Ibaluwa ya Keli ya Pauli kwe
Iwanu wa Tesalonike
Ichilongole
Ibaluwa ino ya keli kwa iwanu wa Tesalonike tsayandikighwa na Mtumighwa Pauli (1:1). Tsakayandika ibaluwa ino chipindi chidodo kulawa hayandike ibaluwa yake iilongole mne miyaka ya hamsini na ghumwe kulawa kwelekighwa kwa Yesu. Pauli tsayang'ali Kolinto handike ibaluwa ino kwa likanisa lya Tesalonike, likanisa lyayanzile mne ghumwanza ghwake ghwa keli ghwa kupeta mbuli ya Yesu (Gham 17:1-10). Yolongighwa mne chitabu cha Ghamatendo kanisa lino tsalina Wayahudi na Wagiriki wengi.
Yakoneka ka Watesalonike wang'ali wakwalangula mbuli tsa ukutsigha kwe iisi na ukutsa lwakabili kwa Kiristu kutsakuwatse, kwaapfila Pauli kandika pfinu pfingi pfa mbuli atso mne tsibaluwa tsake tsose mbili kwe iwanu wa Tesalonike. Ibaluwa ino ya keli kwe iwanu wa Tesalonike yolonga ng'ani mbuli tsa ukutsigha kwe iisi. Pauli pfipfila kowakanya waleke udebwe. Chila munu yasang'ane kwaajili ya kupata ichijo (3:6-10).
Ighali mno
Mne isula ya 1:1-2 Mtumighwa Pauli kakwandusa ibaluwa yake kwa kulonga ka yeye ne wayaghe iwo iwandike.
Mne isula ya 1:3-12 Pauli komlongela Imulungu mighede kwaajili ya kanisa lya Tesalonike na kowalombela.
Mne isula ya 2, Pauli kowalangulitsa mbuli tsa ukutsigha kwe iisi
Mne isula ya 3:1-15 Pauli kolonga mbuli tsa udebwe na kowalongela iwanu wobamighwa watende sang'ano.
Mne isula ya 3:16-18 Pauli komalitsila kwa ukuwalamsa keli.
1
Nene Pauli, na Silivani na Timoteo,
Twomwandikileni mwemwe iwanu imumtoghola Kiristu wa ako Tesalonike, imli wa Imulungu Aba wetu na Imtwatsa Yesu Kiristu.
Nowalombela kwa Aba wetu Imulungu na Imtwatsa Yesu Kiristu yamtendeleni uluso na yamwikeni tseghamba.
Mighede na ghamaombi
Twobamighwa kumlongela mighede Imulungu ghamatsuwa ghose kwaajili yenu, kwaapfila inoghola yenu yokula ghoya na ukwinoghela mwemwe kwa mwemwe kwakongetseka. Apfo twetwe twewaghodela mwemwe mne ghamakingili ghe iwanu we Imulungu iwomtoghola Kiristu pfamghendelela kumtoghola Imtwatsa na kududumila ghamaghayo na maghetso ghambitila.
Agha ghose gholangusa ka Imulungu kohigha pfinoghile, ili mwoneke kuwa mtogholighwa ukwingila mne Undewa we Imulungu wamuudununzikila. Imulungu katsotenda chinu chinoghile; katsowoyitsila maghayo awala iwomdununzani na katsowatenda mwemwe imghaya mwone ng'apfu hamwe na twetwe. Katsotenda apfi Imtwatsa Yesu hayatsolawila kulawa kulanga hamwe ne wamalaika wake wane ingupfu na milambi ya ghumoto, kuwahigha awala iwomlema Imulungu na iwolema kuhulikitsa Imbuli Inoghile ye Imtwatsa wetu Yesu. Watsohighighwa waghaye ghamatsuwa ghose na kubaghulighwa kutali ne Imtwatsa ne utunitso wa ngupfu tsake, 10 hayatsakutsa mne litsuwa lila kutunitsighwa ne iwanu wake ne kukangawalighwa ne iwanu wose iwamtoghole. Mwemwe pfipfila mtsokuwa mghati mwawo, kwaapfila mtoghola achila chatuwalongele.
11 Apfo ghamatsuwa ghose twowalombelani Imulungu wetu yawatende mdahe kukala ka pfawakemileni mkale, twomlomba kwa ngupfu tsake atimilitse ghose ghanoghile ghambama kutenda, na chila sang'ano ye inoghola. 12 Twolomba apfi ili taghwa lye Imtwatsa wetu Yesu litunyighwe mghati mwenu, namwe mtunyighwe kwa ukwilunga naye, kwa uluso we Imulungu wetu na Imtwatsa Yesu Kiristu.