O Numeri – O Štarto Mojžišoskero Zvitkos
1
O Izraeliti pre pušťa zgende
Ešebno (peršo) džives andro dujto čhon andro dujto berš pal oda, sar o Izraeliti avle avri andral o Egipt pre pušťa Sinaj, o RAJ prevakerďa ko Mojžiš andro Sentno Stanos a phenďa leske: “Tu the o Aron zgenen savore Izraeliten pal lengere fajti the fameliji avke, hoj te el pisimen andre o nav dojekhe muršeske andral o Izrael, kaske hin biš (20) berš the buteder a savo šaj džal andro mariben. A thovena len andro maribnaskere čati. Andral dojekh kmeňos tumenge mi pomožinel jekh famelijakero vodcas. Kala hine o nava ole muršengere, save tumenge pomožinena:
 
Andral le Rubenoskero kmeňos o Elicur, le Šedeuroskero čhavo;
andral le Šimeonoskero o Šelumiel, le Curišaddajoskero čhavo;
andral le Judaskero o Nachšon, le Amminadaboskero čhavo;
andral le Jissacharoskero o Netaneel, le Cuaroskero čhavo;
andral le Zebulunoskero o Eliab, le Chelonoskero čhavo;
10 le Jozefoskere čhavendar:
andral le Efrajimoskero kmeňos o Elišamas, le Ammichudoskero čhavo,
andral le Menaššeskero o Gamaliel, le Pedacuroskero čhavo;
11 andral le Benjaminoskero o Abidan, le Gideoniskero čhavo;
12 andral le Danoskero o Achiezer, le Ammišaddajoskero čhavo;
13 andral le Ašeroskero o Pagiel, le Ochranoskero čhavo;
14 andral le Gadoskero o Eljasaf, le Deueloskero čhavo;
15 andral le Naftaliskero o Achiras, le Enanoskero čhavo.”
16 Kala savore sas avrikidle sar vodci upral peskere kmeňi.
 
17 Kala dešuduj (12) murša pomožinenas le Mojžišoske the le Aronoske 18 a ešebno džives andro dujto čhon zvičinde jekhetane savore manušen. Paľis pisinde andre lengere nava pal lengere fajti the fameliji. Savore muršen, savenge sas biš (20) berš a buteder, rachinenas a pisinenas andre, 19 avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. On len pisinde andre pre pušťa Sinaj.
 
20 Savore murša, savenge sas biš berš a buteder, save šaj gele andro mariben, sas pisimen andre pal lengere kmeňi the fameliji. Ešebno sas pisimen andre le Rubenoskero kmeňos, bo ov sas le Jakoboskero nekphureder čhavo. Kajci murša sas pisimen andre:
 
21 Andral o kmeňos le Rubenoskero: 46 500
22-23 Andral o kmeňos le Šimeonoskero: 59 300
24-25 Andral o kmeňos le Gadoskero: 45 650
26-27 Andral o kmeňos le Judaskero: 74 600
28-29 Andral o kmeňos le Jissacharoskero: 54 400
30-31 Andral o kmeňos le Zebulunoskero: 57 400
32-33 Andral o kmeňos le Efrajimoskero: 40 500
34-35 Andral o kmeňos le Menaššeskero: 32 200
36-37 Andral o kmeňos le Benjaminoskero: 35 400
38-39 Andral o kmeňos le Danoskero: 62 700
40-41 Andral o kmeňos le Ašeroskero: 41 500
42-43 Andral o kmeňos le Naftaliskero: 53 400.
 
44 Kalen zgende o Mojžiš the o Aron jekhetane le dešuduje vodcenca, dojekhes pal peskero kmeňos. 45 Zgende savore Izraeliten pal lengere kmeňi, kaske sas biš berš the buter a save šaj gele andro mariben. 46 Savore jekhetane sas 603 550 murša.
Le Levitengeri služba
47 Ale o murša andral o kmeňos Levi na sas lenca pisimen andre. 48 Bo o RAJ phenďa le Mojžišoske: 49 “Sar pisineha le Izraeliten andre, ma rachin paš lende o kmeňos Levi. 50 Ale ačhav len andre oda, hoj pes te starinen pal o Sentno Stanos the pal leskero sersamos. Hordinena les savoreha, so andre hin; starinena pes pal leste a rozthovena peske o taboris pašal o Stanos. 51 Sar o Sentno Stanos prehordinena dureder, on les mušinena te rozkidel, a sar kerena taboris avrether, mušinena les te ačhavel pale. Aver džene našťi džan paš o Sentno Stanos, bo oda dženo mušinďahas te merel. 52 Okla Izraeliti bešena andre peskere stani, dojekh kmeňos andre peskero taboris a paš peskeri zastava. 53 Ale o Leviti peske ačhavena o stani pašal o Sentno Stanos, hoj te na avel miri choľi pro Izraeliti. O Leviti stražinena o Sentno Stanos.”
54 O Izraeliti kerde sa avke, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske.