6
Detlot femili lain blanga ola haibala serramonimen
Wal Libai bin abum thribala san neim Geshan, Kohath, en Merarai. En Kohath bin abum fobala san neim Emrem, Isa, Hebran, en Yusiyel. En Emrem bin abum dubala san neim Eran en Mosis en wanbala doda gulum Miriyam. Eran bin abum fobala san neim Neideb, Abaihu, Eliyeisa, en Ithama.
4-15 Wal dijan na det femili lain weya bin kamat brom Eliyeisa. Olabat na bin neim Finiyas, Ebishuwa, Bukai, Yusi, Serahaiya, Meraiyoth, Amaraiya, Ahitab, Seidok, Ahimas, Esaraiya, Johanan, Esaraiya, hubin wek langa det Serramoni Pleis weya King Salaman bin bildimap langa Jerusalem, Amaraiya, Ahitab, Seidok, Shalum, Hilkaiya, Esaraiya, Seraiya, en Jehosadek.
Wal King Nebakanesa bin deigimwei Jehosadek en detlot najalot pipul hubin jidan seimtaim blanga Juda en Jerusalem. YAWEI na bin jandimwei ol dislot prisana.
Najalot femili lain blanga Libai
16 Wal Libai bin abum thribala san neim Geshan, Kohath en Merarai. 17 En deibin ol abumbat san. Geshan bin det dedi blanga Libnai en Shimiyai, 18 Kohath bin det dedi blanga Emrem, Isa, Hebran, en Yusiyel, 19 en Merarai bin det dedi blanga Malai en Mushai.
20-21 Wal dijan na det femili lain weya bin kamat brom Geshan. Olabat neim bin Libnai, Jeihath, Sima, Jowa, Ido, Sera, en Jetharai.
22-24 Wal dijan na det femili lain weya bin kamat brom Kohath. Olabat neim bin Aminadeb, Kora, Esiya, Elkana, Ibaiyasaf, Esiya, Teihath, en Yuriyel, Yusaiya, en Shaul.
25-27 Wal Elkana bin abum dubala san neim Amasai en Ahimath. Wal dijan na det femili lain weya bin kamat brom Ahimath. Olabat neim bin Elkana, Sofai, Neihath, Eliyab, Jeroham, en Elkana.
28 Wal Semyul bin abum dubala san neim Jowal en Abaija.
29-30 Wal dijan na det femili lain weya bin kamat brom Merarai. Olabat neim bin Malai, Libnai, Shimiyai, Yusa, Shimiya, Heigith, en Esaiya.
Detlot hubin oldei pleipleibat myusik langa Serramoni Pleis
31 Wal dislot men na King Deibid bin meigim olabat jidan bos blanga det myusik langa det pleis weya dei oldei weshipbat YAWEI langa Jerusalem afta det Seikridwan Boks bin go deya. 32 Deibin dum det wek olataim langa det Seikridwan Tent weya YAWEI oldei jidan, bifo det taim wen King Salaman bin bildimap det Serramoni Pleis.
33-38 Wal Heiman bin boswan blanga det fes singamob. Im femili lain bin gobek raitbek langa Jeikob. Olabat bin neim Heiman, Jowal, Semyul, Elkana, Jeroham, Eliyel, Towa, Suf, Elkana, Mahath, Amasai, Elkana, Jowal, Asaraiya, Sefanaiya, Teihath, Esiya, Ibaiyasaf, Kora, Isa, Kohath, Libai, en Jeikob.
39-43 Wal Eisaf bin boswan blanga det sekan singamob. Im femili lain bin gobek raitbek langa Libai. Olabat neim bin Eisaf, Berakaiya, Shimiya, Maikul, Beiseiya, Melkija, Ithnai, Sera, Adaiya, Ithan, Sima, Shimiyai, Jeihath, Geshan en Libai.
44-47 Wal Ithan bin boswan blanga det namba 3 singamob. Im femili lain bin gobek raitbek langa Libai. Olabat neim bin Kishai, Ebdi, Melak, Hashabaiya, Amasaiya, Hilkaiya, Emsi, Bani, Shemera, Malai, Mushai, Merarai en Libai.
48 Ol detlot najalot Libaimen bin dum najalot wek langa det Serramoni Pleis.
Ola femili lain blanga Eran
49 Wal Eran en det femili lain weya bin kamat brom im, bin gibit detlot gudsmelwan ofring, en detlot sekrifais ofring deibin barnim langa det teibul blanga ofring. Deibin boswan blanga ola weship blanga det Brabli Seikridwan Rum, en blanga detlot sekrifais weya God wandim blanga larramgo fri ola Isreil pipul brom olabat nogudbalawei. Deibin dum ol dislot wek hau Mosis det wekinmen blanga God bin dalimbat olabat.
50-53 Wal dislot na det femili lain weya bin kamat brom Eran. Olabat neim bin Eliyeisa, Finiyas, Ebishuwa, Bukai, Yusi, Serahiya, Meraiyoth, Amaraiya, Ahitab, Seidok en Ahimas.
Det kantri weya detlot Libai pipul bin jidan
54 Wal dijan na ol detlot kantri blanga det Libai klen. Libai en im thribala san neim Kohath, Geshan en Merarai bin gedim taun brom detlot kantri blanga ol detlot najalot klen en bambai deibin hendimoba langa olabat sanmob en grensanmob.
Wal Eran, det grensan blanga Kohath, en det femili lain weya bin kamat brom im bin gedim ol dislot pleis na. 55 Deibin gedim det taun gulum Hebran, det seifwan taun langa Juda, en detlot gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa det taun. 56 Bat ola najalot kantri en lilwan taun lilbit longwei brom Hebran bin go langa Keilab det san blanga Jefana.
57-59 Wal deibin gedim ol dislot taun du Jeitiya, Libna, Eshtamowa, Hilen, Debiya, Eshan en Bethshemesh garram ola gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa detlot taun. 60 En langa det kantri blanga Benjamin, deibin abum dislot taun en det gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap blanga olabat, Geba, Elamath en Einathoth. Olabat bin abum 13 taun blanga jidan na. 61 En Kohath bin gedim tenbala taun du brom det Sangodanwei Manesa klen.
62 Wal detlot femili blanga Geshan bin gedim 13 taun brom Isaka, Esha, en det Neftali klen, en det Sanraiswei Manesa klen hubin kaman brom Beishan. 63 En 12 taun brom detlot Rubin, Ged en Sebyulan klen bin go langa detlot femili blanga Merarai, det san blanga Libai. 64 Lagijat na ola Isreil pipul bin gibit det Libai klen ol dislot taun en detlot gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa detlot taun. 65 Detlot taun langa detlot kantri blanga detlot thribala klen blanga Juda, Simiyan en Benjamin bin jidan lagijat na wen YAWEI bin album olabat.
66-70 Wal sambala femili blanga det femili gulum Kohath bin abum sambala taun en gudwan kantri blanga buligi en ship brom det Ifreiyim klen. Deibin gedim Shekam, det seifwan taun langa det hil kantri blanga Ifreiyim, Gisa, Jomiyam, Betharan, Ejalan en Geriman. En langa det kantri blanga det Sangodanwei Manesa klen deibin abum dubala taun gulum Eina en Biliyam en det gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa dubala taun.
71 Wal detlot femili blanga Geshan bin abum dislot taun en det gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa dislot taun. Langa det kantri blanga det Sanraiswei Manesa klen, deibin abum Golan langa Beishan en Eshtaroth. 72-73 En langa det kantri blanga det Isaka klen deibin abum dislot taun gulum Kedish, Daberath, Remoth en Einam. 74-75 En langa det kantri blanga det Esha klen deibin abum dislot taun gulum Mashal, Ebdan, Hukak en Reiyob. 76 En langa det kantri blanga det Neftali klen deibin abum dislot taun gulum Kedish langa Gelali, Heiman en Kiriyathaiyim.
77-81 Wal ol detlot najalot femili blanga Merarai bin abum dislot taun garram olabat gudwan kantri blanga buligi en ship gulijap langa detlot taun. Langa det kantri blanga det Sebyulan klen deibin abum dislot taun gulum Rimono en Teibowa. En langa det kantri blanga det Rubin klen sanraiswei langa det Jodan Riba en weya yu garra gopas langa Jeriko deibin abum dislot taun gulum Besa, weya bin jidan langa det fletwan kantri ontop langa hil, en Jasa, Kedemoth, en Mefath. En langa det kantri blanga det Ged klen deibin abum dislot taun gulum Remoth langa Giliyad, Mahanaiyim, Heshban en Jeisa.