13
Kumtunya Imulungu
Mghendelele kwinoghela chindughu. Mleke kwisemwa kuwabokela iwahenza mmakaye mwenu, kwaapfila kwa kutenda apfo iwanu wangi tsawawabokela wamalaika aku ng'awamanyile bae. Mleke kuwasemwa awala iwali mchifungo ka mwemwe mwohighwa hamwe nawo. Muwakumbuke awala iwodununzika ka namwe mwodununzika nawo.
Iwanu iwekwelile wehulikitse, mmale au mwehe yaleke kuwasa ne imunu yungi. Imulungu katsowahigha waghoni na watsinzi.
Mleke kunoghela ng'ani tsisendi, mdeng'elele na ipfinu pfamwinapfo. Kwaapfila Imulungu kalonga,
“Sitsokuleka mbe,
sitsokwasa mbe.” Apfo twodaha kulonga bila kupfuka
Imtwatsa iyo iyonyapfila,
Sitsopfuka bae.
Imunu katsonenda choni?
Muwakumbuke awala iwang'ali womlongotsani, iwamlongeleni imbuli ye Imulungu. Mkumbuke pfawakalile na pfawafile, mwighale nawo pfawamtoghole Imulungu. Yesu Kiristu ka yuyula, ligholo, leloli na ghamatsuwa ghose. Mleke kusolighwa ne ghamalangulitso ghangi, pfinogha mimoyo yetu ighelighwe ngupfu kwa uluso we Imulungu, wala si kwa malaghitso ghe ipfijo bae, kwaapfila malaghitso agho ng'aghawapfile bae awala iwaghawinzile.
10 Twetwe tuna hanu ha kutambikila, amo awala iwosang'ana mne bumbulika lya ukutamanila lya Wayahudi waghomighwa ukuja inambiko yake yoyose. 11 Mtambika mkulu koghala idamu ye iwanyama Hanu Haenzeluke Ghendo, koghulapfa ka inambiko ya kuleghusa nzambi, lekeni ng'uli tse iwanyama tsolakatsighwa kunze mwe kambi. 12 Apfo Yesu naye ili yawadeghetese iwanu kwa idamu yake imwenyegho, kadununzika na kufa kunze kwe ghumji. 13 Lelo leka tumghendele kunze kwe kambi tukalighighwe ka yeye pfalighighwe. 14 Kwaapfila hano muisi twahela ghumji ighukala ila twokalitsa ghumji ighukutsa. 15 Lelo kubitila Yesu tumlapfile Imulungu nambiko yo ukumtunya ghamatsuwa ghose, mbuli atso tsa utunitso, tsitso sadaka tsetu hala hatulonga Yesu ka Mtwatsa. 16 Mleke kwisemwa kwitendela ghanoghile na kwiyapfa, kwaapfila nambiko ka atso, tsitso itsimnogheletsa Imulungu.
17 Muwategheletse awala iwomlongotsani na kuwinza malaghitso ghawo. Wawo wololesa muhe tsenu, kwaapfila watsomlongela Imulungu pfawamsang'anile. Mng'awategheletsa watsotenda sang'ano yawo aku wodeng'elela, ka ng'amuwategheletsa watsosang'ana kwa kusing'inika, na chinu acho ng'achitsomwapfilani bae.
18 Mtulombele. Twotoghola ghendo ka mimoyo yetu ng'aitulongela bae tutotsa, mana twobama kutenda ghanoghile mne pfinu pfose. 19 Nowalomba ghendo mnilombele Imulungu ambuyitse himahima kuna mwemwe.
Malombi gha ukumalitsila na ndamso
20 Lelo, Imulungu wa tindiwalo iyamtsilihule Imtwatsa wetu Yesu, imdimi mkulu we iwang'olo kwa idamu iilangusa laghano lya kweli lya ghamatsuwa ghose, 21 awatende mwemwe mkomale mne chila chinu chinoghile chamtenda, mdahe kughatenda ghayobama, na kwa kubitila Kiristu yatende aghala ighamnogheletsa imwenyegho mghati mwetu. Utunitso uwe kuna Yesu Kiristu ghamatsuwa ghose! Ona.
22 Ndughu tsangu nowalomba ghendo, muubokele usenga uno wa kughuma ghumoyo kwa kududumila, aino ibaluwa ndodo hela yanimwandikileni. 23 Nobama mmanye ka ndughu yetu Timoteo kalekelelighwa kulawa mchifungo, ang'atsa sambi nitsakutsa naye kumwonani.
24 Walamseni wose iwomlongotsani na iwanu wose we Imulungu. Wandughu wa isi ya Italiya womlamsani.
25 Uluso we Imulungu ukale namwe mwose.