12
Mehkrã kên caca xà
Ne pê me hàhtôa ne me cuprõ, ne me hàhtô kam, ihtỳj ajco amji kam mehcuhhê. Mã Jeju te ihkôtme ipa catêjê mã mam harẽn, ne me cumã:
— Co he, ma amji na me Parixêw catêjê to me guphêa ne, nãmri ihhêj ne ampeaj kam põ rũm mempej, ne me caxwãm pê mehkêanre. Ne amehhêj xia jarẽn to me ipa, neme cupê pàrhyre xỳ pahtỳjti to me hõ cunea to hỳ ita pyràac. Ne hanea ne ihtỳj ampo cunea to me ipimxur to ipa. Quê ha amcro nõ na cute ampo to me ipimxur itajê cunea pro mẽ, ne ampo cunea pupu. Ỹhỹ, ca ate awcapàtkô kam me ampo cunea jarẽn atajê, quê ha ihtỳj amcroa kam me kampa. Ne ca ate ikre caxwỳn kam ampo cunea to me apimxur, neahna me to hihê ne caxwãm pê me harẽn atajê, quê ha ihtỳj cà pê mehcunea me harẽ, ne me kampa.
Cu ha amji mã me Pahpãm pit cupa
— Me ijõ ikwỳ nõ, ampeaj kam wa ha me amã awjarẽ, nee ame, por me gĩ pit cura atajê cupa nare. He quê ha nee hipêr me ato kên nare. Ne Pahpãm ca ha quêt amji mã mehũpa. Pahpãm quê ha ihtỳj quêt jũm jĩcura, ne cormã hipêr apu to kên, ne ma ihkãkãnti kam cuhy kam cumẽ. Cwỳrjapê wa ha hipêr me amã harẽ, na ca ha quêt amji mã me Pahpãm pit cupa.
— Ỹhỹ, por hãn ne cuwênre te xĩc toihpore pijakrut peaj na me hàhpan cakrô, quê ha neePahpãm cuwênre ata nõ to hapac kêt nare. Ne hanea ne Pahpãm te ahpỹanre na me akĩ cunea cahyt par. Ne me caa ri cuwênre jàhtôti itajê jirôa pême acati. Cwỳrjapê ca ha nee amji mã ampo cupa nare.
Cu ha Jeju na amji jarẽ
— Ỹhỹ, he ampeaj kam wa me amã awjarẽ, quê ha jũm me akam mare mã cute ijahkre pej na amjijarẽn na, quê ha me Ahàkà hanea ne côjkwa kam Pahpãmjarkwa to imprar catêjê kam mare mã, cute jũm ata jahkre pej na amji jarẽ. Ne por quê ha me kam mare mã, ma ame icaca atajê, quê ha me Ahàkà hanea ne côjkwa kam Pahpãm jarkwa to imprar catêjê kam mare mã, ma apu jũm ata caca.
10 — Ỹhỹ, he quê ha jũmjê ipê me Ahàkà na ihcakôc kên na, quê ha Pahpãm ihtỳj ihkên ata to tojnõ ne hicu. Nãmri quê ha jũmjête Pahpãm Carõ Pejti na ihcakôc kên na, quê ha nee Pahpãm ihkên ata to tojnõ ne hicu nare.
11 — Ne quê ha amcro nõ na me acukij xà caxuw, cute mecuprõn xà jũrkwa wỳr me gaprô. Ne cuteme akên mã me amẽn prãmte, pahhi catêjê me, mecupê pahhiti catêjê cuna mã me apyxwỳ, ne me acukij. Ne amcro ata na, ca ha nee ame akrihkrit nare, ne nee amji caxwãm pê me amji mã: “Jũ mã wa ha ajte amji jarẽn to, ne pahhi catêjê itajê pê amji pytà?” hajỹr nare. 12 He Pahpãm Carõ Pejti quê ha amcro ata kam, me amã me ate me amji jarẽn xà to hahkre, cwỳrjapê ca ha nee ame akrihkrit nare — hane.
