Ibaluwa iyandikighwe na
Yakobu
Ichilongole
Ibaluwa ino yandikighwa na munu yumwe iyakemighwe Yakobu. Yakoneka Yakobu yuno iye iyakalile mdodo wake Yesu, naye tsa chilongotsi mna likanisa lya mwanduso na mna libalatsa lya Yelusalemu (Gham 15:13). Mna ibaluwa ya Pauli kwa Wagalatiya (2:9), Mtumighwa Pauli kamkema Yakobu ka ingutso ye likanisa. Iwasomi wengi wotoghola ghendo ka ibaluwa ya Yakobu yandikighwa mna miyaka ya hamsini kulawa honeke Yesu. Kwaapfila yeye Yakobu tsa chilongotsi wa kanisa ililikalile Yelusalemu, apfo yakoneka kandika hayang'ali kokala kuko.
Yakobu kawandikila makabila kumi na meli ighang'ali ghokala mna isi yose. Chayandike Yakobu chowalangulitsa Wakiristo wose lekeni yeye kwa kughandikila makabila kumi na meli yakoneka tsakabama ghendo kuwandikila Wakiristu wa Chiyahudi. Kwaapfila ibaluwa ino tsaibamighwa isomighwe ne iwanu wengi, ina mbuli nyingi. Yakobu tsakakomangitsa ukutoghola pfakusang'ana hamwe na ghamatendo. Kalonga ukutoghola kutsakoneka kubitila ghamatendo (2:17). Pfipfila kowaghoma iwanu waleke kulolesagha pfihanga pfa wanu, matajili au wahinghwa, na kotulongela tuwe wanu wa kwalangitsa kwa aghala ghatulonga.
Ighali mno
Yakobu kowalamsa iwanu 1:1
Yakobu kowalongela iwanu wadudumile ahala hawoghanzika (1:2-27)
Kuya Yakobu kolonga ukutoghola pfakubamighwa koneke kubitila ukutenda (2:1-26).
Yakobu kolonga mbuli tsine ngupfu pfatsili (3:1-12).
Pfipfila Yakobu kolonga ihekima ye Imulungu pfaili na ihekima ye isi pfaili. (3:13-4:10)
Yakobu kowakanya iwanu waleke kwitunya
1
Nene Jakobu, imtumwa we Imulungu na we Imtwatsa Yesu Kiristu. Nomwandikilani mwemwe ghamakabila kumi na meli yampwililike muisi. Nomlamsani.
Ukutoghola na ihekima
Ndughu tsangu, hamghetsighwa mna maghayo ghoghose ghala mdeng'elele ghendo, kwaapfila mwomanya hamghetsighwa mne ukutoghola kwenu, mwotendighwa mdudumile. Mwalangitse ukududumila kwenu kuleke kutsigha, ili mkomale na mtimile na mleke kuhungukighwa ne ichinu chochose. Ka yumwe wenu kahungukighwa ihekima, alombe kwe Imulungu, Imulungu iyoweng'a iwanu wose kwa uluso bila ukukembela, naye katsakwing'ighwa. Lekeni alombe kwa ukutoghola bila ukwalangula chochose. Kwaapfila imunu iyakwalangula keghala ne ghamawimbi ghe ibahali, ghotowighwa na kwasighwa ne libeho. Imunu ka ayo aleke kwipfikitsa ka katsobokela ichinu chochose kulawa kwe Imtwatsa, imunu yakwalangula ipfinu pfibili mmoyo mwake, ng'akwima ghoya bae mna ghose ghayotenda.
Imunu mhingwa na imunu yane mali
Ndughu iyali mhingwa kobamighwa adeng'elele ahala hakwinulighwa ne Imulungu. 10 Naye imunu iyane mali kobamighwa adeng'elele hayatsohulumsighwa ne Imulungu, kwaapfila katsohupa ka luwa lwa kwibagho. 11 Kwaapfila litsuwa lyolawa na kunyatsa imimeya, maluwa ghake gholaghala ne ukunogha kwake kwohupa. Apfo pfipfo kwe imunu yane mali, naye katsohupa mne sang'ano tsake.
Ukughetsighwa
12 Kabweda imunu yula iyodudumila hayoghetsighwa, kwaapfila hatsoluta mne ukughetsighwa katsobokela ghweko lya ughima, lila Imulungu lyawalongele katsoweng'a awala iwomnoghela. 13 Imunu ang'aghetsighwa, aleke kulonga, “Imulungu konighetsa.” Kwaapfila Imulungu ng'oghetsighwa bae kwa ghehile, wala ng'omghetsa imunu wowose atende ghehile. 14 Chila imunu koghetsighwa atende ghehile kwa tsitamaa tsake mwenyegho aku kokweghighwa na ukwonzighwa. 15 Kuya, itamaa ila ing'akomala, yakweleka nzambi, na nzambi nayo haikomala, yakweleka lifwa.
16 Ndughu tsangu, mleke kubughighwa. 17 Chila ghweko linoghile na ilikamilike lyolawa kuchanya, lyolawa kwa Aba we imimwanga ya kulanga, yeye ng'oghaluka bae na ng'olangusa chitango chochose cha uchigheugheu. 18 Kwa ukubama kwake mwenyegho katweleka kubitila usenga wa ukweli ili tuwe wa mwanduso mna pfilumbe wose yawalumbile.
Ukuhulika na kutenda mbuli tse Imulungu
19 Ndughu tsangu wanoghelighwa, mkumbuke chinu chino, chila imunu asumke kutegheletsa, lekeni aleke kuwa chilabilabi, wala kusumka kwona maya, 20 kwaapfila munu yane maya ng'odaha bae kutenda aghala ighamnoghelesa Imulungu. 21 Apfo mghaleke ghose ghehile na nzila tsenu tsose itsihile ghendo. Muibokele kwa uhole imbuli iihandighwe mghati mwenu iidaha kuwakombolani.
22 Mleke kwighutsukila kwa kuhulika hela imbuli yake, ila muitendele sang'ano. 23 Imunu wowose iyohulika mbuli lekeni ng'oitendela sang'ano bae, imunu ayo keghala ne imunu iyelola chihanga chake mne chilolelo, 24 na homalitsa kwilola, kakuka na baho kesemwa pfali. 25 Lekeni imunu iyolola ghoya laghitso ilitimile ilitenda iwanu weyanzale, na koghendelela kulikinda, ng'esemwa bae chayahulike, ila kochisang'ana, imunu ayo katsobweda mne chila chinu choyotenda.
26 Imunu wowose ang'ebona ka imunu wa dini na ng'olughoma bae lulimi lwake, imunu ayo keghutsukila imwenyegho, na dini yake yahela sang'ano. 27 Dini inoghile na ilihela totso hachinga ha Aba wetu Imulungu, iyo ino ano, kuwapfila iwachuwa ne pfitsuka mne maghayo ghawo, na kukala kutali na ghehile ighali muisi.