2
Isus su avut ăm Betlehem
(Mt 1,18–25)
Ăm aje vremi dă pă šje su avut Ivan, zapovjed u fost mănată dă la car August să fakă skritura dă stanovništvo ăm ăntragă cara. Aje are elši skritura dă stanovništvo kari u fost kănd Kvirinije are vladar dă Sirija. Aša toc ur mers să să prijavalaskă ăm varušu hunđi preci alor u kustat.
Aša Josip dăm mik varuš Nazaret ăm Galileja, u mers ăm varuš Betlehem ăm Judeja hunđi su avut David daje kă jej as re njamu alu kralj David.* Betlehem are mik varuš, akulo David su avut, a u fost zăs kă akulo su ave šă Mesija (Mih 5,2). Josip u mers akulo să să jivaskă dă skritura una ku Marija zaručnica aluj, kari are gărjonă. Šă kum asre dăm Betlehem akulo vreme u vinjit să să ajvi kupilu. Je u avut elši fišjor, lu ănvălitălu šă lu pus ăm hištalov hištalov are čist, molji šă uskat ka fănu, să fijă molji păntru kupil mik. Marija šă Josip as re una ăm aje prostorijă hunđi as re živadur. daje kă nu are soba păntru jej ăm fugadov. nu are soba păntru jej ăm fugadovdaje kă ur vinjit mulc ominj ăm Betlehem să să prijavalaskă pă skritura dă stanovništvo.
Anđalu najavalašči alu pastiri kă Isus Spasitelj su avut
Ăm ala lok dă apropi dă Betlehem asre pastirur kari rămănje afară pă otvoreno šă păze stadurlje alor totă nopće. Šă dăm turdată su pojavalit anđalu alu Domnuluj! Anđalu u stat ăm nenće alor, šă slava alu Domnuluj lju svitlăzăt pă jej. Šă pastiri u gălbănjit ăm ubraz dă frikă. 10 Ali anđalu lju zăs: “Nu vă fijă frikă! Ju vjuv să vă aduk Hir fălos, dă mari fălušăjă păntru totă lume. 11 Ăm varušu hunđi su avut Kralj David, astăs su avut Spasitelj. Jăl are Krist, Domnu! 12 Asta ăj znak dă pă kari să ăl šćijec: voj vic afla pă kupilu ănvălit ăm hištalov.”
13 Atunšje dăm turdată lăngă parće dă anđal u vinjit mulc anđej dăm nor kari hvalale pă Dimizov. Šă jej slavale:
14 “Slava alu Dimizov ăm nor
šă pă pămănt putuljală alu eje ominj kari lju izabralit.”
15 Dă pă šje ur fužit anđelji dă la pastir ăm nor, pastiri ur zăs una la alt: “Haj aku am Betlehem, šă să viđenj aje dă šje Domnu nju spus!”
16 Aša sur ăngribit ăm Betlehem šă ur aflat pă Marija, šă pă Josip, a kupilu are ăm hištalov. 17 Šă kănd pastiri ur văzut pă kupil, jej sur apukatăsă să spujă šje lju fost spus dă la anđej dă kupil. 18 Toc eje kari ur auzăt šje pastiri ur spus, jej toc asre ămirac. 19 Ali Marija cănje toći vorbilje alor ăm sufljičilje alor šă mult su gănđit dă jelji.§ Marija cănje dă vorbilje alor šje ur spus dă kupilu alji, kutotu ji are dragocjeno: “ăm fălušăjă cănje aje”. 20 Atunšje pastiri ur fužjit la stadurlje alor šă jej dăđe hvală šă slavă lu Dimizov dă kutotu stvarurlje šje ur auzăt šă šje ur văzut, točno kum lju fost najavalit alor.
21 Osma zuva kănd kupilu su avut u fost obrezalit,* obrezalit Zakonu kari Dimizov u dat alu židovski vjernici zăšji kă obrezanje dă fišjor ăj žrtva dă roditelji kari trăbă să adukă (Lev 12,1–4). šă u fost čimat Isus, numilje u dată aluj dă la anđal majnti dă šje Marija u rămas gărjonă.
Isus šă Marija trăbă să mergă ăm Hram
22 Šă kănd u vinjit vreme alu Marija obred dă čistilală kum are zapovjedălală dă la zakonu alu Mojsije, Marije šă Josip ur dus pă Isus am Jeruzalem să ăl posvetilaskă la Domnu, 23 kă ăj skris ăm zakonu alu Domnu: “Tot elši fišjor u fi posvetilită la Domnu.” Izl 13,2 24 Jej trăbă isto să adukă žrtvă: “Dovă grlicur ili doj tănjiră puromb,” Lev 12,8 kum ăj zapovjedalit dă la zakonu alu Domnu anostru.
Šimun u prepoznulit pă Mesija
25 Atunšje are om ăm Jeruzalem šje să čima Šimun. Jăl are pravedan šă svet šă aščipta pă Mesija să izbavalaskă pă Izrael pă Mesija să izbavalaskă pă Izrael Ăm original skrijă: “aščipta utjehă dă Izrael” šă Duhu Svănt are ku jăl. 26 Šă Duhu Svănt majnti ju spus aluj kă no mori majnti dă šje no viđe pă Mesija alu Domnu anostru. 27 Aša Duhu Svănt lu dus pă Šimun ăm Hram ăm Hram “ăm udvaru dă Hram.” Numa svečenici puće tuna ăm zgrada dă Hram. kănd ur adus roditelji pă kupilu Isus ăm nontru šă să fakă obred kum are običaju dă zakonu alu Mojsije. 28 Šimun lu apukat ăm mănjilješ pă Isus, slavale pă Dimizov, šă u zăs:
29 “Aku lasă pă sluga atov să moră ăm putuljală, Domnu,
kum tu aj zăs,
30 kă oči amej ur văzut spasenje ata.§ spasenje ata “Spasalala” spunji dă osobă kari u adušji spas–kupil mik kari ăj Isus–kum Šimun cănji: “Spasitelj kari tu aj mănat”.
31 Asta tu aj făkut dă totă lume.
32 Asta ăj lumina dă ominj * lumina Asta metaforă značalešči kă kupilu u ažuta alu ominj să vadă šă să prišjepi pă ista način ka kum lumina ažută alu ominj benji să vadă. šă lji svitlizaskă alu ominj kari nus Židov,
slava alu lume dă Izrael!”
33 Tata šă mama alu Isus asre umpljec ku ămirală dă kutotu šje Šimun u zăs dă jăl. 34 Atunšje Šimun u blagoslovulit pă jej šă u zăs lu Marija: “Dimizov u odredilit pă ala kupil kă păntru jăl mulc Izraelc ur kăđe šă su riđikasă. ur kăđe šă su riđikasă Ešće vorbi značalešči: “asta kupil u fašji kă mulc ur kăđe ili ur vinji dă apropi la Dimizov”. Jăl ăj odredilit să fijă znaku alu Dimizov, ali mulc lur odbacalilă 35 aša u vinji pă lumină găndurlje askunšă alu mulc, a maču či ămpunžji ăm duša ata.” MačAsta metaforă spunji dă tuga mari kari Marija u sămcă: “Tuga ata u fi aša tari dă ču dure ka kum maču čar ămpunžji ăm sufljit.”
Ana u prepoznulit pă Mesija
36 Are isto aša proročica Ana fată alu Fanuel kari ăj dăm pleme alu Ašer. Ana are tari bătărnă mujeri, je are šapči aj ăm brak 37 šă aku ăj vădojă, mar hunđiva osamdeset patru aj.§ “osamdeset patru aj”: poči fi 1) aste are vădoja 84 aj ili 2) are vădoja kari are bătărnă 84 aj. Ana nu fužje dăm Hram, nego služule akulo zuva šă nopće ăm post šă ăm aruguminći. 38 Baš pă aje vremi Ana u vinjit, hvalale pă Dimizov, šă je spunje dă kupilu Isus alu toc kari ašćipta pă Dimizov să otkupilaskă pă Jeruzalem.* să otkupilaskă pă Jeruzalem Asta značalešči: “ala kari u otkupili Jeruzalem” ili “jăl kari u adušji blagoslov alu Dimizov a naklonost napoj ăm Jeruzalem”. (veđi Iz 52,9).
39 Dă pă šje ur făkut Josip šă Marije kutotu šje zakonu alu Domnu u šjirut dă la jej, jej ur mers ăm napoj ăm varušu alor Nazaret ăm Galileja. 40 Kupilu u kriskut šă su ămbălurităsă, are pljin dă mudrost, šă blagoslovurlje alu Dimizov asre ku Isus.
Isus svitešči ku učitelji ăm Hram
41 Roditelji alu Isus măržje ăm tot anu ăm Jeruzalem să fijă akulo pă blagdan dă Pasha. 42 Aša kănd are Isus dvanaest aj dă bătărn jăl una ku jej u mers pă blagdan ka kum stalno măržje. 43 Šă kănd u trikut blagdanu jej sur gătatăsă akasă, ali făr dă šćučilje alu roditelji, kupilu Isus u rămas ăm Jeruzalem. 44 Jej gănđe kă ăj hunđiva ăm grupă. Jej ur trikut mari kalji totă zuva, kapu sur apukatăsă să ăl koći ăntri njamu šă ăntri hej kari ăl kunošći. 45 Kum nu lor aflat, jej ur mers ăm napoj ăm Jeruzalem šă ăl koći. 46 Tri zălji dă pă aje jej lor aflat. Isus are ăm Hram, šăđe ăntri učitelji dă zakonu alu Mojsije, punje ureče šă lji ăntriba. 47 Toc kari ăl punje ureče asre ămirac la fire aluj, šă la odgovurlje aluj.
48 Roditelji aluj isto aša asre tari ămirac kănd lor văzutălă akulo šă mumăsa ju zăs: “Fišjoru amnjov adăšje njaj făkut asta anovă? Tata atov šă ju as renj ăm mari brigur dă činji, păšći tot či kutanj!”
49 Isus u ăntors vorba: “Ali adăšje mă kutac? Nu šćijec kă ju aš trăbuji să fjuv ăm kasa kasa alu Tata Isus svitešči dă Hramu alu Dimizov alu Tata amnjov?” Tata amnjov Roditelji aluj trăbuje să ščiji dă svrha aluj kari Tata aluj lu mănat. Ku 12 aj, Isus, Fišjoru alu Dimizov, ščije kă Dimizov ăj pravi Tata aluj (nu Josip, bărbatu alu Marija). 50 Jej nur prišjiput šje gănđe să lji spujă.
51 Ali Isus u mers ăm napoj ku roditelji ăm Nazaret, šă jăl lju u pus ureći. Šă mumăsa aluj u cănut kutotu vorbilje ăm sufljituš.§ u cănut kutotu vorbilje ăm sufljituš Dă kutotu šje Marija u auzăt, zăšji kă ăj ka blago kari je cănje tari ăm sufljitu alji, păze, šă cănje dă aje. 52 Šă ăm aje vremi Isus u kriskut ăm gănd šă ăm telă* u kriskut ăm gănd šă ăm telăare maj kufiri šă maj bălour. šă ku milă dă la Dimizov šă dă la lumi. ku milă dă la Dimizov šă dă la lumi Asta svitešči kum krišće duhovno šă ăm telă: “Dimizov ăl blagoslovule maj mult šă maj mult a ominji ăl plăšje maj mult šă maj mult.”

*2,4 Betlehem are mik varuš, akulo David su avut, a u fost zăs kă akulo su ave šă Mesija (Mih 5,2).

2,7 hištalov are čist, molji šă uskat ka fănu, să fijă molji păntru kupil mik. Marija šă Josip as re una ăm aje prostorijă hunđi as re živadur.

2,7 nu are soba păntru jej ăm fugadovdaje kă ur vinjit mulc ominj ăm Betlehem să să prijavalaskă pă skritura dă stanovništvo.

§2,19 Marija cănje dă vorbilje alor šje ur spus dă kupilu alji, kutotu ji are dragocjeno: “ăm fălušăjă cănje aje”.

*2,21 obrezalit Zakonu kari Dimizov u dat alu židovski vjernici zăšji kă obrezanje dă fišjor ăj žrtva dă roditelji kari trăbă să adukă (Lev 12,1–4).

2,23 Izl 13,2

2,24 Lev 12,8

2,25 pă Mesija să izbavalaskă pă Izrael Ăm original skrijă: “aščipta utjehă dă Izrael”

2,27 ăm Hram “ăm udvaru dă Hram.” Numa svečenici puće tuna ăm zgrada dă Hram.

§2,30 spasenje ata “Spasalala” spunji dă osobă kari u adušji spas–kupil mik kari ăj Isus–kum Šimun cănji: “Spasitelj kari tu aj mănat”.

*2,32 lumina Asta metaforă značalešči kă kupilu u ažuta alu ominj să vadă šă să prišjepi pă ista način ka kum lumina ažută alu ominj benji să vadă.

2,34 ur kăđe šă su riđikasă Ešće vorbi značalešči: “asta kupil u fašji kă mulc ur kăđe ili ur vinji dă apropi la Dimizov”.

2,35 MačAsta metaforă spunji dă tuga mari kari Marija u sămcă: “Tuga ata u fi aša tari dă ču dure ka kum maču čar ămpunžji ăm sufljit.”

§2,37 “osamdeset patru aj”: poči fi 1) aste are vădoja 84 aj ili 2) are vădoja kari are bătărnă 84 aj.

*2,38 să otkupilaskă pă Jeruzalem Asta značalešči: “ala kari u otkupili Jeruzalem” ili “jăl kari u adušji blagoslov alu Dimizov a naklonost napoj ăm Jeruzalem”. (veđi Iz 52,9).

2,49 kasa alu Tata Isus svitešči dă Hramu alu Dimizov

2,49 Tata amnjov Roditelji aluj trăbuje să ščiji dă svrha aluj kari Tata aluj lu mănat. Ku 12 aj, Isus, Fišjoru alu Dimizov, ščije kă Dimizov ăj pravi Tata aluj (nu Josip, bărbatu alu Marija).

§2,51 u cănut kutotu vorbilje ăm sufljituš Dă kutotu šje Marija u auzăt, zăšji kă ăj ka blago kari je cănje tari ăm sufljitu alji, păze, šă cănje dă aje.

*2,52 u kriskut ăm gănd šă ăm telăare maj kufiri šă maj bălour.

2,52 ku milă dă la Dimizov šă dă la lumi Asta svitešči kum krišće duhovno šă ăm telă: “Dimizov ăl blagoslovule maj mult šă maj mult a ominji ăl plăšje maj mult šă maj mult.”