Hakràjti krã cunĩ jarẽn xà
13 Mã me hàhtôa jipôc ri hũmre nõ xãm, ne Jejumã ihcakôc ne cumã:
— Ỹhỹ, Pahhi! Ca ha itõ mã garkwa ta, quê imã hũmxwỳ jàhcukrêj to ajcapô — hane.
14 Mã Jeju cumã:
— Pỳhàpà, xà ajkĩ jũm te me amã ampo to ipicràn catê na ixãm? Hãpà. Nee ipê ampo to ipicràn xà caxuw me acukij catê nare — hane.
15 Ne me hàhtôti atajê japackre, ne me cumã:
— Krãa, me ikampa! Ca ha nee ame hàhcukrêj to me acukrêj to prãm to me apa nare. Gapacta ne ampo to amji mã me cuprõ, ne nee me acukrêj itajê to pit mã ame amji japackre nare. He ampeaj kam ri me pahcukrêj itajê pê nee pahte amjikam me pajapac xà to ihhimpej catê nare.
16 — Ỹhỹ, wa ha me amã jũm jakràjti nõ jarẽ, ca ha me hahkre pej, ite me amã harẽn xà ita kôt.
— Ỹhỹ, hakràj cati ita mã hõ pur catia, ne hõ pur ita kam cumã ampo jàhtôa to hàhtô. 17 Mã cute pur kam ampo itajê cunea pupun, ne to amji kam hapac pyrentu, ne amji mã: “Pỳhàpà, ampeaj kam ipurkam ampo jàhtô, ne ipêcaxuw nõr xà cati nare ita kam, jũ mã wa ha ajte to?
18 “Ỹhỹ, wa ha to hane he. Wa ha nõr xà incrire ita hu, ne amji mã nõrxà catia nõ xãm, ne curia wa ha ijõ cunea jaxwỳ. 19 Ne wa ha amji mã, ‘Hamre, ramã imãijõa to ijõ, ne ijakràj catia, na wa ha nee hipêr pur nõ xir, ne kam ijàpênnare. Ita caxuw wa ha caku jàhtôa kam cama ikrĩ ne cuku, ne apu to ikõm to ipa, ne ijakry ita na apu ipa’ ” hane.
20 — Mã côjkwa kam Pahpãm jỹ, ne cute amji kam hapac xà ita na hõmpu, ne cutehakràj cati ita mã: “Ate amji jahkre kêatre. Pê wa amã acaca xà gõ, ne ita kam ca ha caxwari ty, ne hacpỹa mã imã agõ. Quê ha jũmjê amji mã gõ jàhtôti ita to me ahtwỳ” hajỹr. Hõhõ, Inxũ te hakràj cati ata mã harkwa to hajỹr.
21 — He Pahpãm to ate amji kam me gapac to me apa xà ata pê ihhêj rũm côjkwakam ate amji mã me gàhcukrêj pejti to me cuprõn. Kĩn pej ne, ca ajte pjê ita kam megàhcukrêj me, me gõ to pit mã me amji kam me gapac to meapa, ne nee hĩkjê na, hõtpê Pahpãm to me amji kam me gapac nare na, ca ha me apê hakràj cati atapyràac, ne me amji to acto — hane.
Cu ha pahtỳj Pahpãm to amji mã me pahhimpej to prãm
22 Ne Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã, cute ampo kên na ame amji to hàptõ to me ipa nare xà jarẽn, ne me cumã:
— Cwỳrjapê wa ijõtpê me amã harẽ, ca ha nee me gõ me, me gàpàn me, me akà to pit mã me amjito gàptõ to me apa nare. 23 He me pajĩ ri me pahkà jirôa pê cati, ne pahte amji kam me pajapac xà ri me pajõ jirôa pêcati, na ca ha itajê to pit mã me amji kam me gapac to me apa jicu.
