14
Pahpãm cahê na ampeaj kam me pamã me pahkrĩ xà jàhtô
Jirô pê mã ri cute me pahcunea mã harkwa to:
— Nee ca me amji mã pa, ne ameakrihkrit nare. Ne Pahpãm to ca quêt amji mã me ahimpej, ne hanea ne ito amji mã me ahimpej. Ne Inxũ krĩ xà kam ampeaj kam mehkrĩ xà caxuw mehkrĩ xà jàhtô, na wa ha ma hacpỹ mã tẽ, ne me amã ihnõ cũmpej hiahpuro. Wa nee ame amã ihêj xi jarẽn nare, quê ha curimehkrĩ xà caxuw ikre caxwỳn atajê hamreare na mã, wa ha nee me amã harẽn to hajỹr nare. Na wa ha ihcũmpej par jirô pê mã, wa ha hacpỹane me awỳr amji jaxà, ne me gaprô, mãr wa curi apuipa ata ri, ca hanea ne ikôt curi ame apa.
— Ne ramã me amã jũ kam itẽm xà ata jõ pryjahkre pej — hajỹr.
Jeju pê ri Pahpãm wỳr me pancjêj xà jõ pry
Mã me ikwỳ nõa pê Tome ata te ihcukij to:
— He me ipê cormã jũ kam atẽm xà ita na gahkre kêatre ita kam, jũ mã wa ha ajte me, ne me gõ pry ita jahkre pej? — hajỹr.
Mã Jeju cumã:
— He Pahpãm wỳr pry pyxit peaj. Ne ipêa ri pry ata. Cwỳrjapê ca ha ipyxit peaj kôt Inxũ wỳr me acato. Ne ipê me amã iteInxũ to ipipẽ xà to ihêj xi nare xà xakat. Ne ipê meate amji kam me gapac xà impejti cunea xakat. Ne ramã ate me ipê Pahpãm kra na me ijahkre pej, na ca ha atỳj hanea ne ita caxuw meInxũ jahkre pej. Ỹhỹ, he pê ca ramã me hõmpu — hane.
Jeju me Pahpãm pipẽan
Mã me ikwỳ nõa pê Pirip ata te Jeju mã:
— Me ijõ Pahhi, me imã Apãm to ajpẽ, wa me hõmpu, netahnaa mã ihkôt me amji kampa, ne nee wa iràn xà na me ampo pupun prãm nare — hajỹr.
Mã Jeju cumã:
— Pỳhàpà, he rỳ pêa mã wa me acahê na ipa, ca ajte nee cormã ate me ipupun nare? Por jũm ipupu ata, ihtỳj hanea neInxũ pupu, ne mẽr ampo na mã ca cormã imã: “Me imãApãm to ajpẽ, wa me hõmpu” hane? 10 Pirip, xà ca nee ajte, wa Inxũ me ajpẽn kam ihônco, ne ajkam me ipyxit peaj na amji mã meito hajỹr nare? — hane. Ne Jeju me icunea mã:
— Ne pom wa me amã awjarẽ itajê, wa nee amjia kôtharẽn nare. Ne wa ite Inxũ me ajpẽn mã amji jõr, ne ajpẽn kam me ihônco, na ri taa hàpên xà itajêcunea to. 11 He, wa Inxũ me ite ajpẽn mã amji jõr, ne ajkam me ipyxit peaj, na wa me amãamji jarẽ, ca atỳj me ikampa. Nãmri quê ha me amã icakôc xà itajê na ipar jahkre kêatre na, ca ha meijàpên xà itajê pupu, ne ihkôat amji mã me itoahimpej ne me ikampa.
Ampo na pahte me Jeju wỳr xà atajê, ihtỳj me pamã cugõ
12 — Wa ampeaj kam me amã awjarẽ, quê ha jũm te ampeajkam ito amji mã ihhimpej na, quê ha, pom waijàpên xà to itajê jirôa pê hàpên xà ton to ipa. Ampo na? Wa ha maInxũ wỳr hacpỹ mã tẽ, na quê ha ajpên me amã icarôt kujate. 13 Ne wa me ato amji kwỳ cwỳrjapê ca ha ampo na me iwỳ, wa ha itỳj me amã hõr pa, mãr quêmehcunea me acwỳrjapê Inxũ catia to cati na me hahkre pej. 14 Ne wa me ato amji kwỳ cwỳrjapê, ca ha ampo na me iwỳ, wa ha itỳj me amã cugõ.
Pahpãm Carõ Pejti te me pamã caprĩ xà
15 — Nãmri quê ha me amã ikĩn na, ca ha atỳj ite ampo na me amã ijarkwa jirên atajê na me ikampa. 16 Ne wa ha me amã Inxũ na ahwỳ, quê ha ijakàn pê ijaxà kam, me amã jũm kujate, quê ha me atehcajpa. Ne taa mã quê ha quêt me acahê na ipa rohnỳtti mã. Ne jũm ata pê riInxũ Carõ Pejti. 17 Ne taa mã quê ha me amã Inxũte amji kam hapac xà impejti to ipipẽ to mõ. Ne porme cupê Inxũ tekjê nare, ne hanea ne me cupê me ikwỳnare atajê, quê ha nee amji mã me Inxũ Carõ Pejti itacwỳr nare. Ampo na? Jũ wỳr quê ha me hahkre pej, ne mehõmpu. Ne me ca nare, ca ha atỳj quêt me hõmpu. Ampo na? He quê ha ihtỳj quêt me acaxwãm pê ihkrĩ, quê ha me acahi na ipa.
