Evanđelje dă pă Luka
Asta Evanđelje u skris unu om Luka kari are doktor misionar kari u putovulit ku apostol Pavle (vejs Kol 4,14; Flm 24; 2 Tim 4,11) kari nu are židov. Asta kenvijă opisilešči kum su avut Isus, kustu aluj, ănvăcăla, čudesur, morče pă krušji, uskrsnuće dăm morc, unesenje ăm nor. Una dăm mari temă dăm asta Evanđelje ăj kă Isus ispunulešči obečanje kari Dimizov u dat alu Izrael ăm Stari zavjet šă kă radosna vijest nuj numa dă židovur mar šă dă židovur kari nus. Ăm asta Evanđelje Isus spunje dă mulči temur molitvur, Duh Svănt, fălušăjă, zahvalnost šă banj. Asta kenvijă arată kum Isus u izliječilit šă u jărtăt alu mulc ominj, alu ominj kari as re tari bičež ili opsjednuti ku demonur, sărašj, grešnici, mulči mujer. Luka asta u skris, 65. aj dă pă Krist.
1
Luka skrijă karči păntru Teofil dă kustu alu Isus
Ka kum šćijec mulc su apukat să skriji događajur šje Dimizov u obečalit a su dogodulit ăntri noj. Orikic as re svedoci dăm kap dă šje ur skris šje ur văzut šă šje svite Isus, jej ăs slugurlje alu vorba.* jej ăs slugurlje alu vorba Ili “služule alu Dimizov aša spunje alu ominj dă poruka aluj.” Aša šă ju mam ăngănđit dăm elši pă rănd să skruv kutotu păntru činji, glavni Teofile. Aša să fij siguran šă să poc arăta šă să spuj dă ănkriđală dă vorbilje dă šje u fost ănvăcat kă ăj aje anume.
Anđalu spunji alu Zaharija kum su ave Ivan Krstitelj
Ăm zăljiljelje kănd kralj Herod vladale ăm Judeja, are unu popă šje să čima Zaharija dăm svečenički rodu alu Abiji, Abija are poglavar kari ave grupă dă pop a toc jej asre potomci alu Aron, kari are elši pop dă Izrael (veđi 2 Ljet 24). šă mujere aluj isto are dăm pleme alu Aron. Je să čima Elizabeta. Amăndoj ăs re ăm oči alu Dimizov făr dă duvină, pravedni kă jej cănje toći zapovjedurlje šă pravilurlje alu Domnu anostru. Jej asre făr dă kupij, daje kă Elizabeta nu puće să ajvi kupij, šă amăndoj asre tari bătărnj.
Kănd una ză, Zaharija služule ka popa alu Dimizov ăm Hram, u vinjit vreme pă grupa aluj să služulaskă. Dă pă običaju ăntri pop lu izabralit ku kockă să mergă ăm svetište alu Domnu să prinusulaskă miomirosur. Svečenici trăbuje să acăci tamjan kari are dulšji măndru miros, dăđe prinos alu Dimizov ăm tota điminjaca šă dă sara pă poseban oltar ăm nontru ăm Hram. 10 Šă ăntreg narodu aščipta afară ăm udvar šă să aruga ăm vreme dă mirosur.
11 Atunšje anđalu alu Domnu su năstămit ăm Hram alu Zahariji dădănenći pă desna parći§ desna parći lok hunđi anđalu are pă lok dă čast dă žrtvenik hunđi are miomiris. 12 Zaharija kănd u văzut pă anđal tari su ănfrikušatăsă.
13 Daje anđalu ju zăs: “Nuči sprije, Zaharija! Arugală ata u fost auzătă. Mujere ata Elizabeta u ave fišjor, šă tu vi da numi Ivan. 14 Vi ave fălušăje šă slavlje šă mulc sur ăm făluša la fătala aluj. 15 Kă jăl anume u fi mari ăm oči lu Domnu anostru. Vin šă tari butură no be. Mar ăm injima alu mumăsa jăl u fi umpljet ku Duhu Svănt. 16 Mulc fišjori kari ăs Izraelci sur ăntoršji dă rănd dă la jăl ăm napoj la Domnu Dimizovu alor. 17 Jăl u meržji ăm nenće alu Domnu ka vjesniku ăm duhu šă ăm pučere alu Ilija kari are dă kănva prorok să pomirilaskă pă kupiji ku tatusurlje, să ăntorkă pă eje kari ăs nevjerni să apušji mudrost dă la heje kari ăs pravednă, să pripremalaskă narod păntru Domnu.”
18 Ali u zăs Zaharija alu anđalu Gabrijel kari stăće ăm nenče alu Dimizov: “Dă pă šje uj šči kă aje ăj anume? Tu vejs kă mes aku om bătărn šă băšăca ame ăj isto ăm aj.”
19 Anđalu ju ăntors vorba: “Numilje amnjov ăj Gabrijel šă ju mes ku Dimizov* ju mes ku Dimizov ăm original skrijă: “kari stă la Dimizov”. Asta ăj zăs ka ukor alu Zaharija. Prisutnostu alu Gabriel, kari vinji direktno dă la Dimizov, ar trăbuji să fijă dovoljan dokaz alu Zahariji. să askultă šje mu spunji, aša mes mănat să svitesk ku činji šă săc aduk Hir fălos. 20 Punji mă ureći, kănd mar nu maj ănkrizut dă vorbasta šje cam spusu, tu njimika nu vi puće sviti păn šje no su dogoduli asta šje cam spus. Vorbilje šje cam spus ur fi ăm pravă vremi.”
21 Lume aščipta afară pă Zaharija, šă să čudule šje fašji atita dobă ăm svetište. 22 Kănd u vinjit afară nu puće să svitaskă. Jăl svite ăm znakovur šă nu puće să svitaskă njimika păn šje nu ju su ave kupilu. Šă atunšje ur prišjepi kă u avut vizijă ăm svetište.
23 Kănd u završălit vreme dă služba aluj ăm Hram, Zaharija u fužjit akasă. 24 Atunšje maj dă pă zăljilje băšăca aluj u rămas gărjonă, šă nu jăšă afară šinšj lunj. Dă pă šinšj lunj, toc u viđe kă ăj gărjonă. Atunšje ominji nu su akăca dă Elizabeta kă inka ăj nerotkinjă. Elizabeta u zăs: 25 “Domnu ăj ala kari u făkut asta aku: Dimizov su ujtat pă minji ku milă šă u lot ăndărăt rušănje dăm oči alu ominj.” Asta ăj daje kă sămce rušănji kă je nu ave kupij.
Anđalu spunji alu Marija kum su ave Isus, Fišjoru alu Dimizov
26 Šasă lunj dă kănd Elizabeta are gărjonă, Dimizov u mănat pă anđalu aluj păšći Gabrijel ăm varuš ăm Galileja kari să čamă Nazaret. 27 Jăl u vinjit la fată ăm păr kă su zaručulit ku Josip kari are potomku alu Kralju David. Je să čima Marija. 28 Gabrijel u vinjit šă u zăs: “Ănfălušešćići tu kari ješć izabralită! Domnu ăj ku činji! Blagoslovulită ješć tu ăntri mujer!”
29 Marija are uznemirenă dă pozdravu aluj šă je u ănšjirkat să să ăngănđaskă šje značalešći. 30 Anđalu ju zăs alji: “Nuc fijă frikă, Marija! Tu aj aflat la Dimizov milă.§ Tu aj aflat la Dimizov milă Idiom “află milost” značalešči kă benji ješć apukat dă la šjinjiva: “Dimizov u odlučulit kă cu da mila” ili “Dimizov cu arăta bunjeme aluj.” 31 Punji ureći, vi rămănje gărjonă, vi făta fišjoru šă tu ji punji numi Isus! 32 Jăl u fi mari, šă u fi čimat Fišjoru lu Hăl Maj Mari! Šă Domnu Dimizov ju da autoritet să vladalaskă ka kralju ka kum ăj predaku aluj David. 33 Šă jăl u vladalit ăm familija lu Jakov dă erikeš, šă kraljevstva aluj nu ave kraj!”
34 Marija u ăntribat atunšje pă anđal: “Kum poći asta fi kă ju mes fată ăm păr!”
