CARATI JÕ PJÊ WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa namemprar catêjê nõ, ne ma Carati jõ pjê kamJeju na mehkwỳ mehkrĩ atajê mã, pomcu me hõ kàhhôc cahyt ita kujate. Na pê hõ kàhhôc japrỳ ita pê Carati Jõ Pjê Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Mehkrĩ Atajê Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Carati).
Ne ihkàhhôc ita kam, cute me cumã ihhêj xi catêjê cawpa to hajỹr he: “Nee hipêr me cute me Juta catêjê te amji kam me hapac xà wej tũm atakôt me ipa xà nare. Jũ wỳr quê Pahpãm pahte me pajàpên xà impejti ton itajê kôt, me pahna amji capa. Ne jũ wỳr quê me panquêtjê me, jũmcaca xà kôt me papa xà ita kôt, Pahpãm me pahna amji capa. Ne Jeju to quêt amji mã me pahhimpej, ne kam me pahhônco, mã cute me pamã pahteamji kam me pajapac xà intuwti jõr xà ita kôt, quê ha Pahpãm me pahna amji capa” hajỹr.
1
Pawrô te amji kôt harẽn xà
Me Hàpên Xà 16.6; 18.23
1-2 Hàpà me ikwỳ pê Jeju na mehkwỳ, ca Carati jõ pjê kam ame akrĩ atajê. Ipê Pawrô, ne ipê Jeju jarkwa na iprar catê. Ne itea wa ijarkwahyr, mã ijarkwa kôt cute me amã ihkàhhôc ita ton. Ne Jeju jarkwa na iprar xà ita caxuw nee jũmjê xũmre te me icapi nare, ne nee jũmjê xũmre kôtPahpãm te icapi nare. Ne quêt Jeju Crixtô me, Hũm pê Pahpãm te hacpỹa mã to ihtĩr ata me ri ajwar ijàpên xà ita caxuw icapi. Ne ita ri Jeju kam ajpẽn to me pahte amji to me pahkjêjê kwỳ, icahê na mehkrĩ itajê te me amã amji jarẽn kujahêc.
Imã Pahpãm pê me pajõ Inxũ me, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me ato impejti na me ato prãm. Ne cute me acaprĩ, ne me acaxwãm pê me acaxwỳn kam me amã me acarĩcti, impejti jõr to ipa na, imã me ato prãm. He Pahpãm mã me pahcunea pê mehkên ton catêjê, cwỳrjapê ri ihtỳjme pahkên mã me paxàr xà. Ne pê Jeju ihtyc mã amji gõ. Cute me pahkên mã me paxàr xà ata pê me pahto cator xà caxuw cumã amji gõ, mã me pancwỳrjapê ihtyc. Mãr quê pjêkam, cute me amji kam hapac xà kên ita pê me pahto cato. Hõ, ita na pê me Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati ihkra pê Jeju Crixtô to prãm. Cwỳrjapê ri imã amcro cunea kam me pahte Pahpãm mã me:
— Mehcunea jirôa pê quêt acatihti, ne apejti rohnỳtti mã — hajỹr to prãm. Ampeaj kam!
Cu ha cute me pamã ihhêj catêjê par nare
Roman 16.17; Coroxo 2.8; 2 Petrô 2.1-3
Pỳhàpà! Mã ajte xãmte ramã me ate, pê Jeju hàhcaprĩa kam amji kôt Pahpãm wỳr pry ata kôt me ana ahwỳ, ca ihkôt me amõr cahtiri, ramã ate me cumã hikran! Pê Pahpãm Jeju te amjikam hapac xà na ihkôt me amõr prãmte me ana ahwỳ, ca ihkôt me amõr cahtiri ihhêj ne ramã ate me cumã hikran! Ne ajte ita caxuw Pahpãm wỳr ajteare mã, me amã jũm te amji kam hapac xà nõ ita kôt ame apa. He xà ajkĩ ampeaj kam me Pahpãm wỳr pry jàhtô? Hãpà! He Jeju te amji kam hapac xà ita pê ri pry pyxit peaj ata, Pahpãm wỳr. Wa ite curijũmjê itajê te Jeju te amji kam hapac xà tête ame girên to me ipa na me garẽn par. Ne cute me amã ampo to hahkre xà atajê kôt ri, me akrã cunĩ pit. Neihtỳj Jeju te amji kam hapac xà pejti ata to me amã ihhêj to me ipa. He imã jũm te Jeju ràn xà na ajteare mã me amã ampo kên to hahkre catê atajê to, Pahpãm te Xatanaj jõ cuhy catia ata kam, mehkên mã me mẽn rohnỳtti mã na, me to prãm. Wa ha meite mãn Jeju ràn xà na ajteare mã me amã ampo to hahkre na, wa ha itỳj Pahpãm te me ito kên na, imã amji to prãm. Ne quê côjkwa pĩn Pahpãm mãmemprar catê nõ wrỳ, ne Jeju ràn xà na, ajteare mã, me amã ampo to hahkre na, quêha ihtỳj imã Pahpãm te cuhy catiaata kam ihkên mã mẽn na, imã to prãm.
