2
Epet jõ krĩ kam mehkwỳ jakrã mã kyre pê Pahpãm kĩn
Ne jũm ata te imã harkwa hyr to hajỹr he:
— Ỹhỹ Jowãw, ita caxuw ca ha Epet jõ krĩ kam, por ikrac ri me ikwỳ jamãr catêata mã ijarkwa kôt, ihkàhhôc ton to hane he: “Ipê jũm te hũhkra to caxêre te xet ne incwỳr ne to xa ata, ne ipê, por jũm ôr te wakỳre te ihpôc xà cuhhê xà cajpuw apu mõ ata. Ne ijarkwakôt ri me amã ihkàhhôc ita. Ne imã ate me ampo ton xà atajê cunea na me gahkre pej. Ne ate amji mã me aprĩa kam, ramã me gàpên xà ton to me catia. Ne imã ate nee mehkêanre atajê mã me gũcanãr nare na me gahkre pej. Ne ma cute me amãInxũ jarkwa to mehcakôc catêjê na me amji jarẽn atajê cajpẽ, ne me hahkre pej. Quê ha cute ame amã ihhêj xia jarẽn na, ca ha me hahkre pejpyrentu, ne ma amempar caca, ne ma ame curê. Ne icwỳrjapêa ca ate amji mã me aprĩa kam, ame amji pupun xà kêanre to ame amji pupun. Ne ate me amji pupun xà kêanre atajê mã atỳj meawcanã, ne imã ampo itajê cunea na me apej pit.
“Ne por ampo pyxit peaj ata na ri imã me ana prãm nare he. Nee mã ampo nare, pê ca mam ampeaj kam me amã ikĩn, ne ita kam mã ajte kyre pême amã ikĩn, mam kĩnte. Xà ca gõtpê ajkĩ mam me amã ikĩnti ata tome amji japackre? Ca ha ate me to amji japackre na, ca ha hacpỹa mã iwỳr me apkjê, ne ikĩnti ata to ame ikĩn. Nãmri, ca ha ate me akên jicu nare, nenee iwỳr me apipkjêr nare na, wa ha hacpỹ ne amji jaxà, ne itỳj me apê gõ pôc xà cuhhê xà ata capa, quê ha hãm xà kam caprỳ. Ne por ca ramã ame ampo pyxit ton to me apa ata na ri, imã ihprãam to prãm. Nee mã ampo nare, ca ramã ma ame Nicoraw kôt me ipa catêjê hêj xia to amehcakôcatajê par caca, ne me apê ipyràac, nema ame curê. Nãmri wa ma ame curê.
“Ỹhỹ me ikwỳ, xà ajkĩ me gapac nare, me gũpar xà caxuw? Hãpà. Ihtỳj me akam me gapac, na ca ha me Apãm Carõ Pejti te mehkwỳ jakrã mã harẽn xà na me kampa, ne mempartu. Inxũ mã ihkrĩ xà ata kam pĩxô pàr pejti ne ihcuhhê. Quê ha jũm te pĩxô ata nõ krẽr na, quê ha nee jũ caxuw ihtyc nare, ne quêt ihtĩar na apuipa, rohnỳtti mã. Ne por quê ha me ampo kên cunea tohjê, wa ha itỳj pĩxô ata na me hamã, quê ha ame cuku. Hõhõ ita pit” — hajỹr.
Pĩhhôcuxwa jõ krĩ kam mehkwỳ jakrã te me amji pupun xà kêanre
Me Hàpên Xà 7.54-60
Ne cute hipêr imã harkwa hyr to hajỹr he:
— Ỹhỹ Jowãw, ita caxuw ca ha Pĩhhôcuxwa jõ krĩ kam, por ikrac ri me ikwỳ jamãr catê ata mã ijarkwa kôt ihkàhhôc ton to hane he:
— “Ipê cumã kat kam ampo cunea jõ Pahhiti, ne ipê hicu xàa kam ampo itajê cunea jõ Pahhiti. Ne ipê jũm tyc ne hacpỹa mã ihtĩr ata. Ne ijarkwa na ri me amã ihkàhhôc ita. Ne icwỳrjapê ate ame amji pupun xà kêanre to ame amji pupun atajê na, imã me gahkre pej. Ne icwỳrjapêa ri me apê me acukrêj jamre tu, neme apê hamreare na, ite me gahkre pej. Ne Inxũ mã me apê hamreare nare, ne ampeaj kam quêt cumã me gakràj. Ne imã cute me ato xwahna to kêanreatajê na me hahkre pej, ne me amã me amji to ihhêj xi xà to, ‘Me ipê Juta catêjê impej pit, na wa ha itỳj me amã catyt kam ampo pejti atajêpit to hahkre’ hane. Ne cama ame amã ihhêj, ne aracri Xatanaj kôt amjikam me hapac to me ipa, ne toa amji mã mehhimpej to me ipa. 10 Ne ca ha cormã ame amji pupun xà kêanre to ame amji pupu, ne nee ca ha ame amji mã pa nare, ne me ikampa he. Quê ha Xatanaj kôt me ipa catêjêihtỳj me anõ pro, ne me hacjên xà kam me gaxà, ne me acajpẽr hiahpuro. Ca ha ame amji pupun xà kêanre to me amcro to me tej cakrô, ca ha ito pit mãamji mã me ahimpej to me apa kam me to acrà, ne ahnaa ame gamre na, wa ha amji wỳr me ato ahtêp, ca ha icahê na ame apa, rohnỳtti mã. Ne pom hãnne memprar tỳj catêjê mehkwỳ re, ne amji mã me hê cwa, ata jĩkjê na, ca ha ate me gũcanãr na, wa ha itỳj me amã me atĩr xà caxuw me gahĩxà gõ, ca ha me atĩr rohnỳtti mã.
