Ibaluwa ya Pauli kwe
Iwanu wa Filipi
Ichilongole
Pauli kandika ibaluwa ino kwa Wakiristu iwang'ali wokala mne isi ya Filipi mna miyaka ya sitini na ghumwe kulawa Yesu hakalile muisi, kayandika hayohighwe mna isi ya Roma (1:13). Ibaluwa ayo yandikighwa kwa kanisa ilikalile mna isi ya Filipi. Twodaha kumanya mbuli tsa ghumji ghwa Filipi tung'asoma chitabu cha Sang'ano tsa Watumighwa. Filipi tsaghukala ghumji mkulu ghwa isi ya Makedoniya. Pfipfila tsalikala kanisa lya mwanduso lyanzile ako Makedoniya, Pauli na Sila iwo iwanzile kuwapetela iwanu imbuli inoghile, kuya iwanu awo wawa kanisa. Kuya Pauli na Sila tsawohighwa kwa chilo chimwe hawang'ali wa mne ghumji agho (Gham 16).
Pauli tsakana mbuli nyingi tsimtendile yandike ibaluwa ino. Na katumila chipindi chino kuwalongela mighede kanisa alyo kwa ipfinu pfawamghalile hayohighwe (4:10-19). Pfipfila tsakabama wamanye yeye pfayoghendelela mna ligeletsa lyayohighwe, na tsakawasaghula tsina Timoteo na Epafradito wangile kanisa lya Filipi (2:19-30), apfo kolibama likanisa alyo liwabokele na liwategheletse ka pfilongotsi wawo.
Ighali mno
Mne isula ya 1:1-2, Pauli kolilamsa likanisa.
Mne isula ya 1:3-2:30, Pauli kowalongela pfoyoghendelela na ighampatile.
Mne isula ya 3:1-4:9, Kuya Pauli kowalaghitsa Wakiristu pfawobamighwa kukala.
Mne isula ya 4:10-23, Pauli komalitsa kwa kulonga mighede kwa likanisa kwa kumghalila ipfinu, kuya kowalamsa.
1
Nene Pauli na Timoteo, iwatumwa wa Kiristu Yesu.
Twomwandikilani mwemwe iwanu wose we Imulungu yamkala ako Filipi yamwilungile na Kiristu Yesu, hamwe ne iwakulu, na awala iwowapfila wakulu kuwalongotsa iwanu iwomtoghola Kiristu,
Nomlomba Imulungu Aba wetu na Imtwatsa wetu Yesu Kiristu yawatendele uluso wake na yamwikeni tseghamba.
Pauli kowalombela iwanu iwomtoghola Kiristu
Nolonga mighede kwe Imulungu wangu chila hanimkumbukani, na chila hanimlombelani wose, nomlombelani aku nodeng'elela, kwapfila pfamnyapfile mne isang'ano yo ukwenetsa Imbuli Inoghile kulawa litsuwa lila lya mwanduso mbaka leloli. Nene nomanya ghendo ka Imulungu iyandusile isang'ano ino inoghile mghati mwenu, katsoighendeletsa mbaka haitsotimila mne litsuwa lila hayatsakuya Kiristu Yesu. Pfinogha nene kuwakumbukani pfino, kwaapfila mwemwe mwa mne ghumoyo ghwangu. Mana mwemwe mwose tsamkala na nene mne uluso wanitendele Imulungu lya ukuiyamila na ukwimitsa Imbuli Inoghile, sambi hanili mchifungo na hala hanikalile sina nyohighwe. Imulungu komanya ka nolongesa ghendo ahala hanilonga, kwa unoghelo uhula wa Yesu Kiristu nosulukila kumwonani.
Nomlomba Imulungu unoghelo wenu wongetseke, hamwe ne ukumanya kweli na inzewele yose, 10 ili mdahe ukusaghula ichinu ichinoghile ghendo. Kuya mwoneke mnogha na mwahela matotso mne litsuwa lila hayatsakuya Kiristu. 11 Ughima wenu umemesighwe ipfinu pfose ipfinoghile apfila Yesu Kiristu yaliyeka yodaha kumwing'ani, ili Imulungu yoneke kamkulu na yatunyighwe.
