Ⅰ હે ભ્રાતરઃ, કાલાન્ સમયાંશ્ચાધિ યુષ્માન્ પ્રતિ મમ લિખનં નિષ્પ્રયોજનં,
Ⅱ યતો રાત્રૌ યાદૃક્ તસ્કરસ્તાદૃક્ પ્રભો ર્દિનમ્ ઉપસ્થાસ્યતીતિ યૂયં સ્વયમેવ સમ્યગ્ જાનીથ|
Ⅲ શાન્તિ ર્નિર્વ્વિન્ઘત્વઞ્ચ વિદ્યત ઇતિ યદા માનવા વદિષ્યન્તિ તદા પ્રસવવેદના યદ્વદ્ ગર્બ્ભિનીમ્ ઉપતિષ્ઠતિ તદ્વદ્ અકસ્માદ્ વિનાશસ્તાન્ ઉપસ્થાસ્યતિ તૈરુદ્ધારો ન લપ્સ્યતે|
Ⅳ કિન્તુ હે ભ્રાતરઃ, યૂયમ્ અન્ધકારેણાવૃતા ન ભવથ તસ્માત્ તદ્દિનં તસ્કર ઇવ યુષ્માન્ ન પ્રાપ્સ્યતિ|
Ⅴ સર્વ્વે યૂયં દીપ્તેઃ સન્તાના દિવાયાશ્ચ સન્તાના ભવથ વયં નિશાવંશાસ્તિમિરવંશા વા ન ભવામઃ|
Ⅵ અતો ઽપરે યથા નિદ્રાગતાઃ સન્તિ તદ્વદ્ અસ્માભિ ર્ન ભવિતવ્યં કિન્તુ જાગરિતવ્યં સચેતનૈશ્ચ ભવિતવ્યં|
Ⅶ યે નિદ્રાન્તિ તે નિશાયામેવ નિદ્રાન્તિ તે ચ મત્તા ભવન્તિ તે રજન્યામેવ મત્તા ભવન્તિ|
Ⅷ કિન્તુ વયં દિવસસ્ય વંશા ભવામઃ; અતો ઽસ્માભિ ર્વક્ષસિ પ્રત્યયપ્રેમરૂપં કવચં શિરસિ ચ પરિત્રાણાશારૂપં શિરસ્ત્રં પરિધાય સચેતનૈ ર્ભવિતવ્યં|
Ⅸ યત ઈશ્વરોઽસ્માન્ ક્રોધે ન નિયુજ્યાસ્માકં પ્રભુના યીશુખ્રીષ્ટેન પરિત્રાણસ્યાધિકારે નિયુुક્તવાન્,
Ⅹ જાગ્રતો નિદ્રાગતા વા વયં યત્ તેન પ્રભુના સહ જીવામસ્તદર્થં સોઽસ્માકં કૃતે પ્રાણાન્ ત્યક્તવાન્|
Ⅺ અતએવ યૂયં યદ્વત્ કુરુથ તદ્વત્ પરસ્પરં સાન્ત્વયત સુસ્થિરીકુરુધ્વઞ્ચ|
Ⅻ હે ભ્રાતરઃ, યુષ્માકં મધ્યે યે જનાઃ પરિશ્રમં કુર્વ્વન્તિ પ્રભો ર્નામ્ના યુષ્માન્ અધિતિષ્ઠન્ત્યુપદિશન્તિ ચ તાન્ યૂયં સમ્મન્યધ્વં|
ⅩⅢ સ્વકર્મ્મહેતુના ચ પ્રેમ્ના તાન્ અતીવાદૃયધ્વમિતિ મમ પ્રાર્થના, યૂયં પરસ્પરં નિર્વ્વિરોધા ભવત|
ⅩⅣ હે ભ્રાતરઃ, યુષ્માન્ વિનયામહે યૂયમ્ અવિહિતાચારિણો લોકાન્ ભર્ત્સયધ્વં, ક્ષુદ્રમનસઃ સાન્ત્વયત, દુર્બ્બલાન્ ઉપકુરુત, સર્વ્વાન્ પ્રતિ સહિષ્ણવો ભવત ચ|
ⅩⅤ અપરં કમપિ પ્રત્યનિષ્ટસ્ય ફલમ્ અનિષ્ટં કેનાપિ યન્ન ક્રિયેત તદર્થં સાવધાના ભવત, કિન્તુ પરસ્પરં સર્વ્વાન્ માનવાંશ્ચ પ્રતિ નિત્યં હિતાચારિણો ભવત|
ⅩⅥ સર્વ્વદાનન્દત|
ⅩⅦ નિરન્તરં પ્રાર્થનાં કુરુધ્વં|
ⅩⅧ સર્વ્વવિષયે કૃતજ્ઞતાં સ્વીકુરુધ્વં યત એતદેવ ખ્રીષ્ટયીશુના યુષ્માન્ પ્રતિ પ્રકાશિતમ્ ઈશ્વરાભિમતં|
ⅩⅨ પવિત્રમ્ આત્માનં ન નિર્વ્વાપયત|
ⅩⅩ ઈશ્વરીયાદેશં નાવજાનીત|
ⅩⅪ સર્વ્વાણિ પરીક્ષ્ય યદ્ ભદ્રં તદેવ ધારયત|
ⅩⅫ યત્ કિમપિ પાપરૂપં ભવતિ તસ્માદ્ દૂરં તિષ્ઠત|
ⅩⅩⅢ શાન્તિદાયક ઈશ્વરઃ સ્વયં યુષ્માન્ સમ્પૂર્ણત્વેન પવિત્રાન્ કરોતુ, અપરમ્ અસ્મત્પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્યાગમનં યાવદ્ યુષ્માકમ્ આત્માનઃ પ્રાણાઃ શરીરાણિ ચ નિખિલાનિ નિર્દ્દોષત્વેન રક્ષ્યન્તાં|
ⅩⅩⅣ યો યુષ્માન્ આહ્વયતિ સ વિશ્વસનીયોઽતઃ સ તત્ સાધયિષ્યતિ|
ⅩⅩⅤ હે ભ્રાતરઃ, અસ્માકં કૃતે પ્રાર્થનાં કુરુધ્વં|
ⅩⅩⅥ પવિત્રચુમ્બનેન સર્વ્વાન્ ભ્રાતૃન્ પ્રતિ સત્કુરુધ્વં|
ⅩⅩⅦ પત્રમિદં સર્વ્વેષાં પવિત્રાણાં ભ્રાતૃણાં શ્રુતિગોચરે યુષ્માભિઃ પઠ્યતામિતિ પ્રભો ર્નામ્ના યુષ્માન્ શપયામિ|
ⅩⅩⅧ અસ્માકં પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્યાનુગ્રતે યુષ્માસુ ભૂયાત્| આમેન્|