11 “Ỹhỹ me ikwỳ, xà ajkĩ me gapac nare me gũpar xà caxuw? Hãpà! Ihtỳj me akam me gapac. Na ca ha me Apãm Carõ Pejti te mehkwỳ jakrã mã harẽn xà ne me kampa ne mempartu. Ne por quê ha me ampo kên cunea tohjê atajê, quê ha nee hipêr amehtyc nare, ne nee hipêr ame amji pupun xà kêanre nõ to ame amji pupun nare. Hõhõ ijarkwa ita pit” — hajỹr.
Hawênti jõ krĩ kam mehkwỳ jakrã te nee mehpahàm nare atajê jicu nare
12 Ne cute hipêr imã harkwa hyr to hajỹr he:
— Ỹhỹ Jowãw, ita caxuw ca ha Hawênti jõ krĩ kam, por ikrac ri me ikwỳ jamãr catê ata mã ijarkwa kôt ihkàhhôc ton to hane he:
— “Ipê, por jũm jarkwa kam wapo xwahhihti xwapeaj te hũjê ata jarkwa na mã, me amã ihkàhhôc ita he. 13 Ne imã Xatanaj to me amji mã mehhimpej catêjê jipôc ri ate ame akrĩ na, imã me gahkre pej. Ne curia ri cute me Antipa curan. Ito me cumã ihcakôc to ipa, incwỳrjapê ri cute mehcuran cakrô, ca nee ate itoamji mã me ahimpej jicu nare, ne ikam me to acrà tu.
14 “Ne ampo ata pyxit peaj ne ahna imã me ana prãm nare. Nee mã ampo nare, me akwỳa kwỳ ihtỳj Parãw xwỳ himpej xà kêanre atajê to ame amji mãmehhimpej to me ipa. Ne pê Parãw xwỳIxaher catêjê to kên prãmteme cumã Xatanaj me, ampo carõ kên to ihhimpej to: ‘Gapacta ne me pryre jàhtôa ne me to cuprõ ne me hipej, ne Xatanaj me, me amã ampo carõ kĩntiatajê mã me to amji kĩn nõ to, nehanea ne atỳj ahti na amji pê me aprõ to meaxy’ hane. Mã me akwỳa kwỳ te ihtỳj ihhimpej xà ata mã me amji jõr, ne toa amji mã mehhimpej to me ipa. 15 Ne hanea ne me akam Nicoraw kôt me ipa catêjê te me to ihhimpej catêjê ame ipa. Ne me imã ampo itajê nõ na prãm nare. 16 Cwỳrjapê wa me amã, ‘Me amji to apkjê, ne me akên itajê jicu. Ca ha ate me akên itajê jicu nare na, wa ha me awỳr itẽm pyrentu, ne pomijarkwa pĩn wapo hapôj ita to, ate me hajỹr catêjê cunea cuna mã ajpu’ hane.
17 “Ỹhỹ me ikwỳ, xà ajkĩ me gapac nare, me gũpar xàcaxuw? Hãpà! Ihtỳj me akam me gapac. Na ca ha me Apãm Carõ Pejti te mehkwỳ jakrã mã harẽn xà na mekampa, ne mempartu. Ne por quê ha ame ampo kên cunea tohjê, wa ha itỳjaracri me cumã harte, quê ha nee jũm ite me cumã harte ita na ijahkre pej nare, to hanea, pom quê pê wa Juta catêjê mã me hõ pê mana to harte he. Newa ha ahpỹanre na kẽn jakatiatajê kam me cumã me haprỳ to ipintuw partu. Quêha nee jũm me haprỳ itajê jahkre pej nare, ne me cumãa quê ha me haprỳ atajê jahkre pej. Hõhõ ijarkwa ita pit” — hane.
