6
Iwana ne iwelesi wawo
Mwemwe muwana, muwategheletse waletsi wenu kwaapfila mwomtoghola Imtwatsa, mana pfinogha kutenda apfo. Ka Ghamaandiko pfagholonga, “Wategheletse aba wako na mai wako.” Alino ilo laghitso lya mwanduso line laghano, laghano alyo lyolonga, “Kutsobweda na kutsokala ghamatsuwa mengi muisi.”
Namwe tsina aba mleke kuwaghobola iwanenu, ila muwalele ka pfayobama Imtwatsa, kwa kuwalangusa pfawobamighwa kukala pfinoghile na muwalangulitse pfinu apfo.
Iwatumwa ne iwatwatsa wawo
Mwemwe iwatumwa, wategheletseni iwatwatsa wenu kwa ghumoyo ghose, ka mwomsang'anila Kiristu. Mleke kutenda apfo ahala hawamlolani haliheka kwaapfila mwobama mwoneke mnogha, ila msang'ane kwa mimoyo yenu yose ka pfobama Imulungu, kwaapfila mwemwe mwa watumwa wa Kiristu. Hamsang'ana, msang'ane kwa kudeng'elela ka mwomtumikila Imtwatsa, na si ka mwowatumikila iwanu bae. Mkumbuke ka Imtwatsa katsomghweka imunu wowose iyotenda ghanoghile, yawe mtumwa au si mtumwa bae.
Namwe iwatwatsa mtende pfipfo kwe iwatumwa wenu, mleke kuwatenda wampfukeni. Mkumbuke namwe pfipfila ka wawo, mna Imtwatsa yuyo kulanga, naye ng'obaghula bae.
Ing'ondo ya chimuhe
10 Kuya, mkale ne ngupfu mna ukwilunga ne Imtwatsa na kwa ukwapfilighwa ne ngupfu tsake ng'ulu. 11 Mkinde pfinu pfe ing'ondo pfamwing'ighwe ne Imulungu ili mdahe kwima na kupinga ukukengela kwa Setani. 12 Mana ng'ondo yetu ng'atwitowa bae ne iwanu, ila twetowa ne muhe tsose tsihile itsitawala mlanga na isi ino ine ichisi cha ghehile. 13 Lelo kwaajili ayo, mkinde pfinu pfose pfe ing'ondo pfamwing'ighwe ne Imulungu ili mdudumile mbaka ng'ondo haitsomala, na litsuwa lila lihile halikutsa mdahe kwima ghoya.
14 Apfo mwime ghoya, ukweli uwe ka msipi mchuno mwenu na unu unoghile ughwe ka lighwanda lya chuma lyo ukwikinga mmambagha mwenu 15 na ukusulukila ukuwapetela iwanu Imbuli Inoghile ya tindiwalo kuwe ka mikwabatsa mmaghulu mwenu. 16 Matsuwa ghose, ukutoghola kuwe ka ngawo mne ghamoko ghenu, ili mdahe kuitsima misale ya ghumoto ya yula Setani. 17 Muubokele ukombotsi ka ikofia ya chuma, na longa lye Imulungu ka lipanga lyamwing'ighwa na Ghumuhe Mwenzeluka. 18 Mtende ghano ghose kwa kulomba, mumlombe Imulungu yamwapfileni. Mlombe ghamatsuwa ghose ka Ghumuhe pfayamlongotsani. Mghendelele kulomba bila kwipfa kwaajili ye iwanu we Imulungu. 19 Pfipfila nombeleni na nene, ili hanipetela iwanu, Imulungu yangaye chokulonga, nonge bila ya kupfuka ili iwanu wamanye mbuli ya Usenga Unoghile. 20 Mana nene na msenga we Imbuli Inoghile hata ka sambi nyohighwa. Mnombele nipete Imbuli Inoghile bila ya kupfuka ka pfambamighwa.
Pauli kowaagha
21 Tukiko, ndughu yetu mnoghelighwa na msang'ani mwenyepfale mne sang'ano ye Imtwatsa, katsowalongelani mbuli tsangu na mghamanye ghanisang'ana. 22 Nomtuma kuna mwemwe kwaajili ye chinu chino, yawalongeleni mbuli tsetu na yamghumeni ghumoyo.
23 Nomlombelani mkale tseghamba mwemwe ndughu wose, hamwe ne unoghelo inoghola kulawa kwa Aba Imulungu na kwa Imtwatsa Yesu Kiristu. 24 Uluso we Imulungu ukale na iwanu wose iwomnoghela Imtwatsa wetu Yesu Kiristu kwa unoghelo ing'aumala.