24 — Ca me wakê pupu, mã nee amji mã pur ton nare, nenee kam hàhkre nare, ne nee amji mã to cuprõn nare, ne nee caxuw amji mã hõ nõr xà pyxwỳrnare. Cakrô mã Pahpãm hõtpê me cumã harte. Ne mẽr hõhõ, Pahpãm mã wakê itajê jirôa pê me acati. Cwỳrjapê quê ha ate ampo itajê cunea na, amji to me gàhhuc xà nare kam, quê ha me gamã. 25 Xà ca ha me atyc nare na, amji to me gàhhucxà ata to, ajkĩ atỳj amji mã me atĩr jõ caku to ajcamẽ? Hamreare, ca ha nee amji mã me to apicamẽn nare. 26 Mẽr hõhõ, he ca ramã nee ampo to ate amji kam me gapac xà atajê to, amji mã me apicamẽn nare ita kam, ampo caxuw mã ca cormã ampo kryjre na me amji to me gàhhuc to me apa?
27 — He pĩrã te hajỹar he. Nee hàpên nare, ne nee amji mã ihkà ton nare cakrô, mã ihtỳj ajcamẽ ne impejti. Ỹhỹ, ampeaj kam wa me amã awjarẽ, por pê pahhi xwỳ pê Xarômãw jakràj jàmkrã catia ata, pê te ihkà impejticakrô, pê pĩrã kà ata Xarômãw kà jirôa pê impej. 28 Ne Pahpãm ri, pom ahkêt amcro kam ihcuhhê neajcamẽ atajê mã ihkà to. Mã hãn ne ahna apẽ mã cuhy to capa. Mẽr hõhõ, quê ha Pahpãmihtỳj me amã me akà to. He ca ihhêj ne cormã kyre pê Pahpãm to amji mã me ahimpej, mã Pahpãm ihtỳj me gamãr to prãm.
29 — Cwỳrjapê ca nee ame akrihkrit nare, ne nee ate me ampo kur xà me, me akõm xà to pit mã na, ame amji to hàptõ nare. 30 Por pjê kam krĩxàre mehkrĩ, Pahpãm to amji kam hapac nare atajê ri me hõ me, mehkà to pit mã ame amji kam hapac to me ipa. Ne me Apãm Cati mã, ate ampo na me prãm atajê na me gahkre pej. 31 Ca ha mam cati mã Pahpãm pê pjê cunea jõ Pahhiti to amji kam gapac to me apa, ne harkwa kôt ame apa, jahpan xà na, quê ha Pahpãm cormãhipêr me amã ampo cunea na, ate me prãm atajê gõ.
Cu ha côjkwa kam me papê pahhi catêjê
32 — Ỹhỹ, te me acrêre cakrô, ca nee ame hũpa nare. He Pahpãm te amji cahê na, me apê pahhi na me apyxwỳr to amji kam hapac. 33 Gapacta ne me acukrêj to ihpore na meahpa, ne ihpore ata, ca ha gapacta neme cupê hamreare atajê mã me agõ. Ca ha ate me ita to hajỹr na, ca ha côjkwa kamamji mã ampo jàhtôa ne me to acukrêj. Ne ihporeincjên xà itajê, quê ha côjkwa kam me gõ pore me amã to hipu tu rohnỳtti mã. Wỳr quê curi me hàhkĩj xi nõ apê ihnõ to ahkĩ, ne nee quê ha krir nõ curi apêampo pejti ihkrẽr nare. 34 Ne côjkwa kam ca quêt me acukrêj pejtiitajê to me amji kam gapac to me apa.