He pê wa mam me amã ampo to hahkre, pê ca ahna me amji capa ata ràn xà na, xà wa ha ajkĩ hipêrajteare mã ihkaj na me amã ampo to hahkre? Hãpà, wa ha hipêr me amã ite to hahkre xà atajê to pit mã hahkre. Ne quê ihhêaj to jũm ita, Jeju ràn xàna, ajteare mã me amã ampo to hahkre ata ri, imã Pahpãm te cuhy catia kam ihkên mã mẽn rohnỳttimã na, imã me to prãm.
10 Ne por ame amã ihhêj to ipa, ca kam me akrã cunĩhti atajê ri, ito meamã ihhêj to hane he:
— Por Pawrô me amã ampo to hahkre atajê kôt hamreare. Ne ate mehkĩn prãmte ri ame amã ihcakôc to ipa — hane. Wa nee meate me ikĩn prãmte ame amã icakôc nare, ne quêt Pahpãm te ikĩn prãmte, wa ame amã icakôc. Wa pjê ita kam ite amji to mehcajpuaw prãm na mã, wa ha nee cumã ijàpên xà, pê Jeju mã iprar catê ita, mã ixàr nare.
Pê Jejua harkwa na imprar catê na Pawrô xãm
Me Hàpên Xà 26.9-20
11-12 He por atajê te hanea ne, pom ite me amã ampo to hahkre xà itajê, nee Pahpãm pĩn cator nare na me harẽ. Cwỳrjapê Jeju kam me ikjêjê, wa ha ita cunea na me amã amji jarẽn to capô partu ne. He wa nee ite ikrãa kamita to amji kam ijapac, ne ame amã harẽn nare. He nee jũm xũmre te me caxuw imã hõr nare, ne nee jũmjê te me caxuw imã ita to hahkre nare. Ne Jeju Crixtô te ri imã itajê cunea jahkre pej na iton, ne imãipẽr.
13 He pê ca ramã me ijarẽn pa, pê wa ajco mam Juta catêjê te amji kam hapac xà kôt ipa xà ata kam, pê wa ajco Pahpãm na mehkwỳ jahkre kêt kam, ijàprêa kam ipa. Ne cute me amji pupun xà kêanre na me ton to ipa. Ne ajco ite me to hamre prãmte ihcunea na me ton to ipa. 14 Ne pê wa amcro atajê kam, ajco me ikwỳ pê Juta catêjê te amji kam hapac xà kam, me ikwỳ pê ajkam me icati jirôa pê catyt kam, me iquêt xwỳpê Mojxe te me hapackrexà kôt ipa. Ne pê wa ajco me iquêtjê caca xàa kôt, caxwãm catia mã, catyt kam ipa na ajco amji to ahcukij.
15 He pê wa cormã ipỳm nare kam, pê ramã Pahpãm hàhcaprĩa kam amjia kôt amji mã icapi, ne ina ahwỳ, cumã ijàpên prãmte. 16 Wa ite mehcahkrit pê, por me cupê Juta catêjê nare atajê mã, Jeju jarẽn, ne ipẽrprãmte, pê Pahpãm imã ikra jahkre ne imã cupẽ. Ata caxuw pê wa nee jũm xũmre wỳr ipicahur nare, cute imã Jeju te amji kam hapac xà to hapackre prãmte. 17 Pê wa nee hanea ne Krĩpinkrên wỳr itẽm, ne mam, icumam me cupê Jeju jarkwa na memprar catêjê atajê nõ cukij nare, cute imã Jeju te amji kamhapac xà to hahkre prãmte. Ne ma cama Põcaprỳhti jõ põti kam me hamreare ata wỳr itẽm pyrentu. Pê curia Jeju imã cute amji kam hapac xà to hahkre, jirô pê mã wa ma, Tamatcô jõ krĩ wỳr ite amji jaxàr.
18 Ne pê wa Krĩpinkrên wỳr itẽm nare to amji to caku to incrê, jirô pê, pê wa cormã Petrô pupun. Ne cumã icakôc prãmte Krĩpinkrên wỳr tẽ, ne icato, ne curia cahê na amji to putwrỳ jĩkjê to hamre. 19 Pê wa nee Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ pupun nare, ne ite Tijac pê Jeju tõ te amji to hapu na kjê atame, Petrô pit pupun. 20 He ampeaj kam wa Pahpãm kam mare mã, me amã awjarẽ, pom wa ampo cuneato awjarẽ itajê, nee mã ihêj xi nare, ne ampeaj kam pê Jeju imã to hahkre. 21 Pê wa Petrô pupun jirô pê, ma Xiri jõ pjê me, Xirixij jõ pjê kam amehkrĩ atajê kwỳ kôt apu mõ.
Pê Jeju Pawrô te amji kam hapac xà cunea to antuw
22 Ne pê amcro atajê kam, nee Juta jõ pjê kam JejuCrixtô na mehkwỳ atajê me ijahkre pej, ne mento jĩa to me ipupun nare. 23 Ne pê cama ajco me cumã me ijarẽn to hane he:
— Por pê Pawrô ajco Jeju to amji mã me pahhimpej tête me pahcahpêrkà ata ri, ita caxuw ihtỳjmehcunea mã, cute amji mã Jeju to mehhimpej na me ton to ipa — hajỹr na cute me ijarẽn par. 24 Ne cute me ijarẽn par xà ita kôt ri, ihtỳj Pahpãm to amji mã me hàmnãn to me ipa.