35 Anđalu ju ăntors vorba: “Duhu Svănt u vinji pă činji, šă pučere dă Hăl Maj Mari ću astupa ku umbră. Dăm ala rănd Kupilu Svănt šje u fi fătat dă la činji u fi čimat Fišjoru alu Dimizov. 36 Punji ureči: Rođakinja asta Elizabeta ăj bătărnă šă isto u ave fišjor, kă je nu puće să ajvi majmult, ali aku ăj mar ăm šasă lunj dă kănd ăj gărjonă. 37 Kă njimika nuj nemoguće alu Dimizov!”
38 Atunšje u zăs Marija: “Da ju mă ligizesk ku asta să fjuv ropkinja alu Domnu. Lasă fijă aša kum tu zăšj.” Atunšje anđalu u fužjit dă la je.
Elizabeta u kunuskut pă kupilu alu Marija dăm injimă kă jăl ăj Mesija
39 Dovă tri zălji dă pă aje Marija su gătat šă u mers pă kalji, je su ăngribit ăm unu sat ăm Judeja pă đal. 40 Akulo are kasa lu Zaharija. Je u tunat ăm nontru šă su pozdravalit ku Elizabeta. 41 Kum u auzăt Elizabeta pozdravu lu Marija u sămcăt pă kupilu alji kum tari su miškat ăm injimă, šă Elizabeta are pljină ku Duhu Svănt. 42 Elizabeta tari u mužjit lu Marija: “Maj tari ješć blagoslovulită tu ăntri mujer, šă blagoslovulită ăj kupilu atov! 43 Adišje mes aša bitnă, kă tu mama lu Domnu amnjov vinji să mă posjetilaskă? 44 Kă dăm momentu šje am auzăt pozdravalala ata, kupilu amnjov tari su miškat dă fălušăjă ăm injima ame! 45 Blagoslovljenă daje kă tu aj ănkrizut kă šje Domnu cu igirit sigurno u fi!”
Marija slavalešći pă Dimizov ăm kănćit
46 Atunšje Marija u zăs:
“Duša ame ăl slavalešći pă maj mari Domn,
47 šă duhu amnjov să ănfălušešći ăm Dimizov Spasitelju amnjov,
48 daje kă jăl su ujtat ku milă pă minji pă poniznă ropkinja aluj,
aku toći generacijurlje mur čimamă blagoslovljenă,
49 daje kă svemogući Dimizov u făkut mari djelur ku minji,
šă numilje aluj ăj svănt.
50 Pălăngă totă sămănca, Dimizov ăj milos
pălăngă eje kari ăl poštivalešći.
51 Ku mănă aluj jăl u făkut pučernjišji lukrur.
Jăl u arunkat afară pă eje kari asre ponosnă ăm sufljičilje alor šă pă eje kari asre umišljeni.
52 Pă heje bălour vladar lju vărlji dă pă prijestolje,
a pă heje kari ăs ponizni lju riđikatulji.
53 U rănjit pă flămănž ku mănkari bună,
a pă găzdašji lju măna ku mănjilje golji.
54 Jăl u ažutat pă Izrael sluga aluj
su ăngănđitusă dă milă aluj,* Dimizov nu poči ămujta. Kănd ăš dušji ăm firi, Dimizov să ăngăđešči, aje značalešči kă Dimizov djeluvulešči dă pă obečanje šje u dat. Asta svitešči dă obečanje aluj: “u obečalit alu preci anoštri kă u fi milosrdan.”
55 ka kum u obečalit alu preci anoštri dă kănva
să fijă pljinj dă milă pălăngă Abraham šă pălăngă potomku aluj Gal 3,16 dă erikeš.”
56 Marija u rămas ku Elizabeta tri lunj atunšje su ăntorsăsă akasă.
Ivan Krstitelj su avutăsă
57 Kănd u vinjit vreme alu Elizabeti să ajvi kupil, je u fătat fišjor. 58 Šă kănd ur auzăt susjedi šă njamu kă Domnu are bun pălăngă je, jej ur vinjit una la je šă să ăm făluše ku je una.
59 Kupilu trăbuje să fijă obrezalit pă optă (8) zuva, šă kănd or vinjit una să fakă asta, jej gănđe să ăj đe numi Zaharija dă pă tatusu. 60 Mumăsa u odbijilit šă u zăs: “Nu, jăl su čima Ivan.”
61 Ali jej ur zăs: “Njime dăm njamuc nu u fost čimat dă pă numiljala!” 62 Šă aša jej ăntriba ku znakur pă tatusu alu kupilula, kum su čima. 63 Zaharija u šjirut pločică dă skris šă u skris: “Ivan ăj numilje aluj!” Toc asre ămirac. 64 Šă dăm ala šas Dimizov u dăsvăkut gura alu Zaharija šă poći să svitaskă. Šă jăl dăđe slavă alu Dimizov!
65 Atunšje frika u vinjit pă tot susjedu šă ăm totă parće dă Judeja păm đalur šă spunje šje su dogodulit. 66 Toc kari ur auzăt dă aje cănje ăm firi šă să ăngănđe: “Šje u fi dăm ala kupil? Anume măna alu Domnuluj măna alu Domnuluj ăj pučere alu Domnu: “pučere aluj are ku jăl”. are ku kupilula Ivan.”
Zaharija prorokuvulešči šjinji ăj Mesija šă Ivan
67 Zaharija, tatusu alu Ivan are pljin dă Duhu Svănt, atunšje prorokovale šă zăšje:
68 “Slava alu Domnu Dimizov alu Izrael,
Kă jăl u vinjit šă să otkupilaskă pă narodu aluj!
69 Jăl u răđikat păntru noj pă spasitelju silni! Ăm original skrijă: “rog dă spasenje păntru noj”. Rog dă životinjă are simbol dă pučere alji să să potă branalaskă. Dă Mesija să svitešči ka kum ar fi jăl rog kari ari pučeri să spasalaskă Izrael ka “šjinjiva ku pučeri să nji spasalaskă.”
Dăm potomstva lu sluga amnjov la kralj David.§ ăm original skrijă: “ăm kasa alu sluga aluj David”. Kasa alu David predstavalešči familija aluj, potomci aluj.
70 Asta nju fost spus
dăm gurălje dă proroci aluj svănc dă kănva:
71 spasenje dă la dužmanji anoštri
šă dăm mănj* Vorba “măna” predstavalešči pučeri kari rej ominj koristilešči protiv dă ominji alu Dimizov. kari toc nji mărzălešći.
72 Are milosrdan pălăngă preci anoštri,
šă u ispunulit savezu aluj svănt.
73 Ăm zakletvă kari u dat lu Abraham, alu predaku anostru:
74 să nji izbavalaskă dăm mănj alu dužmanj,
să pučenj poslužulenj pă jăl făr dă frikă,
75 šă să kustănj svănt šă đirept ăm toći zăljilje dă kustu anostru.
76 Šă tu Ivan fišjoru amnjov, tu vi fi čimat proroku alu Maj Mari Dimizov,
kă tu vi meržji ăm nenće alu Domnuluj šă să ăj đireš kalje aluj,
77 Tu vi da alu lume lu Dimizov, Hir fălos dă spasalala
šă dă jirtala dă grehurlje alor.
78 Kutotu asta ăj dă rănd dă sufljitu milos alu Dimizovu anostru,
ka sorilje kari svitlizešči u vinji afară dăm nor pă noj sus Asta ăj metaforă dă điriptači. Ajišje să svitešči dă duhovna điriptači kari Spasitelj u da ka kum sorilje vinji afară kari svitlizešči pă pămănt. Veđi Mal 4,2.
79 u da lumină alu eje kari šađi ăm tunjerik, eje kari šađi ăm tunjerikasta ăj metaforă hunđi nuj duhovna điriptači. Alu heje ominj kari lji falalešči duhovna điriptači svitešči kă jej šađi ăm tunjerik: “ominji kari nu ščijă điriptači”. šă ăm umbra alu morči.
Nju punji pišjorilje anoštri pă kalje dă putuljală.”§ kalje dă putuljală ăj metaforă dă kust kari osoba ari putuljală ku Dimizov: “să kustănj kust ku putuljală” ili “să umblănj pă kalji kari nji dušji la putuljală”.
80 Ivan u kriskut šă su ămbălurit ăm duh. Kusta ăm pustinjă păn šje nu su arătat javno alu Izraelc.

