O Evaňjelium Pal
O JAN
1
O Ježiš – o večno Lav le Devleskero
Ešebnovarestar (peršovarestar) sas o Lav a oda Lav sas paš o Del a oda Lav sas o Del.
Ov sas ešebnovarestar paš o Del.
Savoro pes stvorinďa prekal leste a bijal leste na sas stvorimen ňič olestar, so hin.
Andre leste sas o dživipen a oda dživipen sas o svetlos le manušenge.
Oda svetlos labol andro kaľipen a o kaľipen les na.
Sas jekh manuš bičhado le Devlestar, savo pes vičinelas Jan.
Ov avľa te svedčinel pal oda svetlos, hoj oda savore te šunen a te pačan.
Ov korkoro na sas oda svetlos, ale avľa te svedčinel pal oda svetlos.
Oda čačo svetlos, so labol prekal dojekh manuš, avelas pro svetos.
10 Ov sas andro svetos, so o Del prekal leste stvorinďa, ale oda svetos les na prindžarďa!
11 Avľa andre peskero, ale leskere nipi les na priile!
12 Ale savoren, save les priile, olen, save pačan andre leskero nav, diňa pravos te ačhen o čhave le Devleskere,
13 save na uľile (narodzinde pes) le ratestar aňi olestar, so kamelas o ťelos, vaj o murš – ale le Devlestar.
14 Oda Lav ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhahas leskeri slava, e slava, so hin ča le jekhe Čhas, savo avľa le Dadestar a savo hino pherdo le lačhipnaha (milosťaha) the le čačipnaha.
15 O Jan svedčinel pal leste a vičinel: “Kada hin oda, pal kaste phenďom, ‘Oda, ko avel pal mande, sas angle ma, bo sas sigeder sar me.’ ”
16 Hin les pherdo lačhipen (milosť) a amen savore priiľam olestar jekh požehnaňje pal aver.
17 Bo prekal o Mojžiš sas dino o Zakonos, ale o lačhipen (milosť) the o čačipen avľa prekal o Ježiš Kristus.
18 Le Devles šoha (ňikda) ňiko na dikhľa, ale o jekhoro Čhavo, savo hino pašes paš o Dad, amenge les sikaďa.
Le Janoskero sveďectvo
19 Kada hin oda, so svedčinel o Jan, sar ke leste o Židi bičhade andral o Jeruzalem le rašajen the le Leviten, hoj te phučen: “Ko tu sal?”
20 Na garuďa andre a phenďa avri: “Me na som o Kristus.”
21 A phučle lestar: “Ko akor sal? Či sal tu o Eliaš?” Ov phenďa: “Na som.” “Abo sal oda prorokos?” Odphenďa: “Na.”
22 Androda leske phende: “Akor, ko sal? Hoj te džanas te odphenel olenge, save amen bičhade. So pal tute phenes?”
23 Phenďa oda, so pisinďa o prorokos Izaiaš:
“Me som o hangos, so vičinel pre pušťa:
‘Rovňaren avri o drom le Rajeskero!’
24 Maškar o manuša, save sas pal leste bičhade, sas the Farizeja.
25 On lestar phučle: “Soske akor boles, te na sal tu o Kristus aňi o Eliaš aňi oda prorokos?”
26 O Jan lenge odphenďa: “Me bolav le paňeha, ale maškar tumende ačhel oda, kas tumen na prindžaren.
27 Ov hin oda, ko avel pal mande, ale me na som hodno leske te rozphandel o sirimocis pro sandalki.”
28 Oda pes ačhiľa andre Betanija pal o Jordan, kaj o Jan bolelas.
29 Pre aver džives dikhľa o Jan le Ježiš, hoj avel ke leste, a phenďa: “Dikh, o Bakroro le Devleskero, savo odlel o binos le svetostar!
30 Kada hin oda, pal kaste me phenďom: ‘Pal mande avel murš, savo hin angle ma, bo sas sigeder sar me.’
31 Aňi me les na prindžaravas, ale vašoda avľom a bolavas le paňeha, hoj les o Izrael te sprindžarel.”
32 O Jan svedčinelas: “Dikhľom le Duchos te avel sar holubica tele andral o ňebos a ačhiľa pre leste.
33 Aňi me les na prindžaravas, ale oda, ko man bičhaďa te bolel le paňeha, mange phenďa: ‘Pre kaste dikheha te avel tele le Duchos a hoj ačhel pre leste, oda hin ov, savo bolel le Sentne Duchoha.’
34 Me dikhľom a svedčinav, hoj kada hino o Čhavo le Devleskero.”
Ešebne učeňika le Ježišoskere
35 Pre aver džives ode pale ačhelas o Jan the duj leskere učeňika
36 a dikhľa le Ježiš, sar odarik pašal predžal, a phenďa: “Dikhen, o Bakroro le Devleskero!”
37 Ola duj učeňika šunde, so phenďa, a gele pal o Ježiš.
38 O Ježiš visaľiľa a dikhľa, hoj džan pal leste, a phenďa lenge: “So roden?” On leske odphende: “Rabbi (so hin prethodo: Učiťeľina), kaj bešes?”
39 Ov lenge phenďa: “Aven a dikhen!” Avke gele a dikhle, kaj bešel, a ačhile oda džives ke leste. Sas vaj štar ori* Grekengeri čhib: deš ori pal o dilos.
40 Jekh ole dujendar, save oda šunde le Janostar a gele pal o Ježiš, sas o Andrej. Leskero phral sas o Šimon Peter.
41 Ov ešeb (peršo) arakhľa le Šimon a phenďa leske: “Arakhľam le Mesijašis,” so hin prethodo: Le Kristus.
42 A anďa les ko Ježiš. O Ježiš dikhľa pre leste a phenďa: “Tu sal o Šimon, o čhavo le Jonašiskero. Tu pes vičineha Kefas,” so hin prethodo: “Peter.”
43 Pre aver džives o Ježiš kamľa te džal andre Galileja. Arakhľa le Filip a phenďa leske: “Av pal ma!”
44 O Filip sas andral e Betsaida, o foros le Andrejiskero the le Peteriskero.
45 A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: “Arakhľam oles, pal kaste hin pisimen andro Mojžišoskero Zakonos the andro Proroka, le Ježiš, le Jozefoskere čhas andral o Nazaret.”
46 O Natanael leske phenďa: “Či andral o Nazaret šaj avel vareso lačho?” O Filip leske odphenďa: “Av a dikh!”
47 Sar dikhľa o Ježiš, hoj o Natanael avel ke leste, phenďa: “Dikh, čačo Izraelitas, andre savo nane klamišagos.”
48 O Natanael leske phenďa: “Khatar man prindžares?” O Ježiš leske odphenďa: “Mek sigeder, sar tut o Filip vičinďa, dikhľom tut, sar salas tel oda figovňikos.”
49 O Natanael leske phenďa: “Rabbi, tu sal oda Čhavo le Devleskero! Tu sal o kraľis le Izraeloskero!”
50 O Ježiš leske odphenďa: “Tu pačas, bo phenďom tuke: ‘Dikhľom tut tel oda figovňikos’? Bareder veci sar kada dikheha.”
51 Paľis phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj dikhena o ňebos phundrado a le Devleskere aňjelen te džal upre a tele paš o Čhavo le Manušeskero.”

*1:39 Grekengeri čhib: deš ori