8
Ola Isreil pipul bin wandim king
Bambai na Semyul bin olmen, en imbin meigim im san dubala jidan speshalwan lida blanga ola Isreil pipul. Det bigwan san bin neim Jowal, en det lilwan san bin neim Abaija, en dubala bin jidan langa det taun gulum Biyashiba. Bat dubala nomo bin bulurrum dubala dedi. Dubala bin nogudbala. Oni mani dubala bin oldei jinggabat, en dubala nomo bin oldei sodimat trabul gudwei, dumaji dubala bin oldei bekimap det sambodi hubin oldei gibit dubala mani.
Wal ola bos blanga ola Isreil pipul bin majurrumap miselp, en deibin go langa Semyul deya langa det taun gulum Rema, en deibin dalim im, “Yu olmen na, en det dubala san blanga yu nomo bulurrumbat det wei blanga yu. Wal yu garra pikimat wanbala men blanga jidan king blanga wi, dumaji melabat wandim king blanga jidan bos blanga wi jis laik ola najalot kantri.” Dyud 17:14
Wal wen deibin tok lagijat, deibin meigim Semyul brabli nogudbinji, en imbin go en tok langa YAWEI det trubala God, en God bin dalim im lagijat, “Yu garra dum wanim detlot pipul wandim, dumaji dei nomo tjakidaweibat yu. Dei tjakidaweibat mi, dumaji mi na bin jidan king blanga olabat. Bat dei wandim men garra deigim main pleis. Wal deibin oldei tenawei brom mi en gibit mi bekboun en bulurrumbat ola najalot drimin. Brom det taim wen aibin deigidawei olabat brom Ijip raidap tudei deibin oldei dumbat lagijat langa mi. En tudei dei dumbat seimwei langa yu na. Wal yu garra lisin langa olabat en gibit olabat wanim dei wandim, en yu garra gibit olabat woning brabliwei du. Yu garra dalim olabat hau ola king oldei tridimbat ola pipul nogudbalawei.” Lagijat na God bin tok.
10 Wal Semyul bin go langa detlot pipul hubin askim im blanga king, en imbin dalim olabat wanim YAWEI bin dalim im. 11 Semyul bin tok, “Wal yumob irrim mi na, dumaji ai garra dalim yumob hau det king garra tridimbat yumob. Im garra meigim yumob san olabat jidan solja blanga im. Sambala garra jidan bos blanga ola bagi, en sambala garra jidan bos blanga ola hosis, en sambala garra ran lida langa det bagi blanga det king. 12 Det king garra meigim sambala san blanga yumob jidan bos blanga 1,000 solja, en sambala blanga 50 solja. En yumob san olabat garra jidan wekinmen langa im fam du, en sambala garra meigimbat ola wepan blanga im en ola giya blanga ola bagi blanga im. 13 En yumob doda olabat garra meigim ola gudsmelwan medisin blanga im, en sambala garra gugumbat ola daga blanga im. 14 Det king garra pulumat yumob ola gudwan greip fam en ola gudwan olibtri fam en ola najalot gudwan fam, en im garra gibit ol detlot fam langa ola boswan wekinmen blanga im. 15 En im garra pulumat yumob haf ola sid daga en ola greip daga, en im garra gibit ol detlot daga langa ola boswan wekinmen deya langa im ronwan haus en langa ola najalot boswan wekinmen blanga im. 16 En im garra pulumat yumob ola wekinmen en wekingel en ola gudwan buligi en dongki, en im garra meigim olabat wek blanga im, 17 en im garra pulumat yumob haf ola ship en gout, en im garra meigim yumob jidan wekinmen blanga im. 18 Lagijat na det king garra tridim yumob nogudbalawei. En wen im dum lagijat langa yumob, wal yumob garra jinginat soribalawei langa YAWEI. Bat im kaan teiknodis langa yumob, dumaji yumob bin wandim det king garra jidan bos blanga yumob.” Lagijat na Semyul bin tok.
19 Wal detlot pipul nomo bin teiknodis langa det wed weya Semyul bin dalim olabat. Deibin tok, “Nomo. Melabat stil wandim king, dumaji melabat wandi jidan wulijim najalot kantri. 20 Melabat wandim ronwan king blanga jidan bos blanga melabat en blanga lidim melabat langa fait. Melabat wandim king blanga fait blanga melabat.”
21 Wal Semyul bin lisin langa olabat wanim deibin tok, en afta imbin go en tok langa YAWEI, 22 en YAWEI bin dalim im, “Yu garra gibit olabat wanim dei wandim. Yu garra gibit olabat king.”
Wal Semyul bin gobek, en imbin dalim ol detlot Isreil pipul blanga gobek langa olabat ron kemp.

8:5 Dyud 17:14