Kukala kwa kumsang'anila Kiristu
12 Ndughu tsangu nobama mmanye ka aghala ghandawile, ghandawila ili Imbuli Inoghile ighendelele. 13 Kwaajili ayo, iwokalitsa ing'anda ye mndewa ne iwanu wangi, wose womanya ka namchifungo kwaapfila nene nomsang'anila Kiristu. 14 Na ukwohighwa kwangu kuwatenda iwandughu wengi iwali mghati mwe Imtwatsa wamtoghole ghendo Imtwatsa, na waghumighwa ghumoyo kupeta Imbuli ye Imulungu bila ukupfuka.
15 Kwa ukulongesa iwanu wangi wopeta mbuli ya Kiristu kwaapfila wana chepfu na waghobo. Lekeni iwanu wangi wopeta mbuli ya Kiristu kwa ghumoyo ghunoghile, 16 hawano wotenda apfo kwa unoghelo, womanya ka Imulungu kangaya isang'ano ino ya kuiyamila Imbuli Inoghile. 17 Lekeni awala wangi wopeta mbuli ya Yesu Kiristu kwo ukwishindana na wala si kwa ghumoyo ghunoghile bae, wepfukitsa kwa ukutenda apfo watsonyongetsela maghayo mchifungo.
18 Lekeni agho kuna nene si chinu bae! Nene nodeng'elela iwanu wang'apeta mbuli ya Yesu Kiristu kwa inzila yoyose, iwe kwa ghumoyo wihile au kwa ghumoyo ghunoghile, nene nitsoghendelela kudeng'elela. 19 Kwaapfila nomanya kwa kulomba kwenu na kwa ukwapfilighwa na Ghumuhe ghwe Yesu Kiristu nitsolekelelighwa. 20 Chanibama na chanilolela, nene ndeke kughelighwa chinyala, ila niwe na ghumoyo ghune ngupfu ghamatsuwa ghose, na hasa sambi, ili Kiristu yatunyighwe mne ughima wangu, ning'ali mghima au ning'afa. 21 Kwaapfila kuna nene, ughima kumsang'anila Kiristu na ning'afa nene nobweda. 22 Lekeni ka ukughendelela kwangu ne ughima nitsodaha ukutenda isang'ano ine ghamatunda ng'ani, lelo imane nisaghule choni! 23 Namghati mwa ipfinu pfino pfili. Nosulukila niuleke ughima uno, ng'ende ng'akale na Kiristu, kwaapfila apfi pfinogha, 24 lekeni pfinogha ng'ani kuna mwemwe ning'aghendelela kuwa mghima. 25 Nomanya ghendo nitsokala mghima, na nitsoghendelela kukala namwe ili mghendelele na mdeng'elele mne inoghola, 26 ili hanitsokuwa na mwemwe keli, mtsokuwa na ichinu che ukwighodela kwa aghala Yesu Kiristu ghatendile kubitila nene.
27 Lelo ichibamighwa, ghamatendo ghenu ghawe ka pfaibama Imbuli Inoghile ya Kiristu, ili ning'atsa kuna mwemwe au ka sitsile bae, nihulike mwakwima chidete kwa ghumoyo ghumwe na mwetowa ing'ondo kwa ghumoyo ghumwe kwaajili ya inoghola ye Imbuli Inoghile. 28 Mleke kuwapfuka iwanebe wenu, ghamatsuwa ghose mghumighwe ghumoyo, ayo itsowalangusa kuwa wawo watsokwagha, namwe mtsokomboka, kwaapfila Imulungu iyo yatsomtendani muhume. 29 Mana mwing'ighwa nyafwasi ya kumsang'anila Kiristu si kwa kumtoghola kuliyeka bae, ila ne ukudununzika kwaajili yake. 30 Lelo mwodaha kuwa na nene mne ing'ondo. Ing'ondo iila yamwonile netowa hala ghumwande na hata sambi ning'ali mne ing'ondo ka pfamuhulika.