Quê ha Jeju me parer, cu ahte ame papa nare
18 — Ne quê ha ina ahtũm nare, wa ha ma tẽ cakrô, wa ha nee me ato tojnõ ne me amã hikran, ca ha ahte ame apa nare. Ne itỳj me awỳramji jaxà, ne me acahê na apu ipa. 19 Ne quê ha ina ahtũmre quê ha me cupêPahpãm tekjê nare atajê nee hipêr me ipupun nare, ne me ca nare, ca ha quêt atỳj hipêr me ipupu. Ne wa ha itỳj hacpỹa mã itĩr ne Pahpãm cahê na apu ipa. Cwỳrjapê ca ha icuxà hanea ne hacpỹa mã me atĩr, ne me atĩr ita na Pahpãm cahê na ame apa. 20 Ne quê ha jũ caxuw, amcro nõ na me awỳr PahpãmCarõ Pejti cato, ca ha Inxũ me ite ajpẽn mã amji jõr, ne ajkam me ipyxit peaj na meijahkre pej. Ne hanea ne me amã, wa Inxũ Carõ Pejti kôt, me akam ikrĩ na ijahkre pej, na cu ha ajpẽn mã me amji gõ, ne ihhêj ne ajkam mepahpyxit peaj.
21 — Ne por quê ha jũmjê ito amji kampa, ne ijarkwa kôt me ipa atajê, quê ha me cumã ikĩnti na me to ipipẽ to ipa. Ne quê ha haneane Inxũ mã, por jũmjê mã ikĩnti atajê kĩn, wa ha hanea ne imã mehkĩn, na wa ha me cumã amji to ajpẽ, mãr quê me ipupu ne me ijahkre pej pejtu ne — hane.
22 Mã me ikwỳ nõa pê ajtea mã Juta nõ ata, pê nee Juta Carijot nare ata te Jejucukij to:
— Jũ mã ca ha ajte ne me imã pit mã amji to ajpẽ? Nenee me cupê me akwỳ nare atajê mã amji to apipẽnare? — hajỹr.
23 Mã Jeju cumã:
— Quê ha jũm mã ikĩn na, quê ha ihtỳj ite cumã ampona ijarkwa jirên itajê na ikampa. Cwỳrjapê quê ha ihtỳj Inxũ mã ihkĩn, wa ha Inxũ me ajwar me cumã amji to ajpẽ, ne ajpẽn kam meihônco, ne me cahê na me ipa rohnỳtti mã. 24 Nãmri quê ha jũm mã ikĩn nare na, quê ha nee ite ampo na cumã ijarkwa jirên atajê na ipar nare. Ne cute hajỹr xà ita kam jũmã wa ha ajte, ne me cumãamji to ajpẽ, ne ajpẽn kam me ihônco to ipa? Jũ wỳr wa ha me to hane — hane.
Carõ Pejti ri pahte me Pahpãm te amji kam hapac xà impar na me pahto
Ne cute me icunea mã:
— He wa ampeaj kam me amã awjarẽ. Pom wa icakôc xà toicakôc, ca ahna me ikampa itajê nee cupê icakôc xà nare, ne cupê, por pê Inxũajpên ikujate ata cakôc xà.
25 — Ne wa ita ri cormã ame acahê na imõr xà ita kam, ramã ite me amã ampo itajê cunea to icakôc partu. 26 Na quê ha Inxũ hacpỹ ne ajpên ijarkwa kôt me awỳr Carõ Pejtikujate, quê ha taa me atehcajpa, ne me amã ampo cunea tohahkre. Ne taa ite ampo to me amã icakôc xà itajê to, ateme amji japackre na me ato, ca ha me to amji japackre.
Quê ha Jeju me pahcaxwãm pê me pamã me pahcarĩcti gõ
27 — Ne wa ha me amã, pom wa icarĩcti kam ipa ita gõ, mãr ca nee amji mã ame ampo cupa nare, ne nee ampo cupate ame akrihkritnare. Ampo na? He wa ha pa me apê ate amji mã me ampo cupa, ne ame akrihkrit xà atajê to hamre, ca ha atỳj ame apa. Ne wa ha nee ipê me cupê Inxũ na mehkwỳ nare atajê pyràc, ne ijarkwacakrô to me amãn, ca ha me anõ akên nõ mã axàr nare, ne me apej pêa mã ame apa, ne quêt me acarĩcti kam ame apa. 28 Ne wa ramã ite me amã: “Wa ha matẽ, ne hacpỹa ne me awỳr amji jaxà, ne me acahê na apuipa” hajỹr na, ate me ipar. Ampo na? He wa ha ma, porijirôa pê Inxũ Cati ata wỳr amji jaxà. Ne quê ha me anõ mã ikĩn na, ihtỳj itẽm xà ita pyrên hakry. 29 Wa ha ampo itajê te ito hajỹr xà xwỳjrea na me amã harẽn to ipa, mãr quê jũ caxuw ito hane, ca haamji mã me ito ampeaj kam pyrentu. 30-31 Ne jũ wỳr wa ha ahkri xa ne ame amã icakôc. Ampo na? Quê ha ahtũm nare, quê ha me pahwỳr me cupê Pahpãm na mehkwỳnare atajê jõ pahhi, pê me pajõ xwỳn cato. Ne cupê me pajõ xwỳn cakrô, quê ha nee jũ na iton nare. Ampo na? Hirôa pê icarôt cati na ri. Ne pê ramã Inxũ imã: “Cama amji na mepajõ xwỳn jamã, quêt taa acura” hane. Na wa ha itỳjInxũ te imã harkwa to hajỹr xà ita na kampa. Ampo na? Mehcunea te imã Inxũ kĩnti na me ijahkre pej prãmte, wa ha hane. Me to xa cu uu ne me — hajỹr. Wa ite me ajpẽn mã:
— Mẽr hacme — hajỹr.