14
Pê Ixaher catêjê ma ame Pahhiti par caca
Me Cahyt Xà 14.1-45
Mã Ixaher catêjê cunea mehpec xà to cute mencwỳr kam mehtẽm. Ne kỳj cati pêamã ame amrã, ne cute mencwỳar to me apẽ. Ne mehcunea te me Mojxe me Arãw cuna mã me cumã amji capẽrkam mehtẽm, ne me cumã:
— Wa nee pjê mã me paxàr xà ita kam ame ityc prãm nare. Wa rỳ mãcuria Ejit jõ pjê kam ame ty. Nare, wa põti kam me hamreare ata kamame ty. Ihhêj ne me pajõ Pahhiti te pjê ita kam mehkrĩ catêjêjõ krãhtare te me pajipej na, cama me hamãr xà caxuw ri cute me pahto cator. Ne quê ha me pahto hajỹr jirô pê mã, quê hacama me pahkra me, me pahprõ amji to me cumã me hàpên catêjê. Na cu ha pahtỳjma hacpỹ mã Ejitjõ pjê wỳr me amji jaxà — hajỹr. Ne me ajpẽn mã harkwa to:
— Cu ha amji mã me pajõ pahhi tuw nõ xãm, quê ha hacpỹa mã me pahtoamji jaxà, Ejit jõ pjê wỳr — hane.
Pê Jojuw me Carep tee mehkwỳ mã apô
Mã Mojxe me Arãw, Ixaher catêjê kam mare mã pjê kam mehpỳm, ne mehõpôrpo ne me nõ, mehpec xàhte. 6-7 Mã cute me pjê pupun catêjê pijakrut itajê japrỳ pê Jojuw, meCarep atajê me cute amji pê mehkà cokjêr, mehpec xàhte, ne mehkwỳ mãhũjarẽn to:
— Pom wa ite me pjê pupun ita peaj to impej. Cu ha me pajõ Pahhiti cajpuaw na, quê ha ihtỳj me pamã pjê pejti ata gõ, cu ha pahtỳjamji mã me hũtà. Ne pjê ata kam me hõa to me hõ, ne ampeaj kam, kampryti to ipijapar xà me, pur caxuw impej. Nee ca amji tête ame Pahpãm jarkwa curê nare. Ne nee cuna mã ame acryc nare, ne nee ame, por curi amehkrĩ atajê cupa nare. Ampo na? Cuha me pahtỳj me to cô, ne me hipej ne me hirô pê xa. He me pajõ Pahhiti ihtỳj amepahkôt ipa, ne cute me pahpãm cahàc krekà pê mepahcurê xwỳn pytàr catêjê atajê cunea rẽn. Cwỳrjapê wa me amã, ca ame hũpa nare — hajỹr.
Pê Pahpãm mã Ixaher catêjê jipej prãm
10-11 Mã me hàhtôti atajê ajwar kẽn to ame capêr, ne to mehcuran prãm to pit mã amehcakôc. Mã Pahpãm carôt cati jàhcujrohti ata ampo kàte hũrkwa mã Ixaher catêjê cunea te cuprõn ata wỳr iwrỳc, ne Pahhiti te Mojxe mã harkwa to:
— Me hàhtôti itajê ma ame icurê! Ne cute me hajỹr ita kamri ihtỳj amji caxuw me icyt to me ipa. Ne jũ caxuw mãquê ha ajte, ite me kam ampo to amji to ipipẽxà ita kôt me ijahkre pej, ne ikôt me amji to? 12 Wa ha hà kên cunea to me kam icryc, ne ame to kên, ne ite me cumãampo jõr xà to ijũjahkre ata xwỳjrea na mehipej. Ne akam wa ha quêt meto hàhtô, quê ha mam itajê jirôa pê me atàmxwỳ itajê cunea me carôttỳj — hajỹr.
Pê Mojxe Pahpãm mã mehkwỳ cajrẽn
13 Mã Mojxe te Pahhiti pê Pahpãm mã harkwa to:
— Jũ mã quê ha Ejit catêjê cahhur me ita jarẽn pa, ne kam me amji cajpẽr to? Ne ramã Ejit catêjê te acarôt tỳjti to me akwỳto acator ata na me gõmpun, ne me gahkre pej. 14 Ne ma cute pjê ata kam me ipa catêjê mã me garẽn. Ne hanea neIxaher catêjê kôt apê me hõ Pahhiti te amõr na, ne hũ na pire mãajpẽn mã me acakôc na me cumã me garẽn. Ne ihtỳj me cumam ahcakrã kamapê me hõ Pahhiti te amõr na, cute me gõmpun. Neihtỳj amcro me caxwa ri ahcakrã ata tecuhy na amji jahkre ne harij na, cute me hõmpun. 15 Ne ca ha ate me akwỳ jipej pyrentu na, quê ha pjê ata kam, krĩxàrekwỳ me ahna me garẽn pa, ne me ahna amji mã me garẽn kên to, 16 “He pê ihtỳj me hõ Pahhiti me cumã pjê to awjahkre ata wỳrme to mõr cakrô, nee cute amji mã hamãr, ne me to hàr nare. Cwỳrjapêri cute ahkêt mepõti jipôac ri mehcunea jipej” hane.
