Cormã Ampo Te Jũ Mãn Xà Ata Te
JOWÃW MÃ AMJI TO IPIPẼ XÀ
Jarẽn Xà
Ỹhỹ, pê Jowãw ihkàhhôc ita to, ne krĩ te xet kam Jeju na mehkwỳ atajê cunea mãihkujate. Ne pê cupê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne pê mam cupê tep pro catê, pê Jeju ihkôt ipa catê na ahna ahwỳ. Pê caku crê kam Jeju kôt ipa, ne pê Jeju te amji kam hapac xà cunea na hõmpu. Ne ramãihwej tu kam ri cute Jeju na mehkwỳ mã ihkàhhôc ita hôc, ne ihkujahêc.
Ne pom cu me ihkàhhôc cahyt ita kam ri, cute me cumã, cute me Jeju te amji kam hapac xà jicuna, me cumã cawpa, mãr quê nee me hicu nare. Ne cute Jeju to amji mã mehhimpej cwỳrjapê ri, mehkwỳa te me amji pupun xà kêanre na me to, mã me amji pupun to kêanre. Cwỳrjapê ri ahna me cumã apô. Ne me cumã pjê ita jamre xà kam, ampo cunea te me hỹrmã cator xà ata jarẽn. Ne mecumã Pahpãm te pjê ita cunea to hamre, ne intuw ton na cute me cumã harẽn. Ne Jeju te me cumã ampo itajê cunea to hahkre, mã harkwa kôt cute me cumã harẽn par. Na ri hõ kàhhôc ita japrỳ te Cormã Ampo Te Jũ Mãn Xà Ata Te Jowãw Mã Amji To Ipipẽ Xà Jõ Kàhhôc (Ipipẽ Xà).
1
Jowãw te amji jarẽn xà
Ipipẽn Xà 22.6-7
Ỹhỹ, ihkàhhôc ita cahyt xà te hajỹr he. Ipê Jowãw, ne pa wa ha me amãihkàhhôc ita hôc. Pê mam, ramã rỳ pêa mã, Pahpãm Jeju mã ampo tehajỹr xà itajê cunea jarẽn pa. Mã Jeju te me cumã hàpên catêjê mã ampo itajê jarẽn xà na, imã cumã imprar catê kujahêc, côjkwa pĩn. Mã iwrỳc, ne iwỳr cator ne cute imã ampo itajê cunea jarẽn, neimã hahkre par. Cwỳrjapê wa ha ihkàhhôcita kam, me amã ampo itajê cunea jarẽ. Ne ampo te hajỹr xà itajê, quê ha nee amji to hàhtũm ry nare.
Ỹhỹ, pê Pahpãm, ihkrapê Jeju mã ampo itajê cunea jarẽ, pê Jeju harkwana imprar catê mã harẽ, pê ma ajpên imã harẽ, na wa ha ihkàhhôc ita kam ihcunea na me amã ihhôc partu. Ne quêt Pahpãm cakôc xà ita ampeaj kam ri. Na ca ha ate me ihkàhhôc ita cahyt, ne kam me gapac na, ca ha ampeaj kam me gakry. Ne por quê ha me kampa ne me hahkre pej atajê, quê ha hanea ne amehakry. Hõ, por quê ha ampeajkam me Pahpãm jarkwa itajê kam, me hapac pejtiatajê, quê ha ihtỳj me hakry. He, quê ha nee ampo te hajỹr xà itajê amji to hàhtũm ry nare, na quê ha me hakry.
Ỹhỹ, ipê Jowãw, wa me apê Jeju na mehkwỳ jakrã te xet, ne Axij jõ pjê kam me akrĩ atajê mã, wa ite ihkàhhôc itajê ton. Ne me amã Pahpãm me, ihkra Jeju Crixtô mã me icakôc, ne cumã me acajrẽn to:
— Me to impeaj ne, ne me caxwãm pê me cumã acarĩcti gõ — hane. Ne Pahpãm ita pê rỳ pêa mã Pahpãm ata, ne cormã cupê Pahpãm rohnỳtti mã, ne côjkwa kam Pahhiti krĩ xà ata kam ihkrĩ. Ne cahê na Pahpãm CarõPejti caca xà te xet atajê mehkrĩ. Pê pjê ita kam Jeju te apu ipa reriamã, ampeaj kam Pahpãm jarkwa atajê to ajco ihcakôc to ipa. Ne cupêa ri Pahpãm mehcãmter, ne pyxitpeaj ne hacpỹa mã ihtĩr cakônĩ to ihtĩr, ne taamã ri pyxit peaj ne cupê pjê kam pahhi catêjê cunea jõ Pahhiti. Ne cumã me pahkĩn, cwỳrjapê pêty ne caprô jaxwỳ. Ne caprô jaxwỳr ata to me pahkên kêanre atajê cunea cuhhõn partu. Ne cute me pahcunea to Hũm mã hàpên catêjê na. Na cu ha me harkwa kampa, ne pjê kam mehkrĩ itajê mã me harẽ. Ne hacpỹa mã Pahpãm wỳr, pjê kam mehkrĩ itajê cajrẽn xà atajê to, cu ha me cumã, pjê kam mehcunea to me pahhimpej. Pê Jeju Crixtô me pamã ampo pejti itajê cunea ton pa. Cwỳrjapê ri mehcunea te hahkre pej na imã me to prãm, nãmri Jeju ri quêt mehcunea jirôa pê carôt tỳj rohnỳtti mã! Ne ahnaa ri imã to prãm!
Ne me hõmpu he, ramã pjê wỳr ahcakrã kam iwrỳc xàa kam he! Quê ha mehcunea me hõmpu, quê ha hanea ne cute ame caxwỳr catêjê ihtỳj amehõmpu. Ne por pê pjê kam mehcunea amehcaca atajê, quê ha Jeju te amji jaxàr na me hõmpu, ne ampeaj kam me cumã hũpa. Quê ha hũpate ame amrãa to ameamrã. Ne quêt imã Jeju te hacpỹa ne amji jaxàr ita na ri ampeaj kam imã to prãm. Ne me hirôa pê Pahpãm pê Pahhiti carôt tỳjti ata te amji jarẽn to:
— Ipê pjê kat me hihôt jõ Pahhiti, ne ipê cumã kat kam ampo cunea jõ Pahhiti, ne ipê hicu xàa kam ampo itajê cunea jõ Pahhiti — hajỹr. Ỹhỹ, Pahpãm pê rỳ pêa mã Pahpãm ata, ne cormã cupê Pahpãm rohnỳtti mã.
Ỹhỹ, ipê me akrã tũm pê Jowãw, ne ipê, por ca Axij jõ pjê kam Jeju kôt me amji pupun xà kêanre to me amji pupu atajê, tõ kàa wa. Ne cu ha pahcuneaJeju cwỳrjapê ame amji pupun xà kêanre to me papa, ne pom cu me pahcunea ame amji pupun kêanre itajê mã, cu ha me pahcunea pahtỳj me awcanã to mehtỳaj ne, neme pahcunea Jeju kôt amji to me pahhi. Pê Jeju Jowãw mã amji to ipipẽ Pê wa ajco pjê cunea kam Pahpãm jarkwa jarẽn to ipa, por pê Jeju imã to hahkre ne imã huwahi ata, pê wa ajco harẽn to ipa. Cwỳrjapê pê me ipro ne ma cô jipôc ri, pjê japrỳ te Patmo jõ pjê ita wỳr me ikujate. wa ita ri apu ipa, ne jũ caxuw icatorxà hamreare.
10 Ne pê wa me pahkôt xà jõ amcro pê tômĩc na jỹ ne Pahpãm to amji kampa. Pê Pahpãm Carõ Pejti imã amji gõ. Pê wa pea amji caquẽc kôt jũm jõkreti, pê ihhêj rũm hõhhi jõkre krãhhi tỳjti ata kampa. Pê imã harkwa to:
11 — Wa ha amã ampo jàhtôa ne to ajpẽ, ca ha hõmpu ne atỳj ahna ihhôc partu. Ne ma krĩ te xet kam Jeju na mehkwỳ atajê mã ihkujahêcpa. Ne por krĩ atajê japrỳ te ri Epet jõ krĩ me, Pĩhhôcuxwa jõ krĩ me, Hawênti jõ krĩ me, Tijat jõ krĩ me, Pyt jõ krĩ me, Ihkjê kĩn jõ krĩ me, Ratixa jõ krĩ atajê wỳr ca ha ihkujahêc partu — hane.
12 Wa ite jũm ita pupun prãmte hỹrmã ipipkjêr, ne ite wakỳre prà tepti pê ôr te ihpôc xà mã cuhhê xà te xet atajê pit pupun. 13 Mã hipôc ri jũm pê me Pahhàkà Cati pyràcti ata ihkà japjêhti ata kam xa. Ne wakỳre prà tepti pê ôr te ihcahti na hê mã to xa. 14 Ne ihkĩ jaka ita pê ihhêj rũm kẽn pojre jaka, ne into jarwrỳ ita pê ihhêj rũm cuhy pôc jarwrỳ. 15 Ne ihpar prà ita pê ihhêj rũm me hũhhi na hê xàcrecrerti ata prà pyràac. Ne hõkre par ita pê ihhêj rũm côhxocti jàhkrihkrit par. 16 Ne pê awpôc rũm, hũhkra ata to caxêre te xet ata cwa ne to xa. Mã harkwa pĩn wapo xwahhihti xwapeaj te hũjê ata cator. Ne ihkuc prà pê ihhêj rũm pyt te me pahkrã jimoac kam ihkrĩ prà pyràcti.
17 Wa ite hõmpun, ne pea hũpa te ipê mehtyc pyràc, ne cuna mã ijõ pôrpo ne nõ. Mã cute ina awpôc rũm hũhkra xir ne imã:
— Nee apu icupa nare. Ipê cumã kaat kam ampo cunea jõ Pahhiti, ne ipê hicu xàa kam ampo atajê cunea jõ Pahhiti. 18 Ne pê wa ty, ne me ipupu he, wa hacpỹa mã itĩr, ne ita caxuw jũ caxuw ityc xà nare, ne ipêa ri mehtyc xà jõ Pahhiti, ne hanea ne ipêari mehtyc catêjê jõ Pahhiti.
19 — Na ca ha ate ampo te hajỹr xà atajê pupun xàa na, ahna ihhôc. Ne hanea ne cormã ampo te jũ mãn xà atajê na ihhôc. 20 Ne hamre, wa ha amã ijũhkra kam caxêre te xet atajê me, ihpôc xà te xet atajê cuhhê xà itajê kôt harẽ, ca ha kampa. Pom ihpôc xà cuhhê xà te xetitajê pê me ikwỳ jakrã te xet atajê pyràac. Ne caxêre te xet itajê pê ihhêj rũm côjkwa pĩn imã me hàpên catêjê te xet atajê pyràac, quê ha ihtỳj ahpỹanre na me ikwỳ jakrã te xet atajê jamã — hajỹr. Hõhõ, cute imã hũjarẽn to hajỹr.