^
2 Timoteo
Mighede na mbuli tse kughuma ghumoyo
Asikali yanoghile wa Kiristu Yesu
Kala kutali na mbuli tsa chibwotsi
Ghamatsuwa gha utsighilo
Ghamalaghitso gho ukumalitsila
Pauli komlaghitsa Timoteo
Ndamso tsa utsighilo