ⅩⅧ
Ⅰ തദ്ഘടനാതഃ പരം പൗല ആഥീനീനഗരാദ് യാത്രാം കൃത്വാ കരിന്ഥനഗരമ് ആഗച്ഛത്|
Ⅱ തസ്മിൻ സമയേ ക്ലൗദിയഃ സർവ്വാൻ യിഹൂദീയാൻ രോമാനഗരം വിഹായ ഗന്തുമ് ആജ്ഞാപയത്, തസ്മാത് പ്രിസ്കില്ലാനാമ്നാ ജായയാ സാർദ്ധമ് ഇതാലിയാദേശാത് കിഞ്ചിത്പൂർവ്വമ് ആഗമത് യഃ പന്തദേശേ ജാത ആക്കിലനാമാ യിഹൂദീയലോകഃ പൗലസ്തം സാക്ഷാത് പ്രാപ്യ തയോഃ സമീപമിതവാൻ|
Ⅲ തൗ ദൂഷ്യനിർമ്മാണജീവിനൗ, തസ്മാത് പരസ്പരമ് ഏകവൃത്തികത്വാത് സ താഭ്യാം സഹ ഉഷിത്വാ തത് കർമ്മാകരോത്|
Ⅳ പൗലഃ പ്രതിവിശ്രാമവാരം ഭജനഭവനം ഗത്വാ വിചാരം കൃത്വാ യിഹൂദീയാൻ അന്യദേശീയാംശ്ച പ്രവൃത്തിം ഗ്രാഹിതവാൻ|
Ⅴ സീലതീമഥിയയോ ർമാകിദനിയാദേശാത് സമേതയോഃ സതോഃ പൗല ഉത്തപ്തമനാ ഭൂത്വാ യീശുരീശ്വരേണാഭിഷിക്തോ ഭവതീതി പ്രമാണം യിഹൂദീയാനാം സമീപേ പ്രാദാത്|
Ⅵ കിന്തു തേ ഽതീവ വിരോധം വിധായ പാഷണ്ഡീയകഥാം കഥിതവന്തസ്തതഃ പൗലോ വസ്ത്രം ധുന്വൻ ഏതാം കഥാം കഥിതവാൻ, യുഷ്മാകം ശോണിതപാതാപരാധോ യുഷ്മാൻ പ്രത്യേവ ഭവതു, തേനാഹം നിരപരാധോ ഽദ്യാരഭ്യ ഭിന്നദേശീയാനാം സമീപം യാമി|
Ⅶ സ തസ്മാത് പ്രസ്ഥായ ഭജനഭവനസമീപസ്ഥസ്യ യുസ്തനാമ്ന ഈശ്വരഭക്തസ്യ ഭിന്നദേശീയസ്യ നിവേശനം പ്രാവിശത്|
Ⅷ തതഃ ക്രീഷ്പനാമാ ഭജനഭവനാധിപതിഃ സപരിവാരഃ പ്രഭൗ വ്യശ്വസീത്, കരിന്ഥനഗരീയാ ബഹവോ ലോകാശ്ച സമാകർണ്യ വിശ്വസ്യ മജ്ജിതാ അഭവൻ|
Ⅸ ക്ഷണദായാം പ്രഭുഃ പൗലം ദർശനം ദത്വാ ഭാഷിതവാൻ, മാ ഭൈഷീഃ, മാ നിരസീഃ കഥാം പ്രചാരയ|
Ⅹ അഹം ത്വയാ സാർദ്ധമ് ആസ ഹിംസാർഥം കോപി ത്വാം സ്പ്രഷ്ടും ന ശക്ഷ്യതി നഗരേഽസ്മിൻ മദീയാ ലോകാ ബഹവ ആസതേ|
Ⅺ തസ്മാത് പൗലസ്തന്നഗരേ പ്രായേണ സാർദ്ധവത്സരപര്യ്യന്തം സംസ്ഥായേശ്വരസ്യ കഥാമ് ഉപാദിശത്|
Ⅻ ഗാല്ലിയനാമാ കശ്ചിദ് ആഖായാദേശസ്യ പ്രാഡ്വിവാകഃ സമഭവത്, തതോ യിഹൂദീയാ ഏകവാക്യാഃ സന്തഃ പൗലമ് ആക്രമ്യ വിചാരസ്ഥാനം നീത്വാ
ⅩⅢ മാനുഷ ഏഷ വ്യവസ്ഥായ വിരുദ്ധമ് ഈശ്വരഭജനം കർത്തും ലോകാൻ കുപ്രവൃത്തിം ഗ്രാഹയതീതി നിവേദിതവന്തഃ|
ⅩⅣ തതഃ പൗലേ പ്രത്യുത്തരം ദാതുമ് ഉദ്യതേ സതി ഗാല്ലിയാ യിഹൂദീയാൻ വ്യാഹരത്, യദി കസ്യചിദ് അന്യായസ്യ വാതിശയദുഷ്ടതാചരണസ്യ വിചാരോഽഭവിഷ്യത് തർഹി യുഷ്മാകം കഥാ മയാ സഹനീയാഭവിഷ്യത്|