Me hũxy xi cahãj nõ te Tijat jõ krĩ kam mehkwỳ jakrã mã ihhêj
Juta 3-23
18 Ne cute hipêr imã harkwa hyr to hajỹr he:
— Ỹhỹ Jowãw, ita caxuw ca ha Tijat jõ krĩ kam, por ikrac ri me ikwỳ jamãr catê ata mã ijarkwa kôt ihkàhhôc ton to hane he:
— “Ipê me Apãm kra, ne ito jarwrỳ pê ihhêj rũm cuhy pôc jarwrỳ ata, neipar prà pê ôr te me hũhhi na hê xà prà pyràcti ata. 19 Ne imã me gàpên xà cunea na me gahkre pej. Ne me amã ajpẽn kĩnti, ne ate me ajpẽn tehcajpar na, imã me gahkre pej. Ne imã ate itoa me amji mã meahimpej, ne amji mã me aprĩa kam ampo kên mã me gũcanãr na, imã me gahkre pej. Ne ca mam me acaca xà atajê jirôa pê me to apicamẽn to me mõ.
20 “Ne por ampo ata pyxit peaj, ne ahna imã me ana prãm nare. Nee mã ampo nare. Por me acahê na pyjê nõ kêanre apu ipa ata, ca ajte nee ihkêntête me cumãn nare, ne cama ahna me hamã. Mã ihtỳj apu ihkên xà atajê ton to ipa. Ne pyjê nõ kêanre ata pê ihhêj rũm mam pyjê nõ kêanrejaprỳ te Ixapewkwỳj xwỳ ata pyràac, ne me amã amji jarẽn to, ‘Pahpãm te ri me awỳr ikujahêc, ite catyt kam me amã ampo to hahkre to hajỹr prãmtehe. Gapacta ne ahti na amji pê ame aprõ caxu, ne hanea ne atỳj cute ampo carõ kênti mã me hõ ton atajê ku’ hane. Ne cute me cumã ampo to hahkre to hajỹr xàatajê to hãn ne ijõ pry kaj na imã me hàpên catêjê atajê rẽ. 21 Ne tee ite mentête pyjê nõ ata mãn to, ‘Me to kên jicu!’ hajỹr. Mã ma apu ipar caca.
22 “Cwỳrjapê wa ha to kên prãmte cumã ijarkwa to, ‘Hã, ita caxuw ca ha atỳj ahti na ate me hũmre to gikwa, ne ame to axỳ xà ita kam nõ. Ne itacaxuw quê ha gikwa xà ata amã ihkêanre, ne hanea ne, por quê ha acahê na kam me hikwa atajê mã ihkêanre ne. Ne ihtỳj ate me amji pupun xà kêanre to me amji pupun to acuhhê na, me ato’ hane. Quê ha cute meipar nare, ne nee mehkên ton jicu nare atajê cunea mã, quê ha itajê hane. 23 Ne itỳj cupê mehkra cunea jipej. Quê ha pea me ikwỳ me ahna ijahkre pej, ne hanea ne ite me hũmre cunea mã cute me amji kam hapac xàjahkre pej na me ijahkre pej. Ne pa wa ha ahpỹanre na ate me ampo ton atajê mã ampi, ne hahpan xà na me amã ijàmjõr pa.
24 “Por tee me amã harkwa to, ‘Hacu ne Xatanaj jarkwa to ame hahkre, ne to amji mã me pahhimpej to me papa’ hane. Ca nee ate mempar nare, ne nee mehkôt me amji ton nare atajê, wa nee hipêr na me gapackre prãm nare. Ampo na? He ca atỳj ramã amjia kôt me gũpar to me apa. 25 Ne kam me to acrà mã me awcanãa ne, wa ha ahnaa me awỳr icato. Hõ, hamre, ite me gapackre xà ita pit” hane.
26 — “Ne por quê ha me ampo kên cunea tohjê, ne ma imã ampo na prãmti kĩnti atajê ton kam me to incrà, ne ahnaa amehtyc na, wa ha me to krĩxàre cunea jõ pahhi to hanea, pom quê Inxũ te ito pjê cunea jõ Pahhi he. 27 Quê ha mehpahtỳaj kam me to ihhimpej to me ipa. Quê ha jũm te apu Pahpãm par caca na, quê ha me gãn to hane, pom quê hãn ne me pjê te pot gã he. 28 Ne me to ihhimpej xà to prà to hanea, pom quê awcahti xà wỳr caxêti prà he. Mã mehcunea me hõmpu, mã me cumã hõmpun xà impejti he.
29 “Ỹhỹ me ikwỳ, xà ajkĩ me gapac nare, me gũpar xà caxuw? Hãpà! Ihtỳj me akam me gapac, na ca ha me Apãm Carõ Pejti te mehkwỳ jakrã mã harẽn xà na me kampa ne mempartu. Hõ, ite me gapackre xà ita pit” — hajỹr.