Luka
1
Luka skrijă dă kustu alu Isus
Ka kum ščijec mulc su apukat să skriji događajur šje Dimizov u obećalit su dogodulit ăntri noj. Orikic as re svedoš dăm kap dă šje ur skris, šă jej ur fost hej kari veđi, šă jej ăs slugurlje la vorba. Aša šă ju mam ăngănđit Teofile dăm elši po redu să skru kutotu păntru činji, vredni Teofile, 4 Aša să fij siguran să pocă arăta šă să spuj dă pouzdanosti dă vorbilje dă šje aj fost ănvăcat kă ăj anume.
Anđeo spunji alu Zaharija ăm nenći kă su ave Ivan Krstitelj
Ăm zăljiljelje kănd Herod vladale ăm Judeja, are unu popă šje să čima Zaharija dăm svečenički rodu alu Abiji,* Abija are poglavar kari ave grupă dă pop a toc jej asre potomci alu Aron, kari are elši pop dă Izrael (veđi 2 Ljet 24). šă mujere aluj isto are dăm pleme alu Aron. Je să čima Elizabeta. Ămăndoj ăs ăm oči lu Dimizov ăsre pravedni kă jej cănje toći zapovjedurlje aluj šă pravilurlje. Jej ăsre făr dă krivnjă. Jej asre făr dă kupij, daje kă Elizabeta nu puće să ajvi kupij, šă amăndoj ăsre tari bătărnj.
Kănd una ză, Zaharija služule alu Dimizov ăm Hram, u vinjit vreme pă grupa aluj să služulaskă. Dă pă običaju ăntri pop lu izabralit ku kocka să mergă ăm svetište alu Dimizov să prinusulaskă mirosur ( Kad). Svećenici trăbuje să acăci tamjan kari are dulšji măndru miros, dăđe prinos alu Dimizov ăm tota điminjaca šă dă sara pă poseban oltar ăm nontru ăm hram. 10 Šă ăntreg narodu ăm vreme aščipta afară šă să aruga ăm vreme dă mirosur.
11 Atunšje anđalu alu Domnu su năstămit dădănenći la Zaharija pă desna parći dă žrtvenik hunđi are kad- miros. 12 Zaharija kănd u văzut pă anđal tari su ănfrikušat.
13 Anđalu ju zăs: “Nuči sprije, Zaharija! Arugală ata u fost auzătă. Bašăca ata Elizabeta u ave fišjor, šă tu lji da numi Ivan.
14 Vi ave fălušăje šă slavlje šă mulc sur făluša la fătala ata.
15 Kă jăl u fi mari ăm oči lu Dimizov. Vin šă tari butură no be. Mar ăm injima alu mumăsa jăl u fi umpljet ku Duhu Svănt.
16 Mulc Izraelc su ăntoršji ăm napoj la Dimizovu alor.
17 Jăl u meržji ăm nenće alu Dimizov ka vjesniku ăm duhu šă ăm pučere alu Ilija kari are dă kănva prorok să pomirilaskă pă kupiji ku tatsusurlje. Să ăntorkă pe eje kari ăs nevjerni să apušji mudrost dă la heje kari ăs pravedni, să pripremalaskă narod păntru Dimizov.
18 Ali u zăs Zaharija alu anđal: “Dă pă šje uj šči kă aje ăj anume? Tu vejs kă mes aku om bătărn šă băšăca ame ăj isto am aj.
19 Anđalu ju ăntors vorba: “Numilje amnjov ăj Gabrijel šă ju mes stalno ăm nenće lu Dimizov să askult mu spunji, ašă mes mănat să svitesk ku činji šă săc aduk hir fălos. 20 Punji mă ureći, kănd mar nu maj ănkrizut dă vorbasta šje cam spusu, tu nu vi puće sviti păn šje no fi asta šje cam spus. Vorbilje šje cam spus ur fi ăm pravă vreme.”
21 Lume aščipta afară pă Zaharija, šă să čudule šje fašji atita dobă ăm svetište. 22 Kănd u vinjit afară nu puće să svitaskă, šă atunšje ur prišjiput kă u avut vizijă ăm svetište. Jăl svite ăm znakovur šă nu puče să svitaskă njimik.
23 Kănd u završălit vreme dă služba aluj ăm hram, Zaharija u fužjit akasă. 24 Atunšje maj dă pă zăljilje băšăca aluj u fost gărjonă, šă nu u jăšăt afară pet lunj Dă pă šinš lunj, toc u viđe kă ăj gărjonă. Atunšje ominji nu su akăca dă Elizabeta kă inka ăj nerotkinjă. Elizabeta u zăs: 25 Domnu ăj ala kari u făkut asta. Dimizov su ujtat pă minji ku milă šă u lot ăndărăt rušănje ăm oči dă ominj.“ § Asta ăj dăje kă sămce rušănji kă je nu ave kupij.