17-18 — Na ca ha acarôt jàhcaprĩhti to me cumã ajpẽ, necute mehkên ton xà itajê to tojnõ, ne cama amã mehkĩnti ne. Ne pê ca ramã amji jarẽn to: “Imã me akĩnti ita kam, wa nee me akam icryc pyrentu nare, ne ca hame ate me ito kên, ne amji tête me ijarkwa curê jicu na, wa ha itỳjme ate ito kên ita to tojnõ ne hicu. Nãmri ca ha me ate amji tête me icurêto me axãm ita na, wa ha itỳj hahpan xà na me akên mã me amẽ, me akra me, me atàmxwỳ mea mã” hane.
19 — Na ite apar xàa na wa awỳ, pom hõtpê amã me ikĩnti rohnỳtti mã, ca atỳj cute mehkên tonitajê cunea to tojnõ ne hicu to hanea, pom ahnaa mã ca ajpên Ejit jõ pjêa rũm mehkên na me to tojnõ to mõ he, ita na ca ha ita kam me ito — hajỹr.
Pê Pahpãm Ixaher catêjê incrôn xà kêanre to me cucrô
20-23 Mã Pahhiti te Mojxe mã amji jarẽn to:
— Hã, wa ha itỳj, pom ate iwỳr xà ita na me ato, ne cute me ito kên itajê to tojnõ. Ne wa ha pa amji japrỳa na me ahna amji to. Quê ha neejũ caxuw, por pê wa me hũmjê mã pjê to ijũjahkre xà ata mã me hàrnare. Ne põti kam me hamreare ata kam, quê ha mehtyc pa.
— Ampo na wa ha meto hane? Nee mã ampo na nare. He pê ramã me icarôt tỳjti jàhcujroitajê kwỳ na me ipupu. Pê wa ramã me cumã me hõ japrỳ te mana itagõ, ne me cumã cô gõ, mã ajte nee ite Ejit jõ pjê me põti ita kam me cumã ampoton xà itajê na, ito me amji japackre nare. Ne ajte cormã cute me icapi prãmte, icuna mã me ampokên ton to me tej to me ipa, ne nee me ijarkwa par nare. Ne por me ijarkwa par nareatajê, quê ha nee, por pê wa me hũmjê mã pjê to awjahkre ata mã, me hàrnare. Ne pom ma ame icurê itajê nõ, quê ha nee mehnõ pjê ata pupun nare.
24 — Ne pom imã hàpên catê pê Carep ita nare, ajteare mã quêt amji kampa, nequêt cute ihtỳj ipar xà cunea to ipar. Na quê ha ihtỳjcute pjê pupun ata wỳr axà, quê ha mehtàmxwỳ ihtỳj hakàn pê pjê atakam me ipa, ne kam me amji to ajpa.
25 — Ne apẽ quê ha ajte ma Amarec catêjê me, Canãn catêjê, por caprũm kam mehkrĩ atajê japy, hacpỹmã põ kam hamreare ata wỳr me amji jaxà. Ne Côxwatepti cajpuw quêha me mõ — hajỹr.
26-27 Jirô pê mã ri Pahhiti te hipêr Mojxe me Arãw mã hũjarẽn to:
— Jũ caxuw mã quê ha ajte cute me imã amji kôt harẽn jàhcahhõn xitiitajê mã me hikra? Wa ite ramã cute imã me hàhcahhõn na mempar, ne ahna imã mehkĩn nare. 28 Na ca ha me cumã ijarẽn to: “Ipê me gõ Pahhiti pê Pahpãm. Wa ha itỳj me amã, por me amã ampo cupahti na, ate me amji jarẽn ata to. 29-30 Na ca ha me acunea põti kam me hamreare ata kam me atyc pa, por ramã me ana caku te winti jirô pê atajê, ca ha me atyc pa. Ampo na? Meacunea te imã me gàhcahhõn par, na ca ha me atyc pa, quê ha me ahkrare pit iteme cumã pjê to ijũjahkre xà ata mã me axà. Ne mehkà pijakrut japrỳ teCarep me Jojuw itajê, quê ha mehkà na me ajkrut peaj ne mehkôt pjê ata mã me axà.