*1,2 jej ăs slugurlje alu vorba Ili “služule alu Dimizov aša spunje alu ominj dă poruka aluj.”

1,5 Abija are poglavar kari ave grupă dă pop a toc jej asre potomci alu Aron, kari are elši pop dă Izrael (veđi 2 Ljet 24).

1,9 Svečenici trăbuje să acăci tamjan kari are dulšji măndru miros, dăđe prinos alu Dimizov ăm tota điminjaca šă dă sara pă poseban oltar ăm nontru ăm Hram.

§1,11 desna parći lok hunđi anđalu are pă lok dă čast

*1,19 ju mes ku Dimizov ăm original skrijă: “kari stă la Dimizov”. Asta ăj zăs ka ukor alu Zaharija. Prisutnostu alu Gabriel, kari vinji direktno dă la Dimizov, ar trăbuji să fijă dovoljan dokaz alu Zahariji.

1,24 Dă pă šinšj lunj, toc u viđe kă ăj gărjonă. Atunšje ominji nu su akăca dă Elizabeta kă inka ăj nerotkinjă.

1,25 Asta ăj daje kă sămce rušănji kă je nu ave kupij.

§1,30 Tu aj aflat la Dimizov milă Idiom “află milost” značalešči kă benji ješć apukat dă la šjinjiva: “Dimizov u odlučulit kă cu da mila” ili “Dimizov cu arăta bunjeme aluj.”

*1,54 Dimizov nu poči ămujta. Kănd ăš dušji ăm firi, Dimizov să ăngăđešči, aje značalešči kă Dimizov djeluvulešči dă pă obečanje šje u dat. Asta svitešči dă obečanje aluj: “u obečalit alu preci anoštri kă u fi milosrdan.”

1,55 Gal 3,16

1,66 măna alu Domnuluj ăj pučere alu Domnu: “pučere aluj are ku jăl”.

1,69 Ăm original skrijă: “rog dă spasenje păntru noj”. Rog dă životinjă are simbol dă pučere alji să să potă branalaskă. Dă Mesija să svitešči ka kum ar fi jăl rog kari ari pučeri să spasalaskă Izrael ka “šjinjiva ku pučeri să nji spasalaskă.”

§1,69 ăm original skrijă: “ăm kasa alu sluga aluj David”. Kasa alu David predstavalešči familija aluj, potomci aluj.

*1,71 Vorba “măna” predstavalešči pučeri kari rej ominj koristilešči protiv dă ominji alu Dimizov.

1,78 Asta ăj metaforă dă điriptači. Ajišje să svitešči dă duhovna điriptači kari Spasitelj u da ka kum sorilje vinji afară kari svitlizešči pă pămănt. Veđi Mal 4,2.

1,79 eje kari šađi ăm tunjerikasta ăj metaforă hunđi nuj duhovna điriptači. Alu heje ominj kari lji falalešči duhovna điriptači svitešči kă jej šađi ăm tunjerik: “ominji kari nu ščijă điriptači”.

§1,79 kalje dă putuljală ăj metaforă dă kust kari osoba ari putuljală ku Dimizov: “să kustănj kust ku putuljală” ili “să umblănj pă kalji kari nji dušji la putuljală”.