Isus su ave
26 Šest lunj dă pă aje, Dimizov u mănat pă anđalu aluj pă Gabrijel ăm varuš ăm Galileja kari să čamă Nazaret. 27 Jăl u vinjit la fată ăm păr kari su zaručulit ku Josip kari are potomku alu Kralj David. Je să čima Marija. 28 Gabrijel u vinjit šă ju zăs: “Ănfălušešćići tu kari ješć izabralită! Dimizov ăj ku ćinji! Blagoslovulită ješć tu ăntri mujer!“
29 Marija are uznemirenă dă pozdravu aluj šă je u ănšjirkat să să ăngănđaskă šje značalešći. 30 Anđalu ju zăs alji: “Nuc fijă frikă, Marija! Tu aj aflat la Dimizov milă.” 31 Punji ureći, vi rămănje gărjonă,vi făta fišjor šă tu ji punji lumi Isus!
32 Jăl u fi mari, šă u fi čimat Fišjoru lu Hăl maj mari!
Šă Domnu Dimizov ju da autoritet să vladalaskă ka kralj ka kum ăj predaku aluj David.
33 Šă jăl u vladali ăm familja lu Jakov dă erikeš,
šă kraljevstva aluj no ave kraj!“
34 Marija u ăntribat atunšje pă anđal: “Kum poći asta fi kă ju mes fată ăm păr!
35 Anđalu ju ăntors vorba:
“Duh Svănt u vinji pă ćinji,
šă pučere dă Hăl Maj Mari ću astupa ku sjenă.
Dăm ala rănd Kupilu Svănt šje u fi fătat dă la ćinji u fi čimat Fišjoru alu Dimizov.“
36 Punji ureči: “Rođakinja ata Elizabeta ăj bătărnă a isto u ave . Pă je ur fišjor, kă nu puće să avi majmult, ali aku ăj mar ăm šest lunj dă kănd aj gărjonă. 37 Kă njimika nuj nemoguće lu Dimizov!“
38 Atunšje u zăs Marija: “Da ju mă ligizesk ku asta să fjuv ropkinja alu Dimizov. Lasă fijă aša kum tu zăšj.“ Atunšje anđalu u fužjit dă la je.
Marija posjetilešči pă Elizabeta.
39 Odma dă pă asta Marija su spremilit u mers pă kalji šă su ăngribit ăm unu sat ăm Judeja ăm đal. 40 Akulo are kasa lu Zaharija. Je u tunat ăm nontru šă su pozdravalit ku Elizabeta. 41 Kum u auzăt Elizabeta pozdrav lu Mariji u sămcăt pă kupilu alji kum să žokă ăm injimă, šă Elizabeta are umpljetă ku Duhu Svănt. 42 Tari u mužjit: “ Maj tari ješč blagoslovulită tu ăntri mujer, šă blagoslovulit ăj Kupilu atov! 43 Adišje mes aša poštivălită da tu mama lu Domnu amnjov vinji să mă posjetilaskă? 44 Kă dăm momentu šje am auzăt pozdravalala ata, kupilu amnjov u sărit dă fălušăjă ăm injima ame! Elizabeta zăšji alu Marija kă ăj blagolsovljenă daje kă tu aj ănkrizut. 45 pă aje kari u ănkrizut kă šje Domnu ju igirit sigurno u fi!“
Marija slavalešči pă Dimizov ăm kănčit.
46 Atunšje Marija u zăs:
“Duša ame ăl slavalešći pă majmari Domn,
47 šă duhu amnjov să ănfălušešći ăm Dimizov Spasitelju amnjov,
48 Daje kă Jăl su ujtat ku milă pă minji pă ponizna ropkinja aluj
Aku toći generacijurlje mur čima blagoslovljena!
49 Daje kă svemogući Dimizov u făkut mari djelur ku minji,
šă numilje aluj ăj svănt.
50 Pă totă sămănca, Dimizov are milos alu eje kari lji are frikă dă jăl.
51 Ku mănă aluj jăl u făkut pučernjišji lukrur.
Jăl u njirgilit pă eje kari ăsre ponosni ăm sufljičilje alor šă pă eje kari ăsre umišljeni.
52 Pă vladari kari ăs nasilni lju vărlji dă pă prijestolje,
a pa heje kari ăs ponizni lju riđika.
53 U rănjit pă fălmănž ku mănkari bună,
a pă găzdašj lju măna ku mănjilje golji.
54 Jăl u ažutat Izrael sluga aluj
su ăngănđit dă milă aluj.* Dimizov nu poči mujta. Kănd ăš dušji ăm firi, Dimizov să ăngăđešči, aje značalešči kă Dimizov djeluvulešči dă pă obečanje šje u dat. Asta svitešči dă obečanje aluj: “u obečalit alu preci anoštri kă u fi milosrdan.”
55 Ka kum u obečalit alu preci anoštri dă kănva
să fijă pljinj dă milă păngălă Abraham