31 “Ne me acunea te me akra pê, por Canãn jõ pjê kam me xa atajê mã, camame hàpên catêjê na ate me harẽn cakrô, waha itỳj me hamã, ne pjê ata wỳr me toicato, quê ha quêt kam me ipa. Ne ate me pjê kêanre na me harẽn ata kam, quêt ihcunea na me amji pupun pejti to me ipa. 32 Ne me ca nare. Quê ha me gĩ itajê ajhu ne ty, põti kam me hamreare ata kam. 33 Ne quê ha me apê amji jahkre kêt, ca ha atỳj me akra me, põti kam mehamreare ata kam me apa to me caku to me cwarẽnta. Ne me akôt quê ha meakra me amji pupun xà kêanreto me ipa, ne ate amji mã me ito ahimpej nare itakam, ca ha xa me acunea me atyc pa, jirô pê mã quê ha cormã me akrame, me atàmxwỳ pit pjê ata mã me axà.
34-35 “Ne ca ha me apê, por pê me pjê pupun catêjê atajê pyràac, pême mõar to me amcro to cwarẽnta, jĩkjê na ca ha põti kam me hamreareita kam ame apa to me caku to cwarẽnta. Ampo na? He wa ha ita caxuwme ato impej jicu, ca ha ame akên xà pytĩtiatajê to ame acuhkwỳr. Quê ha ahpỹanre na ate me ina ajpẽn par xàatajêa me gipej, põti kam me hamreare ata kam. He ipê me gõ Pahhiti, na wa iteame amã icakôc xà ita ton, na ca ha atỳj põti itakam ame ty” — hajỹr.
36-38 Mã cute me tej te me pjê pupun catêjê atajê te me mõr tête mehcunea hi kwĩn, ne mehcunea to me hàhcahhõn xi, na ri mehtycxà kêanre kam mehcunea tyc pyrentu, me pajõ Pahhiti kam mare mã. Mã Carep me Jojuw pijakrut peaj ne mehtĩar na me hàhhuc.
Pê Mojxe tee mehkwỳ mã me curê xwỳn cawpa
39 Mã Mojxe te mehkwỳ mã Pahpãm jarkwa ita jarẽn, mã mehũpar xà ita kam amehpeacre, ne me cumã amji kĩn nare. 40 Mã amcro nõ na iràrà na mehcunea jỹr, ne ma, por pjê kam awjarôto cute me cumã hũjahkre ata wỳr, cute me mõr na me ipyr. Ne cute me Mojxe mã me harkwa to:
— Wa itỳj ite me Pahpãm cuna mã me ikêanre na me amjipupun, na wa ha itỳj ita caxuw, por me pajõ Pahhiti te me pamã pjê tohũjahkre ata wỳr me ikràr — hajỹr.
41 Mã Mojxe te me cumã harkwa to:
— Ca rỳ mã mam me hane na mã, ca neeajte ate me Pahpãm par nare. Mã ramãahna ahtũm rytu, ne ramã hõ amcro jirô pê ihpỳm ita kam, jũ wỳr ca ha curi me mõ. Ca ha ita kam me ate me amõr na, ca ramãate me pajõ Pahhiti pê Pahpãm jarkwa par nare. 42 Ne pom curmã ate amji kam me gapac xà jarẽn itajê, ca nee kam me toacrà nare, ne me hicu. Nãmri ca haate pjê kam awjarô ata pytàr prãm kam me to acrà na, quê ha me acurê xwỳn me atohamre. Ampo na? He me pajõ Pahhiti pê Pahpãm nee me akôt mõr nare ita kam, quê ha ihtỳj me gipej. 43 Xà ca nee me Amarec catêjê me, Canãn catêjê to me amji japackrenare? He cormã me pahcumam me xa! Ca ate me pajõ Pahhiti pê Pahpãm mãhikran, cwỳrjapê quê ha hanea ne me amã hikra, ne neeme apijapu xà kam meatehcajpar nare, quê ha me acurê xwỳn ihtỳj me acura — hajỹr.
44 Ne te Mojxe te me cumã me cawpa cakrô, mãajte ma me mõr kam mencrà, pjê kam kẽnti atajê cajpuw. Mã curia me hakàn pê Mojxeme Pahpãm jàmcjênxà jàhhuc, mã me hàhtôa ne amũ me pra. 45 Mã kẽnti na Amarec catêjê me, Canãn catêjê mehkrĩ atajêmehwỳr me iwrỳc, ne cute me Ixaher catêjê curan kam mehtẽm, ne mamehcuran to mõ. Mã ma me hũpate mehprõt. Mã ihtỳj mehcuranto me mõ, ne cute mehcuran itaa to, ma Horma jõ krĩ mã me cator. Ne Ixaher catêjê cahhur te ma Mojxe kôt põti kam me hamrearewỳr me amji jaxàr, ne kam ajco ame ipa.