Ibaluwa ya Keli ya Pauli kwa
Timoteo
Ichilongole
Ibaluwa ya keli ya Timoteo ya ibaluwa ya keli Pauli iyamwandikile Timoteo, mwanang'ina wake. Ibaluwa ya keli ya Timoteo tsayandikighwa ahala Pauli hakalile habehi na ukufa. Mna matsuwa ghano Pauli tsakakala mwigheletsa mna ghumji ghwa Roma (2 Tim 1:16). Pauli na Timoteo tsa wahabei ghendo mbaka Paulo tsakamkema Timoteo mwanaghe (Fil 2:22, 1 Tim 1:2, 1:18)
Aino ya ibaluwa imwe mna tsibaluwa nne kulawa kwa Pauli itsandikighwe kwe imunu yumwe yumwe, na si kwa kanisa bae. Tsibaluwa tsingi ndatu tsawandikilighwe iwanu tsitso tsino, Timoteo wa keli, Tito na Filimoni. Ibaluwa ya keli ya Timoteo haing'ali ikwandikighwa, iwakristu iwakalile mne undewa wa Roma wang'ali wodununzighwa. Yakoneka chinu acho chicho chimtendile Pauli yekighwe mwigheletsa, na kumlaghitsa Timoteo yadudumile maghayo. Ka pfaili mne ibaluwa ya mwanduso ya Timoteo, Pauli komkanya Timoteo yelangitse ne iwalangulitsi waghutsu (1 Tim 1:16-18). Kuya komlongela Timoteo hambele hatsakuwa na maghayo (3:1).
Ighali mno
Mne isula ya 1:1-2, Pauli kakwandusa kwa kumlamsa Timoteo, kuya mne isula ya 1:3-18 komghuma ghumoyo.
Mne isula ya 2:1-13, komlongela Timoteo yadudumile.
Mne isula ya 2:14-26, komlongela ukukala kutali na mbuli tsa ubotsi.
Mne isula ya 3:1-4:8, komkanya kwa aghala ighotsolawila hambele na pfatsobamighwa kutenda.
Mne isula ya 4:9-24, Pauli komalitsila kwa kumlaghitsa Timoteo.
1
Nene Pauli, mtumighwa wa Kiristu Yesu ka pfabamile Imulungu, ili nipete laghano lila lya ughima ilili mne ukwilunga ne Kiristu Yesu.
Nokwandikila ghweghwe Timoteo, mwanangu mnoghelighwa.
Uluso na libatsi na tindiwalo lya Aba wetu Imulungu na Kiristu Yesu Imtwatsa wetu pfikale naghwe.
Mighede na mbuli tse kughuma ghumoyo
Nomlongela mighede Imulungu yanimtumikila kwa ghumoyo ghunoghile ka pfawatendile iwabala wangu, nomlongela Imulungu mighede hanikukumbuka ghamatsuwa ghose ichilo ne imisi mna ukulomba kwangu. Nokumbuka ghamasotsi ghako na nobama ng'ani kukwona ili nimemesighwe indeng'elo. Nokumbuka inoghola yako ilihela ughutsu, inoghola iyakalile nayo bibi yako Luisa na mai wako Yunisi. Nani notoghola naghwe pfipfila kwinayo. Kwa mbuli ayo, nokukumbusa ulitende gholelo lye Imulungu ilili mghati mwako kwa ukwikilighwa ghamoko na nene litende sang'ano ng'ani. Mana Imulungu ng'atwing'ile bae muhe wa kututenda tupfuke, ila muhe wa ingupfu na wa unoghelo na wa ghumoyo wa kwilongotsa wenyegho.
Lelo uleke kona chinyala kupeta mbuli tsa Imtwatsa wetu, wala uleke kona chinyala kwaajili ya nene yanyohighwe kwaajili yake, ila ududumile hamwe na nene kwaajili ya Imbuli Inoghile, kwa ukwapfilighwa ne ingupfu ye Imulungu, iyatukombole na iyatukemile tuwe iwanu wake, si kwa ichinu chochose chatutendile, ila kwa pfila pfabamile yeye, na kwa uluso wake. Katutendela uluso kubitila Kiristu Yesu kulawa isi ng'ana ilumbighwe, 10 lekeni sambi ughubulighwa kuna twetwe kwa ukutsa kwake Mkombotsi wetu, Kiristu Yesu. Yeye katsihinya ngupfu tsa lifwa, na kwa inzila ye Imbuli Inoghile kaughubula ughima ulihela lifwa.
11 Imulungu kanisaghula niwe mtumighwa na imlangulitsi na kuwapetela iwanu Imbuli Inoghile, 12 na kwa mbuli ayo nodununzika apfino, lekeni sikona chinyala bae, kwaapfila nommanya ayula yanimtoghola, kuya notoghola ghendo yeye kodaha kuchilolesa achila chayangaile mbaka litsuwa lila lya utsighilo. 13 Tsikindise mbuli tsila tse ughima tsanikulangulitse, usighale mne inoghola na unoghelo iuli mne ukwilunga na Kiristu Yesu. 14 Lelo aghala ghanoghile ghawing'ighwe ughalolese kwa ingupfu ye Ghumuhe Mwenzeluka iyokala mghati mwetu.
15 Ghweghwe kwomanya ka iwanu wose iwokala Asiya, hata Figelo na Helimogeni wandeka. 16 Imtwatsa yawonele libatsi kaye ya Onesifori, kwaapfila tsakanisangalamsa mala nyingi. Ng'onile chinyala bae kwa ukwohighwa kwangu, 17 lekeni bahala hayapfikile Roma, tsakanibama ghendo mbaka kambona. 18 Imtwatsa yamwonele libatsi mne litsuwa lila lya utsighilo, naghwe komanya ghoya mengi ghanitendele ako Efeso.