15
Carà cahàcre hôhti pictor jarẽn xà
Ne amcro nõ na Jeju wỳr me hàhtôa ne me mõ, cutemempar prãmte, mã pahhitijarkwa na me hũhkra kam me hàmcwỳr catêjê jàhtôane ihwỳr me mõ, ne mehkwỳte amji kam me hapac xà kêanre. Mã Parixêw catêjê me, me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, cute me Jeju te mehkrã kên catêjê mã ampo to hahkre na me hõmpun, ne me ahna xwỳ kam mehtẽm, ne me ajpẽn mã:
— Me hõmpu he, hũmre ita ihtỳj mehkên na amji to pôj, ne me cape na apà — hajỹr.
Mã Jeju te me hapackre kam ihtẽm, ne me cumã:
— Ỹhỹ, quê me anõ mã carà cahàcre hôhti te xẽj, ne pyxit ne apê acto, xà ca ha ajkĩ nee hapên nare? Ca ha atỳj cute nowẽntinowi atajêmã põ kam hikra, ne ma pyxit ata japên to mõ, ne cumã acato. Ne hũrên gakry, ca ha apỳ ne ma to amji jaxà. Ne ikre mã to acato, ne acahê na gõ ikwỳ nõ mehkrĩ atajê to cuprõ, ne me cumã: “Me gakry, nãmri wa ite carà cahàcre hôhti pictor ata mã icator” hane.
— He me apê carà cahàcre hôhti jàhtô na, cute nowẽntinowi atajê pyràac, ne atỳj amji pej na me amji cãmjĩ. Ne por me anõ pyxit te ihkên jicu, ne hacpỹa mã Pahpãm wỳr amji jaxàr ata pê ri carà cahàcre hôhti pyxit pictor ata pyràac.
— He wa ampeaj kam me amã awjarẽ, ita kôpit na, quê ha côjkwa kammehkrĩ atajê ihtỳj me apej catêjê pyrên ame hakry. Ne por quê ha jũm pyxit peaj ne ihkên jicu, ne catyt kam ipa kam tẽ, ata pyrên quê ha côjkwa kam mehkrĩatajê me girôa pê me hakry.
Ihpore hy pictor jarẽn xà
— Ne ihnõ xwỳjê, quê ha cahãj nõ mã wakỳre prà jakare te ihpore hy tej, ne cupê pyxit ne acto, quêha ihtỳj hapê. Ne cute cumã cator xà caxuw, quê ha hàhcujro xà nõ pôc, ne ikre capõ ne hapên to impeaj to mõ, ne ihtỳj cumã cato. Ne me hõ ikwỳ nõ catêjê me, me cahê na amehkrĩ atajê to cuprõ, ne me cumã: “Me gakry, ite ihpore hy pictor ata mã icator” hane.
10 — He wa ampeaj kam me amã awjarẽ, ihpore hy pictor ata pê jũm te ihkên ton to ipa ata pyràac. Ata kôpit na, quê ha Pahpãm jarkwa to imprar catêjê côjkwa kam, por jũm pyxit peaj te amji kam hapac xà kên mã hikran, ne hacpỹa mã Pahpãm wỳramji jaxàr ata pyrên, quê ha ame hakry.
Ihkra xũmti pictor jarẽn xà
11-12 — Ne ihnõ xwỳjê te hajỹar. Ỹhỹ, pê jũm xũmre nõ mã ihkra xũmre ajkrut. Pê amcro nõ nahapu na ihkra intuw ita hũm ita mã: “Inxũ, ita kam imã ate atyc jirô pêimã ampo jõr xà atajê gõ. Jũ wỳr wa ha atyc xà itajikaj” hane. Mã hũm te cume amji mã ampo to ipicapôn.
13 — Mã ahna amcro jàhtô nare, mã hapu na ihkra ita te ampo to hõ tekjê ita to cuprõn, ne ma pjê nõ wỳr to mõ. Ne curia ihkrĩ, ne cuteihkên to amji to hipu tu, ne por cute hũm pê ampo cwỳratajê to ampo kên cunea na hamre partu.
14 — Ne hamre, cute ampo to hamre jirô pê, ampeaj kam pjê ata kam me cumã prãm cati. Mã prãm te kam ihtẽm. 15 Mã cute pjê ata kam jũmjê krĩ atajê na hàhwỳr, cute me cumã hàpên ne amji mã harte prãmte. Mã cute crô to ipijapar xà wỳr mehkujahêc, cute crô mã harte, ne me cumã hamãr xà na. 16 Mã curia apu crô jamãr to ipa, ne ampeaj kam cumãprãm. Mã te crô jõata kwỳ krẽr to prãm cakrô, mã nee jũm te cumã crôjõ ita kwỳ jõr nare.
17 — Mã cute hỹr, ne amji kam hapac ne amji mã: “Ampeaj kam inxũ mã me hàpên catêjê jàhtô, ne me cumã hõ cati, ne cute mehakren tu. Wa mehkĩnte ajte ita ritee prãm to amji curan prãm. 18 Ne wa ha ma inxũ wỳr amji jaxà, ne cumã amji jarẽn to hane he: ‘Inxũ, wa ite côjkwa kam Pahpãm me, acuna mã ikêanre ton. 19 Na wa nee hipêr ate ito amji kra na ana ijàhwỳrnare. Ca ha ito amji mã cama amã ijàpên catê’ ” hane. 20 Ne ma hacpỹ mã hũm wỳr cute amji xàr.
— Ne hũm wỳr cator to mõ, mã hũm te prycãmpun, mã cormã ampỳa mã mõ. Ne cumã caprĩ, mã hỹrmã tẽ ne cute impỳn, ne cahôr.
21 — Mã cumã: “Inxũ, wa ite côjkwa kam Pahpãm me acuna mã ikêanre ton. Na wa nee hipêr ate ito amji kra na ana ijàhwỳr nare. Ca haito amji mã cama amã ijàpên catê” hane.
22 — Mã hũm te cumã me hàpên catêjê nõ mã harkwa hyr, ne me cumã: “Ame kware ne ajpên me cumã ihkà impeaj nõ to tẽ, ne me cumã haxà, quê toihkà. Ne hũhhi na hê xà nõ to cumã me hũhkrahhi na hê, ne hanea ne ihpar kà nõ mã me haxà. 23 Ne hanea ne ajpên me pryti krahti nõ jicotti to me mõ, ne mehcura, cume to amji kĩn to. 24 Nãmri, wa ikra pictor ita tyc na amji mã to hajỹrcakrô, mã ihhêj nehacpỹa mã ihtĩr ne mõ ne cator, cwỳrjapê rihũrên ijakry” hane. Ne cute amji kĩn kam me to ihtẽm.
25 — Ne cormã ame amji kĩn ita toan kam, mã ihkra kà ita pur kam apu apê. Ne cute amji jaxàr, ne ramã ikre na hàhtêp to mõ, ne cuteme hõkrepôj me, me hàkrun jàhkrihkrit kam hapac. 26 Ne cute me hàpên catêjê nõ na hàhwỳr, ne ihcukij ne cumã: “Ampo na mã ame hane?” hajỹr.
27 — Mã hàpên catê nõ ata cumã: “Gapyre teamji jaxàr ne impej pêa mã cator. Cwỳrjapê ri apãm te amji kĩn ita caxuw pryti kra jicotti curan na me imẽn, wa ite mehcuran, mã ame to amji kĩn” hane.
28 — Mã ihkra kà te ita kam hapac, ne apu kam incryc. Ne ma apu ikre mã hàr caca, ne ma amehkôt amji kĩn ita na amji ton caca. Mã hũm põ mãcator, ne tee apu to hàr to hahkre. 29 Mã cute hũm mã: “Rỳ pêa mã wa ipê amãijàpên catê pyràac, ne amã ijàpên to ipa. Ne nee wa rỳ jũ caxuw ite garkwa par caca nare cakrô, carỳ jũ caxuw ate imã carà cahàcre nõ jõr, wa ite ijõ ikwỳ nõ catêjê me, me to amji kĩn nõ ton nare. 30 Mã akra kêanre ita te, por mecahãj pijapit xyre atajê na, ate cumã ampo jõr atajê rẽn partu. Ne cute amji jaxàr, ca ate quêt cumã prytijicotti ita curan, ne ame to amji kĩn” hane.
31 — Mã hũm te cumã: “Ikra, apu hajỹr nare, ca gõtpêicahê na apu apa. Ne wa ampocunea to itekjê itajê, pê atekjêa ri. 32 Ne ampeaj kam wa ite amji kĩn ita ton na amji mã prãm, me pajakry prãmte. Ampo na? He me pamã amji kĩn nõti ita na ipê ihkaj na. Ne ampo nawa ite ita ton? He gapyre ita ramãihhêj ne ihtyc, ne hacpỹa mã ihtĩr, ne hanea ne ipictor ne hacpỹa ne cator cwỳrjapê wa ite ton” — hajỹr.