Me hàpên catêjê me hàpên xà to mento juphê jarẽn xà
35-36 — He me apê ihhêj rũm me gõ pahhi jikwa tuw mã me gàpên catêjê pyràac. Ne ate hahkà na hõ amji kĩn ata to me gàhcuprõn, ne me amji cũmpej, ne me hikaj na cute me amẽn. Cwỳrjapê ca ha me amji cũmpeaj ne. Ne me atuna hê xà to me akat kà juwahi, ne megàhcujro xà nõ mã me haxà, ne mehpôc. Quê ha cato ne ikre jarkwa cahhy, ca ha me cumã hihê mẽn pyrentu. 37 Ca ha me apê cumã me gàpên catêjê me hikaj, ne nee ame gõt pej nare, ne quêt me arĩat ame apa, ne ampo cunea caxuw ame apa, cwỳrjapê ca ha quêt me apej mãme apỳm. Na quê ha me gõ pahhia, amji tu na, ihtu na hê xà to ihtỳj, ne me apê me cumã hàpên catêjê atajê mã hàpàn xà na me akrĩ na awjahkre, ca ha me akrĩ, quê ha taa me amã me garte. 38 Quê ha te awcahti xà wỳr awcapàtkô picapôn kam, me gõ pahhi me awỳr cator cakrô, me arĩat wỳr cato, ca ha me apej mã me apỳm. Ca ha to hane, ne me apê me gõ pahhi jikwa tuw ata mã me gàpên catêjê impejti pyràac.
39 — Ỹhỹ, quê ha ikre jõ pahhi nõ, me hàhkĩj xi catêjê cator xà na me hahkre pej na, quê ha neeikre mã jũm xàr, ne jũm te cupê ampo pyr na hamãr nare. 40 Ne me ca xwỳjê, ca ha me arĩat ame apa. Co he, quê ha me Ahàkà cati ate me hikaj xàjahkre pej nare ata kam, ihprõt pê me awỳrcato. Hõhõ, ata to ca ma me amji japackrea ne — hajỹr.
Hàpên catê impej me ihkên jarẽn xà
41 Mã Petrô Jeju cukij, ne cumã:
— Ijõ pahhi, pom ca ame imã ampo jarẽ ita, xà me imã pit mã, nare, xà ajkĩ mehcunea mã? — hane.
42 Mã nee Jeju te cumã jũ mãn nare, ne cama cumã:
— Ỹhỹ, wa ha amã ikre jamãr catê nõ jarẽ. Por quê ha hõ pahhi ikre jamãr na cumẽ ata, quê hacatyt kam, ahpỹanre na mehkwỳ mã me hõ jõr to ipa. 43 Quê ha cute hõ pahhi cator xàakam, catyt kam cumã hàpên tohajỹr na, quê ha impej mã ihpỳm. 44 Ỹhỹ, quê ha hõ pahhi ihtỳj cumã hàpên catê ita te ikre me, pjê me, ampo cunea jamãr catê na hãm. Quê ha ihtỳj hũpar pyrentu, ne me hàpên catêjê to kênre nare.
45 — Nãmri quê ha cute hũpar nare, ne me hàpên catêjê to impejti nare na, quê ha ihkên mã axà. Quê ha ikre jamãr catê ata amji mã: “Pỳhàpà, ijõ pahhi cator xà ita jũwryato hũwry, ne ramã cator xà jirô pê ihpỳm, cwỳrjapê wa ha ipyxit peaj ne amji to pit mãamji kampa” hane. Ne cute hàpàn ne ihkõm kam ihtẽm, ne ipipãn kam ihtẽm, ne hõ pahhi mã hàpên catêjêkwỳ xũmre me, me cahãj cahhyr kam ihtẽm na, quê ha ihkên mã axà. 46 Ampo na? Quê ha nee jũ caxuw hõ pahhi te hỹrmã cator xà jõ amcro jahkre pej, ne nee hikaj nareata kam, quê ha amji jaxà ne cato, quê ha mehpro mẽ. Quê ha ihkên ton jahpan xà na ihcura, ne cute me Pahpãm par nare atajê cuhhê xà kam cumẽ.
47-48 — Ỹhỹ, quê ha me hàpên catêjê nõ mã hõ pahhi jarkwa jahkre pej nare, ne cupê hahkre kêt kamnee cute amji cũmpej nare, ne apu hàpên to kêanre ata jahpan xà na, quê hahõ pahhi nee ihcahhyr to ihtỳj nare, ne kyre pê ihcahhy. Nãmri quê ha me hàpên catêjê nõ te hõpahhi jarkwa jahkre pej cakrô, nee amji cũmpej nare, ne nee hàpên xà to impej nare, quê ha hõ pahhi hahpan xà na, ihcahhyr to catia. Ne quê ha jũm, jũm jũhkra kam, ampo catia ne cupy, quê ha hahpan xà na hacpỹ ne ampo catia ne ahna ahwỳ. Ne quê ha jũm ampo crire ne cupy ne hahpan xà na hacpỹ mã incrire ne cugõ. Jĩkjê na mã Pahpãm me ato hanea.
