6
Iwatumwa wose wobamighwa kuwategheletsa iwatwatsa wawo ili iwanu waleke kuliligha taghwa lye Imulungu na kughabetsa ghamalangulitso ghetu. Iwatumwa wane iwatwatsa Wakiristu waleke kuwabetsa kwaapfila wowona wawo ka Wakiristu weyawo hela. Ila wobamighwa wawasang'anile pfinoghile ghendo, kwaapfila awo iwobweda kulawa mne isang'ano yawo, wana inoghola na wonoghelighwa nawo.
Ghamalangulitso ghe ughutsu
Uwalangulitse na uwakanye pfinu pfino. Imunu wowose iyolangulitsa ipfinu pfingi, na yang'otoghola mbuli tsa kweli tse Imtwatsa wetu Yesu Kiristu no ukukala ka pfayobama Imulungu, ayo keghoda na ng'omanya imbuli yoyose bae, ila kana utamu wa kughutsaghutsa mbuli, na kwihisanya mbuli itsighala chepfu, ughobo, ghamaligho na ukwalangula wanu pfihile, na ukuhisanya kulihela utsighilo ikulawila kwe iwanu wane tsimbutsi itsihinyike, na iwalihela kweli. Wawo wopfikitsa ukumsang'anila Imulungu inzila ye kupata tsisendi.
Lekeni ukutenda ighomnoghela Imulungu no ukwenela, apfo pfipfo ipfinu ipfitwapfila ghendo. Kwaapfila muisi amu ng'atutsile na chinu bae, kuya ng'atutsosola ichinu bae, ila ka tuna ichijo na ghamaghwanda, twenele ne ipfinu pfatwinapfo. Lekeni awala iwobama kuwa na tsimali watsakughwila mne ghamaghetso na mne chonzo cha usulukilo wa chibotsi, nawo wowaghala mna ukuhinyika na ukukomighwa. 10 Kwaapfila ukunoghela ng'ani tsisendi iwo mwanduso wa ghehile ghose. Iwanu wangi wasulukila ng'ani tsisendi mbaka waileka kutali inoghola, na waihoma imimoyo yawo kwa usungu mwingi kwa aghala ghawotenda.
Malangulitsi kwa Timoteo
11 Lekeni ghweghwe, imunu we Imulungu, kala kutali nagho. Ubame ukukala pfinoghile, ukale ka pfobama Imulungu, uwe ne inoghola, uwe na unoghelo, ududumile na uwe mwenyepfale. 12 Utowe pfinoghile ng'ondo ye inoghola, ukinde ughima wa ghamatsuwa ghose iukemelighwe ne Imulungu hala haulongile kutoghola hambele he iwakalangama wengi. 13 Nokulaghitsa hambele he Imulungu iyopfing'a ughima pfinu pfose, na hambele ha Kiristu Yesu, iyalongese hambele ha Pontiyo Pilato, 14 ughakinde ghamalaghitso ghano bila ghamatotso mbaka hayatsolawila Imtwatsa wetu Yesu Kiristu. 15 Kulawila kwake kutsakuwa mne chipindi chinoghile ichikighwe ne Imulungu yatunyighwe na iyali mtawala aliheka, yeye ka Imndewa we iwandewa ne Imtwatsa we iwatwatsa, 16 yeye yaliheka yang'akufa bae, kamne ghumwanga ing'audahika kupfikighwa ne imunu. Kuduhu imunu iyamwonile wala iyodaha kumwona. Kuna yeye uwe utunitso ne ingupfu ya ghamatsuwa ghose. Ona! 17 Walaghitse matajiri wa ughima ghuno wa sambi waleke kwighoda, kuya waleke kuhuwila utajiri ing'audaha kuhuwilighwa, ila wamuhuwile Imulungu, iyotwing'a ghose kwa uluso ili tughadeng'elele. 18 Walaghitse watende ghanoghile, watende mbuli nyingi tsinoghile, na wawe waluso na weyandae kuweng'a iwanu wangi ipfinu pfawo, 19 kwa kutenda apfo, itsowapfila kupata ughima wa kweli mne ichipindi ichikutsa, nawo watsokuwa ka iwanu iweikila pfinu pfingi ipfitsowapfila hambele. 20 Ghweghwe Timoteo, ughalolese aghala ghwing'ighwe. Wibaghule ne mbuli itsili si tsa Imulungu bae na itsilihela mana na mahisanyo ghe elimu ya ughutsu. 21 Kwaapfila iwanu wangi waitoghola elimu ayo, na kwa kutenda apfo waghisa inoghola.
Uluso we Imulungu ukale namwe.