૨ થિષલનીકિનઃ પત્રં
Ⅰ પૌલઃ સિલ્વાનસ્તીમથિયશ્ચેતિનામાનો વયમ્ અસ્મદીયતાતમ્ ઈશ્વરં પ્રભું યીશુખ્રીષ્ટઞ્ચાશ્રિતાં થિષલનીકિનાં સમિતિં પ્રતિ પત્રં લિખામઃ|
Ⅱ અસ્માકં તાત ઈશ્વરઃ પ્રભુ ર્યીશુખ્રીષ્ટશ્ચ યુષ્માસ્વનુગ્રહં શાન્તિઞ્ચ ક્રિયાસ્તાં|
Ⅲ હે ભ્રાતરઃ, યુષ્માકં કૃતે સર્વ્વદા યથાયોગ્યમ્ ઈશ્વરસ્ય ધન્યવાદો ઽસ્માભિઃ કર્ત્તવ્યઃ, યતો હેતો ર્યુષ્માકં વિશ્વાસ ઉત્તરોત્તરં વર્દ્ધતે પરસ્પરમ્ એકૈકસ્ય પ્રેમ ચ બહુફલં ભવતિ|
Ⅳ તસ્માદ્ યુષ્માભિ ર્યાવન્ત ઉપદ્રવક્લેશાઃ સહ્યન્તે તેષુ યદ્ ધેैર્ય્યં યશ્ચ વિશ્વાસઃ પ્રકાશ્યતે તત્કારણાદ્ વયમ્ ઈશ્વરીયસમિતિષુ યુષ્માભિઃ શ્લાઘામહે|
Ⅴ તચ્ચેશ્વરસ્ય ન્યાયવિચારસ્ય પ્રમાણં ભવતિ યતો યૂયં યસ્ય કૃતે દુઃખં સહધ્વં તસ્યેશ્વરીયરાજ્યસ્ય યોગ્યા ભવથ|
Ⅵ યતઃ સ્વકીયસ્વર્ગદૂતાનાં બલૈઃ સહિતસ્ય પ્રભો ર્યીશોઃ સ્વર્ગાદ્ આગમનકાલે યુષ્માકં ક્લેશકેભ્યઃ ક્લેશેન ફલદાનં સાર્દ્ધમસ્માભિશ્ચ
Ⅶ ક્લિશ્યમાનેભ્યો યુષ્મભ્યં શાન્તિદાનમ્ ઈશ્વરેણ ન્યાય્યં ભોત્સ્યતે;
Ⅷ તદાનીમ્ ઈશ્વરાનભિજ્ઞેભ્યો ઽસ્મત્પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય સુસંવાદાગ્રાહકેભ્યશ્ચ લોકેભ્યો જાજ્વલ્યમાનેન વહ્નિના સમુચિતં ફલં યીશુના દાસ્યતે;
Ⅸ તે ચ પ્રભો ર્વદનાત્ પરાક્રમયુક્તવિભવાચ્ચ સદાતનવિનાશરૂપં દણ્ડં લપ્સ્યન્તે,
Ⅹ કિન્તુ તસ્મિન્ દિને સ્વકીયપવિત્રલોકેષુ વિરાજિતું યુષ્માન્ અપરાંશ્ચ સર્વ્વાન્ વિશ્વાસિલોકાન્ વિસ્માપયિતુઞ્ચ સ આગમિષ્યતિ યતો ઽસ્માકં પ્રમાણે યુષ્માભિ ર્વિશ્વાસોઽકારિ|
Ⅺ અતોઽસ્માકમ્ ઈશ્વરો યુષ્માન્ તસ્યાહ્વાનસ્ય યોગ્યાન્ કરોતુ સૌજન્યસ્ય શુભફલં વિશ્વાસસ્ય ગુણઞ્ચ પરાક્રમેણ સાધયત્વિતિ પ્રાર્થનાસ્માભિઃ સર્વ્વદા યુષ્મન્નિમિત્તં ક્રિયતે,
Ⅻ યતસ્તથા સત્યસ્માકમ્ ઈશ્વરસ્ય પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય ચાનુગ્રહાદ્ અસ્મત્પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય નામ્નો ગૌરવં યુષ્માસુ યુષ્માકમપિ ગૌરવં તસ્મિન્ પ્રકાશિષ્યતે|