7
Ola femili lain blanga Isaka
Wal Isaka bin abum fobala san neim Tola, Puwa, Jeishab en Shimran. Tola bin abum siksbala san neim Yusi, Refaiya, Jeriyel, Jamai, Aibsam en Shemuwel. Deibin jidan boswan blanga detlot femili lain blanga Tola, en deibin brabli gudwan solja du. Wen Deibid bin jidan king deibin jidan 22,600 pipul.
Wal Yusi bin abum wanbala san neim Israhaiya en imbin abum fobala san neim Maikul, Obadaiya, Jowal en Ishaiya en deibin boswan blanga ol detlot femili. Deibin abum detmatj waif en biginini, en 36,000 men brom detlot femilimob bin go blanga wek langa ami. Det namba blanga ol detlot men hu gin fait langa ami brom det Isaka klen bin 87,000.
Ola femili lain blanga Benjamin en Den
Wal Benjamin bin abum thribala san neim Bela, Beka, en Jedaiyel.
Wal Bela bin abum faibala san neim Esban, Yusi, Yusiyel, Jerimath en Airi. Deibin jidan boswan blanga detlot femilimob, en deibin brabli gudwan solja du. Det namba blanga ol detlot men hu gin fait langa ami brom det femili lain bin 22,034.
Wal Beka bin abum nainbala san neim Semira, Jowesh, Eliyeisa, Eliyeinai, Omri, Jeramath, Abaija, Einathoth en Elamath. Det namba blanga ol detlot men hu gin fait langa ami brom det femili lain bin 20,200.
10 Wal Jedaiyel bin abum wanbala san neim Bilan, en Bilan bin abum sebenbala san neim Jeyus, Benjamin, Ihud, Kenana, Sethan, Tashish en Ahishaha. 11 Deibin jidan boswan blanga detlot femilimob, en deibin brabli gudwan solja du. Det namba blanga ola men hu gin fait langa ami brom det femili lain bin 17,200.
12 Wal Shupim en Hupim bin blanga dijan klen du. En Den bin abum wanbala san gulum Hushim.
Ola femili lain blanga Neftali
13 Wal Neftali bin abum fobala san neim Jasiyel, Gunai, Jesa en Shalum. Deibin det femili lain weya bin kamat brom Bila.
Ola femili lain blanga Manesa
14 Wal Manesa bin abum dubala san brom im Eramiyan waif, en dubala bin neim Esriyel en Mekiya. Mekiya bin det dedi blanga Giliyad. 15 Mekiya bin faindim waif blanga Hupim en waif blanga Shupim. Deibin gulum det sista blanga Mekiya, Meiyaka. Det sekanwan san blanga Mekiya deibin gulum im Selafad, en imbin oni abum dodamob.
16 Wal Meiyaka bin det waif blanga Mekiya en deibin abum dubala san neim Peresh en Sheresh. Peresh bin abum dubala san neim Yulam en Reikem, 17 en Yulam bin abum san gulum Bedan. Dislot na bin ola femili lain weya bin kamat brom Giliyad, det san blanga Mekiya en grensan blanga Manesa.
18 Wal Giliyad bin abum sista gulum Heimaleketh en imbin abum thribala san neim Ishod, Abaiyesa en Mala. 19 En Shemida bin abum fobala san neim Eihaiyan, Shekam, Likai en Eniyam.
Ola femili lain blanga Ifreiyim
20-21 Wal dislot ola femili lain weya bin kamat brom Ifreiyim. Olabat neim bin Shuthela, Berad, Teihath, Eliyeida, Teihath, Seibad en Shuthela. Ifreiyim bin abum dubala najalot san afta Shuthela, en dubala neim bin Isa en Eliyeid. Dubala bin gitkil wen deibin stilimbat buligi brom detlot pipul hubin oldei jidan langa Geth. 22 Ifreiyim det dedi blanga dubala bin jidanbat brabli soribala longtaim, en detlot rileishan blanga im bin go langa im blanga meigim im jidan gudbinji. 23 Afta na imbin silipsilip garram im waif igin, en dubala bin abum san. Deibin gulum im Beraiya, dumaji loda trabul bin kaman langa im femilimob.
24 Wal Ifreiyim bin abum wanbala doda neim Shira, en im na bin stadimap detlot taun gulum Apabetharan, Lowabetharan en Yusenshera.
25-27 Wal Ifreiyim bin abum najawan san neim Refa, en det femili lain weya bin kamat brom Refa bin Reshef, Tela, Teihan, Leidan, Amihad, Ilaishama, Nan en Joshuwa.
28 Wal deibin teikoba en jidan langa Bethel en detlot taun deya gulijap, en raidap sanraiswei langa Neiran en raidap sangodanwei langa Gisa en detlot taun deya gulijap du. Deibin teikoba dubala taun gulum Shekam en Aiya en ol detlot lilwan taun deya gulijap du.
29 Wal detlot femili lain weya bin kamat brom Manesa bin teikoba detlot taun gulum Bethshan, Tanak, Magido en Nafodowa en ol detlot lilwan taun deya gulijap du. En detlot femili lain weya bin kamat brom Josef det san blanga Jeikob bin jidan langa dislot taun na.
Ola femili lain blanga Esha
30 Wal dislot ola femili lain weya bin kamat brom Esha. Imbin abum fobala san neim Imna, Ishba, Ishbai en Beraiya, en wanbala doda neim Sera. 31 Beraiya bin abum dubala san neim Hiba en Melkiyel. Melkiyel bin stadimap det taun gulum Bisaith. 32 Hiba bin abum thribala san neim Jeiflat, Shoma en Hotham, en wanbala doda neim Shuwa. 33 Jeiflat bin abum thribala san neim Pasak, Bimal en Eshbath. 34 Im braja Shoma bin abum thribala san neim Roga, Jehuba en Eram. 35 Im braja Hotham bin abum fobala san neim Sofa, Imna, Shelesh en Amal. 36 Ola san blanga Sofa bin, Suwa, Hanafa, Shuwal, Beri, Imra, 37 Besa, Hod, Shama, Shilsha, Itharan en Bira. 38 Ola san blanga Jetha bin, Jefana, Pispa en Era. 39 En ola san blanga Yula bin, Era, Heniyel en Risiya. 40 Ol dislot bin detlot femili lain weya bin kamat brom Esha. Deibin jidan bos blanga ola femili en deibin strongbala solja, en brabli gudwan lida. Wal det namba blanga ol detlot men hu gin fait langa ami brom det Esha klen bin 26,000.