13
Cu ha me pahkên ton jicu nare, ne me ty
Ne amcro ata na jũmjê atajê te Jeju mã Hĩpôjajo catêjê curan xà jarẽn, ne me cumã:
— He ma Hĩpôjajo catêjê kwỳ Krĩpinkrênwỳr me mõ, cute me ampocuran, ne Pahpãm mã me hõr prãmte. Ne cormã Pahpãm mã me ampo jõr prãam kam, mã pahhi Pirat te me hipej na harkwa hyr. Mã cute me hipej — hajỹr. Mã Jeju me cumã:
— Ỹhỹ, Hĩpôjajo catêjê itajê tyc xà kêanre, ne mõrmõ ca me amji mã me to: “Cute mehkwỳ jirôa pêmehkên ton, cwỳrjapê ri cute me amji pupun xà kêanreita to ame amji pupun, ne amehtyc” hane. Hamreare, he nee mehkwỳ jirôa pê mehkrã kên nare. Ampeaj kam wa me amã awjarẽ, ca ha me caa me acunea te me akên ton jicu nare na, ca ha atỳj me cuxà ame ty.
— Ne por Krĩpinkrên cahê na cute me tejôjtône mehkrĩ atajê kam kẽnte ikre kàhti ata pỳm, ne cute me hipej atajê, mõrmõ ca amji mã me to: “Krĩpinkrên kam mehkwỳ mehkrĩ atajê jirôa pê cute mehkên ton, cwỳrjapê ri cute me amji pupun xà kêanre ita to ame amji pupun neamehtyc” hane. Hamreare, he nee mehkwỳ jirôa pê mehkrã kên nare. Ampeaj kam wa me amã awjarẽ, ca ha me caa me acunea te me akên ton jicu nare na, ca haatỳj me cuxà amehtyc xà ita to ame ty — hane.
Pĩxô pàr na hô nare jarẽn xà
Ne hipêr cute me cumã me hũjarẽn xà nõ jarẽn, cute ame hahkre pej prãmte, ne me cumã:
— Ỹhỹ, pê jũm xũmre nõ mã hõ pur kam pĩxô pàrramã hô xàa kam, ne nee cormã hô nare. Pê ajco hô japê, tee hõmpu, ne nee ihnõ na hõmpun nare. Ne cute pur jamãr catê mã: “Hõmpu he, ramã pĩxô pàr ita na cakucrê, wa tee apu hô japê, ne nee rỳ ite hô nõ pupunnare. Ne hamre, gapacta ne pĩxô pàr ita jakep pyrentu. Cama ihcuhhê ne pjê pytà, ne nee hô nare” hane.
— Mã hamãr catê cumã: “Ijõ pahhi, ca nee ite hakepna imã gũjahkre nare caku ita kam, wa ha xa ipu na hahkwỳ, ne kam ampo jĩn to hipu. Quê ha ajpên caku mõ ita kam, cute hô na, quê ha ahna impej, nare, quê ha cute hô nare na, ca ha gapacta ne cormã hakep na imẽ, wa ha itỳj hakep” hane. Necute to hajỹr. Jĩkjê na mã Pahpãm me ato hanea, ne ihtỳj cormã me ato hamre xà to ipinhuc to mõ — hane.
Pê mehkôt xà jõ amcro kam Jeju cahãj caprã
10 Ne mehkôt xà jõ amcro nõ na Jeju ame cumãampo to hahkre, Juta catêjê te cuprõn xà jũrkwa kam. 11 Mã curi me cahãj nõ kam me pahcurê xwỳn carõ kên, ne cute apu to kêanre, mã ihkô cajõc ne cumã hà, ne jũ wỳr quê capô. Ne pêramã ihkô ita capô nare na ahna caku te tejôjtô. 12 Mã Jeju te hõmpun ne cumã hàkjêr, ne cumã:
— Ỹhỹ, cahãj ita, ramã acaprãr — hajỹr.
13 Ne cute ahna hũ xir, mã ihkô capô pyrentu, mã cahãj ita te amji jahpan xà na, côjkwa kam Pahpãm mã impejti jarẽn to mõ, ne cumã:
— Ỹhỹ, me ijõ Inxũ Cati, ampeaj kam apej ne acati, ne ate icaprãr pyrên ijakry! — hajỹr.
14 Mã cuprõn xà jõ pahhi apu, Jejute mehkôt xà jõ amcro kam jũm caprãr ata na, apu kam incryac to incryc, cwỳrjapê ri mehkwỳ mã:
— Pỳhàpà, pom me pajàpên xà caxuw amcro te xêj ita? Mẽr hõhõ, amcro te xêj itajê kam, ca ajpên me ate me amji caprãr prãm catêjê me apa, ne nee mepahkôt xà jõ amcro kam ajpên me amji caprãr prãmte me apa nare — hane.
15 Mã Jeju me cumã:
— Me apê me cumã mehhêj xi catêjê, me ahêj xi hyre nare. Pom ca me acunea mepahkôt xà jõ amcro ita kam atỳj me gõ pryti me, cawrôcahàcre mã me hê pô, ne me to apa, mã ikõ ita? Nõ na mã ca ame hane? 16 Mẽr hõhõ, me cahãj ita pupu he, taa xwỳjê pê me panquêtti Aprãw xwỳtàmxwỳ tàmxwỳ nõ. Pê Xatanaj pê me pahcurê xwỳn carõ kên ihpro ne huwapre, ne ramã huwapre ita na ahna caku te tejôjtô. Xà wa ha ajkĩ mepahkôt xà jõ amcro kam nee cumã hê pôn, ne caprãr nare? — hane.
17 Mã Jeju jarkwa ata kam Jeju curê xwỳn itajê amehpahàm. Mã me hàhtôti atajê Jeju te ampo pejti ton ata pyrên quêt ame hakry.
Ampo hy kryjre jarẽn xà
18 Mã Jeju me cumã:
— Wa ha me amã Pahpãm pê Pahhiti te pjê to ihhimpejxà ata to hahkre, ca ha me hahkre pej. He ihhimpej xà ita pê ampo hy pyràac. 19 Ỹhỹ, cupê ampo hy kryjre pyràac. Mã hũmre nõ te ipyr, ne hõ pur kam ihkre. Mã ampo hy kryjre ita hiprãj ne ihkà, ne ipàr pê pĩcatia pàr. Mã pryre jara ihtỳj ihpa atajê kam amji mã hahê to. Hõhõ, ita naquê ha Pahpãm te pjê to ihhimpej xà ata.
20-21 — Ne hanea ne cupê cuhy incrire ata pyràac. Quê hacuhy incrire ata to me ahkêt mã haxà, quê ha ahna ahtũm nare, quê ha ihtỳj ahkêt apu ihpôc to ipa. Ita na mã Pahpãm himpej xà te hajỹr, ne mam cupê ampo kryjre pyràc, ne ma ihtỳj cati to ipa — hane.
Harkwa jatàtre jarẽn xà
22 Pê ma Jeju Krĩpinkrên wỳr mõ, ne ajco krĩ atajê cunea kôt me cumã ampo to hahkre to ipa. 23 Pê jũm ata Jeju cukij ne cumã:
— Ỹhỹ, Pahhi, xà mehkên catia ata pê cute me amji pytàr xà atajê incrêre? — hane.
24 Mã Jeju cumã:
— Ỹhỹ, côjkwa kam Pahpãm wỳr harkwa ata jatàtre. Ca ha ate amji mã ame acarôt na, ca ha atỳj harkwa ata na ame acjêj. Wa ampeaj kam me amã awjarẽ, he me hàhtôane tee ame hàr to prãm, ne jũ wỳr quê me axà.
25 — Quê ha ikre jõ pahhi ikre jarkwa na ahtwỳ ne xa, ne to harkwa jihê. Ca ha põ pê ame apa, ne tee cumã me harkwa cahhy, ne tee me cumã amji jarẽn to: “Pahhi, me imã hihê mẽ, wa me axà” hane. Quê ha me amã: “Jũmjê mã ca me? Ca jũmjê itajê ame apa, ipê me gahkre kêatre” hane.
26 — Ca ha me cumã: “Por pê wa ramã me acahê na me apà, ne ame ikõ ata? Por pê ca ramã me ijõ krĩa kam ampo to me imã hahkre ata?” hane.
27 — Quê ha hipêr me amã: “Ipê me gahkre kêatre. Wa ite rỳ jũ caxuw jũmjê itajê me apupun nare. Ne me acuto, ate ame ampo to kêanre atajê!” hane.
28 — Ca ha me Pahpãm te pjê to ihhimpej xà atakam, me Aprãw xwỳ me, Ixac xwỳ me, Jaco xwỳ me, pê mam Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê atajê cunea pê me panquêtjê na me hõmpu. Ne mehkĩnte põ pê ca ha ameacwỳr to ame apa, ne me akàj xàhte me axwa gyj to me apa. 29 Quê ha me hàhtôa ne me cato, pjê cunea pĩn, quê ha pyt japôj xà me, pyt cjêj xà me, ne kỳj rũm me cato, ne harã rũm me cato, ne me hàpàn xà na amehkrĩ, Pahpãm te pjê to ihhimpej xà ata ri, ca ha cama ame hõmpun to me apa.
30 — Ỹhỹ, ita kam, por hapua na me ipa atajê, quê hajũ caxuw mam ihkrãa ri amehcuhhê, ne pjê ita kam mammehcuhhê itajê, quê hahapua na jũ caxuw me ipa — hane.
Pê Pahhi Heroti mã Jeju curan prãm
31 Ne Jeju xa ne apu awjarẽ ata caxuw ri hỹrmã Parixêw catêjê kwỳ cator, ne Jeju wỳr me hàhtêp ne me cumã:
— Atẽm pyrentu, nãmri Heroti apu acuran to prãm — hane.
32 Mã Jeju me cumã:
— Me pra ne me cagã ata mã me ijarkwa jarẽn to hane he: “Wa ha ita kam ame pahcurê xwỳn carõ kên japôj to mõ, ne ame hĩ caprãr to mõ. Ne amcro incrê kam wa ha cormã ijàpên xà ita jicu” hane. 33 Ne wa ha itỳj ijàpên xà ita kam to icrà, ne cormã ma Krĩpinkrên wỳr ikràr, ne amcronõ na wa icator to prãm. Nãmri rỳ jũ caxuw Krĩpinkrên kaj na Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê nõ tyc nare, na wa ha curia me cuxà ty — hane.
Pê Jeju mã Krĩpinkrên kĩnti
34 Ne cute Krĩpinkrên kôt harẽn to hajỹr, ne cumã:
— Krĩpinkrên, Krĩpinkrên, por akam mehkrĩ catêjê atajê hõtpê Pahpãm jarkwa to mehcakôccatêjê cura, por me Pahpãm te me amã ihkujahêc atajê, ca gõtpê ate kẽn to mehcuran prãmte ame tocapê. He wa tee ame ato cuprõn prãm to hanea, pom quê hôxãhxãc hãn ne intore to hara krac ri cuprõ he. Ne ipê hôxãhxãc ata pyràac, ca ma ajte ame icaca. 35 Ne ita caxuw quê ha gõ krĩ caprỳ, ne kam hamreare ne. Ampeaj kam wa me amã awjarẽ, ca ha hipêr me ipupun nare ita kam, ahnaa jũ caxuw me ijarẽn to: “Por jũm Pahpãm jarkwa kôt me iwỳr tẽ ata pê impejti” — hane.