šă păngălă potomku aluj Gal 3,16 dă erikeš.”
56 Marija u rămas ku Elizabeta tri lunj atunšje su ăntors akasă.
Ivan Krstitelj su ave
57 Kănd u vinjit vreme alu Elizabeti să ajvi kupil, je u fătat fišjor. 58 Šă kănd ur auzăt susjedi šă njamu kă Domnu are bun păngălă je, jej ur vinjit una šă să făluše ku je una. 59 Kupilu trăbuje să fijă obrezalit pă osma zuvă, šă kănd or vinjit una să fakă asta jej gănđe să ăj đe numi Zaharija dă pă tatusu, 60 Mumăsa u odbilit šă u zăs: “Nu, jăl su čima Ivan.”
61 Ali jej ur zăs: “Njime dăm njamuc no fost čimat dă pă numiljala!“ 62 Šă aša jej ăntriba ku znakur pă tatusu alu kupilula, kum su čima. 63 Zaharija u šjirut pločică dă skris šă u skris: “Ivan ăj numilje aluj!” Toc ăsre ămirac. 64 Šă dăm ala šas Dimizov u dăsvăkut gura šă puće să svitaskă. Šă dăđe slavă alu Dimizov!
65 Atunšje frika u vinjit pă tot susjedu šă ăm totă parće dă Judeja păm đalur să spunje šje su dogodulit. 66 Toc kari ur auzăt dă aje cănje ăm firi šă să ăngănđe: “Šje u fi dăm ala kupil?” Anume mănă alu Domnuluj are ku kupilula mănă alu Domnuluj ăj pučere alu Domn, pučere aluj are ku jăl. Ivan.
Prorokovulala alu Zaharija
67 Zaharija, tatusu, su umpljet ku Duhu Svănt, atunšje prorokovale šă zăšje:
68 “Slava alu Domnu Dimizov alu Izrael,
Kă jăl u vinjit să otkupilaskă pă narodu aluj!
69 Jăl u răđikat păntru noj pă spaistelj silni! Doslovno ăj “rog dă spasenje păntru noj”. Rog dă životinjă are simbol dă pučere alji să să potă branalaskă. Dă Mesija să svitešči ka kum ar fi jăl rog kari ari pučeri să spasalaskă Izrael ka “šjinjiva ku pučeri să nji spasalaskă.”.
Dăm potomstva lu sluga amnjov la kralj David.§ Doslovno ăj ăm kasa alu sluga aluj David. Kasa alu David predstavalešči familija aluj, potomci aluj.”
70 Asta nju fost spus dăm gurălje dă proroci aluj svănc,
šă dă kănva:
71 spasenje dăla dužmanji anoštri,
dă la mănj kari toc* Doslovno je “od ruku svih koji nas mrze”. Riječ “ruka” predstavlja moć koju zle osobe koriste protiv Božjeg naroda nji mărzălešći.
72 Lasă nastavalaskă jăl ku aje kă Dimizov ăj milos, mila arătat alu preci anoštri,
šă u ispunulit savezu aluj svănt.
73 Ăm zakletvă su blăstămat alu Abraham, alu predaku anostru:
74 să nji iybavalaskă dăm mănă alu dužmanj, ănj trăbuji să ăl poslužulenj pă jăl făr dă frikă,
75 šă să kustănj svănt šă đirept ăm prisutnostu aluj
dă toći zăljilje dă kustu anostru.
76 “Šă tu, fišjoru amnjov, tu vi fi čimat proroku alu Hăl Maj Mari,
kă tu vi meržji ăm nenće dă ubrazu alu Domnuluj să ăj đireš kalje aluj.
77 Tu vi da alu lume aluj, Hir fălos dă spasalală
dă oproštaj dă grehurlje alor.
78 Kutotu asta ăj dă rănd dă milă alu Dimizovu anostru,
šă dăm sorilje dă pă nor u kăđe pă noj Asta ăj metaforă dă istina. Ajišje să svitešči dă duhovna istina kari Spaitelj u da ka kum Sorilje vinji afară kari svitliyezešči pă pămănt. Vejs Mal 4,2.
79 U da lumină alu eje kari šađi ăm nopći, eje kari šađi ăm nopći Ovdje je tama metafora za odsutnost duhovne istine. Ovdje se o ljudima kojima nedostaje duhovna istina govori kao da sjede u tami: “ljudi koji ne znaju istinu”. šă ăm sjena alu morći.
Nju punji pišjorilje anoštri pă kalje dă putuljală.”§ kalje dă putuljală “put mira” je metafora za način života koji dovodi do toga da osoba ima mir s Bogom: “živjeti miran život” ili “hodati po puti koji vodi k miru”.
80 Kupilu krišće šă su ămbălurit ăm duh. Jăl kusta ăm pustinjă păn šje nu su arătat javno la Izrael.

