Scrisoarea lui Pavel către Efeseni
1
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și către cei credincioși în Isus Hristos: Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos, după cum ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui, în dragoste, predestinându-ne pentru adopție, ca copii, prin Isus Hristos, pentru El însuși, după buna plăcere a dorinței Sale, spre lauda gloriei harului Său, prin care ne-a dat de bunăvoie favoarea în Cel iubit. În El avem răscumpărarea noastră prin sângele Său, iertarea greșelilor noastre, potrivit cu bogăția haruluiSău pe care l-a făcut să abunde față de noi în toată înțelepciunea și prudența, făcându-ne cunoscut misterul voinței Sale, potrivit bunei Sale plăceri pe care a hotărât-o în El 10 pentru o administrare a plinătății vremurilor, pentru a rezuma toate lucrurile în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, în El. 11 Ni s-a atribuit și nouă o moștenire în El, fiind rânduiți mai dinainte, potrivit cu planul Celui care face toate lucrurile după planul voii Sale, 12 pentru ca noi, care mai înainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei Lui. 13 În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Vestea cea bună a mântuirii voastre — în care, crezând și voi, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt făgăduit, 14 care este un gaj al moștenirii noastre, pentru răscumpărarea proprietății lui Dumnezeu, spre lauda gloriei sale.
15 De aceea și eu, care am auzit despre credința în Domnul Isus, care este printre voi, și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, 16 nu încetez să mulțumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18 ca să vă lumineze ochii inimii voastre, ca să știți care este nădejdea chemării Lui, și care sunt bogățiile gloriei moștenirii Sale în sfinți, 19 și care este nespus de mare puterea Sa față de noi, cei care credem, potrivit cu lucrarea tăriei puterii Sale 20 pe care a lucrat-o în Hristos când L-a înviat din morți și L-a făcut să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, 21 cu mult mai presus de orice stăpânire, autoritate, putere, domnie și orice nume care se numește, nu numai în acest veac, ci și în cel ce va să vină. 22 I-a supus toate lucrurile sub picioarele Lui și L-a dat să fie cap peste toate lucrurile pentru Adunare, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui care umple totul în toți.