6
Cu ha me pahpãmjê me, me panxyrxwỳ kampa
Coroxo 3.20-21
Ne me apê mehkra xwỳjê, ca ha atỳj amji mã me apãmjê me, me axyrxwỳ kampa, neamji mã me hũpahti to me apa, me pajõ Pahhiti jarkwa kôt. Hõ, quêt catyt kam me apa xà itajê te hajỹr he. 2-3 Ne pê Pahpãm mam ramã me panquêtjê kra mã harkwa ta, ne mecumã ahna hũjahkre to hane he:
 
“Ca ha atỳj amji mã, me apãmjê me, me axyrxwỳ kampa,
mãr ca apej pêa mã me apa,
ne amji to me apijapar to irya ne, pjê ita kam” hane.
 
Ne me apê me hũmjê me inxyrxwỳ xwỳjê, ca ha nee ame akra mã ame quêt nare, ne nee ame cumã mencryc ton nare. Ne quêt me pajõ Pahhiti jarkwakôt me cumã aprĩa, ne catyt kam me cumã cute amji to me ipijapar xà to hahkre. Ne Pahpãm krã kreti te amji jahkre pejti te me hapackre xà atajê to, ca me hapackre.
Cu ha me pajõ pahhi catêjê kampa
Coroxo 3.22–4.1; 1 Timot 6.1-2; Tito 2.9-10; 1 Petrô 2.18-25
Ne cama me cumã me gàpên to me apa catêjê xwỳjê, ca ha atỳj amji caxuw me gõ pahhi kampa, ne amji mã me hũpahti to me apa to hanea, pom ca me amã amji kĩnti kam, amji caxuw me Crixtô kampa ne me hũpa he. Hõhõ, cu ha me hane. 6-7 Ne nee cute me gàpên xà impejti na me garẽn prãmte ahêj, ne cama mento kam mare mã, me gàpên xà to mempejti to me apa nare. Nequêt me cumã me gàpên prãam kam me gàpên to me apa to hanea, pom ca Crixtô pit mã me apê he. Ita na ca ha me hũmre mã me apê. Ne me amã me gõ pahhi catêjê me, me gõ pahhi nare catêjê me, Pahpãm te ahpỹanre na ate me gàpên xà impej ton atajê jahpan xà na, me amã hàmjõr na, ca me to amji japackre.
Ne me apê hõ pahhi catêjê xwỳjê, ca ha me amã me hàpên catêjê to mempeaj ne, ne me hàpên xà na me cumã quêt jicu. Ne camacôjkwa kam me gõ Pahhiti mã ajwar me gàpên na, ca amji to me amji japackre. Ne me pahcunea pipẽn pit, ne cumã me pajàpên xà atajê kôt, quê ha me pahto ajpẽan, ne catyt kam ahpỹanre na me pahcunea mãhàmjõr xà atajê to amgõ.
Pê Pahpãm Xatanaj me, me papijapu xà caxuw me pamã hàprê xà gõ
1 Texarõn 5.8-11; 1 Petrô 5.8-11
10 Ỹhỹ, Jeju kam apê me ikjêjê, wa ite me amã ihhôc jicu xà ita kam, wa ha ate mehkên me, me apijapu xà to me amã hahkre. He me papêihhêj rũm krãhtare kwỳ pijapu xà caxuw, cute apu amji mã hàhcuprõn pyràac. Cwỳrjapê ca ha atỳj me pajõ Pahhiti carôt tỳjti kam me ahônco, mãr quê taa me amã me acarôt to ihtỳj. Ne carôt tỳj ata kôt ca hame apijapu xà caxuw apu amji mã me ahcuprõ, mãr quê me pahcurê xwỳn pê me apytà.
11-12 Ne mẽr me pahcurê xwỳn jũjê me, cu ha me ajpu? He nee mã jũmjê nare, he ampo carõ kên pahtỳjti atajê me, me hõ pahhi pê Xatanaj me ri me papijapu xà. Ne nee mã mehĩ nare, me cupê ampo carõkên jõ pahhi catêjê pê cupẽ jarôti me, cu ha me ajpu. Ne pjê cunea kam ampo kên to mehhimpej, ne mehpahtỳjti, ne me hũpahti, ne ihcunea nacute me amji kam hapac xà kêanre. Ne mencwỳrjapêa ri ihhêj ne ramã pjê kam awcapàtkô, ne ihtỳj me cumã me papictor na me pahto prãm. 13 Cwỳrjapê ca ha me apê krãhtare kwỳ atajê te hàprê xà to amji tỳj, ne to me amji jamã pyràac. Ne Pahpãm te hàprê xà to meapytàr xà caxuw, ca ha me apijapu xà te me apytàr xà cunea to me amji tỳj. Mãr quê meacurê xwỳn me akam tẽ, ca atỳj me apijapu kam tẽ, ne me ajpu, ne me tohjê, ne me to hamre. Jirô pê ca ha nee me hũpa te me gõ to meatẽm nare, ne atỳj me acuhhê rohnỳtti mã.
Me papê krãhtare te hàprê xà to amji tỳj atajê pyràc
14-15 Por krãhtare hãn ne wakỳti te hitô krekà te hũtàr xà to amji tỳj ata kôpit na, ca ha Pahpãm te me amã ate amji kam gapac xàpejti jõr ata kôt, ca ha catyt kam me apa. Ne ate amji kam me gapac xà impejti ata pê ri me apytàr xà. Ne por krãhtare hãn ne ihtu nahê xà tỳjti to ihtu na hê ata kôpit na, ca ha ate amji kam me gapac xà impejti, hêj xi nare to me apa. Ne por krãhtare hãn ne hõ parkàtỳjti mã amji jacjê, ne ma ramã me to imprar xàa caxuw to ihcuhhê ita kôpit na, ca ha jũ kam atẽm xà caxuw, ramã apu amji mã me gàhcuprõnhiahpuro. Mãr ca mehcunea mã, Jeju te hacpỹa mã Hũm wỳr me to ipipkjêr mã me cumã ajpẽn kĩn na harẽ.
16 Ne por krãhtare hãn ne kruw pôc pĩr xà caxuw, wakỳti te hĩ tête hàmtàr xà to amji tỳj ata kôpit na, ca ha Jeju to amji mã meahimpej xà ata to me Xatanaj pê cupẽ jarôti jõ pahhi pê amji tête me amtà. Ampo na? He catyt kam me papa tête cute me pahhi kwĩn, cu ame pahpec, mã cute me pahkam ihtẽm prãmte ri ihtỳj me pahcyt to ipa.
17 Ne por krãhtare hãn ne ihkrã cahhêc cupate wakỳti te ihkrãhkà tỳjti to amji tỳj ata kôpit na, ca ha Xatanaj te akrã kam me amã ateme ampo kên ton to me apa to hahkre cupate, ca ha atỳj Pahpãm te ramã ampo kên itajê pê me pahpytàr na me to amji japackre. Ne por krãhtare hãn nehũhkra to wapohti xwahhihti cwa ata kôpit na, ca ha amji mã me Pahpãm Carõ Pejti te me amã Pahpãm jarkwa jõr atajê juwahi to impeaj ne.
Cu ha pahtỳj me awcanã, ne ma Pahpãm mã mehkwỳ cajrẽn
18 Ne ate ampo itajê cunea to me amji tỳj to me apa xà ita kam, ca ha Pahpãm mã me acakôc xà na, amji caxuw me Carõ Pejti na ahwỳ, mãrquê me atehcajpa, ca cumã me acakôc. Ne nee ame apec ne ahna me amji jicu nare, ne atỳj me awcanã, ne ma Pahpãm mã mehkwỳ cajrẽn. 19 Ne hanea ne Pahpãm mã me icajrẽn to hane he:
— Me ijõ Inxũ Cati, ca ha Pawrô mã cute ampo jarẽn xà atajê to hahkre, quê me cumã hũjarẽn xà kam hãn ne nee amji na hàhtàt nare, mãr quê mehcunea, hirãa pê, por pê mam nee ajco me Jeju jarẽn pejti kam hapac nare atajê kampa, ne me hahkre pej — hane.
20 He wa me hacjên xà kam ikrĩ cakrô, cormã ipê Jeju jarkwa na iprar catê, na wa itỳj ita ri mehcunea mã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to harẽ. Na ca ha atỳj ita na Pahpãm mã me icajrẽn, mãr wa ite me cumã icakôc to jũ mãn xà ata kam, nee amji na ijàhtàt nare, ne catyt kam me cumã awjarẽ.
Pê Pawrô hicu xà kam hipêr amji jarẽ
Coroxo 4.7-8
21-22 Ne wa ha ma me awỳr me pahtõ kĩnti pê Tiquicô pê Pahpãm mã hàpên catê impejti ata kujate, ijõ kàhhôc ita to. Quê ha curicato ne taa me amã ihcunea na ijarẽn pa. Ne cute me amã ijarẽn xà ita caxuw wa ite me awỳr ijõ kàhhôc ita to ihkujahêc, mãr ca me ijarẽnpa, ne me amã amji kĩn, ne me gakry.
23 Ne wa ijõtpê Pahpãm mã me acajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ me ijõ Inxũ Cati pê Pahpãm me, me ijõ Pahhiti pê Jeju Crixtô, ca ha ampo kên jipôc ri me ikjêjê ame ipa atajê mã mehcarĩcti to, mãrquê nee ame amji mã ampo cupa nare. Ne hanea ne me cumã ajpẽn kĩnti to, quê me ajpẽn kĩn to me ipa. Ne hanea ne cute amji mã me atoihhimpej xà na me to, quê amji mã me ato ihhimpej. 24 Ne hanea ne hõtpê me cumã me ijõ Pahhiti pê Jeju Crixtô kĩn rohnỳtti mã atajê mã, ampo pej cunea to — hane. Hamre, ita pit.