2
Pauli ne iwatumighwa wangi
Kuya haimalile miyaka kumi na mine, tsangeluka keli Yerusalemu hamwe na Balinaba, pfipfila tsanongotsa na Tito. Tsang'enda ako kwaapfila Imulungu tsakangubulila nighende. Hako tsanitingana na pfilongotsi waliheka, niwalongela Imbuli Inoghile yaniipetile kwa iwanu iwali si Wayahudi bae. Tsanenda apfo ili isang'ano yangu iyanitendile ileke kuwa hela. Lekeni miyangu Tito, hata ka tsakakala Mgiriki, ng'awamnanaitse bae kwingila ngoma, hata ka tsakukala ne ndughu wangi wa ughutsu iwabamile yengile ngoma. Iwanu wano tsawengila chinyelenyele ili kuulolesa uleghelo ituli nawo kwa kwilunga na Kiristu Yesu, ili watutende watumwa. Lekeni ng'atuwatogholele mbe, ili ukweli we Imbuli Inoghile usighale namwe.
Lekeni awala iwakoneka pfilongotsi, ka kweli tsawakala pfilongotsi au si pfilongotsi bae, si chinu kuna nene, mana Imulungu ng'olola chihanga che imunu bae, wanu awo ng'awanyongetsele chinu. Ila watanga ka Imulungu kanituma niwapetele Imbuli Inoghile iwanu iwali si Wayahudi bae, ka Petiri pfayatumighwe yawapetele Imbuli Inoghile Wayahudi. Mana ayula iyamtendile Petiri kuwa mtumighwa kwa Wayahudi, iyo yuyo iyanendile nene kuwa mtumighwa kwe iwanu we isi tsingi. Apfo, Jakobu, Kefa na Yohane iwakoneka pfilongotsi, hawamanyile ka Imulungu kangaya isang'ano ino, watukinda ghamoko nene na Balinaba ka chitango kulangusa twetwe na wawo twawamwe. Twetwe tughende kusang'ana kwa Iwanu iwali si Wayahudi bae, nawo wasang'ane kwa Wayahudi. 10 Ila chinu chimwe chiliheka chawatulombile, tuleke kuwasemwa iwahingwa, na nene nochitenda ghendo chinu acho.
Pauli komkembela Petiri ako Antiyokiya
11 Lekeni Kefa hatsile Antiyokiya, nisonga naye hambele he iwanu wose, kwaapfila tsakatotsa. 12 Kwaapfila hala ng'ana watse iwanu iwalawile kwa Jakobu, tsayang'ali yakuja ne Iwanu iwali si Wayahudi bae, lekeni hawapfikile kandusa kuya kuchughu, tsakebaghula ne Iwanu iwali si Wayahudi bae kwaapfila tsayang'ali yowapfuka awala iwang'ali wokomangitsa iwanu wengile ngoma. 13 Nawo Wayahudi wangi tsawelunga na Petiri mne ung'enye wake, hata Balinaba naye tsakakweghighwa ne ung'enye wawo. 14 Hambonile inzila yawo ng'aighenda ghoya na kweli ye Imbuli Inoghile, nimlongela Petiri hambele he iwanu wose, “Ghweghwe kwa Myahudi, lekeni kokala ka imunu wa isi tsingi, si ka Myahudi bae, lelo ebali kobama Iwanu iwali si Wayahudi bae wakale ka Wayahudi?”
Wayahudi ne iwanu wose wokombolighwa kwa kutoghola
15 Twetwe twa Wayahudi ghendo kwa kwelekighwa, na si “Iwanu we isi tsingi iwakemighwe wane nzambi.”. 16 Twomanya ka imunu kotendighwa ne Imulungu kanogha kwa kumtoghola Kiristu, si kwa kutenda pfaghobama ghamalaghitso. Apfo twetwe pfipfila tumtoghola Yesu Kiristu ili tutendighwe ne Imulungu tunogha kubitila ukutoghola kwetu kwa Kiristu, na si kwa kutenda pfaghobama ghamalaghitso. Mana kuduhu imunu iyotendighwa ne Imulungu kanogha kwa kutenda pfaghobama Ghamalaghitso. 17 Ka twetwe kwa kubama kutendighwa ne Imulungu tunogha kwa kwilunga na Kiristu, twetwe tuwenyegho twakoneka twawane nzambi, pfii lelo, chinu chino cholangusa Kiristu kowapfila iwanu kutenda nzambi? Mbe, si pfipfo bae! 18 Mana ning'aitsenga keli mbuli ila ya kuhuila ghamalaghitso yaniihinyile, nolangusa ka nene imwenyegho tsanitotsa. 19 Mana kwa mbuli ya Ghamalaghitso nene nifa, ghamalaghitso ghenyegho tsaghang'oma ili niwe mghima kwaajili ye Imulungu. Nene niwambighwa hamwe na Kiristu mna msalaba, 20 apfo nokala mghima, lekeni si nene bae, ila Kiristu iyokala mghati mwangu, na ughima yanili nawo sambi mlukuli, ninawo kwa kumtoghola Imwana we Imulungu, yuyo iyanimnoghele na kaulapfa ughima wake kwaajili yangu. 21 Sibama bae kuulema uluso we Imulungu. Kwaapfila ka imunu kotendighwa ne Imulungu kanogha kwa kukinda ghamalaghitso, apfo Kiristu kafa hela!