ⅩⅤ കിന്തു യദി കേവലം കഥായാ വാ നാമ്നോ വാ യുഷ്മാകം വ്യവസ്ഥായാ വിവാദോ ഭവതി തർഹി തസ്യ വിചാരമഹം ന കരിഷ്യാമി, യൂയം തസ്യ മീമാംസാം കുരുത|
ⅩⅥ തതഃ സ താൻ വിചാരസ്ഥാനാദ് ദൂരീകൃതവാൻ|
ⅩⅦ തദാ ഭിന്നദേശീയാഃ സോസ്ഥിനിനാമാനം ഭജനഭവനസ്യ പ്രധാനാധിപതിം ധൃത്വാ വിചാരസ്ഥാനസ്യ സമ്മുഖേ പ്രാഹരൻ തഥാപി ഗാല്ലിയാ തേഷു സർവ്വകർമ്മസു ന മനോ ന്യദധാത്|
ⅩⅧ പൗലസ്തത്ര പുനർബഹുദിനാനി ന്യവസത്, തതോ ഭ്രാതൃഗണാദ് വിസർജനം പ്രാപ്യ കിഞ്ചനവ്രതനിമിത്തം കിംക്രിയാനഗരേ ശിരോ മുണ്ഡയിത്വാ പ്രിസ്കില്ലാക്കിലാഭ്യാം സഹിതോ ജലപഥേന സുരിയാദേശം ഗതവാൻ|
ⅩⅨ തത ഇഫിഷനഗര ഉപസ്ഥായ തത്ര തൗ വിസൃജ്യ സ്വയം ഭജനഭ്വനം പ്രവിശ്യ യിഹൂദീയൈഃ സഹ വിചാരിതവാൻ|
ⅩⅩ തേ സ്വൈഃ സാർദ്ധം പുനഃ കതിപയദിനാനി സ്ഥാതും തം വ്യനയൻ, സ തദനുരരീകൃത്യ കഥാമേതാം കഥിതവാൻ,
ⅩⅪ യിരൂശാലമി ആഗാമ്യുത്സവപാലനാർഥം മയാ ഗമനീയം; പശ്ചാദ് ഈശ്വരേച്ഛായാം ജാതായാം യുഷ്മാകം സമീപം പ്രത്യാഗമിഷ്യാമി| തതഃ പരം സ തൈ ർവിസൃഷ്ടഃ സൻ ജലപഥേന ഇഫിഷനഗരാത് പ്രസ്ഥിതവാൻ|
ⅩⅫ തതഃ കൈസരിയാമ് ഉപസ്ഥിതഃ സൻ നഗരം ഗത്വാ സമാജം നമസ്കൃത്യ തസ്മാദ് ആന്തിയഖിയാനഗരം പ്രസ്ഥിതവാൻ|
ⅩⅩⅢ തത്ര കിയത്കാലം യാപയിത്വാ തസ്മാത് പ്രസ്ഥായ സർവ്വേഷാം ശിഷ്യാണാം മനാംസി സുസ്ഥിരാണി കൃത്വാ ക്രമശോ ഗലാതിയാഫ്രുഗിയാദേശയോ ർഭ്രമിത്വാ ഗതവാൻ|
ⅩⅩⅣ തസ്മിന്നേവ സമയേ സികന്ദരിയാനഗരേ ജാത ആപല്ലോനാമാ ശാസ്ത്രവിത് സുവക്താ യിഹൂദീയ ഏകോ ജന ഇഫിഷനഗരമ് ആഗതവാൻ|
ⅩⅩⅤ സ ശിക്ഷിതപ്രഭുമാർഗോ മനസോദ്യോഗീ ച സൻ യോഹനോ മജ്ജനമാത്രം ജ്ഞാത്വാ യഥാർഥതയാ പ്രഭോഃ കഥാം കഥയൻ സമുപാദിശത്|
ⅩⅩⅥ ഏഷ ജനോ നിർഭയത്വേന ഭജനഭവനേ കഥയിതുമ് ആരബ്ധവാൻ, തതഃ പ്രിസ്കില്ലാക്കിലൗ തസ്യോപദേശകഥാം നിശമ്യ തം സ്വയോഃ സമീപമ് ആനീയ ശുദ്ധരൂപേണേശ്വരസ്യ കഥാമ് അബോധയതാമ്|
ⅩⅩⅦ പശ്ചാത് സ ആഖായാദേശം ഗന്തും മതിം കൃതവാൻ, തദാ തത്രത്യഃ ശിഷ്യഗണോ യഥാ തം ഗൃഹ്ലാതി തദർഥം ഭ്രാതൃഗണേന സമാശ്വസ്യ പത്രേ ലിഖിതേ സതി, ആപല്ലാസ്തത്രോപസ്ഥിതഃ സൻ അനുഗ്രഹേണ പ്രത്യയിനാം ബഹൂപകാരാൻ അകരോത്,
ⅩⅩⅧ ഫലതോ യീശുരഭിഷിക്തസ്ത്രാതേതി ശാസ്ത്രപ്രമാണം ദത്വാ പ്രകാശരൂപേണ പ്രതിപന്നം കൃത്വാ യിഹൂദീയാൻ നിരുത്തരാൻ കൃതവാൻ|