Quê ha Jeju cwỳrjapê ame amji to ajcokjê
49 — Ỹhỹ, ite pjê ita to cuhôn prãmte wa hỹrmã icator. Ne ramã ihpôc to mõr na ri imã to prãm. 50 Wa ha cormã amji pupun xà kêanre to amji pupun to hanea, pom quê, cô kam cute me amji cumrãr xà ita na, wa ha ite amji pupun xà kêanre ita kam amji cumrã. Ne imã amji kĩn nõti ita kam ahnaa ikên na amji pupun to ihhi.
51 — Mõrmõ ca atỳj amji mã me ito, ite me amã meacarĩcti jõr, ca nee ame apijapu nare prãmte, mõrmõ wa me awỳr icator na, ca me ito amji kampa. Hamreare, wa nee ita caxuw me awỳr icator nare. He wa ita kaj na, ite me atoipicokjêr xà caxuw wa quêt icator. 52 Ỹhỹ, ita caxuw quê ha icwỳrjapê ikre kam cute me xĩc atajê ame ajcokjê, quê ha mencrê itajê me ipijakrut atajê kam mencryc kam ame ipa. 53 Ne quê ha me hũmjê xwỳjê mehkra xũmre kam incryac kam ame ipa. Quê ha mehkra xwỳjê mehũmjê kam mencryac kam ame ipa, ne mehkra cahãj atajê, quê ha menxyrxwỳ kam mencryac kam hanea ne ame ipa. Quê ha me hũprequêj hanea ne me wỳjxwỳ kam mencryac kam ame ipa. Quê ha me wỳjxwỳ hanea ne me hũprequêj kam mencryac kam ame ipa.
Amcro cajpẽr jarẽn xà
54 — Ỹhỹ, ca ha ita ri Juta catêjê jõ pjê kam pytcjêj xà rũm me ahcakrã nõ pupu, quê ha hàpir to mõ, ca ha me amji mã harẽn to hane he: “Quê ha tawrỳ” hane. Quê ha ihtỳj wrỳ. 55 Ne ca ha hanea ne me crôtre jõ kôc cajpẽ, ne amji mã me harẽn to: “Quê ha ita kam ampeaj kam me pahcacro” hane. Quê ha ihtỳj me pahcacro. 56 Mẽr hõhõ, pom ihtỳj me amã ampo itajê cunea jahkre pej, ne me amã pjê me, côjkwa jarẽn jahkre pej ita. Ne mẽr ampo na mã me apê amcro ita kam, ite ampo to ijàpên xàitajê jahkre kêatre? He ca cama ame ahêaj to ame ahêj!
Cu ha me pahcurê xwỳn to impejti ne
57 — Ne mẽr ampo na mã ca catyt kam me apa na me apê amji jahkre kêatre? 58 Ỹhỹ, quê ha jũ caxuw acurê xwỳn nõ apro mẽn prãmte mehcukij xà wỳr gaprôr prãm, ne gaprô. Ne pry kôt cormã ato mõr kwỳa kam, ca ha cume ajpẽnpar peaj ne, ne me acator xàa kam me amji to impej. Nãmri ca ha ate me ita to hajỹrnare, ne nee me amji to impej nare na, quê ha acurê xwỳnnõ ita, mehcukij catê mã agõ, quê ha mehcukij catê ma krãhtare mã agõ, quê ha makrãhtare me hacjên xà mã gaxà. 59 He wa ampeaj kam me amã awjarẽ, ca ha me hacjên xà kam akrĩ ita kam ahnaa, por ate acurê xwỳn to new ata to gàmjõr par nare kam, quê nee me acator nare — hane.