỳj me amã awcanã ne ite meatehcajpar xà caxuw, pê wa amã Jeju jarkwa jarẽan to harẽ, pahte mecuprõn xà me, me gũrkwa kam, pê wa me amã Jeju jarkwa to hahkre to ipa. 21 Ne ajco mehcunea pê Juta catêjêmã harẽn to ipa, ne hanea ne me apê mehcahkrit atajê mãharẽ. Ne pêwa mehcunea mã me huphê na awjahkre, mãr quê mehkênmã hikra, ne Pahpãm wỳr me apkjê, ne me pajõ Pahhiti pê Jeju to amji mã mehhimpej.
22 — Ne hamre, ita caxuw ri Pahpãm Carõ Pejti te Krĩpinkrên wỳrijator. Na wa ha ma curi mõ. Ne ampeaj kam ri ipê curi ampo te ikên xà ata jahkre kêatto hahkre kêt, ampomõrmõ quê ha ajte curi jũ mã ito. 23 Ne ihnõ ata pyxit ri imã hahkre pej, quê ha me ipro, ne me hacjên xà kam me ijaxà, ne ame ito jamã, ata na ri PahpãmCarõ Pejti te ramã imã hũjarẽn, krĩ cuneakôt. 24 Na wa nee ityc xà ita to amji japackre nare, quê ha me icuran prãm, ne taa me icura. Hõ, ijàpên xà impejti na cuteimẽn xà ata waquêt ite hipêj to amji kampa. Ne me pajõ Pahhiti pê Jeju te ijàpên xà na imẽn ata te hajỹr he. Wa ha mehcuneamã Jeju pê me pahkritxwỳ na harẽn pejti jarẽ, mãr quê hacpỹa mã mehcunea Jeju kôt Pahpãm wỳr meapkjê, ne cute me amji jaxàr xà ata na ri Pahpãm mã me ahna prãm.
25 — Ne pê wa ajco me amãPahpãm pê me pahcunea to ihhimpej catê cati na harẽ. Newa ha ma ita caxuw mõ, ne ramã ite hipêr ate meipupun nare na me gahkre pej. 26 Cwỳrjapê wa ampeaj kam me amãawjarẽ. Na ca ha me anõ Jeju te amji kam hapac xà mã hikra nehicu, quê ha Pahpãm nee ita na amji mã icuhtom nare, ne amji mã me anõa cuhtom. 27 Ampo na? Pê wa ajco hõtpê amji na ijàhtàt nare kam me amã Pahpãm te amji kamhapac xà jarẽ, cwỳrjapê quê ha nee ita naamji mã icuhtom nare.
28 — Ne me apê Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê, ca ha ita caxuwme amji jamãr peaj to me apa, ne nee jũ caxuw Jeju mã mehikran nare. Ne hanea ne Jeju na mehkwỳ jamãr peajto me apa, ne caxuw ri Pahpãm Carõ Pejti te me apyxwỳr. Pê Pahpãm kra mehkwỳ tehcajpar prãmte ty, ne caprôcunea ajxwỳ, mã ahnaa cute me pahto amji kra. Cwỳrjapêca ha me hamãr to impeaj ne. 29 Ampo na? He, imãa quê ha ihtỳj jũmjê itẽmjakàn pê ate me Jeju mãhikran prãmte me awỳr cato, ne me amã ihhêj, ne imã me gahkre pej. Ne atajê pê quêha ampo jàprê pyràac, na quê hanee me acaprĩ nare. Quê ha cute me acunea jipej prãmteihtỳj ame ato kêanre to mõ. 30 Quê ha me akwỳa nõ hanea ne apu to ihcupan to mõ. Ne meapê mehkwỳa nõ mã apu ihhêj to mõ, cute amji kôat me apêJeju na mehkwỳ ton to prãmte. 31 Cwỳrjapê ca ha me guphê, ne ma ita kôt me hakop. Hõ, itacupate wa ite me akam amji to ipijapar to caku to incrê. Na waicwỳar kam, caxwa me amcro cunea kam iteme acunea mã Jeju jarkwa to hahkre.
32 — Ita caxuw, wa ha Pahpãm mã me apê mehkwỳ atajê cajrẽn, mãr quê me ato impeaj ne, me ate cute amji kam hapac xà pynãr pejti to prãm to. He Pahpãm ri me amã ampo pej cuneagõ, ne hanea ne me apicamẽn na me ato, ca me ajcamẽ. 33 Na pê wa ita ri ame akam ipa, ne nee me gõpore me, ampo pê me atekjê atajê na prãm nare. 34 Ne ramã ate me ijahkre pej, pê wa ijũhkra toapê, ne ijũhkra to ijàpên xà ita to me ikwỳ caxuw amjimã ihpore incwỳr na amjito, pê wa me amã pahte me cupêampo jamreare atajê tehcajpar to hahkre. 35 Ata to pê me pajõ Pahhiti pê Jeju me pamã hahkre to hane. Na wa maharkwa to me amji japackre, ata to pê ihcakôc to hane he: “Ỹhỹ, quê jũm amã ampo gõ, ne ampeaj kam hũrên gakry, ne quêtjũm mã ate ampo jõr xà ata kôt ca ha hirôa pê ampeaj kam gakrya togakry” — hajỹr.
36 Ne cute ihcakôc jicu, mã Jeju na mehkwỳ mehkõn krã name hỹr, ne Pahpãm mã mehcakôc. 37 Mã mehkwỳ me Pawrô japỳ, ne ame cumã amji jarẽ, ne mehcunea ame amrã. 38 Ne mehcunea mã amji kĩn nare. Ampo na? Cute me Pawrôte jũ caxuw hipêrme hõmpun nare na me cumã amjijarẽn, mã cute mempar na ri. Ne ma me ikôt pàr kre wỳr me mõ. Wa ma Pawrôme ite me irer ne pàr kre mã me ixàr.