4
Kukala kwa kumnoghelesa Imulungu
Lelo, ndughu tsetu, tsamwilangulitsa kulawa kuna twetwe pfambamighwa kukala ili mumnogheletse Imulungu. Apfi pfipfo pfamkala. Na sambi nowalomba ghendo kwa taghwa lya Imtwatsa Yesu mghendelele pfipfo. Kwaapfila mwomanya malaghitso ghatuweng'ile kwa uwetso wa Imtwatsa Yesu. Imulungu kowabama muwe wahenzeluka na mleke ghendo ughoni. Chila imunu mghati mwenu amanye kukala na mwehe wake kwa uenzeluka na pfinoghile, na si kwa dong'o tsihile bae ka iwanu wangi ing'awammanyile Imulungu. Apfo imunu wowose aleke kumtendela totso myaghe au kumbunza ndughu yake mne chinu chino, kwaapfila Imtwatsa iyo iyatsowahigha awa wose, ka pfatulongole kuwalongela na kuwakanya ghendo. Kwaapfila Imulungu ng'atukemile bae tuwe waghoni, ila tuwe wahenzeluka. Apfo imunu wowose iyolema ghamalangulitso ghano, ng'omlemela imunu bae ila komlemela Imulungu iyoweng'a Ghumuhe wake Mwenzeluka. Mne imbuli ye ukwinoghela, ng'atubama ukuwandikila, kwaapfila mwemwe muwenyegho tsamlangulisighwa ne Imulungu pfambamighwa kwinoghela. 10 Kwaapfila apfo pfipfo pfamuwatendela wandughu wose iwali Makedoniya yose. Lekeni wandughu twomlombani mghendelele ghendo kutenda apfo. 11 Kuya mkale kwa ukuhola, chila imunu atende pfinu pfake imwenyegho, na yasang'ane kwa ghamoko ghake imwenyegho ka pfatuwalongeleni. 12 Kwa kutenda apfo mtsotogholighwa ne iwanu ing'awomtoghola Kiristu, na ng'amtsomuhuwila imunu wowose kwaajili ya aghala ghambama.
Ukutsa kwe Imtwatsa
13 Wandughu tsetu ng'atubama bae mleke kumanya mbuli tse awala iwafile ili mleke kwona usungu ka iwanu wangi iwali hela lolelo. 14 Twetwe twotoghola Yesu kafa na katsilihuka keli na twotoghola ka Imulungu katsowaghala hamwe na Yesu kuna yeye awala iwafile aku womtoghola Yesu.
15 Kwaapfila twowalongela ghano kwa imbuli ye Imtwatsa, twetwe itung'ali waghima, itusighale mbaka hayatsakutsa keli Imtwatsa, ng'atutsowalongola ghendo bae awala iwafile. 16 Kwaapfila Imtwatsa mwenyegho katsohulumka kulawa kulanga, hamwe na laghitso, na litsi lya malaika mkulu we kulanga hamwe ne litsi lye malati ye Imulungu, na iwanu iwafile aku womtoghola Kiristu tanu watsotsilihuka. 17 Kuya twetwe itung'ali waghima, itusighale tutsosolighwa hamwe nawo mne libingu kwitingana ne Imtwatsa kulanga. Apfo tutsokala hamwe ne Imtwatsa ghamatsuwa ghose. 18 Lelo mwighume ghumoyo kwa ghamalonga ghano.