O Evaňjelium Pal
O MAREK
1
Pal o Jan Krsťiťeľ
O evaňjelium pal o čhavo le Devleskero, pal o Ježiš Kristus, chudľa avke,
sar pisinelas o prorokos Izaiaš:
Dikh, me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pririchtinela prekal tu o drom.
O hangos, so vičinel pre pušťa: ‘Pririchtinen o drom le Rajeske, rovňaren avri leskere chodňiki!’
O Jan chudľa te bolel pre pušťa a phenelas, hoj o manuša te keren o pokaňje a te den pes te bolel, hoj pes lenge te odmukel o bini.
Avenas ke leste savore manuša andral e Judsko the Jeruzalem. O nipi phenenas avri peskere bini a o Jan len bolelas andro paňi Jordan.
Ov sas urdo andro gada la ťavakera srsťatar, pašal o per les sas cipuno sirimos a chalas kobilki the maľakero medos.
Ov kazinelas: “Pal mande avel zoraleder, sar som me. Na som hodno anglal leste te banďol a te phundravel o sirimocis pre leskere sandalki.
Me tumen bolďom le paňeha, ale ov tumen bolela le Sentne Duchoha.”
O Ježiš hino boldo
Andre ola dživesa avľa o Ježiš andral o Galilejsko Nazaret a sas boldo le Janostar andro paňi Jordan.
10 Sar avelas avri andral o paňi, dikhľa phundrado o ňebos a le Duchos, savo sar holubica avelas tele pre leste.
11 Androda andral o ňebos šunďiľa o hangos: “Tu sal miro čhavo, kas kamav. Tutar man hin o radišagos.”
12 Takoj les o Duchos ľigenďa pre pušťa.
13 Sas ode saranda (40) dživesa a sas pokušimen le satanostar. Sas ode le dzive džvirenca a o aňjela pašal leste kerenas.
O Ježiš chudel te služinel
14 Paloda, sar sas o Jan phandlo andre bertena, avľa o Ježiš andre Galileja, kaj kazinelas o evaňjelium le Devleskero.
15 Phenelas: “Imar avľa o časos! O kraľišagos le Devleskero hino pašes. Visaren tumen le binendar a pačan andro evaňjelium!”
O Ježiš vičinel ešebne učeňiken
16 Sar phirelas pašal o Galilejsko moros, dikhľa le Šimon the leskere phrales le Andrej, sar mukenas e sita andro moros, bo on sas ribara.
17 O Ježiš lenge phenďa: “Aven pal mande a me tumendar kerava ribaren, save chudena le manušen.”
18 On takoj omukle o siti a gele pal leste.
19 Sar geľa odarik sikra dureder, dikhľa le Jakob the leskere phrales le Jan, le Zebedeoskere čhaven, sar pre loďka prikeren o siti.
20 Takoj len vičinďa. On omukle peskere dades le Zebedeus andre loďka le manušenca, save kerenas prekal leste buči, a gele pal o Ježiš.
Andre sinagoga andro Kafarnaum
21 Avke gele andro foros Kafarnaum a pro Šabbat geľa andre sinagoga a sikavelas.
22 On čudaľinenas pes oleske, so sikavelas, bo ov na sikavelas sar o zakoňika, ale sar oda, kas hin autorita.
23 Ipen akor sas andre sinagoga jekh manuš, andre savo sas nalačho duchos. Ov vriskinďa:
24 “So amen hin tuha, Ježiš Nazaretsko? Avľal amen te murdarel? Me džanav, ko tu sal: Oda Sentno le Devleskero!”
25 O Ježiš prikazinďa ole nalačhe duchoske: “Čhit, dža andral leste avri!”
26 O nalačho duchos leha čhivkerelas, vriskinďa zorales a geľa avri andral leste.
27 Savore pes čudaľinenas a phučenas jekh avrestar: “So kada hin – nevo sikaviben? Bo andre autorita prikazinel le nalačhe duchenge a on les šunen!”
28 O hiros pal leste sigo chudľa te džal pal caľi Galileja.
Sasťarel le Peteriskera sasa
29 Sar avle avri andral e sinagoga, o Ježiš, o Jakob the o Jan gele andro kher ko Šimon* Oda hin o Peter. the ko Andrej.
30 Ode pašľolas le Šimonoskeri sasuj andre horučka a takoj le Ježišoske phende pal late.
31 Ov avľa ke late, chudľa la vastestar a hazdňa upre. E horučka la takoj omukľa a oj pašal lende kerelas.
32 Rači, sar zageľa o kham, anenas ke leste savore nasvalen the olen, save sas zaphandle le demonenca.
33 Savore manuša andral o foros pes zgele paš o vudar.
34 O Ježiš sasťarďa but nasvalen, save pes trapinenas andro nasvaľibena a tradňa avri but demonen. Na domukľa le demonenge te vakerel, bo on les prindžarenas.
Džan andre Galileja
35 Sig tosara, mek sar sas rat, ušťiľa a geľa pro omuklo than, kaj pes modľinelas.
36 Ale o Šimon the ola, save sas leha, les gele te rodel.
37 Sar les arakhle, phende leske: “Sako tut rodel!”
38 O Ježiš lenge phenďa: “Aven džas andre aver gava, so hine kade pašes, hoj the ode te vakerav o evaňjelium, bo vaš oda avľom.”
39 Vakerelas o evaňjelium pal caľi Galileja andre lengere sinagogi a tradelas avri le demonen.
O malomocno hino sasťardo
40 Avľa ke leste jekh malomocno a mangelas les pro khoča: “Te kamľalas, šaj man sasťares!”
41 Le Ježišoske sas pharo vaš leske, thoďa pre leste o vast, chudľa pes lestar a phenďa: “Me kamav, av sasto!”
42 Takoj sasťiľa avri a sas žužo.
43 O Ježiš leske dovakerďa a takoj les bičhaďa het le lavenca:
44 “Šun, ma phen ada ňikaske, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda, so prikazinďa o Mojžiš, lenge pro sveďectvo.”
45 Ale ov džalas a všadzik vakerelas but, so pes ačhiľa. Vašoda o Ježiš anglo nipi imar našťi geľa andro fori, ale sas avri pro omukle thana, kaj pal leste avenas o manuša pal savore seri.

*1:29 Oda hin o Peter.