*1,5 Abija are poglavar kari ave grupă dă pop a toc jej asre potomci alu Aron, kari are elši pop dă Izrael (veđi 2 Ljet 24).

1,9 Svećenici trăbuje să acăci tamjan kari are dulšji măndru miros, dăđe prinos alu Dimizov ăm tota điminjaca šă dă sara pă poseban oltar ăm nontru ăm hram.

1,24 Dă pă šinš lunj, toc u viđe kă ăj gărjonă. Atunšje ominji nu su akăca dă Elizabeta kă inka ăj nerotkinjă.

§1,25 Asta ăj dăje kă sămce rušănji kă je nu ave kupij.

*1,54 Dimizov nu poči mujta. Kănd ăš dušji ăm firi, Dimizov să ăngăđešči, aje značalešči kă Dimizov djeluvulešči dă pă obečanje šje u dat. Asta svitešči dă obečanje aluj: “u obečalit alu preci anoštri kă u fi milosrdan.”

1,55 Gal 3,16

1,66 mănă alu Domnuluj ăj pučere alu Domn, pučere aluj are ku jăl.

1,69 Doslovno ăj “rog dă spasenje păntru noj”. Rog dă životinjă are simbol dă pučere alji să să potă branalaskă. Dă Mesija să svitešči ka kum ar fi jăl rog kari ari pučeri să spasalaskă Izrael ka “šjinjiva ku pučeri să nji spasalaskă.”.

§1,69 Doslovno ăj ăm kasa alu sluga aluj David. Kasa alu David predstavalešči familija aluj, potomci aluj.”

*1,71 Doslovno je “od ruku svih koji nas mrze”. Riječ “ruka” predstavlja moć koju zle osobe koriste protiv Božjeg naroda

1,78 Asta ăj metaforă dă istina. Ajišje să svitešči dă duhovna istina kari Spaitelj u da ka kum Sorilje vinji afară kari svitliyezešči pă pămănt. Vejs Mal 4,2.

1,79 eje kari šađi ăm nopći Ovdje je tama metafora za odsutnost duhovne istine. Ovdje se o ljudima kojima nedostaje duhovna istina govori kao da sjede u tami: “ljudi koji ne znaju istinu”.

§1,79 kalje dă putuljală “put mira” je metafora za način života koji dovodi do toga da osoba ima mir s Bogom: “živjeti miran život” ili “hodati po puti koji vodi k miru”.