9
Jeju kôt me ipa catêjê te tôxi jàpên xà
Amcro nõ na Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã hàkjêr, ne cute me cumã harkwa hyr to:
— Ca ha ma krĩ kôt me ajcrà, ne me kamme pahcurê xwỳn carõ kên atajê, ca ha mentête mehcunea japôj, ne me hà catêjê cunea caprã — hajỹr. Ne cute ampo na me cumã hũjahkre atacaxuw carôt tỳj catia ne hõr. Ne cute me cumã harkwa, quê mehcunea mã Pahpãmpê Pahhiti na me harẽn to me mõ, ne hanea ne me hà catêjê caprãr to me mõ.
Ne cute me cumã harẽn to hajỹr he:
— Ỹhỹ, ca ha nee amji mã ampo catia tur nare. Ne nee pĩ cajrer to ame aprar nare, ate ahna me amji cajpar xà caxuw. Ne nee akàhà me, me gõ me, ihpore to me aprar nare. Caha me akatkà pyxit peaj to me pra, ne nee amehkwỳ incwỳr nare. Ne ca ha jamã ne krĩ mã me gapôj, ne jũ ri ikre kam, cute me guwahi xà ata ri ame apa, ne ahnaa krĩ ata pê me gapôj. Quê ma krĩ nõ kam ame acurê, ca ha cupê me gapôjpyrentu. Ne me gapôj xà wỳr hãn ne me apar tête me pro jacrô capĩ, ne me hũrê. Ne me hũrêan kam me cumã gũjarẽn to hane he: “Ỹhỹ, ca nee me gũpar nare, ne nee me ipar nare ijũjarẽn xà ita na, cwỳrjapê wa ha nee hipêr ita ri ame imõr nare!” hane — hajỹr.
Mã ma ihkôt me ipa catêjê cahkũm, ne ame pra, krĩ kryjre cunea kôt, ne me Pahpãm jarkwa pejti jarẽn to ame ipa. Ne pjê cunea kam me hà caprãr to me ipa.
Pahhi pê Heroti pê amji jahkre kêatre
Pê Heroti pê Hĩpôjajo jõ pjê jõ pahhi, ne ajcoJeju te Pahpãm carôt kôt ampo pihho jàhtôa ne ton atajê na harẽn pa. Nehũpar xà atajê na, cupê amji jahkre kêatre. Pêajco ame cumã hũjarẽn to hane he:
— Ỹhỹ, Jowãw xwỳ te mecumrãr catê ri hacpỹa mã ihtĩr — hane.
Pê ajco mehkwỳ me hũjarẽn to, quê Erij xwỳ te riamji pẽr, nare, mam Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê nõata mõrmõ hacpỹa mã ihtĩr. Pê pahhi Heroti ajco taa amji mã:
— Pỳpỹn, pê wa pa Jowãw xwỳ krã jakep na ijarkwa ta, pê me hakep ta? Ne mẽr jũmxũmre mã ajte? Pom wa ampo itajê na harẽn pa ita? — hane. Ne tee pahhi Heroti apu Jeju pupun prãm.
Pê Jeju me hàhtôa mã harte
10 Mã ma Jeju kôt me ipa catêjê te me amji jaxàr, neJeju mã cute me ampo cunea ton atajê name amji jarẽn partu. Mã ma Jeju te me haprôr, krĩ jacot japrỳ te Tep jõ krĩ ita wỳr, ne ahte curi ame ipa xà. 11 Mã me hàhtôti atajê te mempar, ne ma mehũnãr. Mã Jeju te ihtỳj me ahna amji caxàr, ne mecumã Pahpãm pê pjê cunea jõ Pahhiti na harẽn, ne cuteme amji caprãr prãm catêjê atajê caprãr.
12 Mã ramã caxwa xàa kam, mã ihkôt me ipacatêjê te tôxi atajê ma hỹrmã me pra, ne me cumã:
— Ỹhỹ, ca ha me cumã quê ame ajcrà ne ihtỳj ame pra, me pahcahê na krĩ kryjre apu ihcuhhê itajê kôt, ne curia quê ha ame apà, ne curia ame ahtwỳ, nãmri ita ri põ pê ampo hamreare — hane.
13 Mã Jeju me cumã:
— Ca ha me caa me cumã harte — hane. Mã me cumã:
— Pỳhàpà, ampeaj kam me hàhtôa to mehàhtô, ne me pamã kwỳr te pro te xĩc peaj ne tep pijakrut peaj ita kam, jũ wỳr quê me catwỳ. Ca ha pijamã me hàhtôtiitajê mã ite ihpore to me hõ japrôr na me ito? — hane.
14 Pê curi me hũmre me hàhtô na me mir to xĩc, mã Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã harkwa hyr, ne me cumã:
— Ame cumã, quê ame amji jakrã ne amehkrĩ. Quê ahpỹanre na ame xĩncwẽnta partu ne amehkrĩ — hajỹr.
15 Mã ihkôt me ipa catêjê te mempar, ne cute mecumãn, mã cute ahpỹanre na me amji jakrã ne amehkrĩ. 16 Mã Jeju te kwỳr te pro te xĩc itajê, me teppijakrut atajê incwỳr, ne kàj mã côjkwa wỳr to irĩt, ne Hũm Cati mã to ihcakôc. Jirô pê mã ri cute kwỳr te pro kryj, ne tep pijakrut ita kryj, ne ihkôt me ipa catêjê mã hõr, mãr quê ame cumã me cugõ. Mã cute ame cumã me hõr. 17 Mã amehcunea jàpàn, ne ame harte partu. Mãihkôt me ipa catêjê te me hõ cahhur to me kàhà to tôxi ne me to hipu.
Pê Petrô Jeju jarẽ
18 Ne amcro nõ na Jeju ahte mehkwỳ to pit mã cator, ne apu Hũm mã ihcakôc, mã ihkôt me ipa catêjê te me hàhtêp. Mã cute mehcukij, ne me cumã:
— Jũ mã mã me hàhtôti atajê ito amji kam me hapac to? — hajỹr.
19 Mã me cumã:
— Mehkwỳ me garẽn to, apêJowãw xwỳ te me cumrãr catê ata, ne mehkwỳ me garẽn to, apê Erij pê rỳ pêa mã Pahpãm ihtĩar to api ata, ne mehkwỳ me garẽn to, apê mam Pahpãmjarkwa to mehcakôc catêjê nõ, ca hacpỹa mã atĩr — hane. Mã Jeju me cumã:
20 — Ne me ca? Jũ mã mã ca ito amji kam me gapacto? — hane. Mã Petrô cumã:
— Apê Crixtô, ne apê, pom pê Pahpãm me panquêtjê mã jũm to awjahkre ata mã ca — hane.
Pê Jeju ihtyc xà me hacpỹa mã ihtĩr xà na amji jarẽ
21-22 Mã Jeju te me cumã harkwa hyr, ne me cumãn, quê nee cormã ne jũm mã ita na me harẽn nare, ne hanea ne me cumã:
— Ỹhỹ, wa ha ipê me Ahàkà cati, cormãjũmjê jũhkra kam amji pupun xà kêanre to amji pupu. Quê ha Juta catêjê pê prohkam atajê ma ame ipê Ahàkà curê. Quê ha hanea ne me cuxà Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi kwỳ me, me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, ma ame icurê. Quê ha me Ahàkà ty, ne ahna amcro incrê jirô pê hacpỹa mã ihtĩr. Na wa me amã awjarẽ.
23 — Ỹhỹ, quê ha jũm mã ikôt amji ton to prãm na, quê ha amjia kôt apu ipa jicu, ne ikôat amji kampa, ne icuxà amji mã ihtyc cupa nare to ipa. Quê ha jũm ata pê ihhêj rũm cuteamcro cunea kam hõ pĩ na ihtyc xà ata japjêr to ipa.
24 — Ỹhỹ, quê ha jũm te amji to ipijapar prãm to, cama apu amji jamãr to ipa na, quê ha ihtỳj ty. Ne por quê ha quêt jũm icwỳrjapê ty ata, quê ha icahê na ihtĩr na ipa rohnỳtti mã.
25 — Xà quê ajkĩ jũm pjê cunea kam amji mã ampo pejtiatajê cunea to hõ tekjê xà caxuw to cuprõ, ne nee iràn xà na Pahpãm to amji kamhapac nare, ne ihkaj na apu ipa ne ahnaa ty, quê ha pijamãcute ampo pejti to cuprõn atajê cunea, ihtyc jirô pê ihtehcajpa? Hãpà, quê ha cama amji to acto, ne nee Pahpãm cahê na amji to ipijapar nare.
26 — Ne por quê ha jũm ijũ na apu ihpahàm, ne hanea ne ite ampo to hahkre xà ita jũ na apu ihpahàm na, quê ha ipê me Ahàkà hanea ne jũmita jũ na apu ihpahàm. Por côjkwa pĩn me Ahàkà te Pahpãm pê Pahhiti mã me ipijapu catêjê jàhcujro impejti ata to cute amji jaxàr xà ata kam, quê ha hanea ne apu jũm ita jũ na ihpahàm.
27 — Ỹhỹ, me ikampa, ne me ipar xà ita to amji japackrea ne, he wa nee me amã ihêj xi xàa jarẽn nare. He ca ha me anõ atỳj atĩar kamPahpãm te ihhimpej xà ata na hõmpu ne cormã ty — hajỹr.
Jeju me Mojxe xwỳ me Erij
28 Ne amcro te xet jirô pê, Jeju te Petrô me Jowãw meTijac me, me haprôr. Ne ma kẽn nõ ita wỳr me to mõ, ne cute Pahpãm mã ihcakôc prãmte, hàhkà jakôtti nõna me to hàpir. Ne curia Hũm Cati mã ihcakôc, mã ihkôt me ipa catêjêjõtxwa te me kam ihtẽm, mã ihtỳj me hikwa ne ame gõr.
29 Mã cormã Pahpãm mã ihcakôac kam, Jeju kuc pintuw ne ihkà te amji to hakati, ne ihpràti. 30 Mã côjkwa pĩn me hũmre pijakrut pê Mojxe xwỳ meErij te amji to me ipipẽ, ne me cumã ihcakôc kam ihtẽm. 31 Ne pê ajwar mempeaj to mempej, ne me ipu na côjkwa pĩn hàhcujrohti ita impejti. Ne ame Jeju mã, por quê ha putwrỳ nõ naKrĩpinkrên kam ihtyc xà ata to mehcakôc.
32 Mã Petrô na mehkwỳ ramã ame hõtxwa mã ame hikwa, ne amentohkà to ipijapỳn, ne ihprõt pê ame ipimprar, ne cute me Jeju jàhcujrohti ata pupun, ne hanea ne cahê na ajwar me xa atajê pupun. 33 Mã me hũmre pijakrut atajê te me Jeju mã ihcakôc jicu xàa wỳr, mã Petrô te Jeju mã:
— Me ijõ Pahhi, ita ri me pahkrĩ na ri imãaimpejti, na wa ha me amã ikrere nõ xãm, neMojxe xwỳ mã mehnõ xãm, ne Erij mã mehnõ xãm — hajỹr. Ne pê Petrô ihtỳj xa ne apu ihcakôc, ne nee ihcakôc xà ata na amji par nare.
34 Ne cormã Petrô apu ihcakôc kwỳa kam, mã ahcakrãcator, mã ihkôt me ipa catêjê mã ampeaj kam ahcakrã temehpro ata cupa. 35 Mã ahcakrã pĩn cute me jũm jõkre ata par, mã mecumã:
— Hũmre ita pê ikra. Pom pê wa amji mã capi ata. Ne quê hãn ne ihcakôc, ca atỳj me kampa — hajỹr.
36 Ne ihkêt, mã mehcarĩcti, mã ihkôt me ipa catêjê te me Jeju pit pupun, ne nee cute me amcro atajê nõ na, jũm mã cute me ampo pupun xà ata jarẽn nare.
Pê Jeju ahkrare nõ caprã
37 Ne amcro nõ na, hàhkà jakôt pê me iwrỳc, mã mehàhtôa ne cute me Jeju cajpar. 38 Mã me hàhtôti atajê jipôc ri me hũmre nõ ata te caràr kam ihtẽm, ne kỳj cati pêa mã Jeju mã:
— Pahhi! Wa ha icãmter caxuw ana ahwỳ! 39 Nãmri ampeaj kam ikra pyxit peaj ata kêan to kên. Pê me pahcurê xwỳn carõ kên nõ ihpro, pê mõr pejti kam, ihprõt pê caràr kam tẽ, ne amji rẽn kamtẽ, ne ajco ihhàr to ipa, ne apu catàt tỳj, ne harkwa nahàmprô. Ne ampo carõ kên nõ ita apu to kêanre, mã amji cahhy, ne nee jũ caxuw rỳ cute to tojnõ nare. 40 Ne wa ramã amji caprỳ to ite akôt me ipa catêjê mã harẽn ne me ahna ijàhwỳr, cute ampo carõ kên ita to pôj prãmte, mã nee cute me to pôj nare. Ne jũ wỳr quê ame amji mã hamã, ne intête me cator — hajỹr.
41 Mã Jeju me cumã:
— Pỳhàpà, ampeaj kam ri pjê ita kam, meacunea kêanre. Ca nee ajte ito amji mã me ahimpej nare ita kam, xà wa ha itỳj ajkĩ me amã awcanã? Jũ mã wa haajte ne awcanã, ne me acahê na jũ mã amji to amcro to? — hane. Ne cute hũmre ata mã:
— Ajpên acãmter to mõ — hajỹr.
42 Mã cute Jeju wỳr me haprôr, mã me pahcurê xwỳncarõ kên ita te hipêr pjê kam ihkra ita mẽn. Mã Jeju te carõ kên ita mã harkwa hyr, quê cupê cato. Mã hamre, cupê cator pyrentu, mã ihkra ita capẽn pyrentu. Mã Jeju te hũm mã hõr. 43 Mã mehcunea te Pahpãm carôt catia ata to amji mã me ipikrar.
Pê Jeju hipêr ihtyc xà na amji jarẽ
Ne ma cormã Jeju te ampo ton xà ata to me amji mã me ajkra, mã Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã hũjarẽn to hajỹr he:
44 — Ỹhỹ, ikam me gapac to impeaj ne. Quê ha jũ caxuw jũmjê ihtỳj Ahàkà cati curê xwỳn jũhkra mã me cugõ — hajỹr.
45 Mã nee cute me ita par pej nare, ne nee me hahkre pejnare. Cute me hahkre pej xà ita me cupê ipimxur tu ne nõita kam, jũ wỳr quê me hahkre pej. Ne mehpahàm cupate nee cute ampo ata na me Jeju cukij nare.
Pê Jeju amji jirôa pê jũm cati kôt harẽ
46 Mã ihkôt me ipa catêjê te ajpẽn jirôa pê me cati to ajpẽn mã mehcakôc kam mehtẽm. 47 Mã Jeju te ramã, por ampo to ame amjikampa ata na me hahkre pej. Na ri cute ahkrare nõ ita pỳn, ne amji cape na hãm, ne me cumã:
48 — Ỹhỹ, me ahkrare nõ ita pupu he, incrire ne capônỹre. Ne imã quêt ahkrare ita cati, ne ihkĩnte me acunea kryjre. Ne quê ha jũm te icwỳrjapê ahkrare nõ ita na amji caxàr na, quê ha hanea ne ina amji capa. Ne quê ha jũm te ina amji caxàrna, quê ha hanea ne cute ajpên ikujahêc catê ata na amji capa. Ne por me akam me gapyre mã mehkryjre atajê ri, imã me catia to me cati — hajỹr.
Jeju tehcajpar catê nõ
49 Mã Jowãw Jeju mã:
— Ỹhỹ, me ijõ Pahhi, wa ite me hũmre nõ ita pupun, mã ihtỳj gaprỳa to ame pahcurê xwỳn carõkên to pôj to mõ. Wa ite ahna me hõmpun ne me cupê ihcahpêrhyr. Ampo na? Nee cupê me pahkwỳnare na ri — hane.
50 Mã Jeju me cumã:
— Nee ca me jũm ita cahpêrhyr nare. Ampo na? Quê ha jũm nee ame ato kên nare na, quê ha ihtỳj me atehcajpar to ipa — hane.
Pê jũmjê itajê nee Jeju na me amji caxàr nare
51 Mã ramã côjkwa wỳr Jeju jàpir xà jõ amcro na hàhtêp to mõ. Cwỳrjapê ri Jeju te Krĩpinkrên wỳr amji kràr. 52 Ne cute mam ihkôt me ipa catêjê nõ kujahêc. Ne ma me mõ ne Krĩrĩtpej jõ pjê kam, krĩ jacot ata na me cator, cute me hàhhuc xà to me hàhcuprõn prãmte. 53 Mã xãmte curi mehkrĩ catêjê atajê ma ame Jeju naamji caxàr caca. Ampo na? He cute me Jeju te Krĩpinkrên wỳr ihkràr na me hahkre pej na ri. Pê ajco Krĩrĩtpej jõ pjê kam mehkrĩ catêjê atajê ma ame Juta catêjê curê, na pê ma ame Jeju na me amjicaxàr caca. 54 Mã Tijac me Jowãw te ita na mempar, ne me Jeju cukij to:
— Xà ajkĩ amã ite côjkwa pĩn cuhy pỳm na ijàhwỳr, mã cute krĩ ita kam mehcunea to caxàr na meito prãm? — hajỹr. 55 Mã Jeju ihkôt me ipa catêjê wỳr ipipkjêr, ne hõtpê me kam incàcàcre, mã me cumã:
— Me apê ite amji kam ijapac xà na ijahkre kêatre. Ampo na? He nee me Ahàkà ita me hipejxà caxuw mehwỳr cator nare, ne me hũtàr xà caxuw ri mehwỳr cator — hane. 56 Ne ma krĩ jacot nõ ita wỳr me mõ.
Pê Jeju kôt mehkwỳ ame ipa prãm
57 Mã Jeju ihkôt me ipa catêjê me, me mõ, mã mam jũm xũmre nõ me hỹrmã cator, ne Jeju mã:
— Ỹhỹ, wa ha itỳj ma akôt mõ, ca ha jũ ri tẽ, wa ha ma akôt tẽ — hane.
58 Mã Jeju cumã:
— Xà ca ha pijamã awcanã? He hõtpê xore mãihkre, mã kam ihkrĩ, ne hõtpê cuwênre mã hahê, mã kam hikwa, ne ihkĩnte ipê me Ahàkà pê hũrkwa kam hàhhuc xà caxuw hamreare — hane.
59 Ne ihkôt Jeju te ihnõ cator ata pupun ne cumã:
— Mẽr ikôt mõ — hajỹr. Mã cumã:
— Wa ha itỳj akôt mõ, mẽr ito tojnõ wa ha ma amji jaxà, ne inxũ tyc xà na hõmpune harêt, ne cormã me akôt mõ — hane.
60 Mã Jeju cumã:
— Quêt taa ty, quê ha mehtyc catêjê kwỳa me harêt. Ne ca nare, ca ha quêt ikôt tẽ, ne me cumã Pahpãm pê pjê cunea jõ Pahhiti na harẽn to mõ — hane.
61 Mã jũm xũmre nõ mehkôt Jeju wỳr cator ne cumã:
— Ỹhỹ, wa ha ma amji jaxà ne tẽ, ne inxême inxũ mã amji jarẽ, ne me akôt imõr pyrentu — hane.
62 Mã Jeju cumã:
— Quê ha jũm hàpên xà kam apupjê to ipipkjêr to ihcuhtacti to mõ, ne hacpỹ mãamji jahpan xà rĩt, ne amji pê to hikôt, ne ahna cupê ihkaj na. Jĩkjê na quê hajũm te Pahpãm pê Pahhiti ata mã hàpên kam ihtẽm, ne cumã hàpên cahtiri cute hicu na, quê ha nee jũm xũmreata Pahpãm mã hàpên xà caxuw impej nare — hane.