6
Pê Ixaher catêjê Krĩcuxwati to hamre
Jojuw 6.1-25
Pê ramã Ixaher catêjê cupate, Krĩcuxwati jõ harkwati hihê, na pê nee jũm hàr nare, ne nee pê hanea nejũm cator nare. Ampo na? He ramã ajpên Ixahercatêjê me hàhtêp to mõ, cute me krĩ ata pytàr, ne me to hamre xàcaxuw. Mã Pahpãm te Jojuw mã hũjarẽn, ne cumã:
— Imãa ramã Krĩcuxwati me, me hõ krãhtare me, hõ pahhi me, ramã mehamre tu. Ampo na? He wa ha me gũhkra mã me haxà.
— Ne ca ha ita caxuw me hane he. Quê ha me gõ krãhtare catêjê cunea, amcro cunea kam krĩ itapu na me ipixêr to pyxit, ne ma hacpỹ mã me amji jacjê, me gỹr xà wỳr. Quê ha hanea ne imã mehcajrẽn catêjê te xet itajê, ijàmcjên xà cumam mehàkôr xà atajê to me ipa. Ne ca ha me hajỹr ita to me amcro to xêj.
— Ne amcro te xet ita kam, ca ha me apixêr cahhur to krĩ pu na me ajxê to mexet. Quê ha imã mehcajrẽn catêjê me hàkôr xà itajê cakôr tome ipa, ne cute mehcakôr jicu xà wỳr, quê ha mehcakôr kam me to incrà tune, quê ha Ixaher catêjê cunea kỳj cati pêa mã ame caràr. Me ajkaamquê ha krĩ tête kwỳc ata cunea apu ajxwỳ. Ca ha me acunea krĩ ata mãme axà, ne me hipej tu ne — hajỹr.
Mã Jojuw te Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê me mehcunea to cuprõn, ne me to ihhimpej, ne me cumã:
— Ca ha nee cormã ne me anõ acaràr nare, ne nee acakôc nare. Wa ha pame acaràr na me amẽ, ca ha cormã ame acaràr — hajỹr.
Ne me hõ krãhtare catêjê cunea me, Pahpãm mãmehcajrẽn catêjê kwỳ Pahpãm jàmcjên xà ata to hãn ne krĩ pu na meipixêr to pyxit, ne ma hacpỹ mã me to ipa, me hỹr xà wỳr. Ne iràràna Krĩcuxwati pu na cute me ipixêr to me pyxit, ne mame amji jaxàr, me hỹr xà wỳr. Cute me ita to hajỹar toamcro to xêj.
Ne me ahna amcro te xet ata kam ri, cutekrĩ ata pu na me ipixêr to xet. Ne me ipixêr jicu xàata kam ri Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê te kỳj cati pêa mã amehàkôr xà atajê cakôr. Mã Jojuw te me cumã harkwa to:
— Ame acaràr! Pahpãm te me pamã krĩ ita jõr! — hajỹr. Me ajkaam, mãkỳj cati pêa mã ame caràr, mã krĩ tête kwỳc ita cunea apuipijaxwỳr, mã Ixaher catêjê cunea xàr, krĩ ata wỳr.
Ne cute mehcunea jipej, me hũmre me, pyjê me, me ahkrare me, me hõ parxare mea mã.
Ne cute me hipej xwỳjrea na Jojuw te, por pê mentuw me ajkrut ne me krĩ pupun to me tẽ ata mã:
— Mãr ca me jũm cahãj pê Rapekwỳj pijapit xyre ata to me amji japackre, porate mehkên pê me hũtàr xà na me cumã amji tonata na. Me tẽ ne me haprô, me hũmjê me, mehũkjê mea mã — hajỹr.
Mã ma mentuw itajê ajwar me tẽ, ne cute me pàr cuxê tepti te harkwa krare na harij ata pupun, ne cute me jũmcahãjre ata me, me hũkjê me, mehcunea japrôr ne amji cahê na me cumãampo kà te hũrkwa pyxwỳr.
Mã Ixaher catêjê te krĩ kam ampo atajê cunea to caxàr, ne kẽn pràtime, wakỳre pràti me, wakỳre te ampo run xà atajê ri, nee cute jũ name ton nare, ne Pahpãm jarkwa kôt, ma ampo kà te Pahpãm to me amji japackre xà jũrkwawỳr, ampo atajê cunea to me mõ.
Hõ, ita na ri Jojuw te pyjê nõ inxyre ita me, me hũkjê cunea pytàr, pê mentuwjê me krĩ pupun to pra, pê mehtehcajpa na pê.