5
Mwiyandae kwa ukuya kwe Imtwatsa
Lekeni iwandughu ng'atubama bae kumwandikileni imbuli ye chipindi na msimu hapfitsolawila pfinu pfino, kwaapfila mwemwe mwomanya ghoya ka litsuwa lyakuya Imtwatsa litsokuwa ka mbapfi pfakutsa nechilo. Iwanu hawolonga, “Chila chinu chikala tulu na tseghamba,” bahala ukuhinyighwa kutsowatsila mchanya mwawo ka usungu wa ukweleka imwana pfaumtsila mai yane inda, na iwanu ng'awatsohepa bae.
Lekeni wandughu, mwemwe ng'amli mchisi bae, mbaka litsuwa alyo liwedukitse ka pfakutsa mbapfi. Mwemwe mwose mwa iwana wa ghumwanga na iwana we imisi. Twetwe si wanu we ichilo au we ichisi. Apfo tuleke kuwa ka iwanu wangi iwawasile, ila tukale meso na twitawale wenyegho. Mana iwanu wala iwowasa, wowasa nechilo, na awala iwopatika, wopatika nechilo. Lekeni twetwe ituli we imisi, twitawale wenyegho. Tupfale inoghola ne unoghelo ka lighwanda lya chuma lyo ukwikinga mna tsimbagha tsetu, na lolelo lye ukombotsi liwe ka kofiya ya chuma yo ukukinga matwi ghetu. Kwaapfila Imulungu ng'atusaghule bae tukomighwe na maya yake, ila tupate ukombotsi kubitila Imtwatsa wetu Yesu Kiristu. 10 Yeye tsakafa kwaajili yetu, ili tukale naye, ing'awa twawaghima au tufa. 11 Lelo mwighume ghumoyo na mwiyapfe, ka pfamtenda sambi.
Paulo kamalitsila kwa kuwalaghitsa
12 Lelo twowalomba wandughu, muwatoghole awala iwosang'ana mghati mwenu, iwowalongotsa na iwowemileni mne ughima wa Chikiristu. 13 Muwahulikitse na kuwanoghela kwaajili ye isang'ano iwoisang'ana. Mkale kwa tindiwalo.
14 Wandughu twowalomba muwakanye awala iwali wadebwe, muwaghume ghumoyo awala iwali wogha, muwapfile iwalihela ingupfu, muwadudumile wanu wose. 15 Mwalangitse imunu wowose aleke kumuyitsila miyaghe ghehile kwa ghehile, ila ghamatsuwa ghose mwitendele ghanoghile na pfipfila muwatendele iwanu wose ghanoghile. 16 Mdeng'elele ghamatsuwa ghose, 17 mumlombe Imulungu bila kwipfa, 18 mlonge mighede mne chila chinu ichilawila, kwaapfila apfo pfipfo pfobama Imulungu kuna mwemwe mne ukwilunga kwenu na Kiristu Yesu. 19 Mleke kuyitsa kuchughu sang'ano ye Ghumuhe Mwenzeluka, 20 mleke kuubetsa usenga iulawa kwe Imulungu, 21 lekeni mtsilinge mbuli tsose na mghakinde ighanoghile. 22 Mkale kutali na ghehile ghose.
23 Imulungu imwenyegho iyotwing'a tindiwalo yawadeghetse ghendo, muhe tsenu na mimoyo yenu na ng'uli tsenu pfikighwe bila ghamatotso hayatsokutsa keli Imtwatsa wetu Yesu Kiristu. 24 Yeye iyomkemani katsotenda apfo kwaapfila yeye kotogholighwa.
25 Wandughu, mtulombele.
26 Muwalamse wandughu wose kwa unoghelo.
27 Nowalaghitsa kwa uwetso we Imtwatsa, muwasomele iwandughu wose ibaluwa ino.
28 Uluso we Imtwatsa Yesu